Népsport, 1989. február (45. évfolyam, 26-49. szám)

1989-02-11 / 35. szám

XLV. 35. ♦ 1989. február 11. NÉPSPORT 7 Bírák a padban Hogy ne legyen férfias a női torna A torn-asportbam, ha nem is forradalmi, de minden­képpen jelentős változásokat hozott az új esztendő. Mint ahogy minden olimpiai cik­lus lezártával, ezúttal is ér­vényüket vesztették a régi előírt gyakorlatok, életbe léptek az újak, s módosítot­ták a szabályokat is. Ezekben a napokban szer­te a világban, nemzetközi bírói tanfolyamokat szervez­nek, ahol a pontozók felké­szülhetnek az új idénnyel ér­vénybe lépő változásokra, il­letve vizsgával szerezhetnek „jogosítványt” arra, hogy to­vábbra is pontozhassanak nemzetközi erőpróbákon. A magyar pontozónők tan­folyamát eredetileg Ellen Berger, a Nemzetközi Torna Szövetség női technikai bi­zottságának az elnöke ve­zette volna. Az NDK-beli szakember azonban megbete­gedett, s így a jobbkezének tartott Margót Dietz jött Bu­dapestre. Vele beszélgettünk a bíráknak, edzőknek, ver­senyzőknek egyaránt újdon­ságnak számító szabályokról. — Mi tette indokolttá a szabálymódosítást? — Egyértelműen a torna fejlődése. Az elmúlt négy év folyamán nem csupán a szűk nemzetközi élvonalban, hanem a középmezőnyben, sőt, a mezőny utolsó har­madában is ugrásszerű fej­lődést mutatott a torna. Csak egy példa. A görög női válogatott az 1987-es rotter­dami világbajnokságon in­dult először csapattal, s a videófelvételek elemzése után feketén-fehéren kide­rült, hogy a tornásznőik a legnehezebb elemekből már sokat jól alkalmaznak. A lé­nyeg tehát, hogy az általá­nos fejlődés miatt szükség- szerűvé vált a követelmé­nyek emelése. — Nem hozza ez hátrány­ba az épp most fejlődésnek indult országokat? — A követelmények eme­lése az egyéni versenyekre vonatkozik, így a csapatvia­dalokon marad minden a ré­giben, ami a gyakorlatok elemszámait illeti. Az egyé­ni összetettben, illetve a sze­renként! döntőkben azonban már több kell. — Miben lehet röviden összefoglalni a változások lé­nyegét? — Döntő a változás pél­dául az úgynevezett juta­lompontok odaítélésében. Ed­dig három tizedet lehetett kapni, ez most négy tized­re emelkedett, ami az ere­deti elemért járó három ti­zedből, illetve a plusz D- elemből tevődik össze. Meg­változik néhány elem beso­rolása is, de több lehetőség adódik a különböző, egye­di megoldású elemösszeköté­sek jutalmazására is. Vol­tak bizonyos szerkezetek, il­letve sorozatok. amelyeket eddig elhanyagoltak, ám az új. értékelési rend ezeket dí­jazza, így várhatóan arra készteti majd a versenyző­ket, hogy újra alkalmazzák. — Mondana ilyen mozdu­latokra néhány példát? — Például csak nagyon rit­kán láthattunk előre szaltós elemeket. Mostantól viszont az ugrásban az átfordulás előre szaltó 9.80 helyett 9.90 pontot ér. A gerendán be­mutatott szabadátfordulás előre B- helyett C-elem lesz, csakúgy, mint a talajon. En­nek egyébként van egy ér­dekes magyar vonzata is. Hosszú évekig a nemzetközi mezőnyben egyedül Tóth Margit mutatott be nyújtott testű előre szaltót. Most, hogy többet ér, remélhető­leg mások is vállalkoznak majd rá. Egyébként feltét­lenül meg kell említeni, hogy felértékelődtek az úgy­nevezett gimnasztikái ele­mek is. — Ez viszont azt jelenti, hogy a nemzetközi szövetség határozottan abba az irány­ba kívánja terelni a női tor­nát, ahol nem csupán az ak­robatika dominál. — így van, ez talán az egyik legfontosabb célunk. Szeretnénk, ha az akrobatika és a nőies mozgás optimális összhangja jellemezné ama tornáját. — Az új szabályok szava­tolják valamennyire azt, hogy tisztább lesz a bírásko­dás is? — Talán annyiban, hogy egyértelműbb lesz az érté­kelés. Ezen till minden ver­seny előtt nyomatékosítjuk, hogy mit kell szigorúan be­tartaniuk a pontozónőknek. De az is igaz, hogy kulcs­szerepe a vezető bírónak van; ha erélyes, akkor nincs összevisszaság. Az pedig a pontozók saját érdeke, hogy ne lógjanak ki a sorból, hi­szen minden nagy verseny után számítógéppel elemzik a működésüket, s akinél ki­ugró szubjetivítás tapasztal­ható, legközelebb már nem kap szerepet. — Végezetül egy, az NDK női tornájára vonatkozó kér­dés: mi újság a válogatott­juknál? — Természetesen edzenek, s tanulják a nem is egy­szerű új, előírt gyakorlato­kat. Az olimpia után Klotz, Schiefedecker és Jentsch visszavonult, a régiek közül viszont Thümmler és Ker- sten továbbra is tagja a ke­retnek. Nem titkolt célunk, hogy megtartsuk helyünket a világ élvonalában. 'Boda Ildikó Torna EREDMÉNYEK • EREDMÉNYEK [ ‘!if _______■ l ÖK ÖLVÍVÁS I ö «‘iiv«‘s Eiuzaá siker CSB I Borsodi Bányász— Vasas 24:4 Miskolc, Városi Sportcsar­nok, 1000 néző. V: Cseperka, Nagy. P: Rigó, Szalay, Kaj- zer. Oláh. Eredmények (elöl a Borso­di Bányász versenyzői). If­júságiak. 54 kg: ötvös p. gy. Varga ellen, 2:0. 60 kg: Tul­kán e. Késmárki a 2. m. f. a., 4:0. 67.5 kg: Grósz p. v. sz. Szásztól. 4:2. 71 kg: Fe- renczi p. gy. Kozák ellen, 6:2. Felnőttek. 51 kg: Isa- szegi ellen Tanai a 2. m. f. a., 8:2. 54 kg: Barta (Va­sas) ellenfél nélkül nyert, 8:4. 57 kg: Magyar ef. n. ny., 10:4. 60 kg: Szűcs p. gy. Kamgli ellen, 12:4. 63.5 kg: Orosz p. gy. Turu ellen, 14:4. 67 kg: Kel ellen Hor- váthoit a .2. m. sor. szab. le, 16:4. 71 kg: Lakatos mér­kőzés nélkül nyert, 18:4. 75 kg: Boros p. gy. Novak el­len, 20:4. 81 kg: Hramek ef. n. nyert, 22:4. +81 kg: Po- rubjánszky ellen Tőzsért az 1. m. sor. szab. le, 24:4. TEKE NB II Férfiak Keleti csoport. Egri Spar­tacus—Debrecen 5:3, 2471:2471. Egercsehi Bányász—MOM 3:5, 2416:2451. Ózdi Kohász— K. Sör 6:2, 2503:2413. Hajdú­nánás—Ózdi Spartacus 2:6, 2333:2446. Tiszakécske—Hód- gép 3:5, 2322:2332. Nyíregy­házi Taurus—Borsodi Építők 6:2, 2660:2584. Agria Bútor— Somosíkőújfalu 7:1, 2597:2429. Nyugati csoport. OKGT— Dombóvár 3:5, 2413:2450. M. Viscosa—Kaposmérő 6:2, 2507:2428. Kaposvár—Herend 6:2, 2557:2426. Mofém Vasas —Csorna 6:2, 2479:2428. Inota —Zalaeg. V. Izzó 2:6, 2375:2452. Pécsi Gáz—Szfv. Kofám 6:2 , 2465:2359. Építők —Dunaújváros 2:6, 2405:2506. A NÉPSPORT JELENTI • A NÉPSPORT JELENTI • A NÉPSPORT JELENTI Sportjelvény-kiállítás Zalaegerszegen A zalai megyeszékhelyen, a Városi Művelődési Központ bejárati ajtaján szerény kis plakát hirdeti Horváth Miklós sportjelvény- és -zászló-kiállítását, A falakon a legkülönbözőbb nemzetek, világhíres klubok zászlainak tucatjai, a nyolc tárlóban pedig a tulajdonos több mint nyolcezres j:el vény gyűjtemé­nyének legszebb, legértékesebb darabjai. — Negyvennégy éves vagyok, az esztergályos szak­mában dolgozom. Diákkoromban az ETO-ban bir­kóztam, 1969-ben tettem labdarúgó-játékvezetői vizs­gát, és azóta megszakítás nélkül foglalkozom a bí­ráskodással. A jelvényeket és a zászlókat harminc éve gyűjtöm — mondta Horváth Miklós. A legbüszkébb arra a gyűjteményrészre, amely­ben a nyári olimpiák (1896-tól) és a téli játékok (1924-től), valamint a labdarúgó-világbajnokságok (1930-tól) jelvényei találhatók. Itt helyezte el a leg­becsesebbnek tartott, bár kivételesen nem sport- vonatkozású jelvényét, melyből mindössze 250 da­rabot készítettek az Egyesült Államokban, és a Szabadság-szobrot, valamint az amerikai és a ma­gyar zászlót (ez utóbbit a Kossuth-címerrel) ábrá­zolja, és melyet az 1848-as magyar szabadságharc emlékére adtak ki. A következő kuriózum a FIFA- tagállamok jelvényeiből összeállított sorozat; köztük olyan államok szerepelnek, mint Togo, a Fidzsi- szigetek, Kamerun, Kenya, Angola. Itt 139 jelvény sorakozik egymás mellett. Külön tárlóban vannak a jugoszláv sportjelvények. Ennek egyik érdekes­sége a Szarajevo-sorozat, mely a híres klub vala­mennyi szakosztályának külön jelvényét tartalmazza. Az úgynevezett angol sorban a szigetország első osztályú csapatainak hivatalos és reklámjelvénye is megtalálható. Horváth Miklós szívesen kapcsolatba lépne más magyar gyűjtőkkel is, akár tanácsadásról, akár cse­réről legyen szó. Címe: Horváth Miklós, Zalaeger­szeg, Zrínyi üt 19. A kiállítás március 5-éig tekinthető meg a zala­egerszegi Városi Művelődési Központban. Karate az MTK VM-ben Menni vagy maradni? Nemrég még úgy tűnt, hogy a Bp. Honvéd — akár­csak szerte az országban egyre több egyesület —, szak­osztályai egy részének meg­szüntetésére kényszerül. Mint Kardos Bálint, a Bp. Honvéd ügyvezető elnökének általános helyettese elmond­ta, keresik a megoldást, és természetesen arra töreked­nek, hogy lehetőleg egyet­len sportágtól se kelljen megválniok; s megszüntetés helyett egyébként is inkább az átadásra gondoltak. Jelenleg még 5—6 szak­osztály helyzete bizonytalan; velük kapcsolatban az el­nökség legkorábban márciu­si vagy áprilisi ülésén dönt. MEGBÍZÁS. Pénteken dél­előtt az ÁISH-ban Tibor Ta­más elnökhelyettestől vette át megbízólevelét a Magyar Ökölvívó Szövetség új elnö­ke, Kovács Bertalan és főtit­kára, Horváth György. A megbízólevél szerint mind­ketten 1989. december 31-éig látják el feladatukat. Az új elnökség — 15 tagú lesz — első ülésére február 20-án kerül sor. Az elnökség tagjai ekkor vehetik át megbízóle­velüket. FÜZlTÖI FOCIFARSANG ’89. Szombaton és vasárnap tizenkét csapat részvételével nemzetközi labdarúgótornát rendeznek az almásfüzítöi sportházban. A csapatok 11-én, szombaton 8.00 órától három csoportban játszanak a vasárnapi döntőbe kerülé­sért. Valójában január elejétől, hivatalosan, péntektől, a ve­zetőség megalakulásától mű­ködik az MTK-VM legújabb szakosztálya, a karatézóké. Patakfalvy Miklós vezető edző elmondta, hogy hosszú idő óta most adódott lehe­tőség arra, hogy ne egy kis tömegsportegyesületben, a Zuglói SE-ben, hanem az ország egyik legnevesebb klubjának színeiben művel­hessék kedves sportágukat. A kék-fehér egyesület nevét adja a vállalkozáshoz, a szakosztály pedig önfenn­tartó, pénzt szerző szakosz­tályként igyekszik megállni a lábán, és reklámozni szpon­zorait. Csatasorba állhat még a 35 éves vezető edző (tékvandó­ban nyert már VB-ezüstöt, kick-boxban pedig aranyat), aki úgy véli, gárdájának több tagja - például a több­szörös világbajnok Engrich Mariann — képes lesz nagy ELUTAZOTT a bulgáriai Szlivenbe Javos Anikó és Tóth Mónika. A hét végén mezei futóversenyen állnak rajthoz. ÉRDEKES és újszerű ver­senyt tervez az MHSZ Kecs­keméti Lövész Klubja. Ápri­lis 8-án 24 órás non-stop légpuskás csapatversenyt ren­deznek hatfős csapatokkal, amelyekből három verseny­zőnek mindig a lőállásbán kell lennie. JUTALMAZÁS. Bensőséges hangulatú ünnepségiet rende­zett pénteken Miskolcon a Borsod Megyei Tanács. Dr. Száveczki Zoltán, az ifjúsá­gi és sportosztály vezetője értékelte a sportági szakszö­vetségek tavaly végzett mun­káját, majd jutalmakat adott át a legeredményesebben dolgozó társadalmi aktívák­nak. Vívódás Román telex: nem! Tömören fogalmazott telex érkezett pénteken a Magyar Vívó Szövetség­be. A románok technikai okokra hivatkozva le­mondták fiataljaik rész­vételét a február 14-én kezdődő Ifjúsági Barátság Versenyen, és a 24-én Bu­dapesten sorra kerülő ka- dett Európa-bajnakságon. No mármost, ilyenkor az ember elgondolkodik. Elgondolkodik azon, hogy mi is lehet az a bizonyos technikai ok. Mert ugye­bár van ifjúság, s van verseny. Tán csak — ba­rátság nincs?... Technikai ok lehet még, mondjuk a vonat. A vo­nat? Vonat van. A repü­lő? Repülő is van. Hej, de sok minden belefér ebbe a technikába, s milyen sok okot lehetne még so­rolni. Csak hát mit lehet ilyenkor tenni? Széttárni a kezünket, hogy megfo­gyatkozik a mezőny? Vagy csupán sajnálkozni, hogy néhány vívó nem vehet részt egy nemzetközi ver­senyen ? Csupa, csupa kérdőjel. Meg telex. Meg technikai ok ... V. A. Olimpiai bajnokok Százhalombattán Szombaton és vasárnap rendezik az idei Olaj Ku­pa nemzetközi sportlövő­versenyt a százhalombat­tai Városi ' Sportcsarnok­ban. Az 1974 óta ismétlő­dő versenyekre az idén 460 nevezés érkezett. Az MHSZ-lövészkl.ubok mel­lett a Bp. Honvéd és az Ű. Dózsa sportolói is je­lentkeztek. Jelentősen nőtt a külföldi verseny­zők érdeklődése. A jugo- szlávok soraiban két olimpiai bajnok — Gorám Makszimovics és Jaszna Sekarics — is szerepel, s itt lesznek a csehszlová­kok és az osztrákok kitű­nőségei is. Síugró EK Mátraházán A kedvezőtlen hóviszonyok ellenére szombaton délelőtt a hivatalos edzésekkel elkez­dődhet a mátraházi 70 mé­teres sáncon a Dózsa Tibor síugró emlékverseny, amely Európa Kupa-forduló is lesz. A vasárnapi viadalra Auszt­ria, Bulgária, Csehszlovákia, Jugoszlávia, Lengyelország és az NSZK síugróit várják, de korábban Spanyolországból is érkezett nevezés. A közel fél­száz síugró vetélkedése lát­ványos küzdelmet ígér. A sánc megközelíthető a Mátraházáról Galyatetőre ve­zető úton. A diákok 10. a fel­nőttek 20 forintos belépőt válthatnak. ÜJ PÁLYÁK. Szolnak me­gyében újabb lehetőségek nyílnak az új esztendőben a teniszkedvelők előtt. így a megyeszékhelyen, a tiszali- getd telepen az eddigi _ hat pálya mellé további négyet építenek, Törökszentmiklóson négy, Kisújszálláson pedig három új pálya nyílik. Az általános szakemberhiányt egyébként kiválóan jellemzi, hogy a megyében egyetlen minősítéssel rendelkező edző sem dolgozik. Halálozás Tokaji Sándornak, a Kecs­keméti SC kosárlabda-szak­osztálya volt technikai veze­tőjének temetése február 13- án, hétfőn, 15 órakor lesz a kecskeméti köztemetőben. Az elhunytat a KSC saját ha­lottjának tekinti. Jó tudni! A Magyar Testnevelési Fő­iskola felvételre keres nem­zetközi rendezvényeinek, tanfolyamainak előkészítésé­re és bonyolítására angol, német nyelven levelező és tárgyalóképes, menedzser tí­pusú — lehetőleg diplomás férfi — munkatársat. Ér­deklődni lehet önéletrajz be­nyújtásával személyesen vagy az 565-966-os telefon­számon Kincses Ferencnél, a TFTK igazgatójánál. A főiskola címe: 1123 Buda­pest, Alkotás u. 44, ★ Az ÄISH titkársága közli, hogy a március l-jétől ér­vényes pályabelépőket — február 13-tól kezdődően — hétfői és szerdai napokon 13-tól 16.30-ig lehet átvenni az ÄISII (Bp. V., Rosenberg hp. u. 1.) 13-as számú szo­bájában. Az 1988-as pálya- belépők 1989. február 28-áig érvényesek. Kiemelkedő sportesemények SZOMBAT ASZTALITENISZ. ETTU Kupa. Férfiak. Postás SE— Tempo Amsterdam (holland), XIV., Lumumba u. 86—100., 15, Bodolay, Szabó, Pálfíy, Domics. ATLÉTIKA. A fedettpályás felnőtt Budapest-bajnokság első napja. Olimpiai Csar­nok, 16. BIRKÓZÁS. Szalai Imre- cmlékverseny, országos sza­badfogású felnőtt viadal, FTC-csarnok, Üllői út, 9. CSELGÁNCS. Felnőtt MNK, Kecskemét, 10. KÉZILABDA. NB I. Nők. Bp. Spartacus—DMVSC. Kőér u„ 16, Falu, Ihász. KOSÁRLABDA. NB I. Nők. A-esoport. Tungsram SC—BEAC-Gépszev, Megye­ri út, 16, dr. Valovics, Ge- réb. B-csoport. Szekszárd— Soproni VSE, Szekszárd, Zrínyi u„ 16.30, Gergely, Sza­bados. ÖTTUSA. HungarHotels Kupa, nemzetközi váltóver­seny, futás, Olimpiai Csar­nok, 9., lovaglás, Nemzeti Lovarda, 13. RÖPLABDA. NB I. Fér­fiak. Az 1—4. helyért. Cse­pel SC—Ü. Dózsa, Csepeli Sportcsarnok, 15, Gulyás, Rádi. NYVSSC—Tungsram SC, Nyíregyháza, Városi Sta­dion, 16, Ribizsár, Zách. Sí. Dózsa Tibor síugró em­lékverseny, Európa Kupa­forduló, hivatalos edzés, Mátraháza, 10.30 VÍZILABDA. Alfred Balen- emléklorna a Komjádi uszo­dában. Megnyitó, 16. Jug Dubrovnik (jugoszláv)— Tungsram SC, 16.30. Spandau 04 (nyugat-berlini)—CSZKA Moszkva (szovjet), 17.45. LABDARÚGÁS Előkészületi mérkőzések. MTK-VM—Siófoki Bányász. Hungária krt.. 11. D. Bányász —Ferencváros. Dorog, 13.30. Videoton—ZTE, Székesfehér­vár, Sóstói stadion, 12.30. Veszprém—Oroszlány, Veszp­rém, 13. RÁDIÓ, TÉVÉ Szombat. Rádió. Kossuth- adó. 18.30: Hírek. Benne: Sport. 22.10: Sporthíradó. Petőfi-adó. 5.55: Torna. 23.10: Sporthírek. Televízió. Budapest 1.9.05: Tévétorma gyerekeknek. 9.10; Kapkodd a lábad! Sport, játék, mozgás gye­rekeknek. Közvetítés felvé­telről az általános iskolák számára meghirdetett verse­nyekről, amelyekre folyama­tosain lehet jelentkezni le­vélben a következő címen: Magyar Televízió. Budapest 1810. Részletes tudnivalók a műsorban hangoznak el. II. 16.55: TV2. Benne: Tor­na. 18.00: Telesport. Cseh­szlovák I. 14.55: Teremlab­darúgó-mérkőzés. 21.25: Sporthíredé. II. 11.15: Nem­zetközi sportverseny. 19.00: Torna. Jugoszláv I. 17.00: Jugoszláv kosárlabda-baj­nokság: Vojvodina (Novi Sad)—Partizán (Beograd). 19.30: Tévé-napló — A mad sport. II. 22.25: Sportszom- bat. Osztrák I. 17.05: Sport- ábécé. A síugrás. II. 22.30: Alpesi sí' VB (stúdió). Férfi gyorskorcsolya VB. Közvetí­tés Oslóból. II. 9.55: Sílövő VB. férfi 10 km. 13.55: Si- lövő VB. Női 7.5 km. Köz- -vetítés Feistitzből. 17.45: Alpesi sí VB. Női óriásmű­lesiklás. 1. futam. Közvetí­tés Vailből. 20.15: Alpesi sí VB. Női óriásműlesiklás, 2. futam. Sky. 12.00: Sportmű­sor. 13.00: Autó-motorsport. 16.00: Hóhelyzet. Jelentés Európa síparadicsomainak hó- és időjárásviszonyairól. 18.00: Az Eurosport sport­műsorai. IDŐJÁRÁS A Meteorológiai Intézet je­lenti. A várható időjárás szombat estig. A nyugati megyékben erősen felhős, párás, az ország nagyobb ré­szén viszont napos, száraz idő lesz. Gyenge szélben ko­ra délutánra 1 és 6 fok kö­zé emelkedik a hőmérséklet.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék