Nemzeti Sport, 1992. december (3. évfolyam, 331-358. szám)

1992-12-19 / 349. szám

II!. 349. ♦ 1992. december 19. NEMZETI SPORT 9 Czigány Kinga Foton is vastapsot kapott JANUÁR 18-AN A KONGRESSZUSI KÖZPONTBAN, Az év legjobb sportolóinak ünneplése Amint azt 1958 óta minden esz­tendőben megtették a sportújság- írók, ebben az idén is szavaztak az év legjobb férfi és női sportolóira, csapatára és edzőjére. Akárcsak az eddigi harmincnégy alkalommal, idén, a harmincötödik szavazáson sem volt könnyű dolga a kollégák­nak: a barcelonai olimpia nagysze­rű magyar sikerei bizony alapos fejtörést okoztak mindenkinek. Ta­lán ezért is várják megkülönbözte­tett érdeklődéssel, hogy a sportsaj­té szerint’ kik voltak 1992 legjobb­jai. Maga a végeredmény ugyan még titok, ám azt a Kempinski Ho­telben péntek délelőtt tartott sajtó- tájékoztatón már elmondták, hogy a díjakat ezúttal is ünnepélyes ke­retek között adják át. Az esemény­re január 18-án a Budapest Kong­resszusi Központban kerül sor. Karácsonyfa díszelgett már pén- eken délben a Fóti Gyermekváros iltalános Iskolájának tornaterme­ién. Alatta ajándék — mindenkinek. 1 San-Tcam cég 25 ezer forintjából lészített csomagok. Gyertyák lobog- ak, némelyikük díszes tartó helyett Imába szúrva. Érződik a pénzszűke. Az állami gondozott gyermekek- lek az iskola igazgatónője beszélt a zeretet és a hála ünnepéről, amikor ricsiny és nagy családok ülik körül i feldíszített fenyőfát, és várják a vendégeket. — Nekünk is kedves vendégeink érkeztek — folytatta Kunszt Gábor­ié. — Köszöntsük együtt Czigány íingát, a Barcelonában olimpiai iranyérmet nyert kajak négyes tag­út. A viharos vastaps hallatán Kinga s meglepődött. Meghatódottan tol- nácsolta a Magyar Kajak-Kenu Szövetség üdvözletét és jókívánsá­gait, majd a gyermekváros öt leg­jobb sportolójának átadott egy-egy válogatott mezt, amelyben az olim­pián is küzdöttek sportolóink. Hoto­rán György, a Bp. Honvéd kajak­kenu szakosztályának igazgatója 20 ezer forintot nyújtott át, amiből két kosárpalánk árát fizetik ki. Könny szökött az igazgatónő sze­mébe, amikor Vaszary Zoltán, a ka­jak-kenu szövetség technikai igaz­gatója a sportág nevében kívánt kel­lemes ünnepeket, és átnyújtott egy borítékot. A HBH Skála Bajor—Ma­gyar Serfőzde Előállító és Forgal­mazó Kft. százezer forint ajándéka lapult benne. Felcsendültek a karácsonyi dalok, a báránybőrbe bújt betlehemesek mondták mondókáikat, nézték a gyerekek a csillagszórók sziporkáit, s kezükbe vették az ajándékcsoma­gokat. így is lehet... Ünnepelt a csepeli birkózócsalád Csütörtökön este a Szccsuán ét­teremben rendezte meg évadzáró buliját a Csepel SC-Ofotért bir- kózós/.akusxtálya. Ünnepelt a baj­nokcsapat ... ★ A meghívó hét órára szólít, fél nyolcra értem oda, gondoltam, ma­radok egy órácskát, aztán megyek haza. Jóval elmúlt éjfél, amikor elindultam ... Egyszerűen nem lehetett nem ott maradni — végig. Ilyen kitűnően és színvonalasan megrendezett évad­zárón, ilyen jó hangulatú, baráti összejövetelen rég nem vettem részt. Mindenki az alkalomhoz illően, öltözködésben is megadva a mód­ját, jelent meg. A legifjabbaktól kezdve egészen a vezetőkig. Az ünnepeltek így fogadták vendégei­ket. Az eseményt jelenlétével töb­bek között megtisztelte dr. Pong- Tácz Tibor pénzügy-minisztériumi államtitkár, az MBSZ elnökségi tagja. dr. Hegedűs Csaba és Gás­pár Tamás, a szövetség elnöke és főtitkára, Hessky Pál alelnök. Deák Gábor, a volt AISII volt sikerel­nöke, mint birkózóbarát — s nem utolsósorban a csepeli önkormány- 'zat képviselői.- Maróthy István vezetőedző, az est főszervezője tőle szokatlan mó­don néha-néha meghatódott, ami­kor köszöntőiéit mondta — amikor köszönetét mondott edzőkollégái­nak és a csapatnak (Pista, hát mégis egy nagy, érző szív rejtezik abban a nagy testben!...); dr. Gregorits Ferenc, a főtámasz, azaz, főszonpzor, az Ofotért vezére laza csuklómozdulatokkal osztott ki vagy negyven ajándókórát, amo­lyan ráadásként;- Süsü sárkány, alias Klauz László, a CSB-dontő hőse, immáron begipszelit jobb kéz­zel békésen tűrte a „Vedd lo a kesztyűd, ha kezet fogsz velem’ kezdetű zrikálásokat; Nagy Béla a szabadfogás koronázatlan kirá­lya a rá aztán abszolút nem jel­lemző lányos zavarában mindenki­nek háromszor mutatta be csinos feleségét. . . A jobbnál jobb kínai falatok el fogyasztása csak fokozta az amúgy- is jó hangulatot. Ital helyett a szitorizás folyt, régi szép akciók emlékezetes csaták és dobások ele­venedtek fel újra. Természetesen szó esett a jövőről is. Ne tessenek csodálkozni: a nehéz gazdasági helyzet ellenére optimista hangvé­telben. Hát, így ünnepelt a honi birkő- zótársadalom egy nagy szelete csütörtökön este. Méltó körülmé­nyek közölt — példásan. Nekünk, vendégeknek volt meg tiszteltetés, hogy ott lehettünk. A csepeli birkózócsalád körében. Kö­szönjük. (pétin) Salakmotoros bajnoki díjkiosztó Elszaladt a világ Pénteken meglehetősen szokatlan öltözékben adtak egymásnak rande­vút az ország legjobb salakmotoro- «ai. A csizmát kényelmes félcipő, a bőrruhát modern szabású öltöny .váltotta fel, s a frizura is megfelelt a divat követelményeinek. Mis­kolctapolcán, a Hotel Juno külön­termében a Magyar Autó és Motor­sport Szövetség salakmotor szak­ágának díjkiosztó ünnepségére ke­rült sor. Az eseményen részt vett Tóth István, a MAMSZ alelnöke, Nádasdi János főtitkár és Korok­nál Jenő szakágvezető. Az elmúlt idény értékelését Ko- roknai Jenő tartotta meg, aki el­mondta, hogy a versenyzői állo­mányban, a klubok, .illetve a pályák számában 1992-ben nem történt lé­nyeges változás. A menők többsége szerződést ka­pott a külföldi ligákban: Lengyel- országban, Németországban, Dá­niában és Angliában. Az igazi vizsga, a világbajnoki menetelés az idén nem bizonyult sikeresnek. A szakágvezető szerint a világ elszaladt a magyarok mel­lett. Az egyéni vetélkedésben tizen egyen indultak, heten bekerültek középdöntőbe, a VB-döntőben azon­ban már csak tartalékhely jutott nekünk. Tihanyi sajnálatos sérülő sének tudható be a párosban nyúj tott gyengébb teljesítmény. A váló gatott a legutóbbi esztendő pro dukcióját ismételte meg, bejutott VB A-csoportjába, majd rögvest ki Is pottyant onnan. Visszatérő gond hogy az utóbbi években — a mis­kolci Böszörményi kivételével — egyetlen ígéretes fiatal sem robbant be a hazai élvonalba, s az elkövet­kezendő évekre, mindez kevés jóval kecsegtet. Az értékelést követően kapták meg 1992 legjobbjai a díja­kat, érmeket és kupákat. amelyről a televízió két alkalom­mal is egyenes adásban számol be. A Magyar Sportújságírók Szerve­zete és az Interklub Kjt. által szer­vezett gálán természetesen részt vesznek majd a hazai politikai, gazdasági és kulturális élet képvi­selői, ám a főszereplők ezen a na­pon természetesen maguk a sporto­lók lesznek. Miután az est bevétele jótékony célra megy — a befolyt összegből a díjak mellett a Sport- segély-ala-pra, valamint a' sportúj­ságíró tagozat számára utalnak -át pénzt — ezért a szervezők még most is várják a támogatókat, a szponzorokat. Az már biztos, hogy a Martini cég kétmillió, a GM Opel pedig egymillió forinttal já­rult hozzá a ■ díjátadó ünnepség — ahogy dr. Hegyi László, az Inter- klub Kft. vezetője fogalmazott — világszínvonalú lebonyolításához. Azt is bejelentették, hogy a Hal­hatatlanok Klubja újabb három fő­vel bővül. Jelöllek már vannak, ám a hagyományokhoz híven a klubta­gok ott, a helyszínen szavazzák meg, hogy kiket fogadnak maguk közé. Január 18-án a Kongresszusi Központba körülbelül hatszáz ven­déget várnak, s a meghívottak mel­lett a jegyek mintegy felét értéke­sítik. Magánszemélyek tízezer, vál­lalatok tizenötezer forintért juthat­nak belépőhöz, s az így befolyt összeg is természetesen jótékony célra megy. (A jegy ara tartalmaz­za a vacsorát is.) Belépőket korlá­tozott számban az Interklub Kft. központjában (V., Bécsi u. 3), az OTSH sajtóosztályán (V., Hold u. 1.). valamint a Mode Pico Bello üz­letben (VI.. Podmaniczky u. 23.) le­het vásárolni. Köszönet az „árnyékban" élőknek Gallov Rezső államtitkár, az OTSH elnöke, majd dr. Horváth Balázs tárca nélküli miniszter méltatta a barcelonai olimpián érmet szerzett sportolók nevelőedzőinek áldozatos munkáját pénteken, a Hotel Sta­dionban, egy bensőséges hangulatú ünnepségen, amelyet az „árnyék­ban” élő sikerkovácsok tiszteletére rendeztek. A Szöul után immár másodszor kiosztott „Neveltem” című kisplasz­tikát és az ezzel járó jutalmat Gal­lov Rezső államtitkár a következők­nek nyújtotta át. Aranyérmesek nevelőedzői: Túri György, Kiss Miklós, (Egerszegl Krisztina), Korányi Olga (Darnyi Tamás), Görcsös József (Repka Attila), Tóth Béla (Kovács Antal), Kiss Ferenc, Devecsai János (Far­kas Péter), Unyatyinszkiné Karakas Júlia (Ónodi Henrietta), Jakab László (Szabó Bence), Pártos István (Czigány Kinga), Cscrelriye József (Dónusz Éva), Kluka József (Kőbán Rita), Fábiánná Rozsnyói Katalin (Mészáros Erika). Ezüstérmesek nevelőedzői: Kets- kés Andrea (Rózsa Norbert), Vajda Tamás (Szabó Tünde), Pécsi Gábor, Deák Ferenc (Mizsér Attila), Nagy József (Hajtós Bertalan), Erdődy Miklós (Csák József), Udvarhelyi Gábor (Kovács Iván), Horváth Kor­nél (Kulcsár Krisztián, Kolczonay Ernő), Jávor István (Kolczonay Er­nő), Nagy Antal Csaba (Hegedűs Ferenc), Szőcs Bertalanná (Totola Gábor), Csereklye József (Gyulay Zsolt, Fidel László), Pézsa Tibor (dr. Nébald György), Berczelédi Tamás (dr. Abay Péter). Tolnai Kor­nél (Bujdosó Imre), Köves Mihály (Köves Csaba), Angyal Zoltán (Csí­pés Ferenc), Fazekas Tibor (Abra- háni Attila). Bronzérmesek nevelőedzői: Sápi Miklós (Csősz Imre), Banka Péter (Czene Attila), Vallenhoffer Zoltán (Kovács István), Molnár László (Mizsei György), Takács Attila (Zala György), Koncz András (Béres Zoltán). ★ A Hotel Stadion volt a színhelyt annak a szerény ünnepségnek is, amelyen az OTSII elnöke a kézi­labda idei sikercsapatait jutalmaz­ta. A női válogatott a VB-selejtezőn szerzett első helyéért, a női ifjúsági válogatott a korosztályos EB-n el­ért negyedik helyezéséért, a fiú ser­dülő válogatott az Európai Olimpiai Reménységek Versenyén nyert aranyéremért kapta az elismerést. Jó tanulók — jó sportolók Pénteken délelőtt a Néprajzi Mú­zeum aulájában került sor az év folyamán kiemelkedő tanulmányi eredményt elért és a nemzetközi illetve a hazai sportéletben élen­járó diákok jutalmazására. A Mű­velődési és Közoktatási Miniszté­rium nevében dr. Németh Csaba főosztályvezető mondott ünnepi be­szédet, amelyben kiemelte, hogy bár a mi hagyományaink csupán évtizedekre nyúlnak vissza, de már a régi görögök is felismerték a szellem és a test együttes építésé­nek fontosságát. A díjakat dr. And- rásfalvy Bertalan művelődési és közoktatási miniszter, dr. Horváth Balázs tárca nélküli miniszter, és Gallov Rezső államtitkár, az OTSH elnöke adta át. A Magyar Köztársaság jó tanuló­ja, jó sportolója címet a követke­zők kapták. Általános iskolások: Nagy Barnabás atléta, Apáthy Anita kosárlabdázó, Bóna László birkózó, Ivanovics Gergely úszó, Czeglédy Edina vívó, Apró Adrián Szilárd sakkozó, Sárkány Zoltán, te­niszező, Joó Zsuzsanna búvárúszó, Csömör Benny cselgáncsozó, Gye- nes Ákos vitorlázó, Semegi Olga úszó. Nagy Viktória kosárlabdázó, Paksi Lajos kosárlabdázó, Bállá András birkózó, Ádám István atlé­ta, Fülöp Attila gyalogló, Kuti-Kis Rita teniszező, Hirt Katalin atléta, Hecz Katalin tájfutó, Balogh Or­solya. ritmikus sportgimnasztikás, Dér Erika kosárlabdázó. Hegedűs Rita kosárlabdázó, Péri Balázs csel- gáncsozó, Hegedűs Miklós kajaiko'- zó, Pergel László sakkozó. Bagoly Andrea atléta, Kiss Gergő László úszó. Fésű Szilvia sportlövő, Varga Zsófia Ilona karatézó, Fluck Zol­tán sportlövő, Járass Gábor teni­szező, Győrffy Dóra atléta, Perényi Petra siző, Szűk Balázs sakkozó, Czeh Viktória búvárúszó, Soós Ve­ronika vívó, Horváth Gergely tor­nász, Zámbó Diána úszó, Sógor Csaba vívó, Varga Noémi atléta, Török Adél atléta, Kemenes Virág üsző, Kreiner Aida tornász, Holló Adrienn úszó, Békési Ferenc atlé­ta, Vincze Petra Ágnes gyorskor­csolyázó, Ruzsányi Vera sportlövő, Horváth Péter úszó, Ferencz Adri­enn úszó, Szitái Adóm kajakozó, Czakó Krisztina műkorcsolyázó, Gyalog Zsuzsanna tájfutó, Huszár Edina úszó, Takács Péter atléta, Orsós Zsolt goalball játékos, Tófal­vi Norbert asztaliteniszező, Szaszkó Ákos c-selgáncsozó, Vass Judit ko­sárlabdázó, Tiringer Tímea ritmikus sportgimnasztikás, Körmendy Zsó­fia úszó. Középiskolások: Ruppert Anna­mária gyorskorcsolyázó. Csupor Krisztina atléta, Iványi Róbert cselgáncsozó, Kosjár Lea kosárlab­dázó, Zsolnay Gyöngyi kosárlabdá­zó, Iványi Daíma kosárlabdázó, Domonyik Gábor tájfutó, Fest Ág­nes aszta-liteniszező, Eperjessy Dóra kosárlabdázó. Sánta Péter súlyeme­lő, Lubinszki Mária tájfutó, Sava­nya Norbert búvárúszó, Forró Judit gokart-versenyző, Széli Attila eve­zős, Fehér Zsuzsanna evezős, Mé­száros Róbert birkózó. Fodor Rai­mund vízilabdázó, Mihály. Katalin kézilabdázó, Mánya Ivett rád.iótáv- irász, Berta Péter labdarúgó, Pál György atléta, Szála Renáta atléta, Szála Anett atléta. Németh Réka atléta, Makikai Péter röplabdázó, Rájter Eduárd atléta. Tóvízi Krisz­tián kézilabdázó, Hegyi Mariann bick-box-versenyző. Aranyosi Eni­kő íjász, Lengyel Ágota sífutó, Be­kecs Zsuzsanna sífutó, Belső Gá­bor sportlövő, Bélteczky Sándor hn- iómodeUcző. Szabó Agnes kézilab­dázó, ■ Hollósy Ilona kosárlabdázó, lyendvai Noémi sakkozó. Koroics Zsolt sakkozó, Varga Judit atléta, Csiikesz Ildikó atléta, Raindss Gábor sportlövő, Sárecz Laios tájfutó, Gaál Andrea atléta. Balázs Péter búvárúszó, Sallai Réka műkorcso­lyázó,’ Luchterhand-Ligeti Larissza kajakozó, Zalka András úszó, Za- csóvics Agnes tekéző, Kulifai Krisztina evezős, Deierl Krisz­tián cselgáncsozó, Koroknay Esz­ter sportlövő, Eckermann Tibor atléta, Pelle Balázs vízilabdázó, Gáspár Csilla atléta, Jaczó Enikő kosárlabdázó, Jánosi Eszter csel­gáncsozó, Lastofka Bernadett rit­mikus sportgimnasztikás, Véghelyi Róbert vívó, Zsóka Zoltán tornász, Molnár Erika triatlonos, Spiegl Ju­dit atléta, Tuss Réka síző, Sándor Zsuzsanna kézilabdázó, Rieger Ani­ta atléta, Kindl Mariann atléta, Csoszánszky Szilvia atléta, Pap Klára atléta, Cziffra Zsuzsa kosár­labdázó. Sulyok Papp Zsuzsa sport­lövő, Czifra Viktória vívó, Mészá­ros Fanni teniszező, Nagy Tamás atléta. Oroszlán Zsófia ritmikai, sportgimnasztikás, Acs Tamás ka­jakozó, Erdős Gábor asztalitenisze- ző. Egyetemi és főiskolai hallgatók: Csikány Csilla úszó. Marosfalvi Mó­nika tájfutó, Bényó Balázs evezős, Seres Árpád asztaliteniszező, Bölö- ni Eszter atléta, Darvas Zsolt eve­zős, Horváth Hajnalka tollaslabdá­zó, Bartók Csaba kézilabdázó, Ba- csa Szilvia kerékpárversenyző, Ko­vács Zoltán tájfutó, Fülöp Sándor lovasversenyző, Körmendy Katalin atléta, Pavlovics Gábor tájfutó, Zámbó Gabriella tájfutó, Zsoífay Klára gyalogló. PÉNZTÁRCÁJÁHOZ MÉRTÜK... Aerobic- és tomaruhák 439-739 Ft-ig. Fekete és fehér stretch nadrágok 430-S7S Ft-ig. Síkesztyűk felnőtteknek és gyermekeknek 640-805 Ft-lg. Szuperkönnyű, meleg dzsekik és overálok. Karácsonyra is megtalálod KEDVENC FOCICSAPATOD MEZEIT A CSAPATOKNAK TEUES FELSZERELÉS NAGYKER ÁRON! A SZTÁROK MELLETT TE IS LEHETSZ JÓL ÖLTÖZÖTT! Címünk: Hav‘us Üzletház (volt Lottó Áruház) VII., Rákóczi u. 36.1. em. ...ÉS MAR VIDÉKEN IS: Keszthely, Bem József u. 12. Miskolc, Széchenyi u. 19. Van egy új üzletis: Szekszird. Találka tér 6. Elegáns kerámiák szolid árakon. Exkluzív csaptelepek, KNAUF gipszkarton­lemezek és kiegészítők Bp., II., Hűvösvölgy Torda u. Tel.: 176-85-92.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék