Nemzeti Sport, 1992. december (3. évfolyam, 331-358. szám)

1992-12-17 / 347. szám

III. 347. 4 1992. december 17. NEMZETI SPORT 5 A hagyományokhoz méltóan I.cmhcn.vi Dezső olimpiai bajnoknak 75. születésnapja alkalmából Gallov itezsö államtitkár, az OTSH elnöke a Magyar Köztársasági Sportdíj kitüntetési nyújtotta át (Farkas József felvétele) 1 — Baszkén jelentem:, megtettünk mindent, ami tőlünk féltett. Barce­lonában is az Önök hagyományai­hoz méltóan szerepelt olimpiai csa­patunk — mondotta Schmitt Pál, a MOB elnöke kedvig baráti köszön­tőjében szerdán este, a Hélia Szál­lóban, a nyugdíjas olimpiai bajno­kok immár hagyományos kará­csony előtti találkozóján. Csák Ibolya és Kovács Pál, a ber­lini aranyérmesek, no meg Kárpáti Károly, az itthon élő magyar arany­érmesek korelnöke, Hidegkúti Nán­dor és Czibor Zoltán. Gyarmati De­zső és Kárpáti Rudolf, közel fél­száz olimpiai bajnok, számos vi­lágraszóló magyar siker részese foglalt helyet a fehér asztaloknál. Az összejövetelt ezúttal külön ün­nepi esemény tette még emlékeze­tesebbé, hiszen Gallov Rezső állam­titkár, az OTSH elnöke köszöntötte Lemhcnyi Dezső olimpiai bajnokot 75. születésnapja alkalmából, s nyújtott át magas kitüntetést az őrökvidám, s egyben örökifjú Buty- kú mesternek, aki — amint Gallov Rezső mondta — az uszoda vidám szelleme. Grosics Gyula, Papp László és Tass Olga (Butykó mester ugyan­csak olimpiai aranyérmes kedves felesége) elmélyüíten hallgatta az ünnepi köszöntőt, majd az ünne­peltek átvették a MOB'karácsonyi ajándékát. De az aranyérmesek egy másik borítékot is kaptak a Laki- telek Alapítvány jóvoltából. Büszkék vagyunk rájuk, élő le­gendák ők valamennyien. Szakad a szakosztály Sportújságírók országos tanácskozása Szerdán a biikfürdői Thermal Hotelban véget ért a MŰOSZ sportújságíró-szakosztályának ha­gyományos, háromnapos országos értekezlete. A résztvevők hangula­tos beszélgetés keretében találkoz­tak a Vas megyei sport múltjának és jelenének kiemelkedő alakjai­val. A tanácskozás középpontjában ezúttal szakmai és szervezeti kér­dések álltak. A résztvevők az elnökségben — Gyulai István nemzetközi megbí­zatása miatt — megüresedett hely­re Lukéts Györgyöt, a Sportfoga­dás főszerkesztőjét választották meg, míg Gyulai egykori alelnöki teendőit Gyárfás Tamás, a Sport plusz Foci főszerkesztője vette át. Időszerűvé vált a korábbi szán­dék, miszerint létrehozzák a Ma­gyar Sportújságírók Szervezetét, amely a MÜOSZ egyik autonóm egységeként működne. Az új szer­vezet. a megszokott szolgáltatáso­kon és rendezvényeken túl érdek­védelmi feladatokat látna el, vala­mint a sportsajté etikai kérdéseit is gondozná. A rugalmasabb kapcso­lattartás és a gyorsabb tájékozta­tás érdekében úgynevezett hírlevél készül a jövőben, ée azt a szak­osztály valamennyi (244) tagja rendszeresen megkapja. Az új sportújságíró-szervezet megalakítá­sának előkészítése is részben a tá­jékoztató levelekben történik, majd pedig a közgyűlés dönt. Budapestről 22 sportújságíró a személyes megjelenés helyett leve­let küldött az országos értekezlet­nek, amelyben közük, hogy önálló csoportot kívánnak létrehozni a MÚOSZ-ban. A bükfürdői tanács­kozás résztvevői az elnökség egyik tagját — a távol maradottak levelé­ben —, ért súlyos kritikát meg­alapozatlannak ítélték meg, és visz- szautasítják, kifejezték viszont re­ményüket, hogy a sportújságírás egysége megőrződik. Az új szerve­zet megalapításának most már ezt a célt is szolgálnia szükséges. Az országos értekezlet megren­dültén emlékezett meg Németh Gyuláról, a kiváló labdarúgó-szak­íróról, ákinek halálhíre a tanács­kozás idején érkezett. A Fővárosi Közgyűlés pályázatot hirdet a fővárosi önkormányzati költségvetési intézményként működő Városligeti Műjégpálya igazgatói munkakörének betöltésére A munkakör betöltésének feltéte­le: — magyar állampolgárság, — bűntetten előélet, — felsőfokú (egyetemi, vagy fő­iskolai) végzettség. A pályázatnak tartalmaznia keli: —• szakmai önéletrajzot, — iskolai végzettséget igazoló diplamamásolatot, — érvényes erkölcsi bizonyít­ványt, — konce'pciót, a gazdaságos mű­ködtetésre és rekonstrukcióra vo­natkozóan. A pályázatokat 1993. január Iá­ig lehet benyújtani a Fővárosi Ön- kormányzat Egészségügyi és Sport­bizottságánál, 1052 Budapest, Vá­rosház u. 9—11. A pályázatok elbí­rálásának várható időpontja; 1993. február 28. , Az elbírálásnál előnyben része­sülnek azok a pályázók, akik ve­zetői tapasztalatokkal, a gazdasá­gos működés modern feltételeivel rendelkeznek, és megfelelő elkép­zelést nyújtanak be az intézmény rekonstrukciójára és üzemeltetésé­re. A közalkalmazotti jogviszony lé­tesítése, és a vezetői megbízás kérdésében a Fővárosi Közgyűlés dönt. MOB ELNÖKSÉG! ULES Alapelvek, tervek, tennivalók Szerda délután a Balogh Tihamér utcai székházban megtartotta első ülését a Magyar Olimpiai Bizottság szombaton megválasztott elnöksége. Első napirendi pontként Schmitt Pál elnök javaslatára megválasztot­ták a következő időszakban műkö­dő bizottságok vezetőit. A gazdasági bizottság vezetését — az eddigiek­hez hasonlóan — maga az elnök vállalta. A további három bizottság vezetője is a régi. A szakmait dr. Nádori László professzor, az orvo­sit dr. Kam úti Jenő, a sportolóit Vaskúti István olimpiai bajnok ve­zeti. Adhoc-bizottságként. adott fel­adatok ellátására működik majd az etikai bizottság, amelyet dr. Gyepe­sei István, s a hagyományápoló bi­zottság, amelvet dr. tstvánfi Csaba vezet. A testület sajtófőnök! tiszté­nek ellátására továbbra is lapunk munkatársát, Vad Dezsőt kérték fel. Ezt követően Aján Tamás főtitkár a jövő évi elnökségi ülések és köz­gyűlések menetrendjét terjesztette elő. Az elnökség hat, a közgyűlés pedig három alkalommal ülésezik. Megkülönböztető figyelmet fordíta­nak a jövőben a marketingtevé­kenységre, ennek összehangolására, elveinek kidolgozására az elnökség különbizottságot alakított, az elnök, a főtitkár, valamint Geltet Imre, Gyárfás Tamás, Hegedűs Csaba és Vitray Tamás közreműködésével. Alapelvként fogadta el, hogy a jö­vőben a szakszövetségeknek nyúj­tott támogatásról visszajelzést kér. Azaz szeretné ellenőrizni, hogy az adott anyagiakat mire fordítják. Ezt a törekvést jelzi az a tény is, hogy a korcsolyázó-, valamint síszövet­ségnek egy-egymillió forintos elő­leget szavazott meg a jövő évi ke­ret terhére, ám ezt csak akkor utalja ki, ha a szövetségek benyújt­ják lillehammcri felkészülési ter­vüket, s pontosítják, hogy mire kí­vánják fordítani a kért összeget. A MOB a jövőben is elsősorban az olimpiai felkészülést kívánja se­gíteni és támogatni.' ;A lehetőség szerint már az év elején alaptámo^ gatásban szeretné részesíteni * szakszövetségeket, természetese* differenciáltan. Az olimpiai felké­szülés mindenképpen előtérbe ke­rül, hiszen az év első közgyűlésé* már jóváhagyják az atlantai felké­szülés irányelveit, majd júniusban az egyes sportágak részletes tervét is megvitatják. S az év utolsó köz­gyűlésén már kijelölik a téli olim­pián részt vevő csapatot. Az elnökség az elnököt és a fő­titkárt felhatalmazta arra, hogy a MOB nevében megkösse az esedé­kes szerződést az adidas céggel. A cég 1960 óta támogatja a Magyar Olimpiai Bizottságot, s Barcelonára is kiváló felszereléssel látta el a csapatot. A múltbeli viták elkerülé­se érdekében az egyes sportági szö­vetségekkel szerződésben rögzítik, hogy az olimpiákon, különösen az eredményhirdetések alkalmával, kötelező a címerrel ellátott adidas- felszerelés viselése. Kim Top Line Kupa Indul a teljes élmezőny A No. 1. Római Clubban tartolta sajtótájékoztatóját a hét végi Kim Top Line Kupáról a Magyar Fal­labda Szövetség. A Kim Top Line már második éve működik sikere­sen együtt a szövetséggel. A fallab­dabajnokság ez évi utolsó esemé­nyén női nyílt, férfi nyílt, és fér­fi senior kategóriában indulnak a sportág kiválóságai. A versennyel párhuzamosan rendezik a 2. Ifjúsá­gi Nyílt Napot, amelyen az után­pótlás tehetséges képviselőinek küzdelmei is izgalmas csatákat ígérnek. Az eseményre a Marczi- bányi téri City Squash Clubban kerül sor, szombaton 10, vasárnap pedig 9 órai kezdettel. Férfi és női sakkbajnokság Lékó legyőzte Tolnait Országos férfibajnokság. Buda­pest. Magyar Sakk Szövetség ver­senyterme. Kedden a 7. fordulóban — lap­zárta után —, a következő ered­mények születtek: Lékó—Horváth Cs. döntetlen (világos nem tudta esélyét érvényesíteni), Faragó I.— Tolnai 1:0. Szerdán a 8. fqrdujó egyetlen győzelmét a Benjámin, a mindössze 13 éves Lckó Péter aratta, aki fia­tal karát meghazudtolva pozíciós fölénybe kerülve legyőzte olimpi­kon ellenfelét, nagy . .elismerést aratva. Menedzsere és edzője,,. Má­té Gáspár, nemzetközi mester na­gyon boldog volt, és mint mondta: nem tartja lehetetlennek, hogy Pé­ter megdönti Polgár Judit világre­kordját. és még fiatalabb korban szerzi meg a nemzetközi nagymes­teri címet, ö a legfiatalabb nem­zetközi mester a világban. Reméljük, hogy Lékó Péter rö­videsén a magyar olimpiai csapat biztos és hasznos tagja lesz, és vele elindul új útjára férfi sak­kozásunk. 8. forduló: Tolnai—Lékó 0:1,' Döntetlen: Adorján—Csőm, Szé­kely P.—Grószpéter, Horváth Cs,— Almási Z.. Horváth J.—Faragó, Kállai—Csernyin. Az állás: Adorján 6, Csernyin, Faragó, és Lékó 5-5, Horváth J., Horváth Cs. és Almási Z, 4.5-4.6, Kállai 3.5, Tolnai, Csőm, Grószpé­ter és Székely P. 2.5-2.5 pont. A pénteki 9. fordulóban eldőlhet a bajnoki cím sorsa a Csernyin— Adorján parti eredménye nagyban befolyásolhatja a végeredményt. Lékó Horváth Józseffel méri ösz- sze erejét. A női bajnokság 7. fordulójában: Mcdvegy—Zimmersmann és Burján —Porubszky döntetlen. A 8. fordulóban lapzártáig csak három parti fejeződött be: Forgó É. —Kiss F. 1:0, Lcndvai N.—Medvcgy 1:0, Porubszky—Csőké döntetlen. Az élcsoport: Forgó É. 5.5, Zim­mersmann 5 (1), Csőke 5, Lendvai N. 4.5, Németh M. 4 (1), Medvegy 4 pont. Gyorskorcsolya Barátságból a sportért Winter István a 30-as évek négy­szeres magyar bajnok gyorskorcso­lyázója munkatáborban halt meg. A társak nem felejtenek, s már második éve rendezik meg emléké­re december közepén ezt a versenyt. Az egy hétig itthon tartózkodó Hunyadi) Emese indulása jelentette a verseny fő attrakcióját. Termé­szetesen mindkét távon (500 és 1000) a legjobbnak bizonyult. — Sajnos a hét vegén az egyik edzésen kifordult a bokám, és még nem jött rendbe, ezért rosszabbak az eredményeim. A hél végén már osztrák bajnokságon indulok, s ka­rácsonyra jövök csak ismét haza. Egyed Krisztina — hála Hunyady jó futásának —, tapadt neves ellen­felére, s talán ennek is köszönhető, hogy megközelítette tavaly az or­szágos bajnokságon elért legjobb hazai eredményét. A férfiak között nagy csatát ví­vott Dolp István és Madarász Csa­ba, s különösen az 500 méteren húz­ták egymást. Végül Madarász két századdal lépte túl a negyven má­sodpercet, ami ezen a távon kriti­kus határ. A hosszabbik távon szin­tén nagyon jól futott, s megközelí­tette a tavaly Zellnbcn elért orszá­gos csúcsát. Winter István-emlékverseny, Vá­rosligeti műjégpálya. Nők. 500 ni: 1. Hunyady 42.98, 2. Egyed. (Roz­maring SE) 45.08, 3. Kovács (Bras­só) 46.82. 1000 m: 1. Hunyady 1:25.76 2. Egyed 1:34.91, 3. Kovács 1:35.40. Kerékpár Férfiak. 500 m: 1. Madarász (MTK) 40.02, 2. Dolp 40.48, 3. Mu- din (Rozmaring) 43.16. 1000 m: 1. Madarász 1:20.37, 2. Dolp 1:23.32, 3. Blednik (MTK) 1:26.07. Karate Engrich Mariann ismét remekelt 8. WTF tékvandó Boeskool Ku­pa, Oldcnzaal, 6 ország, 250 ver­senyző. A magyarok eredményei: Küzde­lem. Nők. 47 kg. 1. Fűzi Tímea. 55 kg: 1. Engrich Mariann. Férfi­ak. 58 kg. 2. Takács Gábor. Engrich Mariann, aki korábban az ITE tékvandó stílusban már volt világbajnok, a hollandiai verse­nyen i-smét bizonyította klasszisát. A döntőben a hazai pálya előnyeit élvező. EB és VB-érmes Martina Marzettivel vívott szoros mérkő­zést. Az első és a második menet­ben még a holland lány vezetett a pontozóknál (2:1. ill. 3:2 arány­ban), de az utolsó, harmadik me­netben Mariann fordítani tudott, és végül 6:5-re győzött. Dicséret illeti még a kevésbé ru­tinosak közül Fűzi Tímeát és Ta­kács Gábort is. Utóbbi igen nagy csatában maradt alul holland ellen­felével szemben. Engrich Mariann pedig ráadásként elnyerte a leg­technikásabb női versenyző díját is. Szerdai ügetőeredmények 1. futam: 1. Tábornok (3), 2. Epopeja (8), 3. Teréz (4). Tét: 13, hely: 11, 12, 13. Befutó: 21, 44. Hármasbefutó: 104. 2. futam: 1. Suttyó (7), 2. Shirley (2), 3. Rulett (5). Tét: 98, hely: 20, 23, 13. Befutó: 379, 282. Hármasbefutó: 3221. 3. futam: 1. Ragtime (2), 2. Püstyén (7), 3. Pél­dás (3) Tét - 56, hely: 21, 26, 40. Befutó: 450, 426. Hármasbefutó: 5467. 4. lutam: 1. Nebuló (7), 2. Molly Ask (6), 3. Noémi (3). Tét: 17, hely: 13, 14, 20. Befutó: 35, 33. Harmasbeíutó: 132. 5. futam: 1. Herbaria (1), 2. Karmester (3), 3. Family (2). Tét: 21, hely: 16, 19, 14. Befutó: 75, 51. Hármasbefutó: 353. 6. futam: 1. Nagyvezír (3), 2. Panna (2), 3. Nadály (7). Tót: 32, hely: 17, 17, 13. Befutó: 109, Cl. Hármasbefutó: 1434. 7. fu­tam: 1. Marsall (9), 2. Nepál (8), 3. Izgulós (10). Tét: 40, hely: 68, 18, 21. Befutó: 173, 953. Hármasbelütó: 3300. 8. futam: 1. Lokátor (4), 2. Szerető (9), 3. Parádé (1). Tét: 14, hely: 14, 33, 37. Befutó: 62, 53. Hár­masbefutó: 800, Szilágyi lett a bajnokok bajnoka BMX Bajnokok Tornája, Not­tingham. A magyarok eredményei. Szabad­stílus. A-kategória: 1. Szilágyi Márton, ... 5. Sinkó Lajos. B-kategória: ... 2. Kende And­rás, 3. Körösi Norbert, 4. Csúzl András. Remekül szerepeltek a magyar BMX-kerékpárosok a Bajnokok Tornáján, amelyre a világbajnokság élmezőnyében végzett versenyzőket hívták meg. A VB-mezőnyből csu­pán az amerikaiak hiányoztak, így rendkívül értékes Szilágyi Márton győzelme. A Bajnokok Tornáján mindenki kétszer mutatta be a szabadprogramját, s a kettő össze­sítése alapján hirdettek győztest. ftítSsfem, ^ OSBATH JJ KFT Zalaegerszeg, Stadion u. 7. Telefon: 82-20-656, 92-14-137 Akkumulátortöltők, gépjárműindítók, hegesztőberendezések, plazmavágók, kompresszorok, vízszivattyúk és ezek tartozékai. WEIDMÜLLF.U, KLÖCKNER-MOELLER, TE-WE-BE, TELEMECAMQUE, OMRON, erős- és gyengeáramú alkatrészei, sorkapcsok, kapcsolók, relék, nyomógombok, jelzőlámpák, automata vezérlések. Korszerű külső- és beltéri világítótestek, különleges csillárok, kompakt fénycsövek. Keresünk ügynököket, viszonteladókat az áruink értékesítésére.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék