Nemzeti Sport, 1993. március (4. évfolyam, 59-88. szám)

1993-03-10 / 68. szám

IV. 6C. ♦ 1993. március 10. NEMZETI SPORT 13 Közbeszólt az időjárás... m w Üzletemberek és a sport Gyorskorcsolya Világ Kupa-verseny, Inzell (25 országból 90 férfi és 58 női indulói. Férfiak. 500 m. 1. futam: 1 Klevcsenja (orosz) 37-34, ... 37. Madarász 40.91. 500 m. 2. futam: 1. Jansen (amerikai) 37.28, ... 33. Madarász 40.34. 1000 m: 1. Jansen 1:16.18, ... 41. Madarász 1:22.37, ... 44. Dolp 1:24.72. 1500 m: 1. Ade- berg (német) 1:57.07, ... 42. Dolp 2:08.20, ... 44. Madarász 2:10.88. 5000 m: 1. Veldkamp (holland) 6:53.29, ... 36. Dolp 7:40.36. Nők. 500 m: 1. Ye Qiaobo (kínai) 41.04, . . 31. Egyed 45.66. 1000 m: 1. Kuszunosze (japán) 1:24.74, ... 31. Egyed 1:37.05. 1500 m: 1. Niemann (német) 2:07.84, ... 8. Hunya­dy (osztrák) 2:11.45, ... 32. Egyed 2:30.25. 3000 m: 1. Nie­mann 4:22.81, ... 8. Hunyady 4:33.14 Egyed nem indult. Nagypályás gyorskorcsolyá­zóink teljesítményét Ivánkái György edző értékelte: — Amiért mentünk, sajnos nem valósult meg, gyorskor­csolyázóink nem tudták idei legjobb eredményeiket megja­vítani, az olimpiai kiküldeté­si szinteket megközelíteni. Nem mintha rossz formában lettek volna, de nem voltak képesek megbirkózni a kelle­metlen időjárási körülmények­kel, az állandó havazással, hó­fúvással és a széllel, amely a pálya megközelítését is meg­nehezítette, és szinte irreális­sá tette a versenyt. Jellemző, hogy a két rövidtávon nem indult Hunyady Emesének sem ment a hosszabb távokon. A hét végén, fedettpályán a hol­landiai Heerenveenben lesz a Világ Kupa fináléja, ahová a mieink nem kvalifikálták ma­gukat. Engrich Mariann ütött többet Karate A hollandiai Nijmegenben rendezik évente a WTF taekwondo második legrango­sabb nemzetközi viadalát. Most is 17 ország 609 verseny­zője gyűlt össze, köztük 2 ma­gyar nő és 5 férfi sportolónk. A férfiak küzdelmében nem ment olyan jól a mieinknek, az 58 kg-osok között Takács Gábor jutott a legjobb nyolc közé, de ott megállították. An­nál diadalmasabban menetelt a JTF taekwondóban és a kick-boxban is világbajnok Engrich Mariann (MTK), aki az 55 kg-ban a német EB-ér- mes Gassét, majd további há­rom ellenfelét legyőzve jutott a döntőbe. A végküzdelem­ben is ő ütött többet, és így diadalmaskodott a Német­országban élő, török Diana Creti ellen, ezzel a tavalyi har­madik helyről, most az első­re került, ami tekintélyt adó eredmény a mindig nagyon erős mezőnyű versenyen. Bónis Attila nyert Síéfée Szlovák alpesi bajnokság, Kubilska Hola. Férfiak. Óriásműlesiklás (115 induló): 1. Bónis (magyar) 2:02.38, 2. Samohel (cseh) 2:02.96, ... 44. Koch 2:16.20, ... 58. Barta 2:18.88, ... 62. Kovács 2:19.39. Kitűnően szerepelt a ma­gyar bajnok, Bónis Attila a szlovák versenyen, a több mint százfős mezőnyben szoros ver­senyben győzött. ★ Nemzetközi alpesi verseny, Radstádt. Óriásműlesiklás: 1. Ditmar (osztrák) 1:18.79,.-:.. 26. Bó­nis 1:21.04. Egy kft. amely „ReMac”-be szabta a Nemzeti Sportot Interjú Sági Gábor ügyvezető igazgatóval a sportról, a számítógépekről és a lapkészítés titkairól A Nemzeti Sport olvasói rendre olyan lapot kapnak a kezükbe, amely a szerkesztő­ség történetében új korszakot jelent. A túlhaladottról a kor­szerűre, azaz a számítógépes lapkészítésre való áttérés fel­adata azonban nem egyszerű. Azon a napon, amikor az író­gépeket végleg és nyugodt szívvel a raktárba lehet vinni, újságírók és szerkesztők, le­írók és tervezők olyan „át­szállást” hajtanak majd vég­re, mint az az utas, aki soká­ig IL 14-essel közlekedett, s most már egy Jumbo Jet vagy egy Concorde fedélzetén fog­lalhat helyet. A szerkesztőség „hivatalos szállítója” címet a ReMac Computer Kft. érdemelte ki, amelynek ügyvezető igazgató­ja szerint a Nemzeti Sport „ReMac’’-be szabott technikai megoldáshoz jutott. Sági Gá­bor ügyvezető igazgató a vele készült interjú előtt először is cége fantázianevének megfej­tésében segédkezett. — Több kft.-vel együtt a világszerte ismert — és elis­mert — Apple Macintosh szá­mítógépek értékesítésére ren­dezkedtünk be, amelyek túl­zás nélkül remek masinák — mondja. — A remekből és a Macintoshból állt össze a Re­Mac, a kft. pedig két éve egy- től-egyig fiatal, bizonyítani vágyó szakemberekből. A kft. kereskedelmi felada­tait is irányító igazgató szívé­hez nem csak a komputer, ha­nem a sport is nagyon közel áll. — Édesapám nyomdokába lépve először vízilabdáztam, aztán kenuzni mentem, hu­szonnégy évesen pedig ismét a pólósokhoz pártoltam át — folytatja. — Odáig sosem ju­tottam, hogy mindent a sport­ra tettem volna fel, de játékos­ként és versenyzőként megta­nultam küzdeni és veszíteni. Ezeknek a képességeknek ma is hasznát veszem, hiszen a piac is egy versenypálya, ahol a győztes mellett mindig kell legyőzőiteknek is lenniük. A Nemzeti Sport pályázatán több mint tekintélyes ellenfelek előtt futottunk be, s hogy ezt a vállalkozást referenciamű­ként emlegethessük majd, azért keményen meg kell dol­goznunk. A vizilabdázók közül édes­apját, Sági Lajost, valamint az olimpiai bajnok Faragó Ta­mást tekintette a példaképé­nek, egykori kenus edzőjéről, az olimpiai bajnok Tatai Ti­borról pedig . ma is rajongó tisztelettel beszél. — Talán seholsem éreztem magam olyan jól, mint abban a közösségben, amely Tatai mester körül alakult ki. Sze­rettem az egyenességéért, a becsületességéért, de a legjob­ban azért, hogy mindenkihez — a kicsikhez éppen úgy, mint a nagyokhoz — mindig volt egy jó, vagy biztató szava. Ritka az olyan embertípus, aki, egyszerre tud kellemes társasági lény és keménykezű pedagógus is lenni. Tatai — szerintem — éppen ilyen volt. Sági Gábor úgy gondolja, hogy látványos üzleti sikere­ikhez a vitathatatlanul kitűnő portéka mellé más is kellett: rátermettség, tudás és becsü­letes kereskedői szellem. — Mi nem tartozunk azok közé, akiknek az a vezérelve, hogy a tehetős vevő csak köl­tekezzen, szóval amit csak le­het, megpróbálunk rásózni. Lehet, hogy hihetetlenül hang­zik, de jelentősebb üzletköté­seink előtt olykor másfél hó­napot szánunk az érdeklődő igényeinek leginkább megfele­lő „csomag” kialakítására, amely aztán a kedvező ár mellett funkcionálisan is a legjobb a kuncsaftunknak. Ezek a csoda okos Macintosh masinák „emberbarát” talál­mányok, amelyekkel ezernyi feladatot lehet elvégezni. Tit­kukat lépésről lépésre előre­haladva a kezdők is viszony­lag gyorsan képesek megfej­teni. Úgy is fogalmazhatnék, hogy az első látásra nehéz képlet a kezdeti erőfeszítések után egyszerre logikusnak és könnyen megfejthetönek tű­nik. A Nemzeti Sport munka­társai például már azt is tud­ják, hogy a gépeinkkel színes kiadványokat is képesek elő­állítani. A számítógépekkel „összedolgozva" könnyen hoz­záférhető adatbankot is kiala­kíthatnak, arról nem is be­szélve, hogy — egy parabola- antenna segítségével — a vi­lág minden tájáról fogadhat­nak számítógépes üzeneteket, sőt, még színes képeket is! A tudósítók a londoni Wembley lelátójáról, de a Maracana sajtóközpontból is összekötte­tésbe léphetnek a Visegrádi utcai „bázis” számítógépes központjával, s ha szakszerű­en dolgoztak, tudósításukat so­hasem kell többé telefonon le­diktálniuk. Ez pedig a tele­fonköltségekre gondolva óriá­si megtakarítást jelenthet. Szalay Péter (Esma-Westel) Triathn Világ Kupa-viadal\ Auckland Kropkó Péter harmadik A DUNAFERR is arany fokozatú támogató Az aláírást követő ünnepélyes pillanatok (Farkas József felvétele) ben csaík az almeraikai Ken Glaoh és a német Dirik Asch- moneiit előzte meg. A miskol­ci itriaitlondsta 8:49:53 alatt teljesítette a 3.8 kim úszást, a 180 km kerékpározást és a maratoni futást. A sportra, a magyar olim­piai sikerekre, a Dunaferr jö­vőjére koccintott kedden dél­ben a Dunaújvárosi Sportcsar­nok tárgyalótermében dr. Schmitt Pál, a MOB elnöke és Horvát István elnöik-vezér- igazgató. A baráti koccintás­sal azt a néhány perccel ko­rábban aláírt szerződést pe­csételték meg, amelynek értel­mében a Dunaferr Rt. a kö­vetkező négy esztendőben a Magyar Olimpiai Csapat Ala­pítvány arany fokozatú támo­gatója marad. Mindez egyben azt is jelenti, hogy arany fo­kozatú támogatóként elsőként csatlakozó Dunaferr 1996 vé­géig évi 5 millió forinttal tá­mogatja az alapítványt. — Örömmel újítottuk meg szerződésünket, hiszen sze­mély szerint is szeretnék min­dent megfeni annak érdeké­ben, hogy a Dunai Vasmű ko­rábban rosszul csengő nevé­nek híre lassan megváltozzon, jó hírünk legyen itthon és külföldön egyaránt — hangoz­tatta az elnök-vezérigazgató, s hozzátette —, mindebben a sport, az olimpiai mozgalom támogatása nagymértékben se­gíthet bennünkbet. ★ A szerződés — a korábbiak­hoz hasonlóan — kétoldalú. Amint azt Schmitt Pál el­mondta, nemcsak az arany fo­kozatú címet használhatja, ha­nem a MOB elkövetkezendő rendezvényein — a téli és nyá-. ri olimpián, a Budapesten ren­dezendő NOB-ülésen és a ma­gyar olimpiai mozgalom száz­éves jubileumán szerephez jut az ezzel kapcsolatos propagan­da során. Figyelemreméltó lehet — amit Schmitt Pál találóan elemzett —, hogy amíg a vas­művek Európa-szerte nehézsé­gekkel küzdenek, addig a Du­naferr a helyzethez rugalma­san alkalmazkodó gazdaság- politikával, sokoldalú vállal­kozásokkal, mintegy 300 millió forint eredménnyel zárta a ta­valyi évet. Az átszervezett részvénytársaság jelenleg már 46 vállalkozásban érdekelt és közel ^tizenötezer embert fog­lalkoztat a városban és annak környékén. ★ örvendetes, hogy a Duna­ferr nemcsak az olimpiai mozgalmat, hanem a város sportját is megfelelő támoga­tásban részesíti. Évi 120 mil­lió forintot költenek a létesít­mények fenntartására, üze­meltetésére, a sportolók ver­senyeztetésére. Gondot fordí­tanak a versenysport fejlesz­tésére, büszkék olimpiai részt­vevőikre, az Európa-bajnok Supola Zoltánra és Pánczél Miklósra, a világversenyeken szerzett 70.25 pontjukra, a magyar bajnokságokon elért 134 dobogós helyezésükre. De a jövőre is gondolnak, így a napokban állapodtak meg jég­pályájuk befedéséről. A ser­dülők és ifjúságiak között nagyszerűen helytálló jeges­gárdájukból akár országos bajnokcsapat is lehet. Létesítményeik a város fia­taljai, a diákok előtt is nyitva állnak, s a sportsikerek tulaj­donképpen a szervezett után­pótlás-nevelésnek, az iskolai sportnak is köszönhetőek. A Dunaferr a jelek szerint ezen a téren is példát mutat. Bár­csak sok ilyen, a helyi sportot így fejlesztő, az olimpiai moz­galmat hasonlóan támogató részvénytársaságunk len­ne! ... V. D. Jóllakott a Mammut _Gödöllő 6-3, Sport—Metró el­Hlilára ------------- halasztva.-----­---------------------------------------------- B-csoport. Grizzly—Kazinc­Kisgolyós poolbajnokság, 4. barcika 6-3, Otthon—Tiszaúj- forduló. város 0-9, Mammut—Metró II A-csoport. Dunakeszi—Cég- 9-0, Contact—XV. Palota 9-0, léd 6-3, Szolnok Bajnok—Mc Biliárd Art—Green Island el- Mammutka 9-0, Testvériség— halasztva. Pályázati kiírás a Magyar Diáksport Szövetség főtitkári tisztségére Az MDSZ elnöksége pályázatot hirdet a szövetség fő­titkári munkakörének betöltésére. A kinevezés határo­zott időre — 4 évre — szól. A főtitkár az elnökség határozatainak megfelelően, ope- • ratívan szervezi és irányítja a magyar diáksport-tevé­kenységet. Vezeti az országos központot, képviseli az MDSZ-t az állami és társadalmi szervek előtt. Pályázati feltételek: — testnevelés szakos — egyetemi vagy főiskolai — végzettség; — legalább egy világnyelv (lehetőleg angol) társal­gási szintű ismerete; — minimum 10 éves tanári, sportvezetői gyakorlat. A pályázatnak tartalmaznia kell: — a pályázó szakmai önéletrajzát; — a képesítéseit, gyakorlatát igazoló dokumentumok másolatait; — érvényes erkölcsi bizonyítványt; — szakmai elképzelést a diáksport-tevékenység szer­vezésére, menedzselésére, az MDSZ és az orszá­gos központ irányítására. Bérezés: megegyezés szerint. A kinevezés időpontja: 1993. július 1. A pályázat benyújtásának határideje: 1993. április 15. Beküldendő: az MDSZ elnökének címezve, 1143 Bp., Dózsa Gy. út 1—3. Az új-zélandi Aucklandben rendezték az év első hosszútá­vú Világ Kupa-versenyét. Az Ironman erőpróbáin rajthoz állít Kropkó Péiter, és remek teljesítménnyel a harmadik helyet szerezte meg. A 650 indulót felvonultató mezőny-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék