Nemzeti Sport, 1994. december (5. évfolyam, 329-355. szám)

1994-12-29 / 354. szám

2 NEMZETI SPORT V. 354. • 1994. december 29. NS-tükör NS-tükör + NS-tükör NS-tükör +■ NS-tükör +- NS-tükör +■ NS-tükör +­REFLEX REFLEKTOR Képernyőn a Senna-sztori és a brazil világbajnok csapat [0 információ A közeli napokban két brazil témájú sportfilmet is láthatunk a Magyar Tele­vízió műsorán. Az elsőt szilveszter nap­ján, azaz december 31-én 15.20-kor vetí­tik a TV2-n: „A négyszeres győztes" cí­mű , ötvenperces film a brazil foci törté­netéről, jelenéről, sikereiről és gondjairól szól. A műsorban megszólalnak a régi idők nagyjai, köztük természetesen Pelé, az idén világbajnokságot nyert együttes mestere, Parreira, valamint a csapatta­gok közül Zinho, Viola, Miiller; Paulo Sergio, Dunga, Rai, Cagu, Zetti és Taffa­réi. Ugyancsak a második csatorna műso­rán szerepel az a film, amit a magyar forgatócsoport Ayrton Senna emlékének szentel. Január 2-án 20 órai kezdettel ,,Egy cserép virág helyett" címmel be­mutatandó alkotás egy részét Brazíliá­ban forgatta a TeleSport stábja, jártak a május 1-jén tragikus körülmények kö­zött elhuny brazil Forma-l-es világbaj­nok sírjánál, interjút adott a család kép­viseletében Senna öccse, bemutatják azt a gokartpályát, ahonnan elindult ez a nagyszerű karrier, s ahol egyébként si­került találkozniuk Mauróval, Senna el­ső menedzserével is. A bensőséges visszaemlékezésben so­kat segítettek Ayrton Senna pályatársai, akik közül sokan a kamerák elé álltak (köztük Ron Dennis, Martin Brundle, Niki Lauda, Jean Alesi, Mika Hakkinen és Gerhard Berger). Hét hónappal a bor­zalmas baleset után a film igyekszik ma­gyarázatot adni Senna halálának az oka­ira is. Mindkét alkotást rendezőként jegyzi Dobor Dezső, aki a következőket mond­ta mintegy beharangozóként:- Ebben az esztendőben is összeállí­totta a Reuters hírügynökség az év szen­zációit. Az első két helyre a brazil válo­gatott sikere és Senna tragédiája került. Boldog vagyok, hogy a TeleSport ezúttal végre első kézből értékelheti ezt a két történetet és ezúttal nem az kerül a film végére, hogy „magyar változat munka­társai voltak...", hanem az egész a mi munkánk. Biztosra veszem, hogy mind a két témakör óriási érdeklődésre tarthat számot a szurkolók körében és remé­lem, hogy sikerül kielégíteni a kíváncsi­ságukat. Nagy öröm számomra, hogy az Olimpiai Arcképcsarnok és az Ezüstge- rely-díjas A világ nagy futballklubjai cí­mű sorozatok után ezt a két önálló pro­dukciót is elkészíthettem. B. I. üz elnök alelnöki posztra pályázik Schmitt Pál három orca A kétszeres olimpiai bajnok Schmitt Pál tulajdonképpen három személyiséget testesit meg: hazánk madridi nagykő* vete, az önállóvá és függetlenné vált Magyar Olimpiai Bi­zottság választott elnöke és a NOB Végrehajtó Bizottságá­nak tagja. Rövid szabadságát itthon töltve, készséggel vál­lalkozott újabb eszmecserére. Egyedül várt a Balogh Tiha­mér utcai székházban, s az ünnepi hangulatban karácsonyi dallamokat zongorázott az emeleten. „Kicsit fáradt vagyok, s a zene mindig megnyugtat, felfrissít” - magyarázta. Be­szélgetésünk rendhagyóra sikeredett. Öt címszó körül zaj­lott beszélgetésünk, amire a nagykövet, az elnök, valamint a NOB Végrehajtó Bizottsága tagjának válaszát vártuk. Vad Dezső íme a címszavak: 1. Öröm. 2. Bánat. 3. Meglepetés. 4. Csalódás. 5. Remény. És íme a válaszok. A nagykövet 1. - Rendkívül sikeres évet zártunk a kétoldalú spa­nyol-magyar kapcsolatokban. Göncz Árpád köztársasági el­nök a királyi pár meghívására februárban tett hivatalos láto­gatást Spanyolországban. Sola- na külügyminiszter járt Buda­pesten, Békési László pénz­ügyminiszter vezetésével na­gyobb létszámú küldöttség vett részt a fontos IMF-tárgya- lásokon. González kormányfő jelen volt a budapesti biztonsá­gi értekezleten. Horn Gyula miniszterelnököt 1995-bett vár­ják Spanyolországban. Kapcso­lataink minden vonalon, a ke­reskedelem, a kultúra, a turiz­mus terén egyaránt erősödtek. Mondhatni, rekordévet zár­tunk. Mindez, úgy érzem, fon­tos európai csatlakozásunkat illetően. 2. - Rendkívüh módon élve­zem, s nagy felelősséggel látom el munkámat. De ha már a bá­natról kell beszélni, azt mond­hatnám, hogy három lányom közül családi, illetve tanulmá­nyi okok miatt sajnos egyik sincs velünk. Átlagosan négy­ezer kilométer választ el ben­nünket egymástól, ami feltétle­nül némi bánatot jelent. 3. - Az embert a diplomáciai munkában a feladatok ellátása közben sok meglepetés éri, többször kerül váratlan hely­zetbe. Egyszer például Sala- mancába, az egyetemre hívtak, s közgazdász diplomámról ér­tesülve arra kértek fel, hogy a GATT-egyezményről tartsak előadást. Szó se róla, a szöve­vényes európai vámkérdéseket tekintve tájékozottságom nem volt naprakész. De kaptam há­rom hetet a felkészülésre, s ha­zai segítséggel végül helytáll­tam. 4. - A kiküldetés kezdetén azt terveztem, hogy lehetőleg Spanyolország minél több vá­rosába, vidékére eljutok és el­viszem hazánk, kultúránk, po­litikánk, kereskedelmünk hírét, közelebbről megismertetem vendéglátóimat köztársasá­gunk életével. E terv megvaló­sítása - talán éppen a hármas feladat ellátása közben - sajnos némi késésben van. Nem tud­tam eljutni annyi helyre, mint amennyire szerettem volna. 5. - Remélem, a magyar kor­mány tagjai jutnak némi léleg­zetvételnyi időhöz, hogy a fon­tos országokban lévő partnere­iket meglátogassák. Az ilyen miniszteri szintű találkozókon való részvétel, a tárgyalások előkészítése nagyon szép, iz­galmas, fontos nagyköveti fel­adat. Remélem, hogy Horn Gyula tervezett tavaszi látoga­tása után több tárca vezetője is ellátogat Madridba. Spanyolor­szág fontos szerephez jut az európai politikában, hiszen az év második felében a trojka el­nöke lesz, s reményeink szerint ebben az időszakban alakul ki az Európai Közösséghez való csatlakozásunk végleges me­netrendje. A MOB elnöke 1. - Örömmel tölt el, hogy a körülöttünk zajló, különféle természetű politikai, gazdasági és szervezeti változások ellené­re a magyar sport meg tudta őrizni egységét. Összefogva te­vékenykedünk, közös célok ér­dekében. Nagy öröm a MOB tagságával együtt dolgozni. Sportági szakszövetségek, sportegyesületek küldöttei, társszervek, a sporttudomány, a médiumok képviselői kiváló szakemberek, olimpiai bajno­kok, egységben és többnyire jó barátságban dolgozunk. Öröm mellett egyben büszkeség, hogy egyre nagyobb számban találunk támogatókat, akik ér­demesnek tartanak bennünket arra, hogy segítsék az olimpiai mozgalmat. így az állami tá­mogatás mellett nagymérték­ben járulnak hozzá a verseny­zők olimpiai felkészüléséhez és részvételéhez. 2. - Bánatom a MOB-tagság jelentős részéhez, az egyesüle­tekhez kapcsolódik. Szerény véleményem szerint egyesüle­teink többsége méltatlanul és jogtalanul került ilyen nehéz anyagi helyzetbe. Mindez hosszú távon komolyan hátrál­tathatja az utánpótlás nevelését és foglalkoztatását. Ami pedig a magyar olimpiai mozgalom, a magyar élsport eredményes­ségét veszélyeztetheti. 3. - Meglepő volt számomra Borhi Zsombor szenzációs be- robbanása, az, hogy egy újabb magyar kajakozó klasszisunk került a trónra. Rózsa Norbert fantasztikus visszatérése is na­gyon kellemes meglepetést je­lentett, akárcsak az, hogy Kő­bán Rita milyen szilárdan és biztosan tartja helyét most már jó ideje a nemzetközi élvonal­ban. 4. - Csalódás, hogy minden erőfeszítésünk ellenére akad­nak a magyar sportban dop­pingesetek. Jelszavunkat, „A becsületes játék az egyetlen út", nem győzzük eleget han­goztatni. Széles körű nevelő, felvilágosító tevékenységet folytatunk, mellette milliókat költünk az ellenőrzésre. Ezek dacára sajnos még mindig akadnak, akik a látszólag könnyebb, csaló utat választ­ják. További szívós munkára, összefogásra van szükség a doppingellenes tevékenység­ben. 5. - A MOB elnökeként tele vagyok reménnyel, bizakodás­sal, optimizmussal. Ha nem így lenne, azt hiszem, nem is tölthetném be megfelelően ezt a rendkívül megtisztelő felada­tot. Remélem, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság centenáriu­mához méltó, megfelelő ren­dezvényekkel ünnepeljük majd a nagy eseményt. Mindenek­előtt a NOB Budapesten tartan­dó ülésére gondolok, hiszen a testület 1911 óta most látogat újra fővárosunkba. Nagy remé­nyekkel tekintek az olimpiai kvalifikációs versenyek elé. Biztató a labdarúgók sikeres rajtja. Remélem, ilyen jól foly­tatják a többiekkel együtt, hi­szen az atlantai, remélhetően jó szereplés érdekében először a részvétel jogát kell megszerez­ni 1995-ben. A NOB Végrehajtó Bizottsá­gának tagja 1. - Mint a testület vezetősé­gének tagja, örömmel töltött el az a nagyszerű hangulat, amely a Lillehammerben ren­dezett téli olimpiát jellemezte. Egy kis ország kis városa is bi­zonyította, hogy szívvel, lelke­sedéssel és hozzáértéssel egy kis ország is rendezhet felejthe­tetlen olimpiát. Párizsban a NOB alakulása színhelyén sor­ra került kongresszus is örven­detesen betöltötte küldetését. A sport, a versenyző helyét ke­restük a jövő évezred társadal­mában. A környezetvédelem­hez és a médiumokhoz fűződő kapcsolatainkat elemeztük, előretekintve. Lillehammer és a kongresszus két örömteli állo­mása az olimpiai mozgalom­nak. Öröm az is, hogy a NOB békefelhívására csaknem két­száz ország adott kedvező vá­laszt. Az ENSZ a sport és az olimpiai eszme évének nyilvá­nította az 1994-es esztendőt. Megállapítva, hogy a sport rendkívüli segítséget nyújt a béke megőrzéséhez, az emberi kapcsolatok erősítéséhez, s így hozzájárul a békéhez. 2. - Éppen ezért bánt, hogy a tíz évvel ezelőtt rendezett sike­res olimpia egyik színhelye, a stadion, most Szarajevóban a temető céljait szolgálja, az em­bertelen polgárháború áldoza­tainak egyik nyughelye. Min­dent el kell követnünk, hogy ez ne fordulhasson újra elő. De 1994-ben volt annak is tíz esz­tendeje, hogy kiváló sportem­bereket, köztük magyarokat politikai döntés fosztott meg az olimpiai részvétel lehetőségé­től, s így sajnálatosan nem bi­zonyíthatták képességeiket a világ előtt. Remélem, ilyen szé­gyenteljes eset nem ismétlődik. 3. - Meglepett az a döntés, hogy a NOB Sydney szervezői­vel egyetértésben a triatlon- és a tékvandó sportágakat a 2000- es játékok műsorába iktatta. Nem mintha ellenkeznék e két sportággal. Jól tudom, hogy nálunk is népszerűek, és híveik az egész világon megtalálha­tók. De mégis úgy gondolom, tán akadtak volna más sportok, amelyek jobban rászolgáltak volna a műsorba iktatásra. Nem örülnék, ha ezzel a dön­téssel például a nálunk annyira szeretett öttusa esetleg hátrá­nyos helyzetbe kerülne. 4. - A nemzetközi olimpiai mozgalom egyik legnagyobb csalódása, hogy változatlanul ismétlődnek a doppingesetek. A tiltott teljesítményfokozás nem korlátozható egy ország vagy egy adott sportág ver­senyzőire. Atlétától kajakozóig, úszótól labdarúgóig csaknem valamennyi sportág körében akadtak horogra még az elmúlt időszakban is. Mindez a sport tisztaságát, az esélyegyenlősé­get veszélyezteti, márpedig enélkül a sport már nem sport. 5. - NOB-os reményeim Bu­dapesthez, a fővárosunkban jú­niusban rendezendő 104. ülés sikeres lebonyolításához kap­csolódnak. Továbbá remélem, hogy az eddigiekhez hasonló ütemben folytatódnak az atlan­tai olimpia előkészületei. De személyesen is akadt titkos re­ményem. Kandidálok a NOB alelnöki tisztségére. Óriási megtiszteltetést jelentene a százéves magyar olimpiai mozgalom számára, ha elnöke ilyen magas tisztségre eljuthat­na. JOimt-SN ■+ -JQMIH-SN ■+ JQj|n;-SN -*o>|n*-SN ->Q)|ni-SN + -*Q5|!n-SN + JO»|rn-sri -io>|in-SN + -JQiun-SN Mai számunkat szerkesztette: 9{aményi József Olvasószerkesztő: Édes Qergeíy Z. Vincze fyöryy Művészeti szerkesztő: ‘Rosíqi János A szerkesztőbizottság elnöke: Borbély Pál igazgató, főszerkesztő. Tagjai: Dr. Dénes Tamás, Lakat T. Károly, Lázár Lajos, Naményi József, Z. Vincze György. Lapmenedzser: Szurmai János. A tudósítói hálózat vezetője: Varga Gyula. Terjesztési menedzser: Harcsa Gábor. Művészeti vezető: Keleti Imre. Műszaki vezető: Miller László. Kiadóhivatal és szerkesztőség: 1133 Budapest, XIII., Visegrádi utca 115. Postacím: 1399 Budapest, Pf.: 701/437. Tel.: 138- 4366. Telefax: 138-4248. A Nemzeti Sport Lap-, Könyvkiadó és Szolgáltató Kft. független sportnapilapja. Felelős kiadó: a kft. ügyvezető igaz­gatója. 1 Rovatvezetők: Boda Ildikó, Dr. Borókai Gábor, Énekes Zoltán, Simon József, Záhonyi Iván. Szedés, grafika: Nemzeti Sport Kft. Nyomás: Szikra Lapnyomda Rt., Budapest. Felelős vezető: Dr. Csöndes Zoltán elnök-vezér­igazgató. Terjeszti a HÍRKER Rt., az NH Rt., valamint árusítják önálló vállalkozók. Előfizethető bármely hírlapkézbesitő hi­vatalnál, a hírlapkézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIÉ) 1990 Budapest, XIII., Lehel út 10/A., közvetlenül vagy postautalványon, vala­mint átutalással a HELIR Postabank Rt.: 219-98636, 021-02799 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj: egy hónapra 700 forint, negyedévre 2100 forint, fél évre 3960 forint, egy évre 7560 forint. Megjelenik naponta. Index: 25 004. Vidék: ISSN 0866-2525. Budapest: ISSN 0866-2517. 1 2 4 8 16 » 4

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék