Nemzeti Sport, 1994. december (5. évfolyam, 329-355. szám)

1994-12-21 / 349. szám

8 NEMZETI SPORT V. 349. • 1994. december 21. Felmenteni könnyebb volt November elején a Magyar Röplabda Szövetség elnöksége hosszas vita után a női liga kezdeményezésére felmentette a női szövetségi kapitányt, Sun De-lit. A változást követelők egyik leg­fontosabb indoka az volt, hogy a kínai származású tréner - a nyá­ron külfödre szerződött szakmai alelnök, Garamvölgyi Mátyás nélkül - nyelvi nehézségekkel küzd, s ezért nem tudja megfelelő­en ellátni feladatát Akkor úgy tűnt, hogy még ebben az esztendő­ben megoldódik a kérdés, hiszen nem sokkal később kiírták a pá ­lyázatot, amelyet december 15-ig kellett eljuttatni a szövetségbe. Most kiderült, ennyire nem egyszerű a helyzet, a válogatott karmesteri pálcájáért egyáltalán nem tolonganak a jelentkezők. Az elnökség legutóbbi ülésén ezért úgy döntött, hogy 1995. január 15- ig meghosszabítja a pályázat határidejét. Bár már lezajlott a jövő évi Európa-bajnoki selejtező sorsolása, s ismerjük az ellenfeleket, sőt már a mérkőzések időpontjait is tud­juk, csak éppen a saját csapatunkról nincs halvány elképzelésünk sem. Nem tudjuk ki fogja felkészíteni az együttest, kikre számít a leendő kapitány, lesz-e pénz a felkészülésre, s egyáltalán felké­szül-e a csapat. Mert ez már most erősen kérdéses, hiszen ismert a szövetség zilált anyagi helyzete, másrészt - erről is a legutóbbi el­nökségi ülésen döntöttek - a bajnokság és a Magyar Kupa zavar­talan lebonyolítása érdekében visszavonták a válogatott nevezését a Spring Kupáról. Emellett már eltörpül az a hír, miszerint lemondott az elnökségi tagságáról Jánosi Ferenc; vagy hogy a Strandröplabda Bizottság élére az amerikai származású Jo Lamsont választották, aki a leg­utóbbi szezonban eredményesen menedzselte a rohamosan fejlő­dő sportágat. Kosárbotrány élőadásban Hegedős Mihály Az esemény rangjához méltat­lan körülmények között zajlott le az év utolsó kosárlabda tévéköz­vetítése Sopronból. Trágár kórus, köpködés, bedobálás tarkította az egyébként izgalmas és jó szín­vonalú Soproni Aszok KC-Da- none-Honvéd Szuperliga- és NB I kiemelt csoportos összecsapást. A botrány egy kicsit már ak­kor elkezdődött, amikor a Sport TV Kft. úgy döntött, hogy a szü­netben egy sörgyár reklámsorso­lását rendezi - élő tévéközvetí­téssel. Hiába tiltakozott a szövet­ség: az üzlet az üzlet, a sportág­nak pedig a falat kenyérnél is na­gyobb szüksége van a pénzre. Bonyolította a helyzetet, hogy a hazaiaknak éppen egy másik sörgyár a főtámogatója. A kellemetlen epizód termé­szetesen nem indokolta az ellen­fél sértegetését, a szövetség főtit­kárának gyalázását. (Mellesleg: Horváth Frigyes a soproni Szé­chenyi Gimnáziumban érettségi­zett, és igazán jó szívvel viselte­tik almamáterének városához.) A sportvezető a második félidő jó részét már nem is töltötte a te­remben. A két félidő között Knézy Jenő tévériporter ellen irá­nyult a közhangulat. Már a sör­sorsolás közben is egymás után kapta a megjegyzéseket. A ka­mera mellől hiába mutatta az eredményjelző táblát. Inkább a meccsel foglalkozzon a nagyér­demű, ne vele, de a kiabálás csak folytatódott. A rendezők és a rendőrök sem próbálták útját állni az egyre útszélibb hangne­mű gyalázkodásnak, inkább csak némán álldogáltak. Cinkos mo­sollyal kísérte a balhét több sop­roni egyesületi vezető. A hallat­lanul izgalmas végjáték után vendéggyőzelemmel befejező­dött meccset követően köpészá­por zúdult a legjobb játékosnak járó díjat átvevő Orosz Lászlóra és a riporterre. Az egyenruhások csak a leghangosabbak elvonulá­sa után vették védelmükbe Knézyt, aki meglehetős felindult- sággal távozott. Rákóczi József, városi sport- igazgató még este közölte: szer­dára beszélgetésre invitálja ma­gához Sopron három NB I-es ko­sárlabda- csapatának vezetőit, mert szerétné elejét venni a to­vábbi botrányoknak. Kedd délutánig még nem ér­kezett meg a szövetségbe a hiva­talos ellenőri jelentés, ami az alapja lehet egy későbbi vizsgá­latnak. Bár ami igaz, az igaz: a szabályok szerint a büntetések olyan nevetségesen enyhék, hogy legalább négy-öt ismétlődő botrány szükséges a komlyabb szankciókhoz. A zömmel egye­sületi vezetőkből álló elnökség egyszer már félretette a súlyo­sabb büntetésekről szóló javasla­tot, most viszont villámgyorsan felkerült az ügy a következő ülés napirendjére. A botrányok egy ideje egyre inkább a kosárlabdamérkőzések kísérőjéül szegődnek. A kamerá­ba mutogató emberek pedig több millió nézőnek bizonyítják kultu- rálatlanságukat. Nagy kár érte. Ahogy azért is, ami felett most csendben elsiklik mindenki. Ne­vezetesen Gellér Sándor, az új edző néhány hét alatt tartást tu­dott adni a soproniaknak, akik hétfőn este végig egyenrangú el­lenfelei voltak a bajnoknak. És még egy apróság. Sopron eddig eséllyel pályázott az 1997- es női kosárlabda Eb-döntő egyik csoportjának mérkőzései­re. Ezután.... Szöuli tékvandó vizit © Sál Endre ] A dél-koreai KBS tévétársaság meghívására Szöulban vendég­szerepeit a napokban a magyar WTF tékvandóválogatott, egy rangos versenyen is részt vettek Patakfalvy Miklós tanítványai.- A sportág élvonala - dél-ko­reaiak, tajvaniak, spanyolok - vett részt a viadalon, no és az úgynevezett „fejlődő országok" válogatottjai közül is néhányat meghívtak - mondja Patakfalvy Miklós szövetségi kapitány. - így indulhattunk mi is, és nyugodtan mondhatom nem vallottunk szé­gyent. Engrich Mariann roppant erős mezőnyben bronzérmet szerzett.- Milyen programjuk volt még?- Például találkozhattam dr. Kim Un Jong úrral, a Világszö­vetség és a NOB alelnökével is, de megbeszéléseket folytattunk Kum Hong Lee úrral is, a Világ- szövetség főtitkárával is. A sportág vezetői biztosítottak minket arról, hogy segítik a ma­gyar tékvandó fejlődését. Szó van róla, hogy dél-koreai edzők jönnek hozzánk oktatni, de arról is, hogy mi megyünk edzőtábo­rozni Koreába. Ezen kívül együtt edzhetett a csapat a koreai válogatottal és a „szöuli TF-re" is ellátogattunk. Remélem sokat profitál majd eb­ből a kapcsolatból a hazai WTF tékvandó. Sporttörvény - előkészítés alatt Megkezdte érdemi munkáját a testnevelési és sporttörvényt elő­készítő bizottság. Az ülésen Gal- lov Rezső, az OTSH elnöke tájé­koztatta a bizottság tagjait a sporttörvény előkészítése érde­kében tett többéves erőfeszíté­sekről, kihangúlyozva, hogy most a kedvező körülmények kö­zött, a kormányzati és parlamen­ti szándék birtokában 1995-ben - 74 év után - ismét van remény a sporttörvény megalkotására. Az országgyűlési képviselők­ből, a sport társadalmi szerveze­teit reprezentáló szakemberek­ből, a sport érdekképviseleti szervezeteinek delegáltjaiból, a sportsajtó és a leginkább érintett tárcák képviselőiből álló előké­szítő bizottság megvitatta a test- nevelési és sporttörvény koncep­ciójának vázlatát, amelyet a to­vábbi munka kiinduló alapjául elfogadtak. A vitában külön hangsúlyt kapott az iskolai test­nevelés, az iskolai sport és a di­áksport kapcsolatának rendezé­se, fejlesztésének kérdései, a fi­nanszírozás lehetséges módjai, garanciái, a felhasználás ellen­őrizhetőségének kérdései, a sportszervezetek törvényességi felügyeletének rendezése, vala­mint a testi és szellemi fogyaté­kosok testedzéséről való gondos­kodás szükségessége. Szóba ke­rült a választott sportbíróság tör­vényi szabályozásának lehetősé­ge, az olimpiai szimbólumok tör­vényi védettségének indokoltsá­ga, valamint a nemzetközi ta­pasztalatok és az adaptálható gyakorlat átvételének vizsgálata is. A bizottság a továbbiakban el­fogadta a törvényelőkészítés me­netére vonatkozó javaslatot és a törvény megalapozását szolgáló részkoncepciók kidolgozására ki­lenc munkacsoport létrehozását határozta el. A bizottság követ­kező ülését előreláthatólag jövő év februárjában tartja. A válogatott keretek kijelölése és a jövő év felkészülési prog­ramja volt a témája a sportlövők legutóbbi elnökségi ülésének. A felek egy-két kisebb vitát leszá­mítva egyhangúlag elfogadták dr. Hammeri László szövetségi kapitány előterjesztését. Ezek szerint a felnőtt keret 46 fős, és 11 egyesület mesterlövészei al­kotják. Amint azt a kapitánytól meg­tudtuk, az éves keret igazából csak támpont, a felnőttekhez és a 48 fős juniorkerethez jó teljesít­ménnyel bármikor be lehet ke­rülni. Válogatott keret. Férfiak. Puska: Gáspár Olivér, Jákó Csaba, Vári Zsolt, Záhonyi Attila, Tápi Tamás. Pisztoly: Ágh István, Győrik Csa­ba, Kovács Zsolt, Papanitz Zoltán, Pető László. Gyorstüzelő pisztoly: Balogh László, Jambrik István, Ko­vács Zoltán, Pálinkás Lajos. Revol­ver — standard pisztoly: Balogh László, Győrik Csaba, Kéri Attila, Orbán László, Pető László. Nagy­öbű sportpuska: Mátrai István. Fu­tócél: Ángyán József, Burkus Ta­más, Sike József, Szabó Tibor, Tasi Tamás. Trapp, duplatrapp: Bodó Zoltán, Demcsák Géza, Gombos Károly, Kronome János, Putz Ist­ván, Varga Zsolt. Nők. Puska: Feh- rentheil Bernadetté, Fórián Éva, Joó Éva, Zakor Andrea, Zsótér Ju­dit. Pisztoly: Ferencz Ágnes, Gön­czi Anna, Kotroczó Márta, Morvái Erika. Futócél: Csanaki Rita, Kuti Orsolya, Madari Csilla, Nagy Ág­nes. Duplatrapp - skeet: Bodogán Barbara, Göbölös Ibolya, Igaly Dia­na, Szakély Márta, Vasvári Érzsé- bet. Kereső Csaba nem számít felmentésre Mint már jeleztük, az MJSZ közleményt adott ki legutóbbi elnökségi ülésének határozatáról, amely a Jászberényi Lehel HC jégkorongcsapatának edzőjét, Kereső Csabát igen érzékenyen érinti. A szókimondó mester 1996. március 15-éig szóló el­tiltást kapott „karácsonyi ajándékba", a vele hosszú esztendők óta háborúban álló jégkorong­szövetség elnökségétől. Bár fellebbezésnek helye van, s a Lehel HC él is a lehetőséggel, a tréner mégsem bízik abban, hogy számára kedvező for­dulattal végződik a legutóbbi ütközet.- Csupán a formalitás miatt fogalmazzuk meg a fellebbezést, mert a fegyelmi bizottság döntését azok az elnökségi tagok fogják felülbírálni, akiket a magam részéről régóta alkalmatlannak tartok a feladatra - mondta. - Mint ahogy azt a pártatlan bizottságot is, amely megállapította, hogy a no­vember tizennegyedikei, Lehel-Fradi meccsen nem történt az eredményt döntően befolyásoló bí­rói tévedés. Tar László hozzá nem értő. Ráadásul ő delegálta Léber játékvezetőt az ominózus mér­kőzésre. Rancz Sándor adminisztratív dolgozó volt a szövetségben; egyedül Zsitva Viktor szaktudá­sában nem kételkedem. Ezek után semmi jóra nem számítok, hiszen ha csak az általunk kielemezett videófelvétel kifogásainak felét elfogadja a bizott­ság, már akkor be kellett volna látni: a játékvezető ítéletei teljesen irreálissá, egyoldalúvá tették a mér­kőzést. Mindössze egyetlen tévedését ismerték el, mégpedig azt, hogy Vargyas helyett Csatát kellett volna kiállítani. Tar azt is elmondta, akadtak sú­lyos szabálytalanságok a ferencvárosiak részéről, de kinyilatkozásából egyetlen szó nem került a fe­gyelmi eljárás jegyzőkönyvébe.- Szám szerint hányadik balhéja a mostani?- Nem számoltam, de azt tudom, hogy 1989-től, amióta bajnokságot nyertünk, minden évben eltil­tanak. Úgy vélem, én vagyok a legtöbbet fegyel­mezett edző, ami azzal van szoros összefüggésben, hogy a Fradi egyik legnagyobb ellenfelévé léptünk elő.- Önt a szövetség eltiltása jogosan fenegyerek­nek tartja, ennek ellenére a korosztályos válogatott irányításának munkáját nem vonta meg Kereső Csabától.- Megteszem én magam. A fellebbezésbe azt is belefoglalom, ezzel az elnökséggel nem kívánok tovább együtt dolgozni.- Közel másfél éves eltiltással hogyan képes csa­patot építeni, versenyeztetni?- Ezt a bajnokságot végigviszem, aztán majd meglátom. Egyelőre arra összpontosítok, hogy a srácokat minél jobb helyezéshez segítsem, mert munkájuk alapján megérdemlik. Hozzá kell ten­nem az eddig elhangzottakhoz, engem nem a szö­vetséggel vívott háború viselt meg jobban, hanem az, hogy kezdeti kudarcaink láttán hazai közönsé­günk nemhogy felsorakozott volna mögénk, in­kább elfordult tőlünk. Ezt nehezebben viselem, ho­lott ők tudhatják: az állandó időjárásváltozás szab­ja meg jeges edzéseinket. Ha nincs jég, focizunk, ha van, megpróbáljuk bepótolni a mulasztást. Mint említettem, ezt a szezont végigcsinálom, de arra nem tudok ígéretet tenni, hogy a következőt is. Rengeteg elfoglaltságom mellett képtelen vagyok megmondani, mit hoz a jövő. Ha túl leszünk a té­len, és kipihentük magunkat, meglátjuk. Biztosat egyelőre nem tudok. (néder) A Honvédban sörrel koccintottak A szerződés aláírásának pillanata: Medvegy Iván, a Bp. Honvéd ügyvezető elnökhelyettese, Nagy Ferenc menedzser, László At­tila, a martfűi sörgyár ügyvezető igazgatója, Kunszt Gábor, az egyesület ügyvezető elnöke (balról jobbra) (Záhonyi Iván felvétele) 1® Salánki Miklós ~[ Hazánkban ugyan nem szokás sörrel koccintani, kedd délben mégis ezt tették a Bp. Honvéd székházának tanácstermében, ahol a klub vezetése együttmű­ködési szerződést írt alá martfűi Első Magyar Szövetkezeti Sör­gyárral. Á szerződés szerint a sörgyár jövőre jelentős összeggel támogatja az atlétika-, a torna- és az öttusaszakosztályt, amelynek versenyzői Bp. Honvéd-Schwa- ter néven fognak versenyezni. Ezen kívül az egyesület kosár­labdázói és kézilabdázói reklá­mozzák mezükön ezt a sörmár­kát. László Attila, a Első Magyar Szövetkezeti Sörgyár Rt. igazga­tója elmondta, hogy ezzel az együttműködéssel a minőséggel a teljesítmény párosul. Ez utób­bit Kunszt Gábor, a Bp. Honvéd ügyvezető elnöke alá is támasz­totta, ugyanis ebben az évben a hazai rangsorban a Bp. Honvéd végzett az élen, a piros-fehérek a megszerzett olimpiai pontjaikkal pedig a nemzetek világranglistá­ján a 18. helyen végezhettek vol­na. Nagy Ferenc menedzser el­mondta, hogy jelenleg nagyon nehéz a sportegyesületeknek szponzort találni, és szakosztá­lyaik eredményessége biztosít­hatja azt, hogy ez az együttmű­ködés hosszú távú legyen. Ráto- nyi Gábortól, az öttusa- szakosz­tály igazgatójától megtudtuk, hogy a február végi nemzetközi öttusa váltóversenyt már Hon- véd-Schwater elnevezéssel fog­ják megrendezni. A sajtótájékoz­tató végén a jelenlévők - szokás­jogot sértve - sörrel koccintot­tak... HÍR­CSATORNA ABELJANOV - ALBA- COMP. Mint már korábban közöltük, az Albacomp szu­perligás férfi kosárlabdacsa­pat vezetőedzője, Vetési Imre - aki jelenleg is orvosi keze­lés alatt áll - megromlott egészségi állapota miatt kérte felmentését. Utóda Rasid Abeljanov lett, akit korábban a Szolnok játékosaként, majd edzőjeként ismert meg a sportág. Abeljanovval 1997. júniusáig kötött szerződést a klub. TERAMO-BUDAPEST GÁLA. A Budapesti Kézilab­da Szövetség - több partner­rel együttműködve - kilen­cedszer rendezi meg a nem­zetközi utánpótlásviadalt. Az eseményt december 27-én és 28-án bonyolítják le a népli­geti FTC- és Építők-csarnok- ban. Deák László, a BKSZ fő­titkára elmondta, hogy a ház­igazdák ezúttal is az óriási népszerűségnek örvendő nyári teramói torna legjobbja­it hívták meg, akik a magyar főváros korosztályos váloga­tottjaival mérik össze a tudá­sukat. Ezúttal nyolc ország­ból jönnek vendégek. SZÖVETSÉGET ALAKÍ­TOTT a város ötezer sporto­lóját tömörítő tíz pécsi sport­egyesület. Az új szervezet el­nöksége - amelybe a legna­gyobb helyi klubok, a PVSK, a PMSC és a PEAC elnökeit választották meg - hétfői saj­tótájékoztatóján ismertette a Pécsi Sportegyesületek Váro­si Szövetségének terveit. Az elnökségi tagok klubjai mel­lett a szövetség alapítói a Pécs Városi Tenisz Club, a Pécsi Atlétikai Club, a női labdarúgóiról ismert Fortuna Futball Klub, a Pécsi Súly­emelő Klub, a Tritex Triatlon Klub, valamint két lakóterü­leti egyesület, a DOZSÓ SE és a Mecsek SE. *­PÁLOCSKA BESEGÍT. A DVSC Ökölvívó Szakosztá­lyának szakmai irányítását január 1-től április 1-jéig Pá- locska József végzi, mivel a vezetőedzőt, Szántó Józsefet az Amerikai Egyesült Álla­mokba hívták dolgozni. * * Életének 71. évében el­hunyt Brunn József kosárlab­da-játékvezető. Temetése de­cember 27-én, fél 12-kor a Farkasréti temető főbejáratá­nál lévő halottasháznál lesz. 3 lány; OÖ-1-000-204-336? Külföldi hívások. Csak felnőtteknek! EAT MY MONKEY Réqiek az úi keretben

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék