Nemzeti Sport, 1996. augusztus (7. évfolyam, 209-237. szám)

1996-08-23 / 229. szám

VII. 229. • 1996. augusztus 23. NEMZETI SPORT 5 M Távozik a bunyóselnök? Sűrű úszóprogram... Európa-bajnokság - „pihentetve”...? fir' A Magyar Úszó Szövetség CIB első számú közép-európai támogatója NEMZETKÖZI BANK RT. 1 Az úszók már Sevillában és legfőképpen Perthben „gondol­koznak". Olimpiai aranynapok ide, olimpiai aranynapok oda, előre néz a szakma, hiszen jö­vőre Sevillában Európa-bajnok- ságot rendeznek, kilencven­nyolc januárjában pedig világ- bajnokság lesz az ausztráliai Perthben. Van is min meditálni, ugyanis kissé sűrű a program, szakmai oldalról nézve főleg... így még az is előfordulhat, hogy egyik-másik klasszisunk az Európa-bajnokságot „felál­dozza" a világbajnokság oltá­rán... + Gondot okozhat a prog­ram, hiszen egy évben csak egyszer lehet csúcsformába ke­rülni - kezdi Hauer Péter, az úszó szövetség szakfelügyelője. - És ha megnézzük: az Európa- bajnokság és a vébé között nincs több öt hónapnál.- Ez mit jelenthet? + Szakmai oldalról nehézsé­get, de biztos vagyok benne, hogy a két kapitány, Széchy Ta­más és Kiss László megoldja a feladatot. Van rutinjuk a kér­désben, hiszen néhány évvel ezelőtt szintén volt egy januári világbajnokság - pont Perth­ben...- Az említett világbajnoksá­gon Darnyi Tamás elindult, vi­szont a nyári Európa-bajnoksá­got kihagyta... Lehet, hogy Se­villában nem szerepel majd egy-két klasszisunk? + Nem hallottam róla, de elő- forduhat, hogy valamelyik ver­senyző - persze edzői konzultá­ció után - úgy dönt, nem indul az Európa-bajnokságon...- Az úszóknál szokás, hogy a fő esemény előtt rendezik az or­szágos bajnokságot. Jövőre két bajnokságot rendeznek? + Ezzel kapcsolatban most folyik az egyeztetés, én személy szerint úgy látom, ésszerűbb, ha a világbajnokság előtt ren­dezzük a bajnokságot, tehát jö­vő decemberben. Meglátjuk, hogy döntenek a kapitányok. (sál) Az ötlet ötletet szül Dr. Kiss Istvánnak, a kézi­labda szövetség alelnökének a minap a Nemzeti Sportban megjelent nyilatkozata miatt ragadtam tollat. A kitűnő szakember - jogos aggoda­lommal - már a jövőre gon­dol, amikor a decemberi női Európa-bajnoki küzdelmeket említi, ahol az első öt között végző gárdák szereznek jogot az 1997-es vébé-résztvételre. Közel 50 éves edzői gyakor­latom során kiderült, az egyenlő erők küzdelmében csak az a csapat nyerhet, amely újítani tud. A fizikai ké­pességek, a technikai készsé­gek azonos szintje mellett az az együttes kerülhet lépés­előnybe, amely bővíteni tudja a taktikai tárházát. Ez adta a gondolatot egy korábbi elképzelésem ajánlá­sára. Láttam az olimpiai küzdel­mek során - a korábbitól elté­rő szereposztásban, Nagy Anikó beállításával - a két be- állós játékot, amely meghatá­rozhatja az ellenfél védekezési szerkezetét. A mind jobban ta­golt védőfal a nagy átlövőink­nek adna lehetőséget, különö­sen akkor, amikor együtte­sünk négy, nemzetközi klasszisként elismert szélső­vel rendelkezik. A másik javaslatom a balke­zes Németh Helga irányító feladatkörben való szerepelte­tése úgy, hogy az ismereteim szerint kiváló szervezőkész­séggel rendelkező Kökény Bea kerülne a balátlövő helyé­re. Ismereteim szerint eddig egy válogatott - a hajdani szovjet - játszott nagyon ered­ményesen balkezes irányító­val. Az említett támadási módo­sítások mellett a védekezé­sünk is eredményesebb lehet­ne, ha a nemzetközi mezőny­ben is magasnak számító játé­kosok defenzívebb alakzatban sáncolnának, s így energiát nyernének a támadások sike­resebb befejezéséhez. A budapesti világbajnoksá­gon morálisan és pszichikai- lag is felkészített, a győzelem­nek örülni tudó, kiváló akarati és erkölcsi tulajdonságokkal rendelkező magyar csapatot ismertem meg. A klasszis együttes építésének alapfelté­telei tehát adottak, csak óvato­san kell gazdálkodni ezekkel a tulajdonságokkal. A sportág ismét nagy idő­ket él. A gyerekek, akik az olimpián a nagy példaképeket figyelték, őket akarják utánoz­ni, és ezzel a lehetőséggel él­nünk kell. A nézők számára talán múló élmény, a szakem­bereknek azonban életre szóló kötelesség figyelni a sportág múltjára, jelenére - de főleg a jövőjére. Török Bódog mesteredző Szalay Andrea elbúcsúzott Szerdán Kaposvárott, a Vá­rosháza dísztermében Szita Károly polgármester és a váro­si sportbizottság elnöke, dr. Gimesi Mihály és annak tagjai elbúcsúztak Szalay Andreától. A sokszoros válogatott ritmi­kus sportgimnasztikázó - aki 1987-ben került a fővárosból Kaposvárra - már tavaly sike­resen felvételizett a Testneve­lési Egyetemre, de az atlantai olimpia miatt egy évet halasz­tott. Kilenc év után most újra visszatér Budapestre, ám Andrea életében már nem a sport, hanem a tanulás lesz a legfontosabb. A válogatottól - mint egyéni versenyző - elbú­csúzott, de a kéziszercsapat tagjaként még találkozhatunk majd vele a nemzetközi poron­don. S mivel a sporttól képte­len lenne elszakadni, ígérete szerint egy ideig - amíg az edzéseket és a versenyeket össze tudja egyeztetni a tanu­lással - a magyar viadalokon is láthatjuk őt. (fenyő) Sermer: „Szívesen átadom a helyem” Amit az aranyérem takar L. Pap István Atlantán túl vagyunk, ha a magyar ökölvívást nézzük: si­kerrel. Kovács István aranyér­me ezen, a magyar szemmel az előző kettőhöz mérten kissé szerényebb eredményeket ho­zó olimpián feltétlenül a ki­emelkedő, sőt a legkiemelke­dőbb produktumok sorába tar­tozik. Másfelől nyilván nem oldja meg azokat a problémá­kat, amelyek a felszín alatt a sportág hazai mindennapjait feszítik - pénztelenség, kevés hazai verseny, szűk háttér, az utánpótlás-nevelés anomáliái, és a többi. Pedig jövőre Budapest fel­nőtt amatőr világbajnokságnak, azaz az ökölvívás legrangosabb „saját" rendezvényének ad ott­hont. A jelenlegi vezérkar man­dátuma lejár. Atlantáról és a közel-, valamint a távolabbi jö­vő várható történéseiről Sermer György, a Magyar Ökölvívó Szövetség hivatalban lévő elnö­ke tájékoztatott.- Ami az olimpia ökölvívó­tornáját illeti: több egyéb atlan­tai rendezvénnyel ellentétben jól szervezettnek, zökkenőmen­tesen lebonyolítottnak kell érté­kelnem - informált az elnök. - Vonatkozik ez a bíráskodásra épp úgy, mint a verseny szak­mai színvonalára. A mieink szereplése, elsősorban Kovács István aranyérme révén, szin­tén remek volt. Pista még annál is jobban bokszolt, mint a dáni­ai európa-bajnokságon, ráadá­sul a körülötte kialakult köz­hangulat is minen várakozást felülmúlt, tényleg csak a volt szovjet tagköztársaságok és a balkáni államok lobbyjának kö­szönhető, hogy nem ő, hanem a kazah Zsirov kapta a torna leg­jobb ökölvívójának a címét. + A többiek?- Erdeit rettenetesen sajná­lom, jó volt a sorsolása, akár döntőt is bokszolhatott volna. Talán ki lehetett volna hozni Beyleroglu ellen győztesnek, bár az igazsághoz hozzátarto­zik, hogy azon a mérkőzésen tompább volt a megszokottnál. Ugyanakkor a bírókat általá­ban is sok kritika érte azért, hogy csak figyelmeztetnek és nem intenek, a verseny máso­dik felében ezzel nem is volt gond, Zsolt azonban még egy­fajta áldozata volt a korábbi szemléletnek. Nagy János az, aki minden reményünket felül­múlta, ‘harcosan, keményen bokszolt, bebizonyította, hogy érdemes volt őt menedzselni, benne a jövő, ráadásképpen so­kat fejlődhet is. + Lakatos? Vele kapcsolatban elhangzott, hogy az ügyében már idehaza foglal állást a szö­vetség.- Változatlanul tartom: ő volt a hibás. Egy rutinos öklö­ző nem engedhet meg magá­nak ekkora ballépést. Azt hit­te, az akkreditációs kártyája miatt van rajta a tíz deka, azt hitte az orvosi vizsgálat után rögtön mennie kell bemérni, hinni pedig ugye nem a mérle­gelésen kell... Én magam azonnal otthagytam a saját posztomat, de Jákó doktorral együtt hiába szaladtunk el egészen az AIBA elnökéhez, Chowdry úrhoz, de miután a próbamérlegen újramérve is tíz dekával több volt, már nem lehetett mit tenni. + Szeptember harmadikén el­nökségi ülést tart a hazai szö­vetség. Feltételezhetően itt szó­ba kerül Lakatos ügye.- Már előtte, a huszonhetedi- kei intéző bizottsági összejöve­telen. Tudomásul kell venni: ez nem játék, egy magyar sportoló nem azért utazik az olimpiára, hogy néhány nap múlva haza­jöjjön, hanem azért, hogy meg­mérettessen. Nem a mérlegen, a szorítóban... + Az elnökség mandátuma a végéhez közeledik, így az öné is. Többek véleménye szerint a közeljövőben gyökeres változá­sok várhatóak...- Ezzel kapcsolatban annyit tudok mondani, hogy az év vé­gével nyugdíjba megyek, a nemzetközi vonalon meglévő funkcióim további két évig él­nek, ugyanakkor a hazai bok­széletből sem szeretnék kivo­nulni. De... Valószínű, hogy nem elnökként folytatom... + Hanem?- Több megoldáson is gonol- koztam, így például bíróbizott­sági vezetőként is el tudom képzelni a folytatást. Minene- setre ha van olyan személy, aki a kétségkívül nehéz helyzetben lévő magyar ökölvívás mene­dzselését biztosítani tudja, ak­kor annak szívesen átadom a helyem. + Ón szerint van ilyen?- Látok megoldást, de konk­rét neveket most még hadd ne említsek. Ám azt jó tudni, hogy a legnagyobb problémát a pénz, illetve annak hiánya je­lenti. A szponzori támogatás mértékét tekintve a sportágak között a minimumot kapjuk. Ha pedig azt szeretnénk, hogy a jövő évi világbajnokságon jól szerepeljünk - márpedig ezt szeretnénk -, akkor a leendő sportági vezetőknek az állami segítség mellett első helyen ezt kell megoldaniuk. [ffi Supola: „Nem fejezhetem még be” 3® Tamás Rita Az újdonsült olimpiai bajnokoknak kijár az ünneplés, sőt, az érmeseknek és a helye­zetteknek is. Ha valamelyiküknek néhány év múlva Atlantáról kell nyilatkoznia, bi­zonyára szívesen tesz eleget a felkérésnek. És a többi száznyolcvanvalahány ver­senyző? Sokan csalódottan tértek haza. Emléke­zetükben azokkal a kínos, utálatos percek­kel, másodpercekkel, amelyek többéves munkájukat tették semmissé. Supola Zoltán is az utóbbiak közé tarto­zik. Hiába edzett keményen az olimpia előtt, hiába tett meg ugyanannyit a sike­rért, mint az érmesek... A Dunaferr huszonhat éves tornásza nyert Európa-bajnokságot, világbajnoksá­gon volt már második, tudja, milyen érzés ott állni a dobogón, és hallgatni a Himnuszt. Ezúttal nem adatott meg a számára, hogy fellépjen a győztesek és az érmesek emelvé­nyére, üres kézzel tért haza Atlantából... És tele kétségekkel.- Kint még viszonylag jól viseltem a ku­darcot, de amióta hazajöttem, nagyon rosszul érzem magam - mondja Supola Zoltán. - Őszintén mondom, nem gondol­tam volna, hogy ennyi kétség gyötör majd az olimpia után, nem hittem volna, hogy ennyire elbizonytalanodom. o Megfordult a fejében, hogy befejezi?- Nem fogalmazódott meg bennem... De iszonyatos volt újra edzésbe állnom. Még soha nem éreztem magam ilyen vacakul. Nem volt kedvem a tornához, az első tré­ning után be is lázasodtam. Egyetlen porci- kám sem kívánta a mozgást... o De mégis elkezdte...- A Dunaferr vezetősége és az edzőm so­kat segített, igaz, eddig senki sem tudott felrázni ebből az állapotból. Hiába mondja mindenki, hogy ne gyötörjem magam, hogy lesz ez majd jobb is. Én tudom, hogy mennyit kell kínlódni a sikerért... De ga­rancia nincs, o Mi hajtja még?- Ebben az évben lesz még néhány ver­seny, azokon elindulok, jövőre pedig világ- bajnokságot rendeznek. Azon még ott sze­retnék lenni, be akarom bizonyítani, hogy ott a helyem a legjobbak között. A téli ver­senyeken majd kiderül, hogy össze tudom- e magam kapni, vagy sem. Ha igen, akkor elszántan fogok harcolni a sikeres vébé- szereplésért. Ha nem, majd meglátjuk, mi lesz... Nem fejezhetem még be, nekem az a dolgom, hogy folytassam. Tornáznom kell, hogy bebizonyítsam, van még bennem erő. o Kinek akar bizonyítani?-Magamnak... A sport is természetes a Naturexpón A Camel Trophy hazánkban Kezdjük egy egyszerű kérdéssel: hol lehet egész nap sportolni, egzoti­kus állatokat nézegetni és a sport csillagaival találkozni. A válasz: a Naturexpón. Az egy hete megnyílt fieszta a Hungexpo területén minden nap sokszínű programokkal, ezerféle szórakozási lehetőséggel várja a ki­látogatókat. Talán kevesen tudják, hogy a befizetett belépőért cserébe akár egész nap lehetőség nyílik spor­tolásra, kikapcsolódásra. Az érdek­lődők élvezhetik a strandröplabda, a görkorcsolyasport, a tollaslabdázás, az asztalitenisz, a kosárlabda szépsé­geit, sőt, egyedülálló módon, 18 dartspálya áll rendelkezésre - in­gyen. Díjmentesen kölcsönözhetnek sportcikkeket, amellyel múlathatják az időt délelőtt 10-től este 7 óráig.- Azt szerettük volna, ha nem csu­pán egy kiállításra jönnek ki az em­berek - mondja Bresztyenszky Lász­ló, a Naturexpo igazgatója. - A sport és a kultúra ugyanolyan hangsúlyt kap, mint maga a kiállítás. A szülők is bátran kiengedhetik felügyelet nélkül a gyerekeiket. Ha pedig min­dent megnéztek, kipróbáltak, olyan sztárokkal találkozhatnak, akikkel a mindennapi életben nem áll mód­jukban. És valóban. A 25 nap alatt Európa- , világ- és olimpiai bajnokok lesznek a vendégek. Megfordult már a Natu­rexpón Rózsa Norbert, Kovács Ist­ván, Farkas Péter vagy a BVSC vízi­labda-csapata, a programok pedig továbbra is várják az érdeklődőket. Akik pedig kedvelik az izgalmakat, érdemes az A/14-es szabadterületet megkeresniük, hiszen a Wallis Mo­tor jóvoltából a Camel Trophyt idéző terepet építettek fel. A legmegbízha­tóbb autónak nevezett Land Rover­rel mindennap teljesíthetik a külön­legesen felépített pályát, s a felejthe­tetlen élmény mellett még egy kü­lönleges tervezésű pólót is kapnak ajándékba, valamint sorláson vehet­nek részt, amelynek a fődíja egy ang­liai luxushétvége lesz. Pénteken is lesznek sztárvendé­gei a Naturexpónak, hiszen 15.30- kor a sportszínpadon Bicskei Berta­lan és Sáfár Szabolcs elemzi ka­pusszemmel az angliai Európa-baj­nokságot, majd este 6 órakor ököl­vívó-bemutatóra várják az érdeklő­dőket. Kiss Zsuzsanna Olimpia után, világ- bajnokság előtt Versenyek, versenyek és kongresszus. Röviden így összegezhetők a Magyar Öttusa Szövetség csütörtöki elnökségi ülésén történtek. Részlete­sebben... Először versenyzőink olimpiai produkcióját értékelte Kancsal Tamás szövetségi kapitány és a testület. Egybehangzóan állapították meg, hogy Atlantában a magyar öttusa hagyományainak megfelelően szerepeltek sportolóink, és ezúttal sem maradt medália nélkül a sportág - bár most egy éremszerzési lehetőséggel kevesebb volt. Ezután a soron következő világversenyek ke­rültek terítékre, pontosabban az azokon szereplő csapatok kihirdetése. A szeptember végi felnőtt váltó-világbajnokságra Kancsal Tamás terjesztet­te elő jelöltjeit. Csemok László ranglistaelsőként, míg Kállai Ákos másodikként került az együttes­be. A harmadik hely az előzetes kiírás szerint az olimpiára ki nem jutott versenyzőt, azaz Kálnoki Kis Attilát illette meg. A sokszoros világ- és Euró- pa-bajnok azonban közölte a kapitánnyal, és le­vélben az elnökséggel is, hogy nem kíván élni a lehetőséggel, lemond a szereplésről. Kancsal Ta­más ezek után Madaras Ádámot választotta har­madik csapattagnak, míg tartalékként Gárdonyi Gábor készülhet a viadalra. A testület jóváhagyta a kapitány előterjesztését. A juniorok szövetségi kapitánya, Deák Ferenc a szeptember eleji háromtusa Európa-bajnokságon szereplő válogatottat jelölte ki: Ossik Gábor, Léránt László és Kertész Ádám utazhat Koppenhágába. Végül a Nemzetközi Öttusa Szövetség (UIPM) november elején Budapesten sorra kerülő kong­resszusát készítette elő az elnökség. (f. m.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék