Nemzeti Sport, 1996. november (7. évfolyam, 298-327. szám)

1996-11-15 / 312. szám

Az elmúlt héten Danlele Scarpa kiteregette a szennyest. Az olasz olimpiai bajnok világgá kürtölte: pár évvel ezelőtt doppingolták, úgy, hogy ő nem is tudott róla. Az esettől függetlenül, de szintén a mögöttünk hagyott hét során, magyar olimpiai érmes kajakozók nyilatkozatot írtak alá arról, hogy minden eszközzel harcolnak a tiltott szerek használata ellen. A napokban Magyarországra is megérkezett a szívbetegségekkel foglalkozó orvosi havilap, a European Heart Journal legfrissebb száma. Finn kardiológusok sokkoló tényekre bukkantak volt élsportolók vizsgála­tai során: az anabolikus szteroidok mértéktelen szedése szinte minden esetben életveszélyes betegségek kialakulásához vezet. Magyarország egyik ismert szív- gyógyásza, Dr. Matos Lajos, az Or­szágos Kardiológiai Intézet főorvosa. A megdöbbenés még most is érződik a hangján, pedig már eltelt egy-két nap, amióta elolvasta az angol nyel­vű anyagot.- Az a legelképesztőbb az egész do­logban, hogy a cikkben szereplő volt sportolók, pályafutásuk során olyan mennyiségben szedték az anabolikus szteroidokat, ami feltétlenül életveszélyt okoz életük valamelyik szakaszában. Fo­kozta mindezt az étrend, amit ők „kö­vettek" akkor, amikor ezeket a készítmé­nyeket folyamatosan kapták. Nem vol­tak tisztában azzal sem az orvosok, akik beadták, sem az edzőik, hogy milyen mértékű veszélynek teszik ki ezzel a ver­senyzőket. + Kik voltak azok az orvosok, akik az említett cikket írták?- Egy ilyen dolgozatot általában nyolc-tíz orvos ír. Ezt is heten publikál­ták. Azt hiszem, felesleges mindannyiuk nevét e helyütt feltüntetni. A csoport ve­zetője, Markku Nieminen az egész vilá­gon elismert kardiológus, nekem szemé­lyes jó ismerősöm. + Főorvos úr! Az olvasók nagy többsé­ge keveset tud az anabolikus szteroidok- ról, és alkalmazásukról. Avasson be ben­nünket pár mondatban, hogy miben fej­tik ki hatásukat ezek a szerek?- Ezek az anyagok rendkívül erős gyógyszereknek minősülnek. Nagyon súlyos betegek regenerálódását segítik elő, valamint hormonális zavarokban szenvedőknél alkalmazzák. Az anaboli­kus szteroidok a fehérjék gyors beépülé­sét segítik elő a szervezetbe, sőt több zsír is hamarabb bekerül a fehérjével együtt, nagyobb lesz az izomtömeg. Ezért alkal­mazható sportolók esetében dopping­ként. + Miért kezdték el egyáltalán a finnek a vizsgálatokat?- Azért, mert pár évvel ezelőtt egy huszonnyolc éves súlyemelő nyomorul­tul halt meg. Szinte szétrobbant a szíve. Felboncolták és kiderült, hogy emberte­len mennyiségű szteroid volt a szerve­zetében. Ezután kezdték megfigyelni az ilyen tünetekre utaló panaszokkal je­lentkező sportolókat. így jutottak el a konkrét vizsgálatok alá vetett négy em­berhez, akik mindannyian közvetlen életveszélynek voltak kitéve a túlzott mértékű szteroidfogyasztás következté­ben. Négyük közül ketten válogatott súlyemelők voltak, ketten pedig hobbi szinten foglalkoztak a testépítéssel. Ter­mészetesen a cikkben szigorúan név nélkül szerepel mindenki, egyes beteg, kettes beteg, stb. megjelöléssel. Viszont egyikük sem volt idősebb harminchá­rom évesnél. Kollégáim nagyon pontos képet kaphattak, hiszen az egyik ver­senyző roppant precíz ember, külön táblázatot vezetett arról, hogy miből, mikor és mennyit kapott. Az az adag, amit az a táblázat tartalmaz, a vele együtt alkalmazott étrenddel, akkora, mint amekkorát azoknak a kísérleti pat­kányoknak szoktak beadni, amelyeknél határozottan elő akarják idézni az érel­meszesedést. + Milyen tüneteket tártak fel ezeknél az embereknél?- Egyiküknek mind a két oldali szív­kamrájában vérrögöt találtak, tehát bár­melyik percben embóliát kaphatott vol­na. Másikuk eszméletlen állapotban ke­rült a kórházba, életveszélyes szívrit­muszavarai voltak, árammal kellett sok­kolni. A harmadik betegnél a szívizom- zat kóros mértékű megnagyobbodását észlelték - ezt hívták régen tévesen A sportoló legna­gyobb ellensége a sérü­lés. Nem elsősorban a fájdalom miatt, hiszen összeszorított fogakkal, nagy akaraterővel az le­győzhető, enyhíthető. Sokkal nagyobb baj a sérülés okozta kény­szerpihenő, az edzések­ből és a versenyzésből való, sokszor többhetes kiesés, ami tönkreteheti megismerkedjem ezzel az eljárással. Hamarosan tel­jesült az álmom: a Magyar Sportorvos Társaság, a Sportkórház és doktor Já- Jcó Péter támogatásával le­hetőségem nyűt arra, hogy elvégezzem a kétéves ma- nuálterápiás kurzust. o Mi is valójában a ma- nuálterápia és melyek az előnyei? + Orvosi eljárás, csont- kovács-kezelés, amely va­lójában minden orvosnak „sportszívnek"- míg a negyedik páci­ensnek olyan magas volt a vérnyomása, hogy az már maga is közvetlen életve­szélyt jelentett. + A vizsgált személyeknél kétségkívül az anabolikus szteroidok túlzott mérté­kű fogyasztása okozta ezeket a megbete­gedéseket?- Egyértelműen. + Milyen betegségek forrása lehet még az anabolika?- Mint már említettem, tipikus a ma­gas vérnyomás, a szívizom kóros meg- vastagodása, a véralvadás - ezáltal a fo­kozott infarktusveszély -, a szívritmus- zavar, de például a halmozott cukorbaj is jellemző. Férfiak esetében gyakori az impotencia. + Törvényszerű az, hogy ha valaki ilyen szerekkel él, akkor beteg is lesz?- A biológiában sosem beszélhetünk százszázalékos igazságról, de hatalmas a valószínűsége. A szteroidok ugyanis egy ideig fokozzák a sportoló teljesít­ményét, de utána egészen biztos, hogy visszájára fordul a folyamat. Az csak az egyén szerencséjén múlik, hogy mi­kor. + Mi lett ezeknek az embereknek a sorsa ?- Szerencsére ez a négy ember idejé­ben fordult orvoshoz, és azonnal sikerült abbahagyatni velük a hormonterápiát. Emiatt és főleg azért, mert még fiatal a szervezetük, meg lehetett őket gyógyíta­ni. De mindenkit óvatosságra kell hogy intsen: ezek az emberek közvetlen élet­veszélyben voltak. Az a huszonnyolc éves súlyemelő, aki miatt az egész vizs­gálatsorozat elindult, sajnos, már nem él. Finn kollégáim is azzal a megállapítással zárják a cikket, hogy az anabolikus szteroidok nagy adagban történő szedé­sének hosszú távú, súlyos és heveny kö­vetkezményei lehetnek. + Ón hallott már Magyarországon ha­sonló esetről?- Isten őrizz! Nem hallottam és nem is szeretnék hallani a jövőben sem. * * * * * * * * * az addig elvégzett mun­kát. Pedig nem minden esetben lenne erre szükség, akár perceken belül is meg lehet gyó­gyulni. Hogy ez mesé­sen hangzik? Lehet, de mégsem mese. A „va­rázsmód” neve: manu- álterápia. Az 1993-as szófiai öttusa Európa-bajnokságon tör­tént: a magyar küldöttség tagjai hol derékfájásra, hol fejfájásra panaszkodtak. Dr. Hertzka Péter, az öttu­sa-válogatott orvosa nem sokáig hallgatta a sirámo­kat, a beteget a rendelőnek kinevezett szobájába invi­tálta, majd egy csavarás a fejen, egy rántás a deré­kon, egy roppanás itt és ott - és máris elmúlt a fáj­dalom, a páciens meg­könnyebbülve távozott. Dr. Hertzka Péter azóta a manuálterápiás kezelés szakavatott „professzorá­vá" vált, s ma már nem csak az öttusázók keresik fel a panaszaikkal­+ Orvosi pályám kezde­te óta érdekelt, hogy mit csinál egy csontkovács. Amikor kapcsolatba kerül­tem az öttusával, közelről tapasztaltam e gyógymód „varázserejét", ugyanis versenyzőink gyakran ke­resték fel a pozsonyi csontkovácsot különböző fájdalmakkal, s a kezelés után újra egészségesen tér­tek vissza, vígan edzettek tovább. Ez megerősítette bennem a vágyat, hogy a rendelkezésére áll, s hosszabb tanulás után a nőgyógyásztól a gégészig mindenki alkalmazhatja. Az előnyei? Röviden azt mondhatom, hogy az él­sport számára a mai világ­ban létfontosságú, kis költséggel jár, az ered­mény viszont gyorsan je­lentkezik. A rövid kezelési idő miatt nem kell sokat kihagynia a versenyzőnek, hamar elkezdheti az edzé­seket, illetve versenyről sem kell lemondania. A szófiai Európa-bajnoksá­gon Kálnoki Kis Attila derékfájdalmakra panasz­kodott. Ott helyben, gyor­san kellett tenni valamit, nem halogathattuk a keze­lést, hiszen kezdődött a verseny. Helyrehúztam Attila derekát, fájdalom nélkül tudott vívni, és aranyérmes lett. És még valami: manapság renge­tegen küszködnek gyógy­szerallergiával, így egyes készítményeket nem is szedhetnek, és bizonyos fájdalmak megszüntetésé­ben ilyenkor segíthet a manuálterápia. Nem be­szélve a doppingveszély­ről, amely szűkíti a szed­hető gyógyszerek körét. A manuálterápia önmagá­ban gyógyító eljárás. Sok öttusázót kezeltem így, de a legutolsó élményem nem öttusázóhoz fűződik. Az atlantai olimpián is szerepelt Lengyel Imre műugró az állandó derék­fájdalmai miatt hagyta ott a tornát. Edzője, Benyák András szakmai és emberi együttműködésével Imre edzésprogramját átalakí­tottuk, és a kezelésekkel elértük, hogy ma már nin­csenek panaszai. o Ki alkalmazhatja ezt a gyógymódot? + A manuálterápia csak orvos által végezhető, or­vosi ismeretek kellenek hozzá, mert nem veszély­telen. Alkalmazása min­den betegnél egyéni mér­legelést igényel, hiszen ez csak egy lehetőség a széles körű orvosi eljárások tár­házából. Fel kell mérni a beteg állapotát, hogy mi okozhatja az úgynevezett blokkot, vagyis az ízületi mozgászavarokat, s ennek tudatában láthatunk hozzá a kezeléshez. Blokkot okozhat például a rosszul beidegzett mozgássorozat, az öttusázóknál az izom- zat megviselt volta, a lo­vaglásnál a rázkódás, a fu­tásnál a gerincet érő trau­mák. Érdekességként em­líthetem a teniszkönyököt, amelynek a kezelésében fontos szerep juthat a ma- nuálterápiának is. A pana­szokat sokszor a nyaki ge­rinc betegsége tartja fenn, melyen ezzel a módszerrel könnyíteni lehet. Ki kell emelni a gyógytorna sze­repét is, amely hatéko­nyabbá teheti az eljárást. A napi praxisomban sok se­gítséget kapok a Sportkór­ház gyógytornászaitól, de nagyon fontos a többi szakorvossal való együtt­működés is. o Mikor nem lehet alkal­mazni a manuálterápiát? + Többek között nem le­het így kezelni a dagana­tos betegeket, a csontritku­lás előrehaladott stádiu­mában sem alkalmazható, mert nagyobb a csonttörés veszélye. o Mennyire ismert ha­zánkban ez a gyógymód? + Én mintegy öt éve fogr lalkozom vele, de még ke­vesen vagyunk az ország­ban, akik alkalmazzák. A Népjóléti Minisztérium szakmai kollégiumában most folyik a természet- gyógyászati törvény elő­készítése. Később meg kell teremteni az oktatás és a vizsgáztatás feltételeit. o A sportolók ismerik ezt a kezelést? + Nálam az az alap, hogy tudatom a beteggel, mit fogok vele csinálni, és megkérdezem: kívánja-e a manuálterápiát? Győzköd­ni senkit sem szoktam. A Sportkórházban az élspor­tolók ellátásában ez fan­tasztikus eszköz. Egysze­rűen és gyorsan gyógyul­nak egyes krónikus bete­gek, ez a manuálterápia nemes egyszerűsége. Rá­adásul az orvosnak is ha­mar sikerélményt ad, szin­te azonnal látja az ered­ményt. Én nap mint nap részesülök ebben az él­ményben, ezért köszönet­tel tartozom a kórház ve­zetőségének, hogy alkal­mazhatom ezt a gyógymó­dot. Hálával tartozom doktor Gógucz Attila fő­orvosnak is, aki átadta ne­kem a tudását. Magánem­berként sem tudok „kivet­kőzni" orvosi mivoltom­ból, zavar, ha az utcán rossz tartású embereket lá­tok, szeretném helyrehúz­ni a nyakukat, derekukat, mert tudom, hogy kínlód­nak. *********** ** Iaki gyógyít | NEr "pORT VII. 312. • 1996. november 15. A nemesen egyszerű gyógymód, Füredi Marianne A doppingháború folytatódik Újabb bizonyítékok a szteroidok ellen [fia Molnár Csaba

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék