Nemzeti Sport, 1996. november (7. évfolyam, 298-327. szám)

1996-11-16 / 313. szám

2 NEMZETI SPORT VII. 313. • 1996. november 16. NS-tükör NS-tükör NS-tükör NS-tükör ^ NS-tükör NS-tükör NS-tükör +­PARAGRAFUSOK Milliárdos kérdések Aktahegyek között tűnnek el a sportpályák Szinte alig született meg a sporttör­vény, s ezen belül is a sportcélú ingatla­nokról szóló 1996. évi LXV. tv., máris ko­moly problémákat vetett fel. Elsősorban az első paragrafus gördít akadályokat a végrehajtás elé, hiszen - egy szó miatt! - közel négyszáz Ingatlan tűnhet el a sport területéről. A társadalmi tulajdonban lévő ingatlanok­ról már korábban, 1990-ben született megálla­podás. Abban az évben a társadalmi szerve­zetektől megvonták a kezelői jogot, majd idén július harmadikén az Országgyűlés el­fogadta az egyes sportcélú ingatlanok tulaj­doni helyzetét rendező határozatot. Mindez, mint dr. Nagy József, az OTSH igazgatási osztályának vezetője elmondta, azokra az in­gatlanokra vonatkozik, amelyek a Kincstári Vagyoni Igazgatóság, vagy az Állami Privati­zációs és Vagyonkezelő Rt. kezelésében van­nak. A sportszervezetek benyújthatják a ké­rést, hogy a továbbiakban a tulajdoni jog őket illesse. Erre december ötödikéig van le­hetőség, az igénylők 1997. január negyediké­ig kapnak értesítést a döntésről. Mint megtudtuk, a Kincstári Vagyoni Igazgatóság kezelésében közel 490 ingatlan van, ezek között épp úgy található repülőtér, mint horgásztanya, vagy éppen modellező sportpálya. Az OTSH munkatársa kijelentét­ől modellfjáték) szintjén A X. kerületi önkormányzat kezelésében lévő, úgynevezett sportliget nincs rajta a kataszteri térképen. Hogy ez milyen bonyo­dalmakkal jár?- Ezerkilencszázkilencven novembere óta húzódik a volt MHSZ sportcélú ingatlanjai­nak a visszaigénylése - méltatlankodik Tóth Mihály, a Budapesti Modellező SE elnöke. - A Kincstári Vagyoni Igazgatóság bírálja el, hogy visszaadják-e az ingatlant, vagy sem. + Mekkora ez a terület?- Tizenhat hektár, amelynek a déli csücs­kében működik a Budapesti Modellező SE, a másik csücskében pedig egy volt iskola épületében a Büntetésvégrehajtási Intézet továbbképző centruma lesz - majdan. A többi terület egyelőre kihasználatlan, épít­kezésre nem alkalmas, hiszen nemrég még téglagyár működött a helyén. + Mit kell tudni a Budapesti Modellező SE-ről?- A Hangár utcában működik a főváros, sőt az egész ország legnagyobb modellező egyesülete. Jelenleg száztizenkét verseny­zője van, és azon kevés egyesület közé tar­tozik, amelyek utánpótlásneveléssel is fog­lalkoznak. A pályánkon főleg repülőmodel­lezésre van lehetőség és rendelkezünk há­rom körpályával a gyorsasági autómodelle­zők számára, ahol három emelet magassá­gú irányítótorony van. Ez egyedülálló, ép­pen ezért kár lenne, ha más célokra hasz­nálnák. + Milyen feltételek mellett működhetnek tovább a Hangár utcában?- Nyilatkozatot kellett tennünk, hogy ti­zenöt évig csak sportcélra használjuk a te­rületet. Ezt már megtettük, várjuk a dön­tést... (t. a.) te, hogy eddig korrekt partner volt a KVI, mindez azonban már nem mondható el a másik szervezetre, az ÁPV Rt.-re. Persze, azt is hozzátette, hogy ez az elfogadott parla­menti döntés hibája is. A rendszerváltás előtt ugyanis a sport finanszírozására a bázisválla­lati rendszer volt a jellemző, ami azt jelentet­te, hogy a vezető cégek a területükön felépí­Lennif vagy nem lenni? Mivel a sportlétesítményeknek nincs be­jelentési kötelezettségük, nem létezik pon­tos statisztika arról, hogy hány pálya szűnt meg az elmúlt években. Az OTSH aktái kö­zött így is halomban állnak az erre vonat­kozó iratok, de a jelenlegi helyzetben nem lehet tudni, hogy az alábbi ingatlanok - amelyek léte az elmúlt években veszélybe került - továbbra is a sportot szolgálják-e, vagy a helyükön ma már benzinkút, esetleg bevásárlóközpont van. íme, néhány pálya abból a több tucatnyiból, amelyek egyik napról a másikra tűnhetnek el a sport terü­letéről. A Masterfil Pamutnyomó Rt. sportpályá­ja (Bp. XVIII. kér., Gyömrői út 118/A), az Üvegipari Művek tekepályája (Orosháza, Pacsirta u. 8.), a Bányagépgyártó Rt. 31 000 négyzetméter területű sporttelepe (Bp. IV., Baross u. 91-95.), a Taurus sportpályája (Bp. X., Kerepesi út 73.), a Medicor SE sportpá­lyája (IX., Soroksári út 91.), a Csongrád Me­gyei Vendéglátóipari Váll. sportpályája (Szeged, Honvéd tér 5/B), az Üvegipari Művek sportpályája (Miskolc, III., Pün­kösdhegyi út 2-4.), a Chinoin Rt. sportpá­lyája (XXII., Jókai út), a Budapesti Érdért sporttelepe (XIII., Bodor u. 1-3.). tett sportlétesítmények használóit tetemes összeggel támogatták. Ebbe a körbe tartozott a Tungsram kosárlabda-, vagy röplabdacsa­pata, amely szinte az egyik napról a másikra szűnt meg. A változások után ezek a cégek átalakultak, de egy részük a mai napig is ál­lami tulajdonban van, amíg a privatizáció so­rán el nem kelnek. A sporttelepek védelme érdekében négy évvel ezelőtt az OTSH meg­egyezett az APV Rt. egyik jogelődjével, az Állami Vagyonügynökséggel, hogy azokat a sportingatlanokat, amelyek vállalatok tulaj­donában vannak, a sporthivatal engedélye nélkül nem lehet eladni. Ma már ez a megálla­podás elvben megszűnt, mert az elfogadott törvénybe az eredeti elképzelésektől eltérő szavak kerültek be. A Parlament elé kerülő javaslat bizonyos részeit ugyanis az akkori privatizációs miniszter, Suchmann Tamás módosíttatta. Az ő kérésére került be a szö­vegbe, hogy az ÁPV Rt.-hez rendelt vagyoni kör csak az ingatlan vagyonba tartozó épüle­tekre és pályákra terjedjen ki. Az apró változ­tatásnak „köszönhetően" csupán négy léte­sítmény akad, amely önálló, így tehát be­nyújtható rá kérelem. A többi négyszáz el­tűnt az aktahalmazok között, és félő, hogy egytől egyig elvesznek a sport számára. Ugyan volt képviselő, aki módosító indít­ványt nyújtott be az „ingatlanvagyon" meg­fogalmazás mellőzése céljából, de az Ország- gyűlés ezt nem fogadta el. A privatizációs szakemberek azért tartot­ták fontosnak, hogy ez a csekély változtatás belekerüljön a törvénybe, mert gazdasági problémákat idézett volna elő. A vállalatok területén elhelyezkedő sporttelepeket ugyan­is csak a törzstőke leszállításával, vagy kész­pénz megváltásával lehettett volna kiváltani.- A tulajdonba nem adott létesítményeket értékesítik, az így befolyó összegek az OTSH-t illetik meg, s ezt a pénzt a sportegye­sületek személyi jövedelemadó-tartozására köteles fordítani - állította dr. Nagy József. - Véleményem szerint szerencsésebb és hasz­nosabb megoldás lett volna, ha az így befo­lyó pénzt létesítmények építésére, felújításá­ra fordíthattuk volna. A parlamenti döntés nem vonatkozik az állami, illetve az önkormányzati tulajdonban álló ingatlanokra. Az edzőtáborok (Tata, Du­na varsány, Mátraháza), a Népstadion, illetve a Nemzeti Sportuszoda és a Komjádi uszoda továbbra is központi költségvetési szervként dolgoznak, az állam a fejlesztéseikről termé­szetesen folyamatosan gondoskodik. Ugyan­ez a helyzet a kiemelt egyesületekkel. Á Va­sas (OTSH felügyelete mellett), az UTE (Bel­ügyminisztérium), az MTK (Ipari Minisztéri­um), a Honvéd (Honvédelmi Minisztérium) és az FTC (Földművelési Minisztérium) pá­lyái, sportcsarnokai is mind állami tulajdon­ban maradtak. Kiss Zsuzsanna Zuhanás közben BÚCSÚ Pénteken délután a Kerepesi úti temetőben vettek végső búcsút a családta­gok, a barátok és a sporttársak a tragikus hirtelenséggel elhunyt Engrich Ma­riann tékvandó világbajnoktól és kick-box Európa-bajnoktól (Farkas József felvétele) Furcsa tulajdonsága az embernek, hogy még a halált is meri osztályozni, minősítem. Azt talán nehezen állítja bárki is, hogy egy elmúlás lehet időszerű, de hát eme feltétele­zés fordítottja, a „különösen váratlan" vagy a „rendkívül megrázó" szókapcsolat haszná­lata létezni engedi mindezek ellentetjét is. Vajon mikor, miért érzünk egy tragédiát még sötétebbnek? Talán igaz, amit sok bölcs állít, talán igaz, hogy minden távozásnál magunkat, a mara­dót is sajnáljuk. így érthető, ha egy, a lelkün­ket készületlenuí érő hír még megrázóbb. Ha váratlanul csap le ránk a vereség érzése, ha nem szoktatjuk magunkat napról napra a visszafordíthatatlan gondolatához: a veszte­ség tudatához. Mariann egyszercsak magával vitte, elvet­te tőlünk azt a különös mosolyát. Miért tette? Woody Allén az egyik filmjében, a Rádió ^^aranykorában gyerekkoráról mesél: barátai­val egyetemben atyai és nevelői pofonok, szigorkodások között csetlik-botlik, ám ami­kor a közönség a rádióból értesül egy tragé­diáról, rövid időre minden megváltozik. Egész Amerika lélegzetvisszafojtva várja a híreket a kútba zuhant kisfiú mentéséről. És az apák a hangszórók mellett könnyezve ölelik magukhoz csemetéiket. Mi mennyire figyelünk saját szeretteink­re? Az utolsó pillanatokban borzasztóan egyedül lehet a halálba igyekvő. Sőt, a halálnak egyenesen attribútuma a magány. De hiszen akkor egyszerű az egész, ele­gendő egy csel: nem szabad soha magunkra maradnunk, nem szabad a másikat egyedül hagyni. Ha mindig fogjuk a kezét annak, aki számunkra fontos, ha sohasem engedjük el, akkor egyetlen pillanatra sem férkőzhet kö­zelébe a magányos halál... Mariann, ég veled! ____________(sz. ].)J Sí pszóra várva SÖTÉTSÉG L® Lipiczky Ágnes ...Amerikában szülőgyilkossággal végző­dött az a baráti összejövetel, amelyet az Evan- der Holyfield-Mike Tyson ökölvívó-összecsa­pás alkalmából szerveztek. Miután Mike Tyson vereséget szenvedett, a vendéglátók 21 éves fia méregbe gurult, és összeveszett több barátjával. Az apa megakadályozta a vereke­dést, s a feleségét hívta telefonon, hogy segít­sen megnyugtatni a gyereket. A fiú, hallva a beszélgetést, elvette apjától a telefont, majd két golyót eresztett a 42 éves férfi mellkasába. Az áldozat a kórházba szállítása után belehalt a sérüléseibe... .. .A szerdai versenynap zárófutama előtt az istálló területén három golyóval lelőtték a championjelölt Lakatos Csabát. Lakatost a ro­hammentő súlyos sérülésekkel szállította kór­házba... ...Moszkva belvárosában holtan találták au­tójában az orosz atlétaválogatott vezetőedző­jét, Viktor Koslovot. A szombati rendőrségi tá­jékoztató szerint a 48 éves sportvezetőt csütör­tökre virradóra gyilkolták meg, többször is tarkón szúrta őt az eddig ismeretlen tettes... ...Szexuális zaklatásért négy év börtönbün­tetésre ítéltek egy malajziai atlétaedzőt. C. Ra- manathant (60) azzal vádolják, hogy két fiatal tanítványát (15, illetve 16 éves) masszírozás közben szexuálisan molesztálta... A telexgépek monotonon kopognak. A hír- ügynökségek kitartóan ontják az információ­kat, amelyek a lapok hasábjain valósággal ar­cul csapják a hírre éhes olvasót. A szemünk átszalad a sorokon, de hiába la­pozgatunk az újságban, ma már nem lehet fel­lelni „tiszta" oldalakat. A belpolitika járhatat­lan ösvénnyé vált - már a kérdésekben is van valami gyanús, botrányszagú, vérlázító. A külföld érthetetlen érdekháborúkat rejt, hal­nak a hutuk, Kadhafi Európa ellen készül, és hogy Hebronban mi lesz?... Ezen töri a fejét a fél világ. A hazai körkép sivár: az energiaárak már megint emelkednek, igaz, a nyugdíjak is. Ám az arányokban van némi különbség. A kultúra kultúrálatlan. A tövisek befelé nő­nek, már elvesztették álmaikat - a rózsák há­borúznak: ez kinézte magának, az megutálta, amaz elbocsátotta, mi meg megettük és lenyel­tük az egészet. Majd jönnek az átlagember kedvencei, az apró-cseprő bűnügyi hírek. A címszavak sokat sejtetőek: brutálisan meggyilkolta, feldarabol­ta, leszámolt vele, satöbbi... A szemünk átszalad a sorokon, és egyre csak borzongunk, ámulunk, szitkozódunk, szétrobbanunk és fuldoklunk. Fuldoklunk a betűk, a lelketlen információ, a puszta valóság háborgó tengerében. Majd talán a gól, az asszó, a percek és pon­tok felüdülést, nyugalmat hoznak, legalább egy fél órára... Mert mi már csak ilyenek va­gyunk: vágyunk az egészséges testre és szel­lemre, az emberi nagyságra, a méltóságra, ar­ra, amit a sport szeretete adhat. Ám hiába minden, a sötétség nem válogat, behálóz, beterít mindent, megöli, elpusztítja az erkölcsöket. Csöpög a vér, kígyózik a pornó, teret talál a bűn, a (dopping)maffia az utolsó oldalon is. Mi meg csak állunk döbbenten a „nagy meccs" végét várva. Valakinek talán sípolni kellene?! JQ)|ni-SN -IQMIH-SN -*P>|n*-SN -f -*P>in*-SN -«P>in»-SN JPHm-SN jo>tn*-SN Jpunj-SN JP^n^SN Mai számunkat szerkesztette: Kaményi József Olvasószerkesztő: Oroszfiegyi ‘Károly Szűcs Zsolt Művészeti szerkesztő: Rostba János A Nemzeti Sport Lap-, Könyvkiadó és Szolgáltató Kft. független sportnapilapja Főszerkesztő: Énekes Zoltán Főszerkesztő-helyettes: Naményi József Vezető szerkesztő: Lakat T. Károly Szerkesztők: Boda Ildikó (hazairovat-vezető), dr. Malonyai Péter, Simon József, Skrapits László (vezető olvasószerkesztő). Szerkesztőségi titkár: Lázár Lajos (labdarúgórovat-szerkesztő) Labdarúgórovat-vezető: Vincze András. Riporterrovat-vezető: Tarpay László. Mb. külföldirovat-vezető: András Dénes. Fotóigazgató: Záhonyi Iván Művészeti vezető: Keleti Imre A tudósítói hálózat vezetője: Varga Gyula Lapmenedzser: Szurmai János. Terjesztési igazgató: Harcsa Gábor Felelős kiadó: Borbély Pál, ügyvezető igazgató Kiadóhivatal és szerkesztőség: 1133 Budapest XIII., Visegrádi utca 115. Postacím: 1399 Budapest, Pf.: 701/437. Tel.: 138-4366. Fax: 138-4248. Hirdetésfelvétel: Nemzeti Sport Média Bt., 1061 Budapest, Dalszínház u. 10. Tel.: 312-1234, 332-0384,332-6301,131-5183. Fax: 312-1234. Styl Média Kft., 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Tel.: 252-3968,114-3810,252-8296. Fax: 252-7149. Nemzeti Sport Szerkesztősége, 1133 Budapest, Visegrádi u. 115. Tel.: 138-4366. Fax: 138-4248. Szedés, grafika: Nemzeti Sport Kft., a y«ATESZ tagja. Nyomás: Szikra Lapnyomda Rt. Felelős vezető: Lendvai Lászlóné mb. vezérigazgató. Terjeszti: a HÍRKER Rt., az NH E., a Kiadói Laptenesztő Kereskedelmi Kft., valamint árusítják önálló vállalko­zók. Előfizethető Budapesten a Magyar Posta Rt. Hírlapüzletági Igazgatósága kerületi ügyfélszolgálati irodái­ban, a hírlapkézbesítőknél, és a Hiríapelőfizetési Irodában (FIELÍR) Budapest VIII., Orczy tér 1., (Levélcím: HELÍR, Budapest 1900), közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a FÍELÍR Postabank Rt.: 219- 98636,021-02/99 pénzforgalmi jelzőszámra, vidéken a postahivatalokban és a kiadóban. A kitöltött megrendelő- lapokat a fővárosban borítékban adják fel az alábbi címre: Hírlapüzletági Igazgatóság, 1846 Budapest. Vidéken: Postahivatal, helyben. Előfizetési díj: egy hónapra 1350 Ft, negyedévre 4050 Ft, fél évre 8100 Ft, egy évre 16 200 Ft. Megjelenik naponta. Index: 25 004. Vidék: ISSN 0866-2525. Budapest: ISSN 0866-2517. 1 2 4 8 16

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék