Nemzeti Sport, 1998. december (9. évfolyam, 329-356. szám)

1998-12-13 / 341. szám

4 Labdarúgás NEMZETI SPORT IX. 341. • 1998. december 13. Diadalív „Nézze meg a Telesport Diadalív című filmjét, mert akkor láthatja, mitől volt jó a francia csapat, és meg­tudhatja, miként állt fejre a franciaországi futball-vi- lágbajnokság ideje alatt egy egész ország...” mondja a világbajnoki tró­feát magasba emelő Didier Deschamps, így ajánlva Dobor Dezső legújabb film­jét. Az alkotás végigkíséri az évezred utolsó labdarúgó­világbajnokságának leg­fontosabb pillanatait - a győztes csapat szempontjá­ból. A Telesport szerkesz­tő-rendezője megmutatja, hol és hogyan készült a gall gárda, és a főszereplők, a játékosok emlékeznek a számukra oly csodálatos nyári napokról. S bár érte­lemszerűen a labda, a hét­szer kilencven perc áll a fó­kuszban, a Diadalív nem(csak) a futballról szól. Azért sem, mert a filmből megtudható: ma már külön szektoruk van a Stade de France-ban a hölgyeknek, s a francia nők lapja a mai napig Zidane, Lizarazu és a többi „nemzeti hős" fotó­ját teszi a címlapjára. S miután Dobor Dezső korábban portrét készített Sennától kezdve Becken- baueren, Eusébión, Papp Lászlón át Cári Lewisig, nem csoda, ha a figyelmes szemlélődő képet kaphat arról, hogy a pályáról leg­inkább csak a tévén keresz­tül ismert sztárok valójá­ban milyen emberek, mi­ként gondolkoznak. A nagyszerű felvételek, az újra átélt gólok közben megtudhatjuk: ...hogy Dávid Trezeguét három éve még azon gon­dolkodott, argentin vagy francia állampolgár le- gyen-e, s nem meglepő mó­don nem bánta meg dönté­sét; ...hogy Marcel Desailly meg sem nyikkant, amikor a döntőn állítólagos rekla­málásáért sárga lapot ka­pott; ...hogy Alain Boghossian tekintélye a Parma öltöző­jében alaposan megnőtt; ...hogy Youri Djorkaeff nem bánja, hogy csak egy gólt lőtt, hiszen Lyonban talált a hálóba, s miután sokáig élt ott, a családján kívül rengeteg barátja ült a lelátón; ...hogy azon a bizonyos rettegett éjszakán, amikor a 28 tagú keret végleg 22-re apadt (s a kimaradók az éj leple alatt „menekültek el” az edzőtáborból), Róbert Pir'es a tévéből tudta meg: ő maradhat; ...hogy Frank Lebceuf csapattársa, Laurent Blanc kiállításakor tudta: ha győznek, ő játszik majd a döntőn; ...hogy az orvosok szá­mára a részleges izomsza­kadást szenvedett Chris- tophe Dugarry meggyógyí- tása jelentette a legnehe­zebb feladatot. És még hosszan sorolhat­nánk a felejthetetlen pilla­natokat: Zidane döbbent tekintete, amint piros lapot kap, vagy ahogy a Juventus francia légiósai vigasztal­ják a (házigazdákkal szem­ben elvesztett tizenegyes­párbaj után) kiesett Vierié- ket, no és kiderül: az 1954- es, indokínai csatavesztés óta a Francé Soir tartotta a lapeladási csúcsot, ám a brazilverés másnapján a L’Équipe megjavította a 44 éves rekordot. Karácsonykor, december 25-én az MTV 1-en látható a Diadalív. Érdemes megnézni - ha már Deschamps is ajánlja... (somogyi) Vasas DH Szóváltás után ígéret Vita, majd hangos szóváltás ke­rekedett abból a beszélgetésből, amelyet Aranyos Imre kezdemé­nyezett Illovszky Rudolffal, a Va­sas szakmajvÁ^y^tj^íftl,^,/^. lógatott labdarugó szerint Ugyan­is tartozik neki a Vasas.- Meglepve tapasztaltam, hogy amíg játékostársaim december elején felvehették a teljesítmény­ösztönzés címén kapott pénzt, dó­dig rólam megfélMkezték a veze­tők - mondta á1 váloga’fbtt labdá- rúgó. - Megkérdeztem Illovszky Rudolftól, ‘hogy i én 'miért nem kaptam pénit, mire Rudi bácsi a legnagyobb, megdöbbenésemre azt állította, hogy a klub nekem nem tartozik, és majd csak márciusban fizet. En viszont a szerződésemre, hivatkozva ragaszkodtam a de­cemberi kifizetéshez. Szó szót kö­vetett, és már ott tartottunk, hogy mennem kell a Fáy utcából, hi­szen Illovszky Rudolf dühében ki­jelentette: keressek magamnak csapatot. Én erre azt kértem, hogy tegyen szabadlistára, és ak­kor elmegyek. Az igazamért har­coltam, és lehet, hogy kicsit han­gosabban tettem, mint kellett vol­na. Meglehetősen bántott azonban az ügy, főleg azután, hogy Rudi bácsi a fejemhez vágta: nem is akartak szerződést kötni velem a nyáron, csak könyörületből tar­tottak a Fáy utcában. Lehet, hogy Illovszky Rudolf­nak igaza van, s a nyáron megsaj­nálták a védőt. Ám tény: Aranyos Imre tizenöt mérkőzésen szerepelt az ősszel Gellei Imre vezetőedző csapatában.- A múlt héten újra találkoz­tam Rudi bácsival, és valamivel nyugodtabb körülmények között tisztáztuk a vitát - folytatta Ara­nyos. - Ígéretet kaptam arra, hogy december tizenötödikén megka­pom a pénzemet. Ha mégsem, ak­kor azt hiszem, valóban csapatot kell keresnem magamnak. (vajda) ÍJjabb határidő járt le Csepelen Továbbra is „lóg a levegőben” a Csepel labdarúgó-szakosztálya. Bár a nyáron Luis Hoepperger osztrák üzletember együttműkö­dési megállapodást írt alá a klub­bal, amelyben a szakosztály mű­ködtetését vállalta. Ám a csepeli­ek megkönnyebbülése - legalább­is az azóta történtek ismeretében - kissé korainak bizonyult. Ugyanis a sebtében életre hí­vott Csepel Auströmobilar Kft. a1 mai napig nem alakult meg. A társasági szerződés ugyan egyszer már elkészült - 80 százalékos osztrák és 20 százalékos Csepel SC-tulajdonrésszel -, ám aláírás nem került az okmányra, mivel az osztrák fél többször is változtatni kívánt a részleteken. A huzavoná­nak pedig a szakosztály, az után­pótlásedzők és a játékosok látják kárát, hiszen nem kapnak fize­tést. Luis Hoepperger az alapítás előtt álló kft. nevében írásban is elismerte az őszi tartozásokat, és vállalta, hogy december 10-éig fi­zet. Pénzt azonban nem láttak sem a játékosok, sem az edzők.- Az ügy a Csepel SC elnöksége elé került - mondta Losonci Flóri­án elnökhelyettes és a testület úgy döntött, a jövő hét közepéig véget kell vetni a bizonytalanság­nak. Luis Hoepperger jelenleg üz­leti ügyben Németországban tar­tózkodik, de a jövő hét elején, amint megérkezik, tárgyalásra hívjuk, hogy közölje szándékait. Többféle alternatívát dolgoztunk ki, de minden attól függ, hogy mik a szándékai az osztrák félnek. Az alap az őszi járandóságok kifize­tése. Igyekszünk olyan megoldást találni, amely Luis Hoepperger- nek, a játékosoknak és az alkal­mazottaknak, valamint a Csepel SC-nek is megfelel. Sokáig türe­lemmel voltunk Luis Hoepperger iránt, hiszen tudtuk, hogy a ma­gyarországi bútorgyártó üzemé­nek beindítása elhúzódott, csupán két hete üzemel, márpedig az FC-t ennek a bevételeiből kívánta működtetni, ám most már tényleg ideje tisztázni a helyzetet, hiszen a labdarúgó-szakosztálynál jó né­hányon megélhetési gondokkal küzdenek. (nagy) Schultz Levente hazaérkezett Paraguayba!! a Tornyi-csapat Pénteken délben megérkezett a magyar utánpót­lás- (egyben olimpiai) labdarúgó-válogatott Asun- ciónba. A futballistáknak Tornyi Barnabás szövet­ségi edző a kicsomagolás után tréninget vezényelt, szombat délelőtt Paraguay fővárosának megtekinté­se, majd újabb edzés szerepelt a programban. Vasárnap a hazaiak olimpiai együttesé lesz a mi­eink ellenfele. Áz Olimpiai Stadionban rendezendő mérkőzésen jelen lesz Magyarország asuncióni kon­zulja, Tömbqly Dénes is. Tornyi Barnabás egyelőre nem tudja, kjket küld pályára, a kezdőcsapatról csak vasárnap, délután, dönt. A. szövetségi edző el­mondta: csütörtökön, az Ájgentína-jvlagyarország mérkőzésen Kabát Péter kisebb Sérülést szenvedett, s egyelőre borogatnia kell a'lábát. Korolovszky Gá­bor megfázássalvküszköötk. az ETÖ futballistája: Baumgartner AtUla fájós csonthártyájára panasz­kodik, de Tomypreméli, hogy mindhárman', tudják vállalni a játékot; S néhány szót a hátralévő napok eseményeiről: az együttes 14-én. hétfőn Salto városába utazik, ahol öt napig a helyi csapat vendége lesz. A vendéglátók együttese ellen biztosan pályára lép csapatunk, de nem kizárt, hogy több mérkőzést is játszanak a ma­gyarok. Kiss József csapatvezető úgy vélte: eddig minden az előzetesen meghatározott tervek szerint alakul. A négycsillagos Internacional Szálló tizenegyedik emeletén kapott szállás minden igényt kielégít. Kiss szerint a túra - az első mérkőzésen elszenvedett sú­lyos, 7-0-ás vereség ellenére - a jövőt tekintve szak­mailag nagy hasznára lehet az olimpiai együttesnek. Schultz Levente bokája az első edzésen kifordult - á ferencvárosi játékos így nem is maradhatott a többiekkel, hiszen edzeni, játszani nem tudott vol­na. Ezért a középpályás hazaindult, és péntek este már meg is érkezett szüleihez Szegedre. Információ­ink szerint a sérülés nem súlyos, a felkészülés elejé- re rendbe jön a labdarúgó. (somogyi) TÓTH ISTVÁNRA EMLÉKEZVE. Két éve hunyt el Tóth Ist­ván, a BVSC-Zugló labdarúgó-szakosz- tályának vezetője. Barátai, ismerőséi, december 19-én öreg­fiúk labdarúgótorna keretében emlékeznek a kiváló sportveze­tőre. A tornára a budafoki sport- csarnokban kerül sor, a mérkőzé­sek fél 9-kor kezdődnek. A szer­vezők várják mindazokat, akik szerették, tisztelték Tóth Istvánt. NÉVVÁLTOZÁS. Az NB III Duna-csoportjában szereplő Tak- sony-Desta SE neve megváltozott, a csapat a jövőben Taksony SE néven szerepel a bajnokságban. EDZŐVÁLTÁS. A Baranya megyei bajnokság első osztályá­ban szereplő Dunaszekcső együt­tesénél közös megegyezéssel szer­ződést bontottak Bodnár László edzővel. Az egykori :NB I-es és válogatott kapust - a, PMSC-ben, a BVSC-ben és az Újpestben vé­dett - a Dunaszekcső élén Havasi Lajos váltja fel, aki ugyancsak egykori 7 élvonalbeli futballista volt a PMSC és a Videoton csapa­tában. SEGÍTSÉG TÉCSŐNEK. Lab­darúgótornát szervez december 19-én a Körcsarnokban az Andrá­si ügyvédi iroda. A tornán részt vesz az ELTE jogi karának csapa­ta, a közgazdasági egyetem együt­tese, a Vallis Holding Rt., s az Uniplan Kft. együttese. A bevétel­ből élelmiszert, ruhákat vásárol­nak, és az ajándékokat a torna vé­geztével Kárpátaljára, Técsőre szállítják, ahol a helyi öregfiúk- csapat játékosai, valamint család­tagjaik között osztják szét. PÁLYÁN AZ ÖREGFIÚK. Bo­rotel-kupa néven öregfiúk labda­rúgótorna lesz 35 éven felüliek ré­szére december 19-én 11 órától Pécsett, a Lauber Dezső Sport­csarnokban. Ezen nyolc csapat indul, az A-cso- portban az FTC, a PMSC, a Magyar újság­író-válogatott és a hor- vát Beliscse, a B-ben pe dig az UTE, a Videoton, a Magyar olimpikonok válogatottja és Baranya együttese yesz részt. SZURKOLÓ-FOCI. Vasárnap 9 órától a Lőrinci Sportcsarnokban nyolc élvonalbeli csapat szurko­lóinak részvételével tornát ren­deznek. Az eseményen jelen lesz Kovács Attila, a Magyar Labda­rúgó-szövetség elnöke is. A tor­nán a Ferencváros, az MTK Hun­gária, a Diósgyőr, a Győr, a Zala­egerszeg, a Haladás, a Videoton és a Debrecen szurkolói indulnak. A mérkőzéseken élvonalbeli játék­vezetők bíráskodnak. Taxis kollégákat és minden kedves ügyfelét várja a SEAT FŐTAXI AUTÓCENTRUM .1097 Bp.. Könyves Kálmán krt. 16. Tel.: 455-7592 (szalon), 455-7581 (szerviz) ÚJ SEAT GÉPKOCSIK ÉRTÉKESÍTÉSE • TOLEDO taxik, taxis vételár kedvezmények, kezelésiköltség-mentes hitelkonstrukciók, tartós bérlési lehetőségek. • CORDOBA. 1BIZA. AROSA. INCA bemutató, tesztvezetés. • +. kedvezmények orvosoknak, ügyvédeknek, gépjárművezető-oktatóknak SEAT, LADA FIAT SZERVIZ • Kedvező áru alkatrészek. ARAL kenőanyagok, olcsó olajcserék • Magas szakmai színvonalú sérülésjavítás, kárfelvétel, környezetvédelmi igazolólap megújítása. A SZERVIZ OLCSÓ, A JAVÍTÁSBAN MAXI - EZ A FŐTAXI! Ferencvárosi Dr. Torgyán József várja a szurkolókat Szombat délután ankétot tar­tottak a ferencvárosi szurkolók az FM népligeti sportcentrumában. A mintegy hetven jelenlévő azért ült össze, hogy megbeszélje a klubnál kialakult helyzetet, és in­formációkat kérjen a vezetőség­től. Éppen ezért megjelent dr. Páncsics Miklós, a Ferencváros menedzser-igazgatója is.- Az én feladataim közé tarto­zik az is, hogy a szurkolók, akik jegyet váltanak a mérkőzéseinkre, azok szórakozzanak, hiszen ezért jönnek ki a stadionba - fogalma­zott dr. Páncsics Miklós. - Egy­szerűen elfogadhatatlan, hogy hat-hétezer ember legyen az Üllői úton, így nem is lehet más a cé­lunk, mint hogy belátható időn belül kicsi legyen a stadionunk. A szurkolók arról beszéltek dr. Páncsics Miklósnak: továbbra sem tartják megfelelőnek a Fradi hetedik helyezését, és tartják ma­gukat a kispesti transzparensük­höz. De nem értenek egyet azzal sem, hogy a klub leendő ügyveze­tő elnökét Rudas Ferenc és dr. Kárpáti György jelölje ki. Éppen ezért vezetőik találkozni akarnak dr. Torgyán József társadalmi el­nökkel, aki december 28-án fo­gadta volna a küldöttséget. A fra- disták viszont még a december 17-ei egyesületi tanácsülés (ezen nevezik ki a klub új elnökét) előt­ti időpontot szeretnének kérni. A szurkolók szeretnék, ha be­látható időn belül lebontanák a kerítéseket az Üllői úton, éppen ezért önálló rendezőgárdát állí­tottak fel, amely már működött a Dunaferr, a Vasas és a Kispest el­leni mérkőzésen. Hamarosan nyitnak egy irodát, amely tömörí- tené valamennyi ferencvárosi szurkolói csoport tagjait, és intéz­né ügyeit. Végül elhangzott az a gondolat, amely a szurkolók szá­mára talán a legfontosabb: a Fra- di-tábor nem akar ellenségesked­ni senkivel, csak a jobbítás szán­déka vezényli. Gázszer FC Folytatás Akasztón A Gázszer FC az őszi idényben Akasztón, a Stadler-stadionban játszotta „hazai” mérkőzéseit. A helyiek hálából még a lelátóra is felírták a csapat nevét, sokan megszerették a dunántúli gárdát, szurkoltak érte. Már ősszel is sok­szor elmondták a Gázszer vezetői, nagyon jók a feltételek, és az együttes több alkalommal is kék­fehérben játszott a volt Stadler- csapat iránti szimpátia jeleként. A közelmúltban Németh László, a Gázszer FC elnöke tárgyalt Stad- ler Józseffel, miután felkereste őt a kecskeméti börtönben, kikérte a felszámoló-biztos, véleményét is, majd döntött: a tavaszt is Akasz­tón tölti a csapat.- Januárban kezdődik a fel­készülésünk - mondta szombaton Hartyáni Gábor, a Gázszer FC ve­zetőedzője. - Erre a sorozatra a Dunántúlon kerül sor, majd el­kezdjük a tavaszi idényt, két he­tenként utazunk Akasztóra, ahol már mindent ismerünk. Bács megye tehát tavasszal sem marad élvonalbeli futball nélkül, továbbra is élhet a köztudatban az akasztói stadion neve, a léte­sítmény nem válik az enyészet martalékává. (varga) BVSC-Zugló FC Hat hét gipszben Gipszet kap karácsonyra Pom- per Tibor, a BVSC-Zugló huszon­egy éves labdarúgója. No nem ajándékba, hat hét után vissza kell adnia a Sportkórháznak. A hátvéd is részt vett a nyíregy­házi műfüves teremlabdarúgó­bajnokságon és a Nyíregyháza el­leni mérkőzésen Szatke Zoltán alaposan bokán rúgta. Bár Pom- per a földön maradt, Cserna Lász­ló játékvezető továbbot intett, sőt szimulálással vádolta meg a fáj­dalomtól eltorzult arccal lerogyó focistát. Akkor még senki sem gondolta, hogy nagy a baj. Másnap Pomper orvoshoz ment. a doktor pedig megállapí­totta: a labdarúgó jobb bokájában elszakadtak a külső szalagok. Pompert azóta már meg is műtöt­ték, a háromnapos kórházi keze­lés után pénteken engedték haza. Jövő héten eltávolítják a varrato­kat, majd hat hétig gipsz kerül a sérült bokára. Pomper neheztel Szatkéra, mert szerinte nagyobb figyelemmel elkerülhető lett vol­na a sérülés, de haragszik Cserna bíróra is, mert nem torolta meg a szabálytalanságot, s mert engedte a durva játékot. (v. gy.) SFAC-karácsony - pénz nélkül Nem kaptak fizetést a Soproni FAC labdarúgói. Az utóbbi években, amikor a klubok többsége a fennmaradá­sért küzd, nem meglepő - sőt szin­te mindennaposnak számít - az a hír, hogy késnek a fizetések, a pré­miumok, s emiatt elégedetlenked­nek a játékosok. Ez a helyzet a pa­tinás soproni klubnál is. A SFAC vezetői most azon keseregnek, nem csupán rajtuk múlt, hogy lab­darúgóik novemberi bérét nem tudták még kifizetni. Rumpf Lász­ló, a klub elnöke szerint a Matáv húzta keresztül a számításaikat. Amikor nyáron Tikosi Gyula a SFAC-tól a Matávhoz igazolt, ak­kor Rumpf abban egyezett meg Klement Tiborral, a Matáv ügyve­zető igazgatójával, hogy a játéko­sért két részletben fizet a Matáv Sopron. írásba foglalták, hogy a második részletet december 10-én utalja át a távközlési csapat. A SFAC elnöke ebből a pénzből kí­vánta kifizetni az embereit, ám csütörtökön Klement közölte, hogy csak januárban áll módjuk­ban az összeget átutalni. így a SFAC labdarúgói hiába érkeztek meg a klubházba, pénz nélkül vol­tak kénytelenek távozni. Rumpf Vágó Attila vezetőedzővel együtt már csak abban bízik, hogy a vá­ros és a helyi vállalkozók össze­fognak, és megmentik a kilenc­vennyolc éves klubot. Itt az év legnagyobb lehetősége: készpénz nélkül juthat új Suzukihoz- előleg, kezelési díj, kötelező casco nélkül! Nyugdíjasok, családosok most 100-200 000 Ft-tal többet érnek nekünk! Használt autóját beszámítjuk! 1173 Budapest, Pesti út 213. Telefon/fax: 257-4021, 258-3186. 1 Nyitva: hétfő-péntek 9-18, szombat 9-13 óráig. SUZUKI

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék