Nemzeti Ujság, 1922. szeptember (4. évfolyam, 198-222. szám)

1922-09-13 / 207. szám

Legújabb távirataink és tetefonhireink Belgium arany letét-követelése újból kritikussá tette a jóvátételi kérdést Holnapra összehívták a külügyi bizottságot Az ellenzék határozott külpolitikát kíván (A Nemzeti Újság tudósilójától.) Az simult hetek eseményei régóta aktuálissá tették a nemzetgyűlés külügyi bizottságának összehívá­sát A kormány tagjai több Ízben kijelentet­ték, hogy a nemzetgyűlés összeillése után a külügyi bizottságban a miniszterelnök tájé­koztatni fogja a képviselőket a külpolitikai helyzetről. Miután ez mind a mai napig nem történt meg és azóta is olyan jelenségek me­rültek fel, mint a genfi tárgyalások körüli ne­hézségek, vagy a legutóbbi napokban az állító­lagos bukaresti raerényletterv, a nemzetgyűlés ellenzéki frakciói a mai napon Halber István, Bassay Károly és Payer Károly aláírásával r kérvényt nyújtottak át Huszár Károly alel­­nökhöz, amelyben a külügyi bizottság össze­hívását kérik. Értesülésünk szerint a nemzet­gyűlés elnöksége a kér elemnek helyt is adott és holnap déli 12 órára, összehívta a külügyi bizottságot. Az összehívók részéről a „"Nemzeti Újság" munkatársát az összehívás szükségességéről a következőkben informálták:-г- Az ellenzéki pártok, sajnálattal tapasztalták!, hogy a kormányelnök, illetve a kormány az utóbbi időkben felmerült fontos külpolitikai kérdésekben a legilletékesebb fórum, a parlament előtt nem tett határozott kijelentéseket, pedig ezen a téren min­den mulasztásnak súlyos következményei lehetnek éppen most ezekben a kritikus időkben. Éppen ezért a külügyi bizottság összehívásával részben felvilágosítást akarnak kapni egyes kérdésekre, részben arra akarjuk kényszeríteni a kormányt, hogy a legteljesebb határozottsággal lépjen fél az ország érdekében. Az adójavaslatok részletes vitája ma meg­kezdődött. A nemzetgyűlés előreláthatóan e héten végez az adójavaslatokkal és nagy a valószínűség, hogy ugyanakkor néhány hétre elnapolja magát. A szünet csak rövid lesz, alig három-négyhetes, utána sorra kerül a fő­rendiházi reformról szóló javaslat, valamint a közigazgatás átszervezéséről szóló törvény­­tervezet. Nincsen kizárva, hogy ezekkel a ja­vaslatokkal egy időben kerül a nemzetgyűlés elé az 1922/23. év költségvetése is. Az uzsorabiróság dolgozik A fűszeresek, mészárosok és tejvállalatok nj Irányárak megállapítását kérik (A Nemzeti Újság tudósítójától.) Az Árvizsgáló Bizottság működése úgy látszik megmozgatta az ösz­­szes kereskedelmi és ipari érdekelteket. Ma délelőtt valóságos küldöttsége árás volt Bieber Gyula dr.-nál, az Országos Központi Árvizsgáló Bizottság elnöké­nél. Elsőnek a Füszerkereskedők Egyesületének el­nöke kereste fel Bieber Gyula dr.-t és előterjesztette a füszerkereskedők kérelmét. A füszerkereskedők a fűszer- és gyamatáru nagy- és kiskereskedelmi árai­nak mielőbbi meghatározását kérik, mert —. előadá­suk szerint — a mostani irányárak mellett nem tud­ják üzleteiket feníartani. Délben 12 órakor a mészá­rosok ipartestületének, a hentesek ipartársulatának és a Sertéskereskedők Országos Egyesületének veze­tői jelentek meg az Árvizsgáló Bizottság elnöke előtt és szintén arra kérték az Árvizsgáló Bizottságot, hogy az irányárakat mielőbb állapítsák meg, mert ellenkező esetben üzemeiket beszüntetik. Ugyanez a küldöttség jelent meg Búd János államtitkár előtt is. A tejvállalatok küldöttsége a tej literjének 48 ko­ronára való felemelését kérte az Árvizsgáló Bizott­ság elnökétől. Az újabb áremelést azzal okolták meg, hogy a gazdák legújabban 36—37 koronát kérnek egy liter tejért Abból az alkalomból, hogy az uzsorabiróság elitélte a Vigszinház-kávéház főpincérét, mert a borravalót hozzászámította az elfogyasztott cikkek árához, ma este a főpincérek értekezletet tartanak az ügyben. Addig is, mig a kérdés végső megoldást nyer — amint ez igen természetes is —, a főpincérek nem számítják föl a borravalót, hanem a vendégekre bíz­zák annak a megállapításét. Az árdpágitási ügyek tárgyalását Biegner József dr. tanácsa ma délelőtt 10 órakor kezdte meg. A bí­róság Hajdú Margit piaci elárnsitónőt zöldpaprika­­drágításért kétheti fogházbüntetésre és 2000 korona pénzbüntetésre, Tábor Ferencet ugyancsak zöld­­paprikadrágitás miatt 1600 koronára, Bodor József piaci árust hagvmadrágitásért három-napi fogházra és 300 korona pénzbüntetésre, Trisnye János cipész­mestert, mert egy májusban 2800 koronáért készített eipőt most csak 4500 koronáért akart átadni, egy­hónapi fogházra és 15 ezer korona pénzbüntetésre Ítélt és arra kötelezte, hogy az Ítéletet egy féléven keresztül kifüggesztve tartsa üzletében. ЕаОдз részv.-társ. nyomdája, Budapest, V, Berlin, szeptember 12. (A Nemzeti Újság tudósítójának telefonje­lentése.) A késő esti órákban hivatalos jelen­tést tettek közzé, amely szerint Theunis belga miniszterelnök elhatározta, hogy az augusztus 15-én és szeptember 15-én ese­dékes részletek megfizetését kincstári jegyek­ben követelni fogja Németországtól és ezek biztosítására arany letétet követel, amelyet a belga kormány által megjelölt külföldi bankban kell elhelyezni. A német kormány nagy megütközéssel fogadta a belga miniszterelnök váratlan határozatát, minthogy két delegátust, Bergmann és Schrö­der miniszteri tanácsosokat a tárgyalások foly­tatására Parisba küldött. Belgiumnak váratlan döntése következtében a jóvátételi kérdés ismét rendkívül kritikus stádiumba jutott. A német kormány nem hajlandó arra, hogy aranykészletének egy részét a külföldön depo­nálja s minthogy a belga kormány úgy látszik ragaszkodik ehhez a követeléséhez, a jóvátételi Bécs, szeptember 12. (A Nemzeti Újság tudósitójának telefonjelentése.) A Genfből érkező jelentések nem nagyon kedvezők. Hir szerint Seipel dr. szövetségi kancellárnak Genfben súlyos szemrehányásokat tettek az osztrák gazdálkodás miatt. Többek között különösen azért, hogy a felesleges tisztviselőket még mindig nem bocsátották el, ezzel szemben a drágasági indexszámok rendszerét auto­matikusan alkalmazzák. A kormány holnapután a nemzetgyűlésen törvényjavaslatot akar benyújtani, amelynek értelmében az úgynevezett indextörvényt megszünteti. Ez az intézkedés nyitja meg a pénzügyi szanálási tervek sorozatát, amelyet a Népszövetség a hitel fel­tételeként előír. Ezenkívül törvényhozási utón akarnak intézkedni a nyolcórai munkaidő megszüntetése és a tiszt­viselők energikus elbocsátása ügyében. A szociáldemokraták természetesen a leghevesebb ellenállást fejtik ki ezekkel a javaslatokkal szemben, a polgári pártok azonban szilárdul elhatározták, hogy minden áldozatot meghoznak az osztrák válság megoldása érdekében. Genf, szeptember 12. (A Nemzeti Újság külön tudósítójának telefonjelen­tése Becsen át.) Az osztrák kérdés tanulmányozásara kiküldött ötös bizottság legutóbbi ülésén meghall­gatta Imperiali jelentését- Ausztria helyzetéről és sza­nálási tervezetét tudomásul vette. A tervezet tulaj­­doiképen Schanzer, Paratore és ImperiaU közös müve és tartalma nagy vonásokban a következő: Az osztrák adójövedelmeket olyan mértékig kell fokozni/hogy az államháztartás egyensúlyát helyreállítsák. Az uj jegybankot az általános hitelakcióval kapcsolatban állapítják meg a ebben a nemzetközi, főleg angol tőke bizonvos osztrák aktívák elzálogosítása ellene­ben vesz részt s a négy érdekelt hatalom, sőt- való­színűleg Svájc »is megfelelő garanciákat biztosítaná­nak A hitelt havi részletekben nyújtanák Ausztriá­nak. Nemzetközi pénzügyi ellenőrzőbizottság álla­pítja meg havonkint a felesleges tisztviselők fokoza­tos elbocsátásának programmját és az evvel kapcso­latos kérdések szabályozását. Csak az ilyenformán megállapított programm teljesítése után kapja meg az osztrák kormány az esedékes havi részletet. El­várják, hogy az osztrák parlament, megfelelő keret­­törvényt alkot, amelyben az osztrák kormányt fel­hatalmazzák, hogy az ellenőrzőbizottság javaslatait rendeleti utón végrehajtsa. Imperiali programmja az Ausztria ügyében folytatott tanácskozások homlok­terében áll és valószínűleg el is fogadják. Vita ая Osztrák-Magyar Bánit aranykészlete felett Bécs, szeptember 12. (A Nemzeti Újság tudósítójának telefonjelentése.) A pénzügyi és költségvetési bizottságban ma Segur bizottság lesz kénytelen legközelebbi ülésén a közvetítő szerepet elvállalni Németország ée Belgium között. Hz angol felfogás optlmlsztlhus Berlin, szeptember 12. (A Nemzeti Újság tudósítójának telefonjelentése.) Az United Telegraph jelentése Londonból: Mérték­adó angol körökben nem osztják a francia sajtó nagy részének azt a felfogását, hogy a jóvátételi tárgya­lásokat nem kezdik meg újból. A miniszterelnökség­hez közelálló körökben Bradbury jelentése alapján az a meggyőződés alakult ki, hogy a jóvátételi bizott­ság az angol kormánynak adott meghatalmazást ki fogja bővíteni azzal a. feltétellel, hogy a belga kor­mány hajlandó a Németországnak tett eddigi kedvez­ményeket felemelni. A United Telegraph értesülése szerint csak abban a,z esetben lehet számítani arra, hogy a jóvátételi bizottságban megegyezés jön létre, ha kellő módon méltányolják a franciáknak a váltóik meghosszabbítására vonatkozó kívánságát. Londoni pénzügyi körökben az a felfogás uralkodik, hogy csak a kincstári váltók prolongálása ütközik nehéz­ségekbe. A ÍFirfá-kormány is kénytelen lesz maga, részéről belátni, hogy mivel a belga kormány és a belga pénzügyi ' körök a német prolongációs javas­latot, kivihetetlennek tartják, rövidebb lejáratú bevál­tási határidőt kell elfogadnia. pénzügyminiszter előterjesztette a kormánynak ni Osztrák-Magyar Bank likvidálására vonatkozó ja­vaslatát. Bauer Ottó dr. szocialista képviselő heves támadást intézett, a kormány ellen, mert. nézete sze­rint eltűrte, hogy Ausztria érdekeit a szomszédálla­mokkal szemben háttérbe szorítsák. A bizottság vé­gül elfogadta a kormány javaslatát. Ugyancsak a bizottság elé terjesztették a jegybank alapítására vonatkozó módosító javaslatokat, amelyek az Angio­­bank és a Laenderbank követelményeit tantiaknaz­­zá.k. Ezek a követelések nagyon messzemennek. így többek között £zt követelik, hogy az osztrák kormány ügyleteire vonatkozólag az igazgatótanács­nak egyhangú határozata alapján lehessen csak in­tézkedni. • .? К csehek viszik a maguk aranyát Páris, szeptember 12. (A Nemzeti Újság tudósitójának telefonja leütése Bécsen át.) A Cseszko Szlovo bécsi ér­tesülése szerint az Osztrák-Magyar Bank likvi­­dálói, akik Becsből Prágába utaztak, a bank aranykészletének Csehszlovákiára eső részét is magukkal vitték. П szocialista lapok megjelenhetnek Bécsben — a többiek nem Bécs, szeptember 12. (A Nemzeti Újság tudósitójának telefonje­lentése.) A szakszervezetek vezetői ma értekez­letre gyűltek össze, hogy a sztrájkhelyzetet megbeszéljék. A sztrájkvezetőség hozzájárulá­sával és a bécsi sajtó szervezeteinek tiltako­zása ellenére végül is azt a határozatot hozták, hogy a munkás­­lapokat holnap reggeltől kezdve ismét meg­jelentetik. A többi nyomdában és ujságüzemben a sztrájk tovább tart. Csehország vámteszáítitással akarja emelni iparának versenyképességét Prága, szeptember 12. (A Nemzeti Újság tudósítójának telefonje­lentése Bécsen át.) Az illetékes központi hiva­talokban a vámtörvény revízióján és a vámok leszállításának előkészítésén dolgoznak. Főleg olyan árukról van szó, amelyek árának leszál­lításával a világpiacai árak csökkenését le­hetne elérni és igy a cseh ipar versenyképes­ségét emelhetnék éjs a munkanélküliséget csök­kentenék. Honvéd-utca 10. (Telefon: 5—67, 5—68, 5—69.) Felelős vezető: Tiringer Károly műszaki igazgató fíz inde ж-'t öv*vény megszüntetésével akarják, megkezdeni Musztria szanálását Л Népszövetség feltételei a hitei nyújtásénál — Я polgári pártok összetartanak a szociáldemokraták ellenállásával szemben

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék