Nemzeti Ujság, 1923. április (5. évfolyam, 74-97. szám)

1923-04-24 / 92. szám

Kedd, 1923 április 24, NEMZETI ÚJSÁG . . . .* . .. 5 Oíztért. Cavalli er Józsefet (uj), .fDiósey Bélát. Feleki Gézát (uj), Hallász, Lajost Jób DjvnieH, Kemény Ferencet Kemény SíD-oct, Kiss Gyulát, Lippai Gyulát. Puszta Bélát, Rákosi GVuíát. Relit' Pált, Ro-ós Rezsőt. Salusinszky Imrét, Szatmári Mórt. Sző fi ősi Zeig-mondot Tőrs Tibort (nj), Zilahi Lajost (uj) és Zólyomi Dezsőt (uj). A Budaposti Kereskedelmi Akadémia ifjúsága vasárnap délelőtt kitü.nőe'n sikerült Petöíi.matitié rendezett, amelyén K Pallós István akadémiai tanár mondott Petőfiről, emelke­dett szellemű beszédet Hajdú Ilona, az Operabáz művésznője' Petöd-dalokat énekelt e nagy tetszést aratott még Kun J. Ermjl, aki gitáron adott elő Petőfi-dalokat. és Kun 03ga bu­szár verbunkos táncával RÖVID HÍREK MM a belgrádi Prarda, K araguvaoból értesül; a. piro­technikai épület talétromrobbarás következtében levegőbe röpült. Az anyagi kár meglehetős nagy. Emberéletben nem esett kár. Paytonban egy katonai repülőgép lezuhant Három ember életét vceztette, három másik halálán van Dudiey mellett egy bányában a viz hirtelen belAduiáea következtében öt bányász életét vesztette. x Arany, ezüst, platinabeváltás IV., Vármegye- utca hét. Pénztári órák 9—5-ig. SZÍNHÁZ, művészet — Beöthy Zsolt emlékezete. Egy évvel ezelőtt meg­halt egy fehérhaju öreg ember; a magyar kultúra melegszívű harcosa; Beöthy Zsolt. A magyarság ra­jongó szeretető, soha ol nem múló hálája kísértő sírjába s ma, halála után egy évvel, amikor irodalmi társaságainknak egyik legelőkelőbbje ünnepet rende­zett emlékezetére, nemcsak a főváros kulturális életé­nek képviselői gyászolták Beöthy Zsoltot, hanem az egész Magyarország is. A Kisfal udy-Társaság vasár­napi Beöthy-emlékünnepén Berzeviczy Albert elnöki megnyitó beszédében mutatott rá Beöthy Zsoltnak azokra az értékeire, amelyek az elhunytat az egész magyarság örök büszkeségévé tették. Méltatta azo­kat az elévülhetetlen érdemeket, amelyeket Beöthy Zsolt a magyar irodalom szellemi egységének és in­tegritásának megóvása körül szerzett Kifejtette, hogy a nemzet csak háláját rójja le akkor Beöthy Zsolt előtt amikor egy Beöthy-siremlék felállításá­hoz járul hozzá. Az elnöki megnyitó ntán Szász Ká­roly főtitkár Beöthy Zsolt a Kisfaludy-Társasdgban címen ismertette Beöthy szereplését a társaságban. Hosszabban szólt Beöthy elnöki munkásságáról, hangsúlyozva Beölhynek azt a vezérelvét, hogy a ha­gyományokat meg kell védelmezni, de mindig ezá- motvetve a haladó idő követelményeivel. Szász Ká­roly előadása ntáö Rákosi Jenő lépett a felolvasó asztalhoz, hogy felolvassa Bárd Miklós Beöthy cimü hatalmas lendületű, méltóságos ünnepi ódáját Rá­kosi Jenő után Kozma Andor olvasta fel érdekes, egyéni, a kegyelete« ünnephez teljesen méltó emlék­rajzát amelyben Beöthy egyéniségének genealógiá­ját fejtegette. Az ünnepélyen ngy a művészet, mint a közélet számos előkelősége jelent meg, továbbá képviseltették magukat a többi irodalmi társaságok és teljes számmal ott voltak az elhunyt családjának Budapesten élő tagjai is. — Jászai Mari. A magyar őstehetségnek, a nép sö­tét és bizonytalan humuszából kisarjadó döbbenete­sen nagy és káprázatosán termékeny tehetségnek tündöklő példája Jászai Mari. Páratlanul nagy tra­gédiajátszó és éppen olyan hasonlíthatatlanul nagy vérsmondó. Mindig jótékonykodás, uj tehetségek istápolása szólaltatta meg a pódiumon. Most végre egy színházigazgató szinte erőszakos rábeszélése bírta rá, hogy önálló matiné keretében gyönyörköd­tessen bennünket versmondásának felejthetetlen él­ményében. Naivak és kevésbbé ízlésesek volnánk, ha egy napilap szükreszabott keretei között arra a lehetetlen föladatra vállalkoznánk, hogy e monumen­tális művészetet elemezzük, vagy akár csak njra is­mertessük is. Jászai Mari túlnőtt már a mi kritikánk és a mi méltatásunk szerény lehetőségein. De azért talán nem leszünk szerénytelenek, ha újra meghajt­juk előtte a fejünket mély tisztelettel ezen a helyen, ahogyan illik. Jászai Mari nem az önmaga dicsősé­gét, nem is kedvenc költőinek népszerűsítését szol­gálja többé, hanem mindezeken túl nemzete géniu­szának örök dicsőségét. — Táncest Káldor Boriska, az előnyösen ismert ifjú tánemüvésznő vasárnap délután ismét megjelent a Vigadó pódiumán. A zsúfolt terem válogatottam müértő közönsége lelkesen, viharosan tapsolta a fia­tal leányt aki ezeket az ovációkat valóban meg is érdemelte. Fejlődő muzikalitása, meglepő forma- érzéke és szembetűnően technikai tudatossága leg­utóbbi estélyo óta emelkedőben vannak. Mimikái tehetségének és formai invenciójának különösen gro­teszk elemei hatottak frissen, közvetlenül. — A Nemzeti Színház uj örökös tagjai. A magyar művészet világában két tényező állapítja meg vala­kinek a rangját: a nyilvánosság Ítélete és az állam- hatalom külső elismerése. Az utóbbi rendesen akkor dekorálja az érdemes művészt, mikor az előbbi már régen megnyilatkozott irányában. Azt hisszük, hogy az a nagy disz, nagy megbecsültetés, amely most ju­tott a Nemzeti Színház hét kiválóságának, csupán szankciója a müértő közönség, a művészi közvéle­mény és a független kritika régen kimondott Ítéle­tének, amely a magyar tehetségek dusant.ermő kert­jében olyan előkelő helyet biztosított ezeknek az illusztris művészeknek. Hevesi Sándor igazgató nyitja meg a sort. Dicséretére mondjuk, hogy őszinte igyekezettel akarta elhárítani a megtiszteltetést, amely pedig a közönség egyhangú ítélete szerint ki­jár a férfinak, aki a magyar színművészet életében uj fejlődés útjait jelölte ki, aki a színpad, a színpad kultúrájának Magyarországon egyik legelső repre­zentánsa és a Nemzeti Színház mai uj virágzásának megindítója. Odry Árpád, a legnemesebb magyar te­hetségek egyike, a beszédnek, a finom vonalakkal, »zinte grafikus nobilitással való emberábrázolásnak páratlanul előkelő művésze. Rózsahegyi Kálmán az őstehetség nagyszerű példányképe. Leggazdagabb birtokosa a humor ritka emberi adományának. A legjobb magyar komikus-színésznek mondanék, mert az. De a komikus megjelölés nem fejezi ki eléggé a pazar gazdagságú jellem-ábrázoló tehetség és őserejü kedély minden pompáját. Paulay Erzsi a tragikum magas ormain ,jár klasszikus szépségével, előkelő stílusával, nemes és mélyen emberi páthoszá- val. A tragédia fönséges attitűdje van benne a lényé­ben. A színház nagy hagyományainak üde, friss vi­rágzása ő. Várady Aranka a legfinomabb értelem és a legtudatosabb színészi készség. A szerep, az ábrá­zolt alak mélységeiből. ritka kincseket, finom rész­letek intim szépségeit hozza a magasba intuíciójá­nak és intellektusának pompás két fegyverével. Te­hetségének disztingvált halksága nagy gazdagságot takar. Pethes Imre a magyar őstalentnm és Ős-intel­ligencia. A szív, a kedély és az értelem örvényei benne halkan, csöndesen nyílnak meg. ö a megrázó pillantások, a halk szavak és a kis gesztusok fönsé­ges színésze. Gál Gyula nagyszerű drámai ereje, gaz­dag stádiumai, rendkívüli karakterábrázoló képes­ségei a felejthetetlen színpadi alakok gazdag galé­riáját adták már a közönségnek. És valamennyien igy együtt díszei, büszkeségei nemcsak a Nemzeti Színháznak, hanem mindazoknak, akik valaha mű­vészetükben gyönyörködtek. Büszkeségei felsöbbsé- ges színpadi kultúránknak, amely csodálatba ejtené a müveit világot, ha nyelvi korlátok a színészt nem szorítanák bele tragikus nemzeti hivatásának el­zártságába. (b.) Színházait • Tersánszky J. Jenő: „Szidike“ című bohósága, melynek szombaton lesz a bemutatója a Magyar Színházban, a kitűnő fiatal írónak első színpadi müve. Egészen eredeti a muzsikus cigányok életé­ből való a darab tárgya, a humoros jelenetek sok derűs estét Ígérnek a közönségnek. • A Tökmag első délutáni előadása mérsékelt hely­árakkal 29-én, vasárnap fél 4 órakor lesz a Renais­sance Színházban. Főszerepeket Ilásvay Bözsi, Csór- tos, Harsányi és Thurzó Elvira játsszák. • Hatvan zsúfolt ház jelzi mér a Marinka, a tán­cosnő párját ritkító sikerét. A hét minden estéjén ezt az érdekes és mulatságos szövegű és melódtagazdag operettet adják a Fővárosi Operettszinházban. Az Andrássy-utl Színház uj műsora rendkívüli sikert aratott, Fazekas Imre bravúrosan megirt Cirkusz-ánní, a szép muzsikáju Reinhardt-operett- nek, A pajkos grizettek-nek és Móricz Zsigmond Hány óra, Zsuzsit cimü falusi komédiájának tünte­tőén tapsolt a közönség. Nagyon tetszett a Baj van cimü vígjáték és a Moly cimü bohózat is. A nagy­sikerű műsor minden nap előre eladott táblás há­zak mellett kerül szinre. • „Családi állapota nős“: a Végállomásnak, a Re­naissance Színház rendkívüli újdonságának utolsó mondata ez, amely szállóigévé lett már Budapesten azzal a sok egyéb ötlettel és point-nel együtt, melyek feledhetetlenné teszik Szenes Béla vígjátékénak min­den előadását. • fi50-ik előadása lesz Bakonyi-Kacsóh klasszikus daljátékának, a János vitéz-pek pénteken a Király- szinházban, Fedák Sárival a címszerepben. • Az Ur szölleje. A Góth.pár, Makay Margit, Gaál Franciska, Bállá Mariska, Tanay és Lukács játsszák kedden is a főszerepeket Az Ur szőtte jé-ben. A Víg­színház legfrissebb vigjátéksikerének tegnapi elő­adására is minden jegy elővételben kelt el. • Az írók Bemutató Színházának legközelebbi új­donsága Kertész Istvánnak, A fecskék cimü, három- felvonásos vjgjátéka lesz. Az újdonság főszerepeit Sugár Károly, Pataky József, K. Harmos Ilona és Bacsányi Paula játsszák. EltfadAsofc • Gáspár Ferenc ár. Utazás a trans-szibériai vas­úton III. Az Uraitól a Névéig címen szombaton dél­után fél 4 órakor előadást tart az Urániában. • Cholnoky Jenő dr. egyet, tanár Stanley és Teleky Sámuel gróf Utazásait ismerteti csütörtök d. u. fél 4 órakor az Urániában. • Bődis Sándor dr. tanár Látásunk a művészeti szép szempontjából címen hétfőn d. u. fél 4 órakor elő­adást tart az Urániában. • Tut-Anch-Amon és kora. Beszámolás a legújabb ásatásokról címen tartott előadást Pitkó János dr., az egyiptomi tanszék egyetemi tanársegéde megis­métli kedden d. u. fél 4 órakor az Urániában. • Gáspár Ferenc dr. Utazás Irkutztól Moszkváig cí­men ad elő szombat délután fél 4 órakor az Urániá­ban. Hangversenyek • A Harmonia hangversenyei. A Pártos István- ■ emlékünnepély, április 24-én. (Z. fél 9.) Pető Imréné és Pogány Ferenc dr. együttes szóló­éi duettestje április 24-én lesz. (V. fél 9.) , Dr. Véghelyiné Deál-y Flóra Liszt-estje április 28-án. (V. fél 9.) K. Bara.may Jolán operaénekesnő és V. Poler- mann Aranka hegedű művésznő április 29-én adják együttes estjüket. (V. fél 9.) • A Budapesti Ének- és Zenekaregyesület hang­versenye április 30. Zeneművészeti Főiskola iél 9 órakor. Műsoron: Radnai Miklós Magyarok szimfó­niája. Vegyes zenekarral. Szólisták: Palay, Basili- des, Szentmihályi, Kálmán. Mahler Gusztáv: Kínder- totenlieder. (Magánének zenekarral. Szólista: Hilger- mann Laura.) Beethoven: C-moll zongorayersepy (K. Nagler Duci.) Haendel Halleluja. (Vegyes Zenekar­ral.) Vezényel: Lichtenberg Emil m. k. operaházi karmester. • Pártos István emlékünnep április 24-én (kedden) este (49 órakor a Zeneművészeti Főiskolában. Jegyek a Harmóniánál és a Zenéakadémián válthatók. Mű­sor: Schumann Requiem für Mignon, Mahler Kindertotenlieder és Beethoven hegedűversenye. Kabarék * Az Intim Kabaréban a nagyszerű nj műsor min­den e6te (48 órától (410 óráig, a szenzációs gyermek­előadás csütörtök, szombat délután és vasárnap dél- eló'tt kerül szinre. A színházak e hell műsora Operabál Szerda: Pillangókisasszony (7). Csütörtök: Ámor játékai, Rigolelto <7) Péntek: Gianni Sdhicchi. Silvia (7). Szombat: Faust. (7). Vnsftrnap: Wludsori vig nők (7). ■■ Nemzeti Színház Szerda: Az ember tragédiája (7 órakor). Csütörtök: Isten vára (7 órakor). Péntek: A velencei kalmár (7 órakor). Szombat: Az árnyék (7 órakor) Va­sárnap d. u : Gyurfcovits lányok (3 órakor), este: Isten Vára (7 órakor). Városi Színház Szerda: Carmen (fél 8 órakor.) Csütör­tök: Bajazzók, Parnsztbecsület (fél S.) Péntek, szombat: Diadalmas asszony (fél 8.) Vasárnap d. u.: Jancsi és Ju­liska, Törpg gránátos (3), este: Diadalmas asszony (fél 8 ) Vígszínház Szerda: Sirokkó (fél 8 órakor). Csütörtök: Az Ur szőleje (fél 8 órakor) Péntek: Glória (fél 8 órakor). Szombat: Az Ur szőleje (fél 8 óraikor). Vasárnap délután: Az ördög (3) este: Az Ur szőleje (fél 8.) Magyar Színház Szerda, ceitei-tök. pántét: A válóperé» hölgy (fél 8 órakor). Szombat: • Szidike (bemutató, fél 8.) Vasárnap d. u.: Tüzek (3), este: Szidike (léi S.) Király Színház Minden este: Jáno* vitéz (fél 8.) Vasár­nap d. u.: A bajadér (3). Belvárosi Színház Szerda: Kékszakáll nyolcadik fele­sége tfél 8 órakor). Csütörtök: Az ütközet (fél 8) Pén­tek: Kékszakáll nyolcadik feleségé (fél 8.) Szombat: Csipke (fél 8) Vasárnap d u,: A gazdag lány (3), este: Az ütkö­zet (fél 8.) Renaissance Színház Szerda: Végállomás (fél 8 órakor) Ceütörtök: Tökmag (fél 8 órakor ) Péntek szombat: Végállomás (fél 8 órakor). Vasárnap déjutáo: Tökmag (3), este: Végállomás (fél 8 órakor). Fővárosi Operstlszinház- Minden esté: Macinka, a tán­cosnő (fél S ) Vasárnap d. tt.t Tatárjárás (31. Blsha Lujza Színház Minden eete: Levendula (fél 8) Vasárnap d. u.: Fi-fl (3). Andrássy-uti Színház Minden este és vasárnap d. tt.t Pajkos grizettek. Cirkusz. Hány óra Zsuzsi? stb. (fél 9.) Apolló-Szinpad a Helikonban. Minden este: A családi ta­nács, Csavajda-eaet, A probléma stb. (9 Órakor). MAGYAR MOZI (« f«iv.) Penrod és a Hudson-utcai fiuk (6 f«iv.) Éjféli harangszó Bemutatta a Cosmos a Corvin Színházban. A gyermekromatika, a boldog, rakoncátlan, regé­nyes gyermekkor költészete és bája valósággal le­dönti a korlátokat a különböző nemzetek irodalmai között. Ha Dickens, Mark Twain, vagy akár a ma­gyar Mikszáth Kálmán vagy Bákosi Viktor kis diákjait látjuk regények nyomtatott lapjain magunk előtt, olyan érzésünk támad, hogy ezek között bizony vajmi kevés különbség van. Az angol, az amerikai, a francia, a magyar, a német, az olasz kisfiú öröme, bánata, pajkossága, ravaszsága, furfangossága rokon egymással. Csodálatos dolog, hogy az ifjúsági iro­dalom drága kincsét eddig nem aknázta ki a film- technika. Erre a hálás, de még sem könnyű szerep­re most vállalkozott annak az ifjúsági történetnek .T szerzője, aki megírta és filmre vitte a Hudson-utcai fiuk csinytevéseit. Mark Twain kis gyermekfigurái­val találkozunk e mulatságos és megható, izgalmas és üdítő filmen. Tiz-tizenötéves fiuk a hősei a pom­pás, mulatságos és különös filmnek, amely a gyer­mekkor, a föltüzelt képzeletű pajkos gyermekkor kalandos vágyát olyan megkapó és lenyűgöző jele­netekben ábrázolja. A tanító, a szülők és általában a felnőttek ellen vívott ádáz harc jelenetein mulatunk egy órán át De nem marad ki a meséből a kamasz­kor első szerelme sem. A két rivális fiatalúr a sze­retett hölgyért, aki tízesztendős, de valóban kacér kis nő, még párbajt is viv egymással. A párbaj fegy­vere: sárgombóc. Egyszer azután a „Vakondszövet­ség“ rejtekhelyére két veszedelmes „igazi“ betörő me­nekül. És most kulminál, most éri el tetőpontját a történet most érkezik el az a históriai pillanat, mi­kor megmutatják a gyerekek a felnőtteknek, hogy ők kicsodák? A bájos, ötletes és kalandos történetet nagysze­rűen tehetséges gyermekszinészek játsszák. Az ember alig hiszi él, hogy össze lehet szedni ennyi rövidnad- rágos szinésztalentumot. A Cosmos bemutatójának másik tárgya az Éjféli harangszó. Kedves, bájos szerelmi történet, izgalmas kalandok szivbemarkoló és idegeket bénító sokasá­gán keresztül. A veszély, a kaland, az idegizgalom gazdag szövevényébe finom selyemfonálként fonódik a szerelem bájos, halk kantilénája. Az idillikus ka­landorfilm uj műfajának drágagyöngye az Éjféli harangszó. * (K.) * Mozgókép-Otthon. Az egész főváros a kitűnő amerikai műsorról beszél: Nevető könny (6 felv.) a bájos Alma Rubens-el, Dempsey—Charpentier világ­hírű boxmatch-ének élethü felvétele (3 felv.) és a nagyszerű Fatty a Derbyn 2 felv. bnrleszk és a vál­tozatos Angol Híradó. (Fél 4, fél 6, fél 8, fél 10.) * „Napkelet lilioma — a pekingi fruska“ — áz Urániában igen nagy sikert aratott. A derűsen bájos, ragyogóan szép keleti miliőben lejátszódó regény főhősnője, Constance Talmadge, mindenkit meghó­dít. Az Uránia e kitűnő filmjén kívül pompás ame­rikai btíríeszket is vett műsorába. Az előadások 5, (47, *49 és 10.10 órakor kezdődnek. * Az Omnlában naponként az „örök csend tornya“ és Carpentier Dempsey világhírű boxmérközéséröl készült 3 felvonásos film kerül bemutatásra. Előadá­sok 5, 7 és 9 órakor. * Szomory Dezső nagysikerű drámája, a Péntek este a Royal Apollóban Décsy Alfréd rendezésében, Szuhányi Évával és Fenyvessy Emillel a főszere­pekben bemutatásra kerül naponta 5, 7 és 9 órai kez­dettel. * A Nyugat Mozgó heti műsora: Mary Pickford fel­léptével Kincs, ami nincs, Két férfi, egy asszony. Főszerepben Olive Thomas. A két vasutkirály, bur- leszk-vigjáték*

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék