Nemzeti Ujság, 1925. február (7. évfolyam, 26-48. szám)

1925-02-26 / 46. szám

t Csütörtök, Я25 február 26. NEMZETI ÚJSÁG 11 SZÍNHÁZ, művészet — (Megölt két öregasszonyt, hogy hamarább örökölhessen.) A szabadkai rendőrség letar­tóztatta Almást Feremo ottani lakost, akit bestiális gyilkossággal gyanúsítanak. Almási ellen az a vád, hogy megölte felesége nagy­néniét és egyik közeli nőrokonát, hogy azok­nak vagyonához hozzájuthasson. A bestiális ember Teleki Albertné nevű öreg rokonával magára Íratta vagyonát e mintán igy bizto­sította az örökséget, a napokban rágyújtotta az öregasszonyra a házat, aki benn is égett a szobában. Alrmásit a rendőrség a rokonok fel­jelentésére tartóztatta le, akik előadták, hogy a bestiális gyilkos egyizbea már hasonló körülmények között örökölt. Felesége nagy­nénijét ugyanis, aki szintén rájuk Íratta vagyonát, rávette, hogy súlyos operációt haj­tasson végre magán. Az öregasszony, noha rom lett volna rá szükség, Almási rábeszélé­sére alávette magát a műtétnek, amelybe bele ie pusztult. Almása tagadja bűnösségét. — (Halálos szerencsétlenség a repülő­géppróbán.) Az angliai Coventryben, hol most fob'lik a Romániának szánt repü­lőgépek kipróbálása, súlyos repülőszeren- csétlenség történt. A gépek átvételére Romániából egy technikai bizottság ment Angliába. Ennek a bizottságnak tagja Sanatescu őrnagy, aki az első fel­szálláson szerencsétlenül járt. A repülő­gép motorja ugyanis 1000 méter magas­ságban felmondta a szolgálatot és Sp.ua- tescu őrnagy földrezuhanva szörnyethalt. Bukarestben a katasztrófa hire kínos fel­tűnést keltett, mert a repülőgépek rende­lésének kérdését az ellenzék már egy íz­ben felhozta a parlamentben és a szállító­céget megbízhatatlannak mondotta. Ká­roly trónörökös, az Aviatika főfelügye­lője sürgős vizsgálatot kért ebben az ügyben. Hentesen tábornok Londonba utazott, hogy az ott időző technikai bi­zottsággal együtt megtegye e célból a szükséges lépéseket. — (Kommunista vészbíróságot lepleztek le Bulgáriában.) A hatóságnak sikerült bolgár kommunista „cseká“-t lelepleznie, mely Szó­fia székhellyel működött és amelynek halálos Ítéleteit terroristák hajtották végre. Napetoff Petko könyvkereskedőt, a szervezet elnökét le­tartóztatták. Megállapítható, hogy Napetoff ée a vezetése alatt álló szervezet összeköttetée- beií állott az agrárkommunista emigránsok­kal. A letartóztatottak teljes beismerésben vannak'.' — (Elfogtak egy körözött gyilkost.) A fő­kapitányságra ma délelőtt előállították ifjabb Dutai András napszámost, akinek Koller An drás névre szóló bérkocsisseigédi munkakönyvé volt. Kiderült, hogy a napszámost a kalocsai törvényszék -szándékos emberölés miatt körözi, mert Dúlai András Kiskőrösön még 1918-ban a forradalom kitörésekor több társával együtt agyonverte Pongráez Dénes kikőrösi segéd­jegyzőt. A kalocsai törvényszék a napszámost több évi szabadságvesztésre ítélte, de ifjabb Dalai András megszökött a büntetés elől. A gyilkost letartóztatták és átíkiisérték az ügyész eág fogházába. — (Postai hír.) A távbeszélő forgalom egy­részt Erfurt, másrészt Budapest, Kiskunhalas és Szentes között március hó elsejével megnyí­lik. A három perces egyszerű beszélgetés dija Budapestről 5.40 frank. Kiskunhalasról ée Ezé utóéról 6 frank. EGYESÜLETI ES TÁRSADALMI HIRE A Szabad Egyetem március havi tanfolya­mai. Hétfői napokon fél 6—7-ig Нота Gj ula dr.: Egyetemes közművelődési szeminárium VIII., Muzeum-körnt 4.; 7-től fél 9-ig Szíjártó Miklós: Fizikai kísérletek (hullámmozgások), VIII., Trefort-utea 8. — Keddi napokon: fél 6- tól 7-ig Gagyi Jenő: Az oláh irodalom; 7-től fél 9-ig* Maros Imre: A vulkanizmus és a vnl kánikus tájak. Mindkét előadás VIII., Mu- zeum-körut 4. — Szerdai napokon: 5-től fél 7-ig Fodor Ferenc: A kontinensek gazdasági föld­rajza, IV., Szerb-utca 23., L emelet 19; 7-től fél 9-ig Csányi Károly: Művészettörténet, VIII. , Trefort-utca 8. — Csütörtöki napokon 7- től fél 9 ig Rónay Kázmér: A színház, VXH., Trefort-utca 8. — Pénteki napokon: fél 6-tóí 7-ig Miskolczy István: A középkori kereskede­lem története. — Március 20-án és 27-én 7-töl fél 9-ig Schack Béla: A magyar kereskedelmi nyelv. Mindkét előadás VIII., Esterházy-ntea 11—13. — Szombati napokon: 6-tól fél S-ig Szabó Zoltán: Az idegrendszer anatómiája, IX, Tüzoltó-ntca 58. (anatómiai intézet.) Az Országos Közegészségügyi Egyesület a kőbányai kaszinóban rendezett népszerű elő­adásainak sorát csütörtökön, február 26-án este fél 7 órakor zárja be, amikor K. Császár Ferenc áll. felső épitő-iparisk. tanár „A közép- osztály közegészségügye a berni kongresszu­son“ címmel tartja meg előadását. Vene Ákos dr. miniszteri tanácsosnak, a m. kir. postatakarékpénztár helyettes vezérigaz­gatójának „A postatakarékpénztár csekkfor­galma az utolsó évtizedben“ címmel tervezett előadása február 26 áról közbejött események miatt elmarad és egy héttel később, március 5-én délután hat órakor fog megtartatni а Fakereskedők Országos Egyesületének Mária iValéria-utca 12. szám alatti nagytermében. A Szabad Egyetemen február 26-án (csü­törtökön) fél 6—7-ig Szabó Zoltán: ,,öröklés­tan“ (VIII., Észté rbázy-u tea 3.) 7— Vi9-ig Rónay Kázmér: „A színház“ címmel tart elő­adást (VTH., Trefort-utca 8.) A Corporatio Flavia (Foed. Em. XI.) már­cius 2-&n (hétfőn) este negyed 9 órakor a Gell'rt-szálló magyar termében curiális és convent-üléet tart, melyre ezúton is felhívja Ы érdekeltek figyelmét. A Gödöllői Járási Közművelődési Egyesület március 8-án délután fél 5 óraikor rendezi IV. kul túráéin tánjét a hroardában. Az előadáson résztvesz Prohászka Ottokár székesfehérvári megyéspüspök, Makoldyné Németh Ella operaónkeeiiő, Magyar Kázmér és még sokan. Helyának: számozatlan ülőhely 20.000, álló­hely 10.000 korona személyenikBnt. Az Országos Közegészségügyi Egyesület március elsején, vasárnap délelőtt 11 órukor a Magyar Tudományos Akadémia hetiüléstermé- ben Moravcsik Ernő Emil dr. egyetemi tanár emlékezetére diszgyülést tart Gerlóczy Zsig- mond dr. elnöki megnyitója után Sarbó Ar­thur dr. egyetemi tanár mond cmlékbeszédet Moravcsik Ernő Emil felett. A VI. kér. Keresztény Szociális Gazdasági Párt 26-án este 7 órakor tartja szokásos párt- napját saját helyiségében (Podmaiüozky-u. 91.) Előadást tart: Gricger Mikós nemaetgyüiléei képviselő Mit akarunkt cimmeL A Magyar Nippon Társaság február 28-án, szombaton délután 6 órakor a Magyar Úri Ka­szinó helyiségében (V., Egyetem-tér 5.) tartja JII. előadó-ülését, melynek keretében Kovács- Kar ap Ernő dr. volt országgyűlési képviselő Japán és a turáni kérdés címen ad elő. : Ven­dégeket szívesen látnak. Az EME II. kerületi szervezete 27-án, pénte­ken este fél 8 órakor a Batthyány-tér 4a helyi­ségében tagértekezletet tart, ameyen Kiss Menyhért dr. nemzetgyűlési képviselő, Balázs István dr. és Békés József dr. fognak beszélni. A békéscsabai polgári iskola és a vele kap­csolatos felső mezőgazdasági iskola léLekome’ő ünnepség keretében avatta fel 23-áo zászlaját A f öld mivé ósiigy i minesztor nevében Dulovits Árpád miniszteri tanácsos verte a zászlóba az első szöget A kultuszmi nisztóriumot Weidin- ger Gyula miniszteri tanácsos, Kammermayei Oszkár dr. miniszteri titkár és Kapronyel Gyula számtanácsos képviselték. Zász’óaaya Dulovits Ánpádné volt Az ünnepség esti mű­során Németh Ferenc hegedűművész és Antony Károly zongorám ii vész szerepeltek, míg Siklaki István szerkesztő alkalmi költeményét szavalta el. Az esti ezinielőadás az ifjúsági énekkar, a tanári kar ée Péter Jenő igazgató és felesége érdeme. A Községi Tisztviselők Országos Egyesülete Fejér vármegye adonyi járási szövetsége ala­kú ó közgyűléséit 22-én tartotta meg Adony község tanácstermében. A közgyűlést Németh Imre, a KTOE elnöke nyitotta meg, majd meg­választották a tisztikart. Elnökké Gáspár Ká­roly dunapenteled főjegyzőt választotta meg egyhangú lelkesedéssel a közgyűlés. Aelmök lett Haraszthy Dezső adonyi községi irodatiszi, jegyző Juscsdk Ede dunapenteled jegyző, pénz- tárnok Forster György adonyi jegyző gyakor­nok, számvizsgáló bizottsági tagok pedig Faris István iváncsai segéd jegyző, Keeely György pusz'aezabo’csi gyakornok és Pesszer Ferenc irodatisst A Hadimuzeum Egyesület legközelebbi (3-ik) tc-aes'.élye március 2-án, hétfőn este 9 órakor lesz a Hungária nagyszálloda külön termeiben. 33cíépődij nincs. Teajegyok a hö’gyblzotteág tagjainál és a rendezőségnél (TV., Körön aher- ceg-ntca 7„ Pilvax-köz, ül. emelet 1. ez. alatt) kaphatók, vagy lefoglalhatok 76^-84 telefo­non ie. i Számos női bajnál a természetes ,.Ferenc József“ keserüviz használata végtelen nagy megkönnyebbülést szerez. A nőorvoei klinikák bizonyítványai tanúsítják, hogy a Ferenc József vizet az egész világon a legjobb siker­rel alkalmazzák. Kapható gyógyszertárakban, drogériáikban ée füszerüzletekben. Adóügyi naptár Febr. 1—28. Ebadó fizetése s ezzel kapcsolat­ban az ebek bemutatása az elől járéságokon Március végéig esz­közölhető. Megjegyzés. Az adófchzólamldsi tárgyalások. amelyre külön meghívókat kap nak a felek, február 15-ike kö­rül kezdődnek. A kereseti-, jöve­delem- és vagyonadó bevallást február havában keli eszközölni. Az ezzel kapcsolatos teendőkről hirdetmény fog megjelenni. kau csuk sarok és kaucsuk talp vízhatlan« ruganyos, hygienikns. Csathó Kálmán lemondott főrendezői állásáról A szezon végén megválik a Nemzeti Színháztól — Csathó nyilatkozata távo­zásának okáról Hosszas, több minit egy évtizedet be- töitő eredményes és sikereikben gazdas munkásság után Csathó KáHunám dr. fő- remdezö búcsút mond a Nemzeti Szmház- mak. Bejelentette Hevesi Sándor dr. igaz­gatónak, hogy lemond főrendezői áldásá­ról és megválik a szdmháatól, amit Hevesi igazgató a legnagyobb sajnálattá! vett tudomásul. A rendező sikereit ugyanis hangosabb és impozánsabb sikerek vál­tották fel Csathó KáJlmánmáL Első regé­nyeit a közönség a legkedvezőbb fogad­tatásban részesítette és csakhamar Csatihó lett az ország legnépszerűbb regényírója. Nemsokára meghódította a színpadot is. Az Uj rokon a legnagyobb magyar szín­pada sikerek közül való s alig marad mö­götte a Házasságok az égben köttetnek sikere is. A rendező munkája természete­sen hál áldatlanabb, pedig Osathó ezen a téren is jelentékeny eredményeket mutat­hat fel. Első nagy rendezői sikere Haupt­mann Bundájának uj betanítása volt. _ О rendezte, még pedig igazán művészi át- értéssel Herczeg Ferenc legtöbb darabját a Nemzeti Színházban: az Árva Lászlót, a Fekete lovast és újabbon a Gyurkovics lányok reprizét. A klasszikusok közül Faust, Romeo és Julia és Kisfaludy Ká­roly váigjáitékánok, a Csalódásoknak reprize dicséri rendezői talentumát. Leg­utóbb pedig az ő rendezése vitte diadalra Ziláhy Lajos darabját, a Süt a napot is. A rendező munkája rendkívül fáradtsá­gos, sok időt kívánó, idegizgató és ideg­őrlő elfoglaltság és egész természetes, hogy rendkívül hátráltatta Osathó Kál­mánt alkotó munkájában. Egész termé­szetes tehát, bogy végül is válaszútra került és Csathó Kálmán az alkotó ' mű­vész munkáját választotta. Megvált a srainibáiztói. hogy ezentúl testtel-lélekkel, egészen csak író legyen. Megkérdeztük Csatlió Kálmánt, mi az oka távozásának és 6 a következőket mondotta a Nemzeti Újság munkatársá­nak: — Az egyetlen ok, amiért megválók a Nemzeti Színháztól az, hogy nem győzök egy rókáról két bőrt lehúzni, főleg mikor ez a bőr a tulajdon bőröm. Három év óta foglalkoztat már ez a gondolat. Mikor három évvel ezelőtt az elhatározás megérlelődött bennem, azért nem valósítottam meg, mert akkor nevezték ki Hevest Sándort a Nem­zeti Színház igazgatójává és Hevesinek szüksége volt rám. Különben is akkori távo­zásom félremagyarázásokra adhatott volna okot, neun volt szabad hát távozásommal azt a látszatot kelteni, mintha a színháznál bomlás állott volna be. Azóta pedig mindig előadta magát olyasvalami, amiért marad­nom kellett Végre decemberben újra bejelen­tettem szándékomat Hevesi Sándor igazgató­nak ée most végre ejjött az ideje és távoz­hatom a Nemzeti Színháztól anélkül, hogy ez nagyobb zökkenéssel járna. — Egyáltalában nem kell tehát távozásom mögöitt semmi rejtett okot koreeni. Elmegyek, mert intenzivebben akarok dolgozni, mint iró. ügy válók meg a színháztól, hogy a lehető legjobb viszony fűz most ie Hevesi igazgatóhoz, amely jóviezony egyébként 16 esztendő óta változatlanul fennáll Különösen élénken megcáfolta azokat a híreket, amelyek a Nemzeti Színháztól való távozását az Operaház igazgatósá­gával hoztak kapcsolatba. Erről egyálta- láibam szó sincs. Csat hó megválik a Nem­zeti Színháztól, de nem megy sehová, ha­nem visszaül iróasiztalához s a Nemzeti Színház ezenitu 1 ie viszontlátja, de nem mint rendezőjét, hanem mimit ünnepelt szerzőjét. — A halhatatlan ember főpróbája. Hol­nap délelőtt tartják meg a Nemzeti Szín­házban Suránui Miklós romantikus szín- játékának, A halhatatlan embernek zárt­körű sajtófőpróbáját. A bemutató pénte­ken este lesz s szombaton és vasárnap megismétlik a daralmt. A píuteii bemu­tató uj korszakot nyit meg Surányi irói pálvájám. És a közönség a legnagyobb ér­deklődéssel várja egy már beérkezett ki­váló regényíró első színpadi bemutatko­zását. — Vildrac-darab a Kamara Színházban. A Kamara Színház megszerezte előadásra és még ebben a szezonban bemutatja Charles Vild- racnak „Paquebot Tenacity“ cimü darabját, amelyet Paris művész színháza, a Vieux Co- lombier mutatott be nagy sikerrel. Charles Vilclrac a Nouvelle Revue Francaise köréhez tartozik. Igen tehetséges Urai költő. Szenrtbi- lis finom lélek és ez a darabja is minden izében költői amellett, hogy igen kitűnő szín­padi mhnka. —————————— HARRY PIEL A TITOKZATOS HR. SENKI ma utoljára. OMNIA CORSO У*, чв » Ы Я к »/«6, YA i» ЧЧ0 — UJ magyar Urai est vasárnap, március 1-én fél в-kor a Zeneakadémia Kamaratermé­ben. Fellépnek Baló Elemér, Gárdot Kornélia, Dárday Viktor, Pécsi Blanka, Hegyi Rózsi, Dávid Mihály emniművészek, Demény Margit énekmüvésznő és Kása György zeneszerző. Je­gyek a Mentor könyvkereskedésben (András sy- ut 17.) és a Zeneakadémia portásánál. — FaU-operettet mutat be a Blaha Lujza Színház. A Blaha Lujza Színház valószínűleg még az idei szezonban bemutatja Fali Leónak Der tűssé Kavalier című uj operettjét, ame­lyet az Unió a napokban szerzett meg. A da­rab librettóját Harsdnyi Zsolt dolgozza át magyarra. A zene állítólag Fali Leó legfris­sebb ée legszínesebb alkotásai közül való. — Jean Mistier D'Aurioi 27-én. pénteken este 6 órakor folytatja nagysikerű előadásso­rozatát a Lantos r.-t aukciós termében (IV., Muzeum-kőrut 3.) a mai francia irodalomról Ez aJkaicumimial a mai francia színházról fog beszólni. Belépőjegy ára egy előadásra 40.000 K. Kapható a Lantos r.-t-nál. — Wiegand Tivadar, a berlini múzeumok főigazgatója Budapesten. A magyar tudomá­nyos életnek nagy eseménye lesz az az előadás, melyet a jövő hét elején Budapestre érkező Wiegand Tivadar titkos tanácsos, a berlini mú­zeumok főigazgatója az Országos Magyar Ré­gészeti Társulatnak március 4-én délután 6 órakor az Iparművészeti Múzeumban tartandó rendkivüU ülésén fog tartani Wiegand az uto’só évtizedek német tudományos és múzeumi életének egyik legjelentősebb vezéralakja. Cso­dálatos kutató és szervező képességét nemcsak a legfontosabb antik romvárosok Priene; a Maisudree melletti Magnesia és Miletoe feltárása és mintaszerű tudományos fe'dolgo- zása hirdetik, hanem a berlini antik gyűjte­mények nagyarányú fejlődése is az 6 legsze­mélyesebb érdeme. A világháború utolsó évei­ben Wiegand, mint a szirial német hadsereghez beosztott őrnagy a sziriai és aráhiai antik emlékek rendszeres tudományos felvételét ve­zette és irányította. Ebben az időben koustan- tinápo'yi tartózkodása alatt gyakori vendége volt a Konstantinápolyi Magyar Tudományos Intézetnek, melynek munkásságát nemcsak a legnagyobb érdeklődéssel kísérte, hanem min. den erejével támogatta ie. A magyar tudomány­nak tett e szolgálatai elismeréseiül az Országos Magyar Régészeti Társulat a múlt évben tiszte­leti tagjai sorába választotta. a színházak közleményei A párisi Grand Guignol vendégjátéka a Király-Színházban Március 9-én kezdi meg tiz napra terjedő vendégjátékát a Király Színházban a párisi Grand Guignol világhírű társulata. 1914 óta ея az első eset, hogy francia színtársulat teljes együttesével vendégszerepei Budapesten. A Grand Guignol jelenti Paris legérdekesebb színházi különlegességét, amelyet minden ide­gen megnéz. A Grand Guignol a művészi bor- zongtatás és nevetteités, a modern idegek színháza és mint ilyen, világhírű. A Király Színházban vendégszereplő Grand Guignol leg­modernebb párisi programmját hozza, még­pedig az eredeti szereposztásban. Az előadások minden este pontban félnyolckor kezdődnek. A jegyek árusítását rendes helyárakon csü­törtökön, február 26-ikán kezdik. Elővételi dij nincs. „A homokzsák" 100-ik előadása Tegnap este táblás ház előtt 100-adszor ke­rült színre Szőke Szakáll híres bohózata, „A ho­mokzsák“, az Apolló Színházban. Még a leg­jobb konjunktúrában is ritka esemény volt egy bohózat 100-ik előadása ée különösképpen ritka­ság az ilyen jubileum ma. Az orkánszerü ka­cagás ée a rengeteg nyiltszini taps azonban, mely a tegnapi ünnepi előadást is kísérte, méltó magyarázata a hatalmas, sikernek. Az összes szereplőket, főképpen pedig Szőke Szakállt, a jeles szerzőt és kitűnő színészt percekig ünne­pelték és olhalmozták virágokkal. De óriási si­kere van a „Hőn imádott angyali hitvesem“ e. francia bohózatnak is (Karinthy Frigyes fordí­tása), me'yhen szintén Szőke Szakáll játssza a vezető szerepet, továbbá a „Fordul a kocka“ c. vígjátéknak Petheö Attila, Haraszti Miéi, Do­linái Ilona ée Harasztos Gusztáv felléptével, valamint a „Vasárnap“ cimü drámai játéknak, Dajbukát Ilona ée Bársony Istvánnal. A ma- gánezámok közül az utolérhetetlen Medgyaszag

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék