Nemzeti Ujság, 1926. szeptember (8. évfolyam, 197-221. szám)

1926-09-22 / 214. szám

12 NEMZETI ÚJSÁG Szerda, 1928 szeptember 22. KÖZGAZDASÁG A nemzetközi karteliárgyalások és a magyar ipar A magyar gyáripar hépvisetöje Berlinben figyelte a vaskarteltárgyalásokat dapest) és Műnk (Bécs). Vegyes páros a Vág- vclgy bajnokságáért: 1. Várady—Kehrling (Budapest), 2. Friedecky (Troppau)—Menzl (Reiehenberg). 3. Meisl (Troppau)—Révay (Bu­dapest) és 4. dr. Munkné—dr. Műnk (Bécs). A Leventevcrseny Gödöllőn. Vasárnap, szep­tember 26-án tartják meg a gödöllői járás 18 leventeegyesületének nagyszabású versenyét. Az előmórkőzések már szombaton reggel meg­kezdődnek az atlétikai viadalokkal. Vasárnap zenés felvonulás után a gödöllői százados fák­kal övezett Erzsébet királyné-parki sport­pályát avatják fel. A leventék fogadalomtétele, a leánylevente csapatok versenygyafcorlatai, az egyesületek külön-külön, majd körzetenként végzendő szabadgyakorlatai után az atlétikai döntőszámok, az 1500, 2500 méteres csapatver­senyek kerülnek . lebonyolitásra. A sok igen értékes dij közül kimagaslik a Király Miklós vándordíj, mely félméteres bronz szoborból készült leventét ábrázol. A versenyt Demeczky Miklós tanácsnok rendezi. A Zágrábba megy Budapest csapata. November 14-én, amikor a svéd váloga­tott Budapesten fog vendégszerepelni és ellenfele, a legerősebb ösezeáíli tásu ma­gyar professzionista csapat lesz, a máso­dik osztályú csapatot, mint Budapest csapatát Zágrábba küldi a szövetség. A Csütörtök játsszák le az utolsó vizipóló- bajnoki mérkőzést. Az FTC és az MTK csü­törtökön délután öt órakor játssza 1c az utolsó elsőosztályu vizipóló bajnoki mérkőzést a Csá- ezárfürdő versenyuszodájában. A bírói tisztet Halmay Zoltán tölti be. A Autó-hirek. A Tiszántúli Automobil Klub október 10-én nagyszabású orszá­gos au tó túra versenyt, rendez. A verseny védnökségét Andrássy Sándor gróf, a Királyi Magyar Automobil Club elnöke vállalta, míg a rendezés előmunkálatait KSlay Miklós dr. főispán, a Tiszántúli Automobil Klub elnöke vezeti. A verse­nyen József főherceg és Albrecht főher­ceg is aktiv részt vesz. A turaut a Tisza- mentén halad végig és a versenypro­gramban egy tizennégy kilométeres sik- gyorsasági verseny is szerepel. A ver­seny győztesei részére már eddig is több értékes tiszteletűij érkezett, ezek között a honvédelmi minisztérium, Dessewffy Aurél' gróf, Vay László gróf, Kállay Mik­lós dr. főispán, Szabolcs- és Hajduvár- megyék, valamint Nyíregyháza város tiszteletdija. — Az Északmagyarországi Automobilklub vasárnap rendezte első propaganda turautját a Miskolc—Eger— Párád—Miskolc közötti útvonalon. A mis­kolci résztvevők, tizenöt motorkerékpár és öt automobil, 7 órakor indultak és 10 óraikor érkeztek Egerbe, Eger­ből' a parádi szeTpentinuton Párádra mentek. Este nyolc órakor valamennyi résztvevő befutott Miskolcra, több mint 270 kilométeres ut után. A Rövid sporthírek. A román atlétikai baj­nokságokat vasárnap rendezték meg Buka­restben. A versenyek négyötödrészét magyar fiuk nyerték meg. Az eredmények közül ki­emelkedik az aradi Kábáth győzelme 800 és 1500 méteren 2 p. és 4 p. 15.4 mp. Mindkettő országos rekord. Stefán a magasugrásban 1S4 cm., a távol ugrásban 660 om.-el győzött. Dávid a súlyt 13.58, a diszkoszt 43.44 cm. eredmény- nyel nyerte. — Az Északamerikai Egyesült Államok férfi egyes tenniszbajnokságát a fran­cia Lacoste nyerte aki a döntőben honfitársát, Borotrát győzte le. — A bolgár-magyar tenni sz­ín érkőzés második ötös csoportjában is a ma­gyarok győztek. — A tanniszcsapat bajnok­ságban a BBTE és a FTC egyformán 5—5 mér­kőzést nyertek. Az utolsó játékot szerdán bo­nyolítják le. — Vasárnap uj evezős egyesület alakult Dunaharasztin, melyet ,,Dunnharaszti Evezős Egyesületnek“ neveztek el. — A BEAC csütörtökön délután 3 órakor atlétikai gólyaversenyt rendez a BEAC-pályán. — A Sabaria szeptember 30-án Belgiumba utazik és ott három mérkőzést játszik. — A VÁC vizipólócsapatát törölték az első osztályból. — A főiskolai tenniszbajnokságok szeptember 24-én kerülnek lebonyolitásra a BEAC és EKAC közös rendezésében a BEAC-pályán. Nevezési zárlat szeptember 22-én délután 6 órakor. — A Keletmagyarországi Labdarugó Szövetség hétfőn délelőtt megtartott tiszt­újító közgyűlésén elnökké Ferenczy Károlyt, alelnökökké Kromy Károlyt és Kovács Gyulát választotta meg. A Sporthírek a nagyvilágból. A német ke­rületi fntballbajnok, FC Freiburg vasárnap 3;2 arányban legyőzte a Club Francais csapatát Párisba.n. — A tupini Juventus vasárnap .Prá­gában vendégszerepeit és a Viktoria Ziskow csapatát 3:1 (1:0) arányban legyőzte. — Német­országban, a Kasselben rendezett nemzetközi j atlétikai viadalon két nj német rekordot állí­tottak fel: Walperl (Kassel) 2000 méteren 5 p. 134 nyp.-cel, a Phönix Karlsruhe csapata pedig ji4-szer 100 méteren 41.9 mp.-eel. Jó eredményt j'ért el még 400 méteren Paulen (Hollandia) 49 mp., 100 méteren Van der Berghe (Hollandia) 10.8 mp. és sulydobásban Schröder (Dortmund) 14 méter. LÓVERSENY Budapesti tfóetBversenyeia — Kedd, szeptember 21. — Szép időben, élénk látogatottság mellett zaj­lottak le a keddi ügetőversenyek, melyek a fogadott és kevésbé fogadott lovak győzelmé­vel végződtek. A napot megnyitó Háromévesek versenyét Vranak biztosan nyerte Aranka II. ellen. A Handicapben Irma erős küzdelem után verte G. R. S.-et és Mikit. A főversenyt képező Mimosa díjban Mangup megőrizte elsőségét Gacsina ellen. A Nyeretlen kétévesek versenyé­ben Cecilia győzött Bendegúz és Krampusz ellen. Élvezetes sportot nyújtott a Kettes- fogatú hölgyhajtás, melyben Gch'mer-Ceh'mer —So-ja fogat (Reeves Connie) rivta ki a gyo­mét a Bráma,—Inciter fogat elten (Benkő Klári). Részletes eredmény a következő: X. futam. Háromévesek versenye. 1. Kair.en- dind ménes Vranak (2) Maszár 1.36.3, 2. Aranka II., (24) Sütő, 3. Sári (16) Zwillingen F. m.: Andy, Anna, CL Endre bácsi. Bizt. Tot: Í0:19, 10:13, 48. II. futam. Handicap. 1. Fritz ménes Irma (3) ZwilHinger 1.31.5, 2. G. R. S. (2%) lov, Wachtter, 3. Miki (4) Kallinka. F. m.: Cim­bora, Useful, Hell er, Wienerin, Shimmy, Pannikám, Imuna, Xanten. Erős küzd. Tot: 10:89, 10:26, 23, 28. III. futam. Zalai dij. 1. T. I. ist. Honor (3) Tomann 1.30.6, 2. Hullám (53) Maszár, 3. Eliana (5) Dózsa. F. m.: Satyr, Thonnzoba, Graffit, Nosza, Pali, Guszti, Cyc'amen, Timidé, Orion, Adrienne, Véletlen, Souveniré. Könny. Tot: 10:112, 10:75, 92, 29. IV. futam. Rudasfürdő dij. 1. Gyarmati mé­nes Gundula (p) Tomann 1.34, 2. Sarolta (4) Worst, 3. Arabella (2) Hariseh. F. m.: Dalnok, Albert, Eris, Párisién Grill, Atléta, Lobogó, Árnyas. Könny. Tat.: 10:24, 10:14, 26, 25. V. futam. Mimosa dij. 1. Halién ist. Mangup 12) Maszár 1.29.7, 2. Gacsina (2 r.) Cassolini, 3. Izgató (5) Deák. F. m.: Kairó. Bizt. Tot,: 10:27. VI. futam, nyeretlen kétévesek versenye. 1. Nefelejt« ist. Cecilia (114) Novak 1.37.9, 2. Ben­degúz (p) Tornann, 3. Krampusz (4) Fityó. F. m.: Libor, Blanka, Juhar, Benedict junior. Bizt. Tót: 10:21, 10:11, 11, 12. VII. futam. Kettesfogatu hölgyhajtás. 1. Filfiipitseh F. Geh'mer Geh'mer—So.ja (2) Ree­ves Connie 1.34.1. 2. Bráma—Inciter (2 r.) Benkő K„ 3. Peckás—Rendetlen (3) Pucher lins. F. m.: Csobánc—Reserl, Burzsu—Hir. Bizt. Tot.: 10:28, 10-11, 10. * 0 Káposztósraedueri versengd; — Szerda, szeptember 2t. — Nagyszámú nevezéssel zárultak a szerdai versenyek s igy még a szokottnál is élénkebb és jobb sportra van kilátás. A legnagyobb mezőny az Eladó kétévesek handioapjében vár­ható starthoz. A verseny valószínű győztesét Szorgalmas-ban látjuk, mely elég enyhe súly­hoz jutott, ellenfelei Sárvíz, Hetes és a Horthy istálló választoltja lehetnek. Az Eladóverseny jó dolognak látszik Lolice számára, mig a mértföldes Handicapben Delila sanszára hívjuk fel a figyelmet. A zászlók közti kanikurren- ciákból Silverbrook, Nyakló és Impossible kerülhetnek ki győztesen. Jelöltjeink a következők: I. Silverbrook—Fertő If Szorgalmas—Sárvíz—Heles , ITT. Nyakló—Sobri Jóska IV. Lolice—Marcipán—Peleas V. Impossible—Energy—Álbatre VI. Delila—Severo—Silena Turlhlreh Uzsok nem all right tért vissza az Öszi-dij flnishóből. Ha a Hascal-kanca baja enyhébb természetűnek bizonyulna, az Őszi kancadijra és a Lovaregyleti díjra fog előkészítést nyerni, Loufoqne, amely budapesti szereplése alkal­mával, mint egyik legjobb idősebb lovunk nyerte versenyét, vasárnap a Jubileumi díjban könnyű győzelmet aratott a derbynyerő Priel felett. Pong helyezetlenii] futott a versenyben. Basa a legutóóbbi hírek szerint visszakerül a tenyésztésbe és valószínűleg Dobozon fog fedezni, mig az ottlevő Princet a sütvényi mé­nesben fogják felállítani. Az olasz St. Leger (100.000 lira), a derbynyerő Cranach győzelmével végződött A Tesio istálló eredeti angol származású (Cannobie—Chutte) háromévese tizhossza 1 nyert a Montei-istálló Oüvola-ja ellen. Giovamnin Bongóé, a magyar származású Mariska fia három hosszal harma­dik lett. Az európai nagyipar sorsára nézve döntő tárgyalások folynak most a leg­utóbbi genfi tanácskozás következménye- képen, ami lehetővé teszi immár a fran­cia, a belga és a német nagyipar együtt­működését, Egyelőre a vasipar külön­féle ágazataiban indultak meg a nemzet­közi tárgyalások az együttműködés érde­kében, amely közelebbről érdekelheti a magyar nehézipart, amelynek okvetlenül szerepe jutna ebben a mammut alakulat­ban. Bár még mindig nehézségek vannak az együttműködés tekintetében, mégis úgy látszik, hogy előbb-utóbb létrejön ezen a téren a megegyezés. De máris szó van egy uj nemzetközi európai fakartell megalakításáról, amely szintén érezteti hatását nálunk is. Köztudoonásszerü, hogy létrejött már egy internaoionalis enyvkartell és amerikai, angol, német érdekeltség nemzetközi villamossági tröszt kiépítése irányában próbálkozik. Természetes, hogy ezeknek a tárgyalá­soknak bármilyen fordulata a magyat, nagyipar szempontjából is döntő fontos­ságú lehet. Gyáripari körökben nagyon élénken figyelik a külföldi tárgyalások menetét és egyik-másik kartell tárgya­lásnál, igy a nemzetközi enyvkartell ülé­sén a magyar ipar képviselői is megje­lennek. Ugylátszik. a gyáripar általános orientációjával van kapcsolatban Fenyő Miksa dr., a GYOSz igazgatójának leg­utóbbi berlini utazása. Legalább is a gyáripari körökben az a bir van, hogy Fenyő Berlinben a német-francia tárgya­lásokat abból a szempontból kísérte figyelemmel, hogy nemzetközi trösztök megalakulása esetén hogyan alakul a magyar ipar helyzete, illetőleg milyen együttműködés válna lehetségessé. Miután még a folyamatban lévő tröszt- tárgyalások hosszabb ideig húzódhatnak el, a magyar ipar .vezetőinek meg kell találniok a módot ahhoz, hogy a nem­zeti termelés érdekeit a fogyasztók érde­keivel együtt meg tudják védeni. iMim»———----­Nagy külföldi vásárlások a magyar záloglevelekben és kötvényekben A fixkamatozásu piacra terelődött át nemcsak a belföldi piac, hanem a kül­föld érdeklődése is. ami kapcsolatban van a Berlinből indult áremelkedéssel, amely különösen a monarchiabeli állam­papíroknál éreztette hatását. Berlinben az utolsó napokban a jugoszláv, román, cseh. osztrák, magyar és bolgár járadé­kok értek el igy nagy áremelkedést to­vábbá az orosz értékek is. mert az a vé­lemény alakult ki Berlinben, hogy a genfi tárgyalások után a német hitelezőket sem fogják rosszabb elbírálásban része­síteni, m,i,nt a többi hitelezőket. Ennek hatása alatt szinte ugrásszerűen emel­kedtek a fixkamatozásu papírok és a né­metországi spekuláció, amely szükségle­Uf fuvarlevél a belföldi forgalomban A miskolci vasúti konferencia határozatai A magyar vasutak állandó díjszabási bizott­ságának az összes mezőgazdasági, ipari és ke­reskedelmi érdekeltségeik részvételével Miskol­con tartott üléséről a következő hivatalos köz­leményt adják ki: A bizottság ülésének napirendjén a követ­kező ügyek szerepeltek: Az automobilokkal együtt szállított pótalkatrészek dijszámitását szabályozó határozmányok módosítása; a 15 tonnánál kisebb raksulyu halaskocsikban szál­lított küldemények kedvező díjszámítása; a kocsitulajdonos által más cégek részére köl­csönadott magánkocsiknak mérséikelt fuvardíj alapján való szállítása; az aszfaltragasz nevű árucikknek besorozása az áruosztályba; egyes cementáruknak és cemontbetonáruknak egysé­ges osztályozása; a gyógyiszapnalk felvétele az áruosztályozásba; a díjszabásban külön megnevezett hal'ajták és ezekből készült kon- zervek, különféle maghulladékok, kreolin nevű növényvédelmi szer, ragasztókemónyitő, vinol nevű uj szőlöpermetezőszer osztályozása}» a rongyok osztályozásának részbeni módosítása; a csontliszt és dohliszt kedvezőbb osztályozása a kiviteli forgalomban; egyes trágyázási cé­lokra szolgáló anyagok osztályozásának rész­beni módosítása. A napirendre felvett ügyeken kívül a bizott­ság az államvasutak javaslatára napirenden kívül még a következő kérdéseket tárgyalta: A külföldre hütőkocsikban szállított friss husküldemények kedvezőbb díjszámítása; az ömlesztve (alia rinfusa) szállított egyes külde­ményekhez, gabona, magvak, burgonya a vas­út által adott úgynevezett rinfusa-berendezések használati dija módosításának részbeni leszál­lítása. a nagy- és nehézgéprészek, mozdonyok és egyéb nehéz tárgyak szállítására épített 25 tonnás és ennél nagyobb raksulyu kocsiknak, mint különleges berendezésű kocsiknak a díj­szabásban való külön megjelölése. A napirend tárgyalása előtt a Gyáriparosok Országos Szövetségének képviselője azt kérte, hogy a magyar államvasutak és a magyar ál­lamvasutak kezelésében lévő helyiérdekű vas­utak egymásközötti forgalmában alkalmazott díjszabású könnyítéseket az úgynevezett keze­lési dijrfíviditéseket a magyar magánvasutak- kat való forgalomra is kiterjesszék. A bizottság elnöke a kérelmek bizonyos jo­gosultságát elismerte ugyan és a kérdések lelkiismeretes, valamint jóakarata megvizsgá­lását kilátásba is helyezte, egyben azonban rá­mutatott arra is, hogy a vasutak mér igen nagy áldozatokat hoztak az ezévi július else­jén életbeléptetett nagymérvű dijszabásieszál- litáeokkal, melyeknek kihatása még át sem tét nem tudta a belföldi tőzsdéken kielé­gíteni, a budapesti és a bécsi tőzsdén vá­sárolja össze a papírokat. Németország részére már napok óta vá­sárolják a sorsolt és sorsolatlan zálogle­veleket, a vasúti kötvényeket és a fővá­rosi kötvényeket is, amelyek. szintén je­lentős árjavulást értek el. Ma különösen a záloglevelek árfolyama ugrott ki. első­sorban azoké. amelyek a külföldi tőzsdé­ken is jegyezve vannak és .ismerteik. A külföldi spekuláció nem tett különb­séget sorsolt és sorsolatlan záloglevelek­ben és vasúti kötvényeknél is eltekin­tett ettől. Erősen vették a pénztárjegye­ket is és a hadikölcsönöket. amelyekből egyre kevesebb az áru. tekinthető, további terheket pénzügyi mérle­gük egyensúlyának veszélyeztetése nélkül már alig viselhetnének el és ezért e kívánság ér­demleges tárgyalását későbbi alkalmasabb időpontra kell halasztani. A napirend tárgyalására áttérve, a bizott­ság valamennyi kérdésben az ügyvivő igaz­gatóság javaslatait fogadta el változatlanul és egyhangúlag, egyes jelentéktelen módositások- kaL Napirenden kívül az ügyvivő igazgatóság közölte még a bizottsággal, hogy kizárólag a belforgalomban szállítandó áruik részére a fel­adási és kiszolgáltatási alakiságok egyszerü- sitése, továbbá az elszámolás, valamint rova­tolás megkönnyítése érdekében uj fuvarlevél­alak rendszeresítésének tervével foglalkozik. A széntarifák módosítása — ellenkező hírek­kel szemben — a bizottság ülésén szóba sem került és igy arról semmiféle határozatot nem is hozhattak. Megélénkült a fixkamato­zásu értékek piaca Vontatottan indult a forgalom a mai érték­tőzsdén s ennek megfelelően eleinte az irány­zat is tartott volt, később azonban, amidőn a külföldi értékpapírpiacokról, különösen pedig Berlinből kedvező jelentések érkeztek, a spe­kuláció nagyobb tevékenységet kezdett kifej­teni, amelynek során igen sok értékpapír, kü­lönösen pedig azok, amelyek iránt külföldről is élénk volt az érdeklődés, jelentékenyebb ár­nyereségre tett szert. De nemcsak ezeknél a favorizált értékeknél mutatkozott árjavulás, hanem igen sok helyi értéknél is, mert a kon- tremin, amely tegnap nagyobb eladással szere­pelt, ma szükségesnek látta, hogy fedezővásár­lásba bocsátkozzék. Bár végeredményben na­gyobb mértékű árjavulás nem történt, az ér­tékpapírok átlagosan 2—3 százalékkal voltak jobbak tegnapi árfolyamaiknál. A fixkamatozásu értékpapírok piacán a hadikölcsönkötvényeknél ma újból mgeszilár- dult az irányzat s egyes címletek átlagosan 3— 5 százalékkal javultak. Szilárd volt a pénz­tárjegyek irányzata is. A záloglevélpiacon egyes értékek külföldi vásárlásokkal kapcsola­tosan 10 százalékkal javultak. A fővárosi köl- csönkötvény átlagosan 5 százalékkal drá­gult. A piacon a következő jegyzések történtek: Államadóssági kötvények: Pénztárjegy 5 és félszázalékos, 1916. 90—93—88, 1917. 85-89—86.5, 1918—23. 81—83—83.5, 1918—25. 81—84—83.5, Hadikölcsön 6 százalékos, I—V. 124—127—126, VI—VII. 114.5—117—116.5, Hadikölcsön 5 és félszázalékos, II—VII. 119—118, IV. 114.5—114.5, V. 114.5—114.5, VIII. 114.5—115—114.5, Népszö­vetségi kölcsön 74.25—74.5—74, Kényszerkö’csön 60.40—60.80—60.60, Osztrák hadikölcsön 26.5— 27.5, Osztrák májusi járadék 7. Záloglevelek és kölcsönkötvények: Belvárosi Takarék 24—26, Egyesült Fővárosi 28—31, Kis­birtokosok 26.5—27.5, Magyar Általános Taka­rék 28—30, Agrárbank 27—28, Földhitelintézet 42—45, Jelzáloghitel 45—47, Leszámítoló 31—33, Moktár 29—32.5, Tp. Központi Jelzálog 25—27, OKH 32, Pesti Hazai községi 25.5—28 Keres­kedelmi Bank 67—73, Békebeli talajj. 32—35. Fővárosi kölcsönkötvények: 1897. évi 64—67, 1903. évi 56—60, 1916 évi 56—60, 1918. évi 17—18, 1920. évi 2.9—3.1, 1914. évi 760—775.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék