Nemzeti Ujság, 1936. december (18. évfolyam, 275-298. szám)

1936-12-10 / 282. szám

Csütörtök, 1S36 december 19. NEMZETI ÚJSÁG 13 Ssdrihász, mpMszet k KORMÁNYZÓ MEGNÉZIE AZ UJ MAGYAR FIIMSIUDIOT CASALS GORDONKA-ESTJE Hazája vérzivataros testvérharcai színhelyéről elmenekülve, szerdán este tartottá emlékezetesen szép hansrver.se nyest a Vigadónak zsúfolásig megtelt nagytermében Casals Pablo, a ma élő instrumentális művészek legnagyobbika. Csodálatos tisztaságú és finom rezdülés ti Jelkének megjelenítő ereje minden meg­nyilatkozásában magávalragadn. A kompozíciókat ideális megközelítésében adja vissza, áhitat és egyszerű fenség ömlik el játékán. A melódia-ivek abszo­lút biztonsága, frazeális lehiggadtsága, pomes kifejező képessége egyformán közük a művek minden mondanivalóit. Hatalmasan széles lelki skálájának min­den vonatkozásban egyforma átérző­­képessége nyomán az interpretáció fe­lejthetetlen és magasrendü művészi él­ménnyel ajándékozza meg a hallgatósá­got. Ezúttal Beethoven variációit egy Haend el- témár ófl, Beethovennek C-dur szonátáját, Bochcrini B-dur versenymű­­vét, Bach d-moll szvittjét és Bach—Ko­dály három choral előjátékát játszotta Schulhof Ottó nagyszerű zongorakisé­­rete mellett. Átszellemült, díszes közön­ségének szűnni nem akaró ünneplő tap­sait néhány ragyogóan szép ráadással köszönte meg a gordonka utolérhetetlen nagy mestere. TOSCA—CIGNA GIN A, Cavaradossi— Ladis Wladislaw ’(Kiepura Scs­­cse), Scarpia—Losonezy, holnap, dec. 11-én este 8 órakor a m. kir. Operaház Városisain házi vendégciklus előadásán. — A kormányzó a Városi Színházban. Hor­thy Miklós kormányzó szerdán délután meg­jelent a Városi Színház ifjúsági előadásán, amelyen a Bob herceg cimü operett került’ szinre. A kormányzót a színház bejáratánál Nemrég készült el a Hunnia filmgyár uj mű­terme, amelyet Padányi Gulyás Jenő, a kitűnő műépítész tervei alapján építettek fel. Az nj műteremben forgatják a Mária nő­­vér-t, amely az első magyar—német vállalko­zásban készülő film, magyar és német tőke fekszik benne és németországi megjelenését már a forgatás előtt biztosították. Ennek a filmnek a költségvetésénél tehát a gyártási vezető kalkulálhatott már a német piac fel­vevőképességével, nem kellett annyira fukar-, kodni, mint a szükreszabott magyar filmeknél, amelyeknek elkészülésén él sohasem felejtheti el a gyártó, hogy csak annyit ölhet bele a filmbe, amennyit a csonka magyar piac elbír. A film valóban parádés szereposztásban ké­szült, hiszen nem kisebb világsztárok, mint Camilla Horn és Svéd Sándor a főszereplői, továbbá Jávor Pál, aki úgy a magyar, mint, a német verzióban főszerepet kapott, Julia Serda, a. hires bécsi színésznő, Szörényi Éva és Berki! Lili. A film monumentális díszletei közül is kimagaslik a pesti Operaháznak a színpada és páholysora, amelyet teljesen felépítettek az uj .műteremben, amely 50X30 méter befogadó­képességű, magassága 16 méter, amelyből 12 méter beépíthető, tehát az Operaház, ha nem is eredeti méretében, de filmen könnyen fotogw­­fálható és érzékeltethető nagyvonalúságban látható. Ilyen nagy és érdelkes momentumai vannak az uj nagy filmnek, amelynek jelentőségét ki­hangsúlyozta a kormányzó látogatása a ma­gyar filmgyár stúdiójában. A kormányzó közel egy érát töltött a Hunnia-eyár telepén, ahol Bornemisza Qiza kereskedelmi és Iparügyi miniszter fogadta Tomcsányi Kálmán és Tasnády Nagy András államtitkárok társaságában. Természetesen jelen volt a filmipari alap elnöksége is és dr. Bingerth János, a Hunnia-gy&r igazgatója, akinek lelkes munkássága és szervezőképes sége eredményezte azt, hogy ma Középeurópa legjobban felszerelt műterme magyar. A színpadon éppen az Álarcosbál előadása pei'gett le. Frakkos és estélyiruhás statiszták százai töltötték meg a nézőtér első sorait és a paholysorokat. A kormányzó nagy érdeklő­déssel nézto a felvételt, különösen annak technikája érdekelte és külön elmagyaráz­­íatta magának a többemelet magasságban si­­noken mozgó darut, amelynek vasfülkéjében Eiben István, a film operatőrje foglalt helyet. A kormányzó bermitatlatta magának a film két rendezőjét, a német Van der Nosst, aki szakszerűen elmagyarázta a kormányzónak a film technikai trükkjeit és kérdéséro kijelen­tette, hogy az uj műterem etirópai viszony­latban is a legkiválóbbak közé tartozik Gaert­­ler Viktor, a ma gyár rendező, Svéd Sándor, Camilla Horn, Szörényi Éva, Jávái- Pál és Berky Lili voltak még azok, akiket a kor­mányzó megszólításával tüntetett ki. A felvétel után dr. Bingerth János igazgató bemutatta a kormányzónak az uj műtermet, amelynek legkisebb részlete iránt is érdeklő­dött a kormányzó, akit végül a gyár házi­­mozijába kalauzoltak és levetítették előtte a film már elkészült jeleneteit. A kormányzó­nak különösen tetszett a koronázó főtemplom­nak az óriás díszlete, Svéd Sándor elragadóan szárnyaló énekművészete, továbbá az a jele­net, ahol Svéd Sándor és Jávor Pál jóiziien cigány mellett mulatnak és énekelgetnek. A kormányzó nagy megelégedéssel hagyta el a filmgyár telepét, különösen az nyerte meg tetszését, hogy a film német rendezője és szereplői is olyan elragadtatással emlékeztek meg a magyar filmgyártás kitűnő technikai készültségéről. —ba. ARATÁS 7-ik hét kizárólag KAMARA ledkezett arról, hogy a kicsiket megje­lölje. Annyi bizonyos, hogy a gyermekek este 10 és hajnali 2 óra között születtek* Ez van az anyakönyvbe is bevezetve. — Gere Lolát, az Operaház tagját, as amszterdami királyi Opera vendégszerep­lésre kérte fel■ A Figaro házasságában, mutatkozik be a magyar énekesnő szom­baton a hollandoknak. — Págcr Antal rendezi a Belvárosi Színház legközelebbi újdonságát, amely­nek ríme Egy millió pengő, főszereplői OlVASSÜK II KÉPES KRÓNIKÁT pedig Bulla Eltna, Mczey Mária, Viz­­váry Mariska, Kontár Júlia, Boray, Básthy és Págcr. ~ Szakolczdy JUegler Ernő, a kiváló, magyar orgonaművész, a bécsi piaristák templomában rendezi első ausztriai ­­orgonahangversenyét az Osztrák Magyar ■■ Társaság felkérésére. — A Színész Egyesületet kötelezte a törvényszék, hogy néhai Sebestyén Géza ' elnökének tartozását fizesse ki egy hite­lezőnek, aki annakidején letiltotta Sebes­tyén Géza illetményeit az egyesületnél. — Újabb eredeti magyar operettbemu­tató lesz Szegeden. A Marion hadnagya, Dénes Gyula és Say Géza uj operettje ­­lesz a karácsonyi újdonság. MINT A LÁNG ngy világit minden jelenete . . . LEÁNYOK EGYMÁS KÖZT Jaques Dévai érdekes filmje. Ma prämier! ROYAL APOLLO wann WBtMWW» Rendkívüli esemény az OMNIA-ban és CAPITOL-ban MÁ-161 Jk FEKETE LÉGIÓ Fred Me Murray — King Vidor vlIAgfllmfe. liidUs^üiäkak Szendy Károly polgármester és Föld Aurél, a Városi Színház igazgatója fogadta. A kor­mányzót a nézőtéren a Himnusz hangjaival fogadták s a gyermeksereg hosszantartó lel­kes éljenzésben részesítette. — A hevesmegyei vitézek díszelőadása. De­cember 5-én este tartotta a Heves vármegye Vitézi Széke az egri városi színházban disz­­iinnepélyét. A díszelőadáson az Egerben állo­másozó 14. honvéd gyalogezred zenekara adott elő több klasszikus számot, majd Csiszár Fe­renc mondotta el Szathmáry István ünnepi köszöntőjét. I. Béthy Eszter, az Operaház mű­vésznője énekelt igen hatásosan. Igen sok tap­sot kapott Krutsay Erzsi táncművésznő, az Operaház volt tagja, aki több klasszikus szá­mot adott elő, lelkesen megtapsolták dr. Imre Vince operaénekes számait és a műsor máso­dik részében sorrakeriilő szinielőadást, mely­nek során Harsányi Kálmán darabja került szinre, a Thália színjátszó társaság előadá­sában. — Borszéky Frigyes kerámiai kiállítása. A magyar kerámia az utolsó tiz évben nemcsak megközelítette a francia és olasz kerámiai munkák értékét, hanem sok tekintetben felül is múlta azokat. Ha a közönség és a szak­körök hangos elismerését vesszük értékmérőül, akkor kétségtelen, a magyar keramikusokat az első hely illeti meg. A brüsszeli világkiál­lításon és a mostani milánói Triannelén osz­tatlan sikert arattak művészeink és az erköl­csi elismerés mellett az anyagiak sem marad­tak el. A magyar vitrinek többször ürültek ki itt hazulról sürgönyileg kellett friss anya­got kérni a rendezőségnek. Az élre lendülő magyar keramikusok között ott látjuk Bor­széky Frigyes nevét is, aki műtermében, Ve­res Pálné-utca 19. szám alatt, munkáiból kiál­lítást rendezett. A változatos színekben pom­pázó vázák, honbonnierek, hamutálcák, tálak, asztaldíszek, kis szobrok és egyéb vitrintár­gyak igazi élvezetet szereznek a szemlélőnek. Borszéky Frigyes technikai tudása sikeresen uralkodik az anyagon, ízlése pedig sok artisz­­tikummal párosul. Annak ellenére, hogy mű­vészi felfogása inkább a szecesszió idejében készült müvekkel tart rokonságot, kerámiái a modern lakás meghitt darabjaivá válhatnak. HANGVERSFAYNAPTAB Koncert rendezéseit December 11-én, pénteken: Hans Bolter ée Edith Fiedler együttes zenekari estje, 8, Zeneakadémia. Decmber l'J-én, szombaton: III. Bach Collegium, 8, Zeneakadémia, kamaraterom. December 13-án, vasárnap: Marius Ca6sadeeus francia hegedűművész előadása: „Hogyan hall­gassunk zenét“, zenei illusztrációkkal, 8, Zene­akadémia. Rózsavölgyi ÍSzászJ rendezései: December 10-én, C6ütílrtökön: Bartók-est a Szé­kesfővárosi Zenekar és a Palestrina Kórus közre­működésével, 8, Vigadó. — Figedy Sándor zenekari •zerzői estje a Budapesti Hangverseny Zenekar közreműködésével, fél 9, Zeneakadémia. — A kormányzó és felesége szerdán délben Koós Miklós ezredes, szárnysegéd kíséretében megtekintette a Műcsarnok kiállítását. A magas vendégeket Petro­­vácz Gyula társulati igazgató fogadta és kalauzolta. A kormányzó egy teljes órát töltött a kiállításon, elbeszélgetett a tár­sulat igazgatójával, akitől megér dek­­lödte, miképpen lehetne segíteni a művé­szeken, mert megtudta, hogy a rossz gaz­dasági helyzet miatt alig vásárol a kö­zönség! A kormányzó A nő a művészet­ben — kiállítás után az Iparcsarnokban nézte meg a tengerészeti emlékmű pályá­zat tervezeteit. — Hónapok óta dolgoznak serény munkáskezek a Váci-utcai Corso mozi átépítésén. Most már lassan elkészül a nagy munka, már a külső front kiépíté­séhez fogtak, hatalmas transzparenseket szereltek fel, amelyek majd a 900 szemé­lyes uj Corso fényreklámját világítják bele az éjszakába. Az egykor kicsi mozi­ból gyönyörű nagy filmpalota lett, amely most már elfoglalja a bérház teljes első emeletét is. Casíiglione Henrik kereske­delmi tanácsos, a mozi népszerű igazga­tója, akinek vezetése alatt lelt a kis Corso-moziból ilyen nagy filmpalota, még karácsony előtt meg akarja nyitni uj filmszínházát. — Választott bíróság elé kerül Day ka Margit és a Kamara Színház ügye. Dayka Margit gázsidifferenciák miatt hagyta ott a Sok hűhó Emmiért előadá­sait. Minthogy nem tudott a színházzal megegyezni, választolt bíróságot kért. Bírái Hosszú Zoltán és Gázon Gyula. — Az egyik newyorki lap a kanadai ötös ikrekről készült film bemutatóján érdekes kérdést vetett fel. Vájjon melyik gyermek a legidősebb? Ezt azonban nem tudták megállapítani, mert az öt testvér négy órán belül született meg és dr. Dafoe orvos, aki a szülést lefolytatta, felelősségteljes munkája közben megfe-CIGNA ÉS PATAKY a városi Színházban Az Operaház művészi együttesének a Városi Színházban való sorozatos ven­­dégszereplése rendkívül érdekes, nagyvo­nalú művészi eseményt jelent a főváros zenei életében. Az eredetileg tiz estére tervezett előadássorozat során kivétel nél­kül mindig nevezetes külföldi vendég­­művészek szerepelnek. Szerdán este Verdi r*o ♦»♦*-♦ M-*« »♦*«♦* MAGYAR HÁZ PENSIONE BUDAPEST EX MARQUERITA VENEZIA S. MARCO —- Corto Barozzi 2154 — Tel.: 20—514 Tulajdonos: TÓTH GYULA A Szt. Márk térnél Venezia legszebb negyedé­ben. Kényelmes szobák hideg, meleg folyóvízzé!. Kitűnő magyar konyha. Teljes pensio már 28 Li-, rától. Magyar kiszolgálás. Ltkezés bejáró vende­gek részére is. Pengő fizetéseket Í6 elfogadunk.1 Álarcosbál című művének Gina Cigna, a. milánói Seala színház világhírű énekes­nője szerepelt és hódította meg szereplé­sével, szárnyaló drámai szopránjával, mint mindig, most is a főváros zeneértő és a művészetért rajongó közönségét. Nem is lehet eldönteni, hogy Gina Cigna hangjának varázsával, vagy a' tüneményes, magával ragadó muzsikali­­tásának megnyilatkozásával varázsolja el jobban hallgatóságát. Annyi bizonyos, hogy a művésznő ezúttal nem csupán megjelenésével, szépségével és hangjának lendületével, hanem énektechnikájával és tudásával egyaránt kiérdemelte a közön­ség elismerésék amely nem is fukarko­dott elismerésének nyilvánításával. A másik vendégszereplő Palaky Kál­mán, nemes tenorja pompásan érvénye­sült Ricoardo szerepében. Az Operaház művészi együttesének szereplő tagjai ; közül elsősorban dr. Palló Imrét említ-, jiik meg, aki férfiasán, lenyűgöző em­beri méltósággal vitte szerepében ismét Kenő alakját a közönség elé. Budanovics Mária drámai accentusával adott méltó­ságot és jelentőséget szerepének. Halász Gitta elragadóan kedves volt az apród szerepében. Maleczky Oszkár, Koréh Endre és Vitéz Tibor érdemelték még ki a közönség szűnni nem akaró tapsorkán­ját. A zenekart Failoni Sergio karnagy vezényelte. A legszebb, legmeg'Tatóbb magyar filml A könnyes boldogság filmjei Rendezte: Balogh Béla. Zene: Papír Viktor. A főszerepekben: Csortos Gyula, Dobos Annie, Básthy Lajos, Simor Erzsébet és a két aranyos gyermekprhnadonna PÉCSI GIZI ós ÁDÁM KLÁRI (Kárpát-film) P jc* e m i e r» m a ! URÁNIA METRO ÁTRIUM

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék