Nemzeti Ujság, 1937. március (19. évfolyam, 49-71. szám)

1937-03-05 / 52. szám

A németek és a gyarmatok Pilisi Ney Ákos, MÁV igazgató, város- rendezési problémákról tartott előadást a Mérnök és Építész Egyletben Dr. Kelemen Imre, a bábolnai állami ménesbirtok igazgatója, gazdasági fő­tanácsosi címet, Kormos Géza minisztériumi számvevőségi tanácsos pedig Signum Laudist kapott Hollenzer László, a Magyar Fényképészek Országos Egyesületének elnöke, ötven éve "olgozik a szakmában Bismarck politikáját, amely nem hitt az Oroszországgal való háború szüksé­gességében, a Harmadik Birodalom gyökeresen megváltoztatta. Hitler a Mein Kampf-ban részletesen kifejti, hogy Németország területi növekedése csakis Oroszország rovására történhe­tik meg s a német-orosz ellentét mai feszültsége valóban egyik legveszedel­mesebb jelensége a nemzetközi hely­zetnek. Néhány évvel ezelőtt Moszkvában még abban reménykedtek, hogy a bol- sevizmusnak sikerül Németországban is uralomra jutni és hogy a két szovjet­nagyhatalom szövetsége elsöpörheti mindazt, amit a szlavofilek annakide­jén a „rothadt Európának“ neveztek. A Sovjet-Deutschland és a lenini világ­forradalom ördögi fantáziája állandóan kísértett az európai politikában. A ber­lini kormány a rapalói német-orosz szerződés óta igen szoros gazdasági és politikai kapcsolatokat tartott fenn Moszkvával, Szovjetoroszország külpo­litikai helyzetét a német kapcsolat sta­bilizálta és a szovjet-indusztrializmus kifejlődését, valamint a vörös hadsereg felszerelését a német ipar tette lehe­tővé, viszont a szovjet sohasem tévesz­tette el szemei elől valóságos célját és legügyesebb ügynökeit küldötte Német­országba. Sorozatos pucesok és zavar­gások, sztrájkok és vérengzések robban­tották a weimari Németország korhadó pilléreit, ugyanekkor pedig a kommu­nista párt minden választás alkalmával ugrásszerűen növelte szavazatait. 1933 januárjában azonban a helyzet gyöke­resen megváltozott. A nemzeti szo­cialisták uralomrajutása nemcsak a né­met belpolitikát formálta át, hanem döntő hatást gyakorolt Németország külpolitikájára is. A német-orosz jóvi­szony összeomlott s Moszkva Parisban kereste és találta meg rövidesen uj partnerét. Ernst Thälmann, a német kommunisták vezére elnémult, de he­lyette ma Franciaországban Maurice Thorez hirdeti Szovjet-Franciaország küszöbönálló kikiáltását és a IIL Inter- nacionálé a francia-orosz szövetséggel akarja lángralobbantani a világforra­dalom parázsló szikráit. A német külpolitikának szovjetelle­nes fellépése és magatartása mind ha- t.ározottabbá és élesebbé válik, aminek indokoltságát különben csaknem teljes mértékben igazolja az a körülmény, hogy Szovjetoroszország esztendők óta támadólag lép fel mind a külpolitika, mind az egyes államok szociális feszült­ségének mesterséges szitása terén. Né­metország szovjetellenes magatartását, a belpolitikai okokat jelentőségükben és súlyúkban messze túlhaladó külpoli­tikai és gazdasági törekvések teszik el- maradhatatlanul szükségessé, mert hi­szen Németországnak, rendkívül fejlett ipara nyersanyagellátása és a sürü népesség élelmezése céljából okvetlenül uj nyersanyagforrások és települési te­rületek után kell néznie, elsősorban Oroszország irányában. Németország a világ egyik legsűrűb­ben lakott országa, termőföldje azonban az éghajlati és talajtani viszonyok mos­tobasága folytán szinte nyomorúságos­nak mondható. A szénen és vason kívül egyetlen nyersanyagban sem rendelke­zik akkora mennyiséggel, amely iparát csak megközelítőleg is el tudná látni. A gyapytft, ‘ gyjaatot; gumit, kanosukat és nagyAfezt nFBhjat is, a legfontosabb nyersanyagokat''külföldről kell besze­reznie vagy'*Kéjniai utón, költséges és mesterséges eüájaíssal előállítani. Ezzel szembdii - Oroszország a világ egyik legnagyobb nyersanyag raktára, amelyet se a cári uralom, se a szovjet- diktatúra nem tudott kellőképpen kin használni. Oroszország hihetetlen gaz* dagságáról megközelítő képet kapunk, ha szemünk előtt tartjuk természeti . * # kincsei mérhetetlen hőségének fon- / f tosabb számadatait: Oroszországnak 40 / / olyan folyója van, amelynek energiái l f vizierőtelepek létesítésére felhasználha­tók. Az orosz erdőségek kiterjedése egy; milliárd hektár, vagyis Oroszország az egész világ erdőterületeinek egyharma- dát birtokolja. Szénállományát 1200 milliárd tonnára becsülik és az Egye­sült Államok után Oroszország a leg­gazdagabb tüzelőanyagokban. A világ petróleumkészletének 30 százaléka az övé, ami első helyet biztosit számára ezen a téren, minthogy a petróleum- források további 70 százaléka megoszlik a világhatalmak között. A vasérc orosz- országi lelőhelyei a leggazdagabbak az egész világon. Az aranytermelésben pe­dig Oroszország ma az első helyen áll« A világ egyhatod részét felölelő Orosz­ország gazdag földjének geológiai kin­cseiről azonban még ezek a számada­tok sem nyújthatnak kimerítő képet, mert hiszen a mérhetetlen földterületet még mai napig sem tárták fel egészen« És letagadhatatlan tény, hogy a föld­gömb valamennyi számottevő nyers­anyag forrásának felosztása után rsz Oroszország név alatt szereplő földrész széthulló lakosságánál és bizonytalan politikai rendszerénél fogva egyedül alkalmas kolonizációra. Németország nyersanyagokban való A FELKÖSZÖNTŐ IKTAí NAGY MIKLÓS — Mi bajod1? Beteg vagy? A fiú ijedten kapta föl fejét az ivlap- ról, amiből az üdvözlő beszédet tanulta. Türelmetlennek találta anyja hangját. Talán azt- hiszi, hogy ki akar bújni a felköszöntő alól. Újra a papírra hajtotta fejét és a homlokát támasztó két te­nyere közül inkább az asztalnak mon­dotta: — Nem anyué, nincs semmi bajom! Aztán tanulta tovább: Mélyen tisztelt igazgató ur! A magyar tagozat nevé­ben ... Ezelőtt egy héttel rimánkodott apjának, hogy ő nem tudja, nem akarja megtanulni ezt a felköszöntőt. Osztály­társai közül se vállalkozna rá senki. De apja ráparanesőit: Semmi huzakodás! Megígértem a tanár urnák, hogy el fo­god mondani. Novotny tanár ur, a magyar tagozat vezetője óvatosan látott az üdvözlő be­széd elhelyezéséhez. Végigment gondo­latban a magyar ’ szülők során, melyik engedné meg, hogy fia üdvözölné Hracny igazgatót huszonötéves jubileu­mán. Megállapodott Barta postatiszt ne­vénél. A kis Barta csöndes és okos fiúcska, beszéde értelmes. A postatiszt olyan szürke valaki, aki nem politizál. De ha okoskodna, akkor ott van Szálas vasúti bak tér fia. Bár mégis csak alkalma­sabb leune egy urifiu. Mindenesetre előbb a szülővel tárgyalja le a dolgot, mert elve, hogy a mai időben diplomá­ciával jobban lehet eredményt elérni. Aztán jól ismeri a magyar tagozat ellen­szenvét Hracny igazgatóval szemben, aki már több kellemetlenséget csinált, pedig csak másfélévé jött ide Morvából. A felköszöntő ügyét okvetlen nyélbe kell ütni, mert Hracny hiú és bosszúálló ember, különben is az egész ünnepély rendezése felsőbb helyről indult, magától a zsupántól. A zsupán meg akarja mu­tatni a városnak és a vidéknek, hogy íme, az uj rezsim alatt milyen jól érzi magát a három náció fiatalsága. A zsupán magához hivatta Novotny tanárt. Nagyon kedves volt, igazi osz­trák cigarettával kínálta meg. Melegen érdeklődött a magyar tagozat tanulmá­nyi eredményei felől. Gratulált a siker­hez: — Melegen óhajtjuk, hogy az uj körül­mények közé való beilleszkedés még na­gyobb lendületet vegyen! — aztán rátért a zsupán a kérésre, illetve óhajra, azaz parancsra: — Hracny igazgató úrral a város, sőt az egész zsupánság nagyon értékes sze­mélyiséget nyert, aki másfél év alatt máris feltűnő eredményeket tud fel­mutatni ebben a háromnyelvű városban. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a ma­gyar tagozat is kivegye részét az ünnep­lésből. Persze az ő spontán elhatározá­sukból — hunyorgott a zsupán a ciga­rettafüstbe —, ahogy ezt az igazgató ur meg is érdemli. Helyesnek találja ezt igy, tanár ur? — és lekötelező mosollyal né­zett a szorongó tanárra. Novotny a mosoly mögött mindent meglátott. No hiszen, nem is a cigaretta miatt hivatta a zsupán. — Helyesnek! — felelte és fejével is helyeselt. Cigarettájának hamuja a helyeslés közben a szőnyegre hullott. Novotny tanár már mindent helyesnek tart az uj rezsimben, amit magasabb helyről kijelentenek- Évek óta nincs tisz­tában önmagával és tehetetlenül viteti magát a hullámokkal. Véletlenül poty- tyant a magyar tagozat tanárságába és azt állítja újabban, hogy a magyar tago­zat az ő • közvetítő ügyességének köszön­heti létezését. A rezsimváltozás idejében még rosszul érezte magát a felfordult környezetben és szeretett volna átjutni a határon valamelyik alföldi gimnáÉ ziumba. De a határozatlansága i'tt ragasztotta. í Apja valamikor a megyeház hajdúja volt, aki zsinóros ruhájában ugyancsak ráripakodott a kapu alatt tévelygő tót parasztokra. Ö meg gyerekkorában ámu­lattal nézte a megyei urakat, a dölyföse- ket. bangoskodókat, jókedvüekct. Sokat szaladt a trafikba és vendéglőbe, ahova a hivatalnokok küldözték a hajdú gyere­két. Ö a főispán kocsisa szeretett volna lenni, de apja, urát akart belőle csinálni, olyat, amilyeneket ő szolgált már húsz éve. Budapesten elvégezte az egyetemet, aztán jött a háború, felfordulás. Apja nyugdijat kap és odahaza már szlovákul beszélnek. Most itt ül a zsupánnal szemben. Az aranyvégü cigaretta már süti az ujját, szeretne tőle szabadulni, de nem meri a hamutartóba dobni, mert akkor a zsupán kezén keresztül kellene nyúlni. A zsupán jókedvű: — És még egyet, tanár ur! Az egész ünnepélyt a tanári kar és az ifjúság ren­dezi spontán elhatározásból. Nekem semmi szerepem a nyilvánosság előtt, csak a háttérből igyekszem segítségükre lenni. Megértette intenciómat? — Megértettem! A folyosón eldobta a eigarettacsonkof, kinzott ujját megnedvesitette és közben végigfutott a szülők névsorán, melyiknek gyereke lenne legalkalmasabb. Kell egy felsőbb és egy alsóbb osztályos. Délután a kávéhá.zban találta Barta postatisztet. Letelepedett melléjé, mintha véletlenül találkoztak volna. Megdicsérte a kis Palkó szorgalmai- HjaVpersze, most jut eszébe! Milyet jó, begy találkoztak! Éppen meg akarta bíflSI Palkót egy kis felköszöntő elmondásával az igazgató ur jubileumán^ Az egéiz egy kis családias ünnepélj^Uelentékfelen dolog, de azért jó, hogy a szülő véleményét is kikéri, mert ma na#yfcn érzékenyek az emberek. Ö ál­landóan azon van, hogy minden kelle­metlenséget ^kiküszöböljön e nehéz idők­ben. A nelíéz időket különösen hangsú­lyoztál. . Barta.»postatiszt csak félig figyelt oda a sakktábla mellől. Nem volt a dolog ellen kifogása. Azt az igazgatót egyálta­lán nem ismeri, Palkó nem beszélt még rója. Novotny tanárral is párszor talál­kozik egy évben. Neki nem sikerült át­menni a határon, most összehúzza magát, amig nyugdijképes lesz. Másnap savanyu arccal hozta haza Palkó az elkészített beszédet. Egész iv­óidat volt teleirva. Barta átfutotta. Tisz­Lapunk mai száma 16 fillér „ V­......________________________________________________(C «537 HÍR. 5- J 7 'J ........~ "" Franco súlyos vád!a Franciaország elten Időjárás — ~ " M Vasgárda Várható idői* _ és a román rás a követ- M ____________> ___ «^5 parasztpárt kezö 24 órára; Ilik Tflpf^^gg, V WÍ W farkasszemet Mérsékett szél* pik I SmJm aff fflLJ UH I | i B^ - A flf ' néz egymással — Több helyen esö» 1 BWÍ |1bM mm - Wj Hl 1 I 1 IflBf Sztoiadinovics a havas eső* hó. M ff «E B Ifi Mf Hl * §ü i ül I nV JMPkBl S magyar-jugo­hőmérsékletnyu- 1 TS ül—H ül. Ili. szláv viszony 1a­gaton alig vát- •' villásáról — Beck tozik, keleten , , , __ , A A _ . . .... ‘ . a Seba-köny v bizonytalan XIX. évfolyam 52. szám + FENTEK ♦ Budapest 1937 ellen

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék