Nemzeti Ujság, 1941. szeptember (23. évfolyam, 199-222. szám)

1941-09-24 / 217. szám

színház-művészet HB—1—8—^—^BHWKjBÜB Hogy Tóth Ödön mily szépen fest, tudja egész Buda és Pest TÖTH ÖDÖN kelmefestő és vegytisztító üzemei. VTII., Horánszky-u. &. V., Rudolf-tér 3. .Telefon: 143—036. Telefon: 117—068, 128—196. dl JCaLand naqip sikert aratóit ^őaiídmrgbaa is. VWWWKWWWWW^WWW«^|/W« Letartóztattak öt vajdrágitót A budapesti ügyészség előzetes letar­tóztatásba helyezte Diamant Béla vaj­­mestert, Sichermann Henrik ügynököt, Marianovics István vásárcsarnoki keres­kedőt, Weiser Zoltánt, a Sajtos Kft. ügy­vezetőjét és Weingarten Ede marosvásár­­helyi, illetőleg budapesti lakosokat, mert ez év junius havától kezdve a maros­­vásárhelyi Transylvánia vajgyár által termelt tömbvajat Budapesten zugforga­lomban a megengedetettnél magasabb áron adták el. A nyomozás folyik. Több mint tízezer gyermeket nyaraltatott idén a Gyermekvédő Liga Az Országos Gyermekvédő Liga most töl­tötte be fennállásának harmincötödik esz­tendejét. Jubileumi gyűjtése csucseredmény­­nyel végződött. Az idei Gyermeknapon ugyanis a tavalyi 221.417 pengővel szemben 306.016 pengő gyűlt egybe a Liga jótékony céljaira. A liga munkája a társadalmi gyer­mekvédelem minden kérdését felöleli. Szent­királyi-utcai központjában budapesti, ceg­lédi, soproni, íarkasgyepüi, szegedi, bajai, kunszentmártoni intézményeiben és intéze­teiben a legkülönfélébb természetű gyermek­­védelmi munkát fejti ki, országszerte mű­ködő helyi bizottságai pedig saját hatáskö­rükben igyekszenek megoldani a helyi gyer­mekvédelmi kérdéseket. Nagyjelentőségű munkásságot fejtett ki a Liga — amint ez a nyári évad befejezésével megállapítható w- a gyermeküdültetések terén ■ is. A hatalmas méretű külföldi gyermek­­üdültetési mozgalom pótlására 1926-ban nyi­tották meg a Liga első belföldi üdülőtele­pét a szentendrei szigeten. Ezen az Izabella­­üdülőtelepen egyszerre ötszáz gyermeket lehet elhelyezni. Néhány évvel ezután ad­ták át rendeltetésének a íarkasgyepüi. most Frigyes főherceg nevét viselő üdülőtelepet ugyancsak 500 férőhellyel. Ámde a férőhe­lyek igy is kevésnek bizonyultak. A Zsófia Országos Gyermekszanatórium Egyesület be­olvadása és a társadalom áldozatkészsége lehetővé tette, hogy ezen a nyáron már ti­zenöt üdülőtelepen történt gondoskodás a gyermekek nyaraltatásáról. összesen 10.769 gyermek, illetőleg fiatalkorú nyaraltatása vált ilyenformán lehetővé. A több mint tízezer gyermek, illetve kis­korú között ott találjuk már a visszatért fel­vidéki és kárpátaljai gyermekeken kívül az erdélyrészi gyermekeket is. Az eredmény kitűnő. A gyermekek néhánynapos üdülte­tés után másfél kilogrammos átlagos hízás­sal tértek vissza otthonukba, de gyakori volt az olyan eset is, amikor egy-egy gyermek három—négy—öt kilót is hízott. Hogy a 10.769 gyermek ellátása, az élelmiszerek be­szerzése milyen súlyos munkát rótt a Ligára, az nem szorul bizonyításra. Súlyos feladat volt a gyermekek szállítása is. A Liga a tár­sadalom önzetlenül fáradozó hölgytagjai kö­zül önkéntes női gárdát szervezett még a külföldi nyaraltatások idejében. Ez a szerve­zet több mint kétszáz taggal kibővülve, bel­földi üdülőtelepeken folytatta áldásos műkö­dését. Demény Károlyné főnökasszony veze­tése mellett 167 védőnő teljesített 3—12 heti önkéntes gyermekfelügyeleti szolgálatot. Ebből a rövid ismertetésből is megállapít­ható, milyen áldásos célokra használta fel a Gyermekvédő Liga a társadalom támogató­sát. A Gyermeknapon egybegyült összegen sok-sokezer szegény gyermek egészségét sze­rezték vissza, megerősítették ezt a gyermek­­sereget testben és lélekben, hogy letétemé­nyese lehessen a szebb és boldogabb magyar jövendőnek. Hamburgból jelentik: A magyar-német kulturális kapcsolatok ünnepi eseménye volt Márai Sándor „Kaland“ cimü szín­művének bemutatója Hamburgban a Thalia színházban. A színházat ez alka­lommal magyar és német zászlókkal pom­pásan felékesitették. A bemutató előkelő közönségének soraiban többi között jelen volt Ahrens államtitkár, Heinexius tábor­nok, városparancsnok, Wolf tábornok, hadtesttábornok, Kroogmann, Hamburg város polgármestere, Körner, a birodalmi szinházi kamara elnöke, Kommerstädt, a birodalmi könyvkiadó kamara elnöke, a hamburgi konzuli kar teljes számban, élén Voss magyar főkonzullal, továbbá a politikai, társadalmi és művészeti élet, valamint a párt és a hadsereg igen sok képviselője. Részt vett a bemutatón Sztójay Döme titkos tanácsos, berlini ma­gyar követ és dr. Haubert Kamilló osz­tálytanácsos, berlini sajtóattasé is. Emelte a bemutató jelentőségét, hogy Ernst Leudesdorf, Németország egyik legnagyobb jellemszinésze ezen az elő­adáson ünnepelte színészi pályafutásának 25 éves jubileumát. A közönség nagy lel­kesedéssel fogadta a magyar iró darab­ját és a szünetben, valamint az előadás végén hosszasan ünnepelte a szereplő művészeket. Előadás után Tóth József magyar szár­mazású hamburgi kiadó, aki igen sok magyar irodalmi mű német átültetője és kiadója és a Kaland fordítója is, az At­­lantic-szállóban Sztójay Döme tisztele­tére vacsorát adott, amelyre hivatalosak voltak a bemutató előadáson megjelent előkelőségek. A bemutatót megelőzően délben Kauf­mann birodalmi helytartó villásreggelit rendezett Sztójay követ tiszteletére. A gyengélkedő birodalmi helytartó helyett Ahrens államtitkár vette át a házigazda szerepét és rendkívül szívélyes hangú felköszöntőben üdvözölte az előkelő ma­gyar vendéget. Felköszöntőjében többi között hangoztatta, hogy Magyarország nemcsak a vüágháboruban küzdött végig Németországgal, hanem azután is, a mai napig jóban és rosszban megszakítás nél­kül egyformán hűséges barátja volt Né­metországnak. A Kaland rövidesen Berlinben, Drezdá­ban, Brémában és Németország több más városában is bemutatásra kerül. (2le pregluj-ceu fen ári am a QleuLzeti Színházban Az uj szinházi évad idejére esik Csep­­reghy Ferenc, a nagy magyar népszínmű iró születésének századik évfordulója. A Nemzeti Színház négy évvel ezelőtt újí­totta fel Csepreghy „Sárga csikó“ cimü színművét. Most, a centenáris évforduló alkalmából a magyar remekíró másik reprezentatív darabja „A piros bugyellá­­ris“ kerül bemutatásra. A piros bugyellá­­rist uj kiállításban és uj rendezésben szeptember 27-én hozza színre a Nemzeti Színház. Török biróné szerepét Nagy Iza­bella, a legkiválóbb magyar népszínmű énekesnő alakítja, mig a többi szerepeket D. Ligeti Juliska, Abonyi Géza, Mészáros Ági, Vándory Margit, dr. HoSázu Zoltán, Pethes Sándor. Bodnár Jenő, Major Ta­más, Matány Antal, dr. Forgács Antal stb. játsszák. A darabot Szilassy Gyula ren­dezi. A piros bugyeiláris nyilvános főpróbája pénteken délelőtt fél 11 órakor kezdődik. — Holnaptól az Átrium is játssza az Egy­másért ... cimü filmet. Előre látható volt, hogy az utóbbi évek egyik legnagyobb sikere lesz Carole Lombard és James Stewart Egymásért... cimü filmje, amelyet már har­madik hete játszik telt házakkal a Scala, de amelynek igazi sikere valójában csak most kezd kibontakozni. A filmet a holnapi nap­tól a budai Átrium is műsorára tűzi. Naponta 5pengd félnap! munka, megadott címekre Erzsébet-körut öt, III. Iroda — Megváltozik az előadások kezdési időpontja a Bécsiben. Szerdán este mutatja be a Décsl Mozi a nagyszabású amerikai filmujdonságot, amelynek cime: Becsületből elégtelen. Hatalmas filmalkotás, amely pompás szatíráját adja az amerikai politikai életnek. A normális filmeknél sokkal hosszabb és vetítése 2 órát vesz igénybe. E miatt a mozi megszokott kezdési rendje meg­változik, és az előadások 5, 3/<0 és VslO órakor kezdődnek. cA izáztífüeiitoeL (Garázs fuüűl a Mozart egyik legkiemelkedőbb művét, a Varázsfuvolát 1791 szeptember 30-án mu­tatta be Bécsben a Schikaneder színháza a Theater auf der Wieden. E százötven­éves fordulóról emlékezik meg az Opera­ház akkor, amikor ugyancsak szeptember 30-án szintén szinrehozza a Varázsfuvo­lát; ez emlékesten, mint Éjkirálynője Piltti Lea, a bécsi Állami Operaház finn származású művésznője fog vendégszere­pelni, a többi szereplő közül először lép fel mint Monostatos Laurisin Lajos, egy­ben először vezényli a dalművet Feren­­csik János. (/lodelftht: (patakig DCálmán Az Operaházban vasárnap, szeptember 28-án este szinrekerülő Bohémélet szerep-' lői: Mimi — Orosz Juila, Musette — Ho­­rányi Karola, Rodolphe — Pataky Kál­mán, Schaunard — Maleczky Oszkár, Marcell — Losonczy György, Colin — Szé­kely Mihály, Alcindor — Komáromy Pál, Benoit — Toronyi Gyula. Vezényel: Ru­bányi Vilmos. A bérletszünetben tartandó előadásra mindenfajta jegy kapható. cA Jítueiaenok ki át ti tálai A Műcsarnokban az 1941/42. évi kiállí­tási idényben a következő tárlatok lesz­nek: Az idény első kiállítása a most meg­nyílt német épitőművészeti kiállítás, amely október 5-ig lesz nyitva. Ezt követi az október végén megnyíló és november végéig tartó arcképkiállitás festő- és szobrász-művészek alkotásaiból. Decem­bert és januárt a Főméltóságu Asszony védnöksége alatt álló-Magyar Művészetért mozgalom kiállítása számára tartották fenn. Februárban és márciusban rendezik a magyar építőművészek reprezentatív ki­állítását. Április, május és júniusban lesz a magyar képzőművészek nagy tavaszi kiállítása, amelynek keretében adják ki herceg Esterházy Pál festészeti és szobrá­szati dijainak pályázatait. A keréhpáfos pálya» versenyek évadzárása A vasárnap délután 3 órakor kezdődő évad­záró verseny keretében elejétől végig érd®-' kés és értékes futamokat bonyolít le. a MKSz. A segédmotorosok Magyarország bajnoksá­gáért szállnak nyeregbe. A repülők a „Szűcs József emlékversenyben“, pont- és kétüléses kerékpárversenyben csapnak össze utoljára. A motorvezetéses versenyzők részére a kül­földön igen népszerű, de nálunk teljesén új­szerű „Bukósisakos hárompróba“ versenyt rendez a szövetség. Ez az összetett verseny három részből áll. És pedig: repülő- üldöző csapatversenyből és 1 órás motorvezetéses futamból. Ebben a három versenyszámban mérkőznek egymással Pataki, Szekeres, Nagy, Karaki, Varga és Kárász. Vasárnap délelőtt fél 9 órakor bonyolítja le egyébként a MKSz a népligeti kis körben Magyarország 100 km-es országúti bajnoksá­gának döntőfutamát is. Faiballhiradó Az őszi nemzetközi labdarugó évad kezdete rohamosan közeledik, az előkészületeket azokra a nagyjelentőségű mérkőzésekre - már el kellett volna kezdeni, azonban a szövet­ségi kapitányi tisztségre komoly jelöltet a szövetség elnöksége nem talált. Végre úgy oldotta meg a kérdést, hogy a szövetségi kapitányi teendők ellátásával s egyben a vá­logatott csapat őszi mérkőzéseire való elő­készítésével Tóth Istvánt, a kiváló edzőt bízta meg. A szövetségi kapitányi hatáskör o legmegfelelőbb kezekbe került, mert Tóth István hozzáértése, körültekintő nagy • tudása, a válogatott csapatnak csak hasznára lehet, A szövetség elnöksége Fábián Józsefet, volt szövetségi kapitányt, az utánpótlás és az ifjúság nevelésének irányításával bízta meg. "a MÁV Ligába tartozó kiválasztott ifjú­sági játékosok részére a szövetség szeptember 23., 24., 30-án és október 1-én a fővárosi Diákstadionban táborozást rendez, amelyen 70 játékos vesz részt. Vasárnap a VII. NB fordulót bonyolítják le. A műsor a következő: Budapesten: MÁVA.G—Elektromos, Moldoványi; Gamma—■ Sal.BTC, Kőhalmi; Lampart—Kispest, Sághi; vidéken: DiMÁVAG—WMTK, dr. Horváth; Újvidéki AC—SZVSE,. Szigeti; Szeged—Nagy­váradi AC, Palásti; Kolozsvári AC— Ferenc­város, Újvári. ’ % A VALAMENNYI MILÁNÓI LAP BE­SZÁMOL VITÉZ BÉLDY ALAJOS VEZÉR. ŐRNAGY OLASZORSZÁGI UTAZÁSÁRÓL. A Popolo dTtalia közli vitéz Béldy vezérőr ­nagy életrajzát és azt Írja, hogy különösen Kárpátalja visszaszerzésénél tüntette ki ma­gát. Kiemeli a lap a vezérőrnagy nagy sport- 1 teljesítményeit is. Az Italia hosszabb cikket közöl a magyar ifjúsági sport ujjárendezésé­­röl, különösen a levente-intézmény szerepé­ről, amely Európa első katonai előkészítő szervezete volt. A lap nagy elismeréssel ir nemcsak a leventetörvényről, hanem a ma­­gyor sportügy legújabb ujjárendezéséről is. Ebben az uj szervezetben — Írja a lap — azonnal észrevenni Horthy kormányzó, az első magyar sportember szellemét. Ugyan­csak cikket közöl a magyar ifjúsági test­­nevelésügyről a Corriere della Sera is. A Kézilabda bajnoki eredmények: ETE—* MAFC 12:8 (7:4), UTE—Wacker 11:9 (3:2), BSzKRt—BTC 9:7 (2:2), MTE—WMTK 15:4, (7:2). A A MAC SZÉCHENYI ATLÉTIKAI EMLÉKVERSENYE. Vasárnap a BSZKRT Sport-utcai pályáján rendezi a MAC a ha­gyományos őszi atlétikai viadalát, amelyre külföldi atléta ugyan nem jön, de ennek el­lenére nagyjelentőségű lesz. Az ötödik egye­sületi bajnoki viadal gróf Széchenyi István emlékezetének ünneplését szolgálja. Az egye­sületek atlétái nagy előkészületek után álla­nak ki majd a küzdő porondra, egyrészt, hogy minél több pontot szerezhessenek egy­letüknek. másrészt nagy küzdelem lesz a győzelemért azonfelül, mert minden számban tiszteletdijat nyer a győztes. Az egyesületi bajnoki számok közül a kalapácsvetést és a 3000 m-es akadályfutást vasárnap délelőtt _a szigeti pályán rendezi a MAC, a többi szá-. mókát pedig délután 4 órakor a BSZKRT-. pályán bonyolítja le. A Őzdon lesz az országos vidéki birkózó bajnokság. A MOVE Ózdi VTK vasárnap rendezi az országos vidéki birkózó bajnok­ságot, amelyre az északi, a keleti, a déli, a délnyugati, az északnyugati és idén először az erdélyi birkózó kerület legjobb birkózói küzdenek majd a bajnoki címért. A Komjádi Kupa vízilabda mérkőzések eredményei: MIJE—BSzKRt 7:2 (2:1), WMTK—BBTE 6:3 (4:1). FILLÉRES HIRDETÉSEK Apróhirdetéseket felvesz & központi kladiíblvatalon kívül a KSV f lók kiad o b I y atal a: .»Chrlstophoros“ Utazási és Menetjegy Iroda •ív.* Kossuth Lajos-u. 5.. VIII., Rákóczt-ut 1.. Bel városi Kunyvszalon . IV., Veres Pálné-utea 8. Minden szó hétköznapon IS fillér. — Vasárnap 20 fillér. — Slsö és vastagabban szedett szavak duplán számítanak. Legkisebb hirdetés *• oxa. —■ Állást keresők 50 százalékos engedményben részesülnek. Keretes hirdetések milliméter sora hétköznap 25 fillér, vasárnap 30 fillér. Allástlteresö nők KICSI GYERMEK MELLE el­mennék vidékre, lehetőleg föld­­birtokos családhoz. Ajánlatot ké­rek ,,Mátra mellé, vagy Bács­kába“ jeligére a főkiadóba. 10531 HIRDESSEN A NEMZETI ÚJSÁGBAN Húxtartúsi állá.» SZAKÁCSNŐ hosszú bJ~onyitvá­­nyokkal, fiatal kerestetik szoba­leány mellé, keresztény uriházba. 9—11-ig. Zrinyi-u. 1., I. 1. 10535 HÁZVEZETŐNŐNEK ajánlkozik ügyes, szorgalmas nő, ki plébá­nián már működött, ,jól főz, külső, belső gazdálkodást érti. H. E., Pestszenterzsébet, Király­­hágó-u. 11. 10532 Vétel — Eladás OLCSÓN eladó egy 176 sz. Salgó­­tarján! Calor szénfütéses kályha. II.. Mecset-utca R., ITI. em. 1. Megtekinthető egész nap 19 óráig 10535 Telelt ©leső villatslkek! Kistőkének páratlan befektetések: Bikszádi-utnál, kelenf. p. u.-tól 600 m., közművek szomszédban, térrenéző, nagyjövőjü 298 □ öles telek osztozkodás miatt potom 9.000 P. — Sasadi-utnál, Bu^örsi­­uttól 1000 m., két 324 □ öles szépfekvésü gyüm. telek 12.UU0, — Gárdonyban, Velencei-tó pnrt.ián, állomásnál két tóparti 165 □ öles villatelek pár napig 1300 P-jével. (Kitűnő strand!) Holek (Centrum házép. váll. v. lg.) irodája, Kelen­­hegyi-ut 24. (269—105, 10—11.30. 3.3? -5-ig.) 3591 OLVASSUK A KÉPES KRÓNIKÁT! Könyvelt Sxönyeg — Hégíség Könyvhez vesz VESZEK nagyon magas áron FOLYÓIRATOKAT, MAGAZINOKAT perzsaszönyeget. Faragó (Photoplay, Screnonland, FUmwelt, Dezső, Váci-utca 21. Tel.: 139—143. Magazin Paris, Das Leben. Das 10357 Magazin. Uj Magazin, stb.) Do­­hány-u. 88. T.-hivó: 222—791. Vas- és réxbutor Xongora •• ........... GYERMEKKOCSI. Gyermekágy A aA % SS Babakocsit. Gyermeksaék. legol jCAIÍA Fricéhet-kfirnt a II <*<'>hbaa Prohászka gyárból Grói -------un tizacuci nuiui ■ «r ziohy Jeaö utca 46 Fi6kl tlIői Bechstein-, Förster pianinók, Bösendor- ét *. fér-. Btingl-, Lanberger-. Stelzhammer-VENNÉK zongorát vagy pianinót f priváttól készpénzért. Telefon Vegye meg a ben, Hausner. 3592 KÉPES KRÓNIKA |j legnjjabb zámát. A legfrissebb regge l lap Ara 20 fillér [ WiMmq :giifl Puháit Kosztümöt Kabátot Leopold Edith „FLAPPER“ divatszalonjából Budapest V., Arany János-u. 3. Telefon: 126-----323. FELKÉRJÜK MELYEN TISZTELT OLVASÓINKAT, HOGY VÁSÁRLÁSNÁL HIVATKOZZANAK MINDIG A NEMZETI ÚJSÁGRA * B NEMZETI ÚJSÁG I 1941 szeptember 24. Szerda

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék