Nemzeti Ujság, 1941. szeptember (23. évfolyam, 199-222. szám)

1941-09-24 / 217. szám

Budapest előkészületei a jobboldali közlekedésre Budapesten és környékén november 9-én hajnalban a közúti forgalom áttér a jobb­oldali közlekedésre. Ezen a napon Magyar- ország végleg kikapcsolódik egy szinte meg­magyarázhatatlan csökevényből és a ma­gyar főváros zavartalanul bekapcsolódik az európai országok egységes közlekedési rend­jébe. A nagyjelentőségű újítás nagy kiadá­sokkal jár. Egyedül a fővárosban a villamos vasutak átépítése több mint 12 millió pen­gőt emésztenek föl. Az autóbuszok és vil­lamoskocsik átalakítása 1,560.000 pengőbe kerül. A sínek, illetve az állomások meg­felelő átrendezése 9,600.000 pengőt jelent. A földalatti kivételével a BESzKRT teljes vo­nalhálózatán áttér a jobboldali közlekedésre, a HÉV pedig egyelőre a budafoki, nagyté­tényi, rákosszentmihályi és a pestszenterzsé- beti vonalakon tér át a jobbmenetre. Az átalakítások közül a legnagyobb mé­retű a Baross-téri vágár.yhálozat átépítésé. A pályaudvar főhomlokzata előtt három va­«ÄSS MÁM* i?A •? ielzésü vonalak Baross-téri végállomása he­lyén marad A 21-es, 37-es és 19-es «szere uj közös visaszaforditó vagány epul a Ke­leti pályaudvar Thököly-uti oldalán levő P3X 7_es autóbusz megállóhelye is közelebb kerül a pályaudvarhoz. Az uj elrendezés ki- küszöböli a réginek azt a hátrányát, hogy a Baross-téri vágányhálózatot a Fiumoi-ut felé egy vágánnyal a keskeny Festet cs-ut- Sn át kötötte össze. A Festetics-utcában Rekedő 21, 23, 25, 37 és 53-as viszonyig íok a jövőben mindkét irányban a Fa™el utón kötekednek és az 53-as viszonylat a keleti pályaudvart nem érinti. . .. A jobboldali közlekedés bevezetese a f városban megváltoztatja a forgalom rendiét Tét emiatt újabb közlekedést szabályzatot kell készíteni. Külsősen a Belvárosban val- tozk meg lényegesen a hajtasi many .A V'llanvrendőrök átalakítása mar folyik. Mó­dosuknak a villamos „legállóhelyek tovabbá az autóbusz- és a taxiállomások. 1231 vi.la mos megállóhely közül 700-at meg kell \al toztatn ^ iezégeknél ugyanabban az irányban a két megálló közül - egyik meg­szűnik a következő helyeken. 1- a Ká\vwr téren a Muzeum-utca sarkam 2. a Éerep a körúton a mesteruteai torkolattol északra, 3- az Erzséhet-köruton a Rákóczi-ut sarxána , 4. az Aréna-uton a Hősök-tere északt oWalan mindkét irányban, 5. a Kecskemeti-utcaba a Kálvin-tér sarkán, a Pázmány Peter-t^r felé haladó villamosok reszere, 6. ^ Népein ház-utcában a Csokonai-utca sarkún, • Horthy Miklós-körtéren az^összesi-iszonyla­tokon a téren való áthaiadas után. A t téren ál haladó vonatok a Gcliért-ter ' felől övét a Horthy Miklós-ut és Szent Imre herceg-ut sarkánál, a Horthy Miklos-korter 2. számú ház előtt fognak megállni, a HÉV és 35. jelzésű villamosok ezenkívül meggUa- nak még a Fehérvári-ütőn a park mellett is, ■fa li 49 és a 61-es villamosok a Geliert­er felől az említett megállóhely elhagyása után már csak a Fadru?z-utca sarkánál, illetve a Szerit Imre gimnázium nak meg Ellenirányban valamennyi athalado viszonylat a térre való bejutás előtt á l meg. A 9 17 és 33 számú kocsik felszálló allomasa fedig a Horthy Miklós-ut és Verpeleti-ut sarkán, a Horthy Miklós-körter 9. számú ház ^Pótlás* nélkül megszűnő megállóhely-párok a kővetkezők: 1. A Vilmos császár-uji vona­lon a Markó-utcánál, 2. a Podinaniezky-utcai vonalon a Bajza-utcánál, 3. a népszínház- utcái vonalon az Aggteleki-utcanal, 4 a Rákóczi-uti vonalon a Blaha iAíjz^-tere , 5. 6. 7- a Váci-uli vonalon a Lőportár-utcá­nál Agyag-utcánál és Szobor-utcánál, 8. a FigWő-iilyei vonalon a Gömb-utcanal, 9 a gubacsiüti vonalon a Kowany-utcanal, 10 az Attila-köruti vonalon a Dobren tei-teten. Ezenkívül megszűnik még 21 megállóhely azokon a vonalakon, amelyek felbontására a Beszkárt engedélyt kapott. „ Megállóhely párokat, a kővetkező helyeken vonnak össze: 1. a Vilmos császar-uti vona­lon az Arany János-utca es Na.gy Sando^" utcai megállópárok helyett a Bank-ujcanál létesül megállóhelypár. 2. A Lonyay-utca Bakács-utca—közraktárutcai vonalon a Lo- nvav-utca és Bakács-utca sarkan levő meg- áílóhelypárt, továbbá a Közraktar-utca es Boráros-tér sarkán levő megallohelypart a Bakács-utcába, a Közraktár-utca sarkara helyezik át. 3. A Thököly-uti vonalon a Szent Domonkos-utca és Szabó József-utcgi megállóhelypárok helyett a Thököly-ut -9- és 62. számú házak előtt lesz uj megallohely- pár. 4. A váciuti vonalon a Véső-utcánál es a Zsilip-utcánál levő megállóhelypárok he­lyett a Süllő-utcánál lesz uj megállóhely- pár. 5. A mesteruteai vonalon^ a Tinódi-utca és Dandár-utca sarkán levő megállóhely­párok helyett az Ipar-utcánál állítják fel az uj megállóhelypárt. . Az irányváltozás miatt az utkeresztezes egyik oldaláról a másik oldalára 474 villa­mosmegállóhelyet helyeznek ezenkívül át. Útvonal módosítás lesz számos autoousz- vonalon. A 9-es járatok megközelítik az OTI Dologház-utcai kórházát. A 15-ös autó­buszok a Szemere-utca—Csálry-utca útvonal­szakasz helyett a Honvéd-utca és a Panno- nia-utcai útvonalon járnak majd. A 40-es autóbuszok fővámtéri végállomását áthelye­zik a Boráros-térre, ennek következtében ezek az autóbuszok a Horthy Miklós-uttól a Verpeléti-uton a Horthy Miklós-nidon át fognak járná A mai 822 autóbusz megállóhely közül csupán 55 marad meg, a mai helyén. Az ut- keresztpzés után és előtt levő megállóhelyek köstül az egyik megszűnik a következő he­lyeken: a Ferenc József-téren a Mérleg-utca torkolatában a 2-es vonalon, 2. a Szent Ist­ié»-körút keresztezése után mindkét iráni­ban a 15-ös vonalon, 3. a Hősök-tere ke­resztezése után a 20A vonalon, 4. a Boráros- téren a Soroksári-ui és Angyal-utca sarkán a 21 és 23 vonalakon. Pótlás nélkül megszűnő autóbuszmegálló- helypárok a következők: 1. a József-téren a Gróf Tisza István-utca sarkán, az 5., 9-, 14. és 16tos viszonylatokon, 2. a Deák Ferenc- utcában a Bécsi-ut sarkán az 5-ös vonalon, 3. az István-uton a Nefelejts-utca sarkán az 5-ös vonalon, 4. a Lánchid-utcában az öntőház-utca sarkán a 7-es vonalon, 5. a Reviczky-uteában az Esterházy-utca sarkán a 9. és 14-es vonalakon, 6. a Wolff Károly- uton, a Zólyom-utnál a 8-as vonalon, 7. a Szemlöhegy-utcában a Bólyay-utcánál a 11-es vonalon, 8. a Szemlöhegy-utcában az Eszter-utca sarkán a 11-es vonalon, 9. a Városmajor-utcában a Számos-utcánál a 14-es vonalon, 10. az Attila-utcában a Bu­gát-lépcsőnél a 14-es vonalon, 11. a Vágány utcában a Kaszab-klinikánál a 20A vona­lon, I?, a Vágány-utcában a Mohács-utcá­nál a 20A vonalon. Megállóhelypárokat összevonnak a követ­kező autóbuszvonalakon: a 12-es járatnál, a Csáky-utca és Fáik Miksa-utca sarkán lévő megállóhelypárok helyett a Honvéd-utca sarkánál lesz uj megállóhelypár a 12-es já­ratnál. Ugyancsak a 12-es járatnál a Rá- kóczi-ut és Dohány-utcai megállóhelyek he­lyett az Erzsébet-körut 3. számú ház előtt lesz uj megálló. Az 5-ös és 7-es járat a Halász-utcánál és a Szilágyi Dezső-téren levő megállóhelyek helyett a Corvin-téren lesz uj megálló. Az 5-ös és 22-es vonalakon a Dékán-ut­cánál és a Káplár-utcánál levő megálló­helyeken megszüntetik, illetve a Széli Kál- mán-térre helyezik át. A 8-as autóbuszok Társ-utcai, Mészáros-utcai és Berényi-utcai megállóhelyeit a Szittya-utcához és a Csap­utcához helyezik át. Ezenkívül az utkeresz- tezés egyik oldaláról a másik oldalára még 144 megállóhelyet helyeznek át. A főváros közlekedési szakbizottsága a nagyszabású változtatások, átépítések ügyét pénteken délután tárgyalja. Hem lesz homályos a pohár... NEMZETI ÚJSÁG 5 1941 szeptember 24. Szerda Uj magyar tűzhelyek Fejér megyében 500 holdon 58 családot telepített le a Közjóléti Szövetkezet Fejér vármegyében nagyszabású szo­ciális munkát fejt ki a Vármegyei Köz­jóléti Szövetkezet. A nincstelen családok felkarolása végett folyó különböző akciók közül kiemelkedik az a telepítési munka, amelyet most inditott meg dr. Thaisz An­dor alispán. Harda-pusztán a Belvárosi Takarékpénztár és a Dunaföldvári Nép­bank arvereztetett 437 kát. hold földet. A? ingatlanokra számos árverező akadt volna, azonban a vármegye előrelátó gon­dossággal felhívta az illetékesek figyel­mét, hogy ezek a földek telepítésre ki­válóan alkalmasak. A földmivelésügyi miniszter elővásárlási jogát gyakorolta és az Országos Telepítési Alap megvett az árverésbe kerülő földekből 397 kát. hol­dat. A Közjóléti Szövetkezet megállapi- tola, hogy Hardpusztán negyvennégy sok- gyermekes család van, amelyek támoga­tásra érdemesek. Ezekben a családokban 236 az apró gyermekek száma. A meg­szerzett közel négyszáz hold ingatlant tizholdas parcellákban már a legköze­lebbi jövőben kiosztják a negyvennégy család között, egyelőre kishaszonbórletek formájában. Hasonlóképpen szerzett a Közjóléti Szövetkezet Sőréden 104 kát. holdat. Ezen az ingatlanon tizennégy sok- gyermekes családot telepítenek le. Fejér megye vezetősége tehát még ezen az őszön 58 jóravaló sokgyermekes magyar családnak alapit uj és boldog családi tűz­helyet. Elrejtett tojásokat talált a közellátási minisztérium detektivesoportja Megírta a Nemzeti Újság, hogy a köz­ellátási minisztériumba vezényelték vitéz Szentirmay Endre rendörtanácsost és Ko- toff Olivér detektivfelügyelő vezetésével 36 detektívet. A miniszter ugyanis gyors és erélyes intézkedésekkel igyekszik azon­nal közbelépni, amikor annak szükségéj, látja. A külön detektivesoport első munkája: a tojásrazzia volt. A detektívek végigjár­ták a fővárosi tajáskeieskedőket és a raz­ziák során nagymennyiségű elrejtett to­jást találtak. A razzia során a detektívek több érde­kes észrevételt tettek. Egyes kereskedők hatalmas csöveket készíttettek és ezekben meszesvizben rejtették el a tojásokat. A közellátási minisztérium detektivesoportja számos kereskedő ellen feljelentést tett, aki ellen szigorú hatósági eljárás indul. Érdekessége egyébként ennek a nagysza­bású tojásrazziának Győrffy-Bengyel mi­niszter uj intézkedése. A kereskedők fel­szólítást kaptak, hogy ha készletüket hat órán belül nem szolgáltatják ki, a hatóság a legszigorúbb intézkedéseket rendeli el. A fővárosi tojásrazziát a közellátási mi­niszter és Lossonczy István államtitkár személyes tapasztalataik alapján rendel­ték el. A miniszter és Lossonczy államtit­kár napok óta álruhában járja a várost és minden hajnalban sorbaálltak a vásár- csarnokokban és az élelmiszerárusitó üz­letek előtt. Mindketten elbeszélgettek a sorbanállókkal és eközben érdekes meg­figyeléseket végeztek. A miniszter saját maga győződött meg arról, hogy igen sok kereskedő milyen minősíthetetlenül és le- alázéan bánik a vásárló közönséggel. En­nek a személyes tapasztalatnak az ered­ménye az a felhívás, amelyet kedden a rádióban is bemendtak a kereskedők figyelmeztetésére. A közellátási miniszté-' rium intelme a kereskedőkhöz a követ­kezőképpen szól: „Sajnos, bogy a mai viszonyok között sok kereskedő vevőjét nem szolgálja ki mindig a köteles udvariasság­gal. Egyre-másra hallatszanak pana­szok, hogy a kereskedők visszaélnek a vásárlók rászorultságával és olymódon szolgálják ki őket, mintha ezzel külön­leges kegyet gyakorolnának. Ezt a megmagyarázhatatlanul ta­pintatlan és goromba visel­kedést a közellátási közegek ellenőr­zéseik alkalmával szintén tapasztalták. Amikor tehát a közellátást irányhó ha- I tóságok mindent megtesznek, hogy a kereskedők esetlege# áruhiányát eny­hítsék, ugyanakkor joggalmegkö- vetel hetik azt is, hogy egyes kereskedők ne éljenckyisz­mindent tisztit! sza a vásárlóközönség türel­mével és tapintatlan visel­kedésükkel ne hívják ki a fo­gyasztói társadalom jogos felháborodását. A közellátási miniszter nyomatékosan felhívja a ke­reskedők figyelmet a közönséggel szem­ben történő udvarias és figyel­mes magatartásra. Minden ha­zafiasán gondolkodó magyar keres­kedő elsőrendű kötelessége az, hogy előzékeny kiszolgálással egyhitse a kor­látozások okozta nehézségeket." 400,800 pengő sorsa. Mi förténta tegnapi húzáson? Még valamennyien hatása alatt állunk annak az izgalmas eseménynek, hogy a 14752. számú osztálysorsjegy boldog tulajdonosa megnyerte a 800 pengős nyere­mény mellett a 400.000 pengős jutalmat is. A sorsjegy, a húzás, ez ma a beszédtéma otthon, hivatalban, utcán, kávé- házban- i Amiről pedig annyit beszélünk, arról illik pontosan tudnunk is, hogy mi az? Hogyan is történt tegnap és hogyan történik mindig a húzás? Az osztálysors játék húzásának módját a pénzügyminiszter képviseletében a Pénzintézeti Központ szabályozza az u. n. játéktervben. Ennek értelmében a hú­zások Budapesten a pénzügyminiszter megbízottja, kir. közjegyző közreműködé­sével nyilvánosan történnek. Ugyancsak a közjegyző és a pénzügyminiszter megbízottja jelenlétében szám­lálják meg, nézik át és keverik össze azokat a cédula-tekercseket, amelyek egy része az egyes sorsjegyek számát, a másik része pedig az egyes nyeremények összegét tünteti fel. Ezeket a cédulákat azután beöntik a szám-, illetve a nyeremény­kerékbe. t Ez a két kerék tulajdonképpen az, amit a közönség általában egy gyűjtőszó­val szerencsekeréknek nevez. < A húzás, azután úgy történik, hogy az egymással szemben felállított két ke­rék mindegyikét jól megpörgetik, azután mindegyikből egyidejűleg kihúznak egy cédulát. Az egyik cédulán egy sorsjegy szám, a másikon egy nyereményösszeg van. Mindkettőt a nagy nyilvánosság előtt azonnal felolvassák és leirják. A két cédulát azután egymásra hajtva zsinórra fűzik, hivatalosan lepecsételik és őri­zetbe veszik. Ilyen tökéletes, a hatóság és a nyilvánosság által ellenőrzött gépezet vigyáz arra, hogy a Sors igazán és függetlenül nyilváníthassa ki a maga akaratát. Ilyen szigorú, szinte bírósági főtárgyaláshoz hasonló hideg tárgyilagossága gal dönt a .véletlen 400.800. pengő sorsár éh

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék