Nemzeti Ujság, 1943. február (25. évfolyam, 26-48. szám)

1943-02-20 / 41. szám

AZ ERDÉLYI KATOLIKUS NÖSZÖVETSÉG FELHÍVÁSA 1 Az Erdélyi Katolikus Nőszövetség Buda­pesten dolgozó székely leányok szociális gon­dozását megkezdte. A magyar sajtón kérész­it® kérünk segiíőkezet a jövendő magyar nemzedéket mentő gondozáshoz. A magyar jövőért, az uj magyar nemzedékért minden J rag:,'ar ember felelős! Ez a sok-sok ezer szé­kely leány, akik a fővárosban dolgoznak, igen jelentős tényezői a magyar jövőnek. Ezért nem közömbös az ő erkölcsi magatar­tásuk, nem közömbös az, hogy hol és hogyan töltik szabad idejüket, nem közömbös az, hogy rosszhirü külvárosi mulatókban sok­szor erkölcsi halálra táncolják magukat. A budapesti illetékes szervekhez, egyházközsé­gek, Iskolák, intézmények, egyesületekhez fordulunk és mindenkihez, akik ebben a munkában mellénk állnak és segíteni akar­nak, kérjük, ha van nagyobb termük, illetve tudnak olyan nagyobb helyiségről, ahol egy- ■ gy székely vármegye leány)fjuságát össze- gyüjthetnénk vasárnap délutánonként a szabadidő helyes, nemes felhasználására, vi­dám szórakoztatásukra, — szives értesítésü­ket kérjük Erdélyi Katolikus Nőszövetség Viirendeltsége Budapest, IV., Ferenciek-tere 17. III. lépcső, II. emelet 9. az Actio Catholica országos elnöksége cimre küldeni. Telefon 130—077. Továbbá felkérjük az erdélyi szár­mazású, a fővárosban lakó katolikus hölgye­ket, tanítónőket, legyenek segítségünkre ebben a nemzetmentő munkánkban. A jelentkezéseket is a fenti cimre kérjük. Er­délyi Katolikus Nőszövetség. Dr. Madarász István kassai megyéspüspök 1 lomér Gyula tb. szentszéki bíró, sátoralja­újhelyi rk. plébánost a Boldogságom Szűz Máriáról nevezett íelsőgagyi c. apáttá ki­nevezte. A Szili Mária Szive plébánia (Szentendrei­ül) első plébánosának, Peisz Lajosnak be­iktatása vasárnap, 21-én délelőtt 10 órakor lesz. A szertartást Molnár László p. kamarás, r. apát, kér. esperes végzi. Az ünnepi szent­mise alatt a Szűz Mária Szive-Énekkar Pas- nalacqua „Mater purissima“ miséjét, Pales- «rína Jesu Kex k. motettáját és a gregorián változó részeket énekli. Felajánlásra Bihari Kató Beretvás Hugó Ave Máriáját adja elő 1 ieklava Gyula hegedükiséretével. Vezényel dr. Rossa Érnő, orgonái Karsai István. A Krisztus Király Egyházközségben szer­dán fejezte be P. Varga László S. J. a házas- i ágról ée a családról tartott mélyenszántó előadássorozatát „Magyaroszág sorsdöntő kérdése: a házasság“ cím alatt Tíz előadásá­ban a kérdést minden oldalról alaposan meg­világította a nagy számban megjelent elő­kelő közönség állandó érdeklődése melleit. Utána Schuszter János ny. postaigazgató fordulatos és hatásos beszédében asajtókér- désnek á családok szempontjából való nagy fontosságát fejtegette. A budapesti Assisi Szent Ferencről elneve­zett ferencvárosi egyházközség február 21-én, Vasárnap délután fél 6 órai kezdettel igen iszép műsorral, neves művészek közreműkö­désével kulíurestet rendez az egyházközség kulturházában (IX., Ráday-u. 57.). Részvételi jegy ára 1 pengő. Kitüntetés. XII. Plus pápa Serédl Juszti­nján bíboros, Magyarország hercegprímásá­nak előterjesztésére Rozival Károly nagy- Mirányi főjegyzőt az egyház ügyeit és főleg a nagysurányi plébániatemplom körül tanú­sított buzgósága és önzetlen tevékenysége külső elismeréséül a ,Pro Ecclesia et Ponti- fice“ arany érdemkereszttel tüntette ki. A ’eltüntetést a bíboros hercegprímás megbízá­sából Grátzel Ferenc kerületi esperes, nagy- urányi plébános adta át a főjegyzőnek, ki­emelvén azokat az érdemeket, amelyeket Rozival Károly * magyar-szlovák nyelvű község hitéletének érdekében hozott. Az ünnepi szentmise után a nagysurányi levente diszszázad diszmenetben vonult el a Hősök emlékműve előtt, mig a községházán testü­letileg köszöntötték a községháza alkalma­zottai a főjegyzőt. Az Actio Catholic» budapesti központi cso­portbizottsága február 23-án, kedden délután jel 6 órakor az A. C. tanácstermében az ez- évi szentgyakorlatos triduumok tárgyában Hamvas Endre budapesti érseki általános helytartó elnöklésével ülést tart, amelyen dr. Strecke Ernő és P. Szabó József monda­nak beszédet. _ FEBRUÁR 21 -IKK HETVENED VASÁR­NAP. A misét, amelynek saját szóvege van Gloria nélkül, de Credoval viola színben mondják. A második könyörgés „A cunctis“, a harmadik tetszés szerint. Evangélium Szent Máté szerint (20, 1—16.): „Hasonló a mennyek országa a házigazdához, ki jókor reggel ki­nti ne műveseket fogadva szőlőjébe. Praefatio » Szentháromságról. Hetvened vasárnaptól kezdve egész Nagyszombatig minden misé­ben, még a fogadalmi misékben is a Gra- duále végén elmaradt allcluja a maga. versé­vel és helyette a Tractust mondják. Elmarad vz alleluja Is, hacsak nenj magában a szöveg­ben található. Az ünnepi misékben használ­hatók a segédkező papoknál a dalmaták» és a tunicelia és szólhatnak az orgonák. Egyéb­ként nem. A misében az Ita misse est-et a Senedieamus Domino váltja fel. A VASARN'AF EGYHÁZI ZENGJE Február rt-én, Hetvened vasárnapon a főváros katolikus tsrnplomalbán a népénekes szentmisék énekrendje t következő: S2<t. Kezdődik az ének, 112. Ez nagy f,zentség valóban, 189. Nyújtsd ki mennyből. — A koronázó főtemplom énekkara a délelőtt 10 órai i zentmisén a XVII. számú gregorián misét énekli. Vezényel Bárdos Lajos, orgonái Várhelyi Antal. — A belvárosi ffiplebániatemplom énekkara délelőtt 3« órakor Balogh: Szent Mihály miséjét adja elő. Ofíertoríumra Goller: Bonum est. A 13 őral szent­misén bemutatásra kerül Sztára: O salutaris, Mozart: Ave verum. Bruckner: Tantum ergo, Kereszthy: Néked, oh Jézusom. Vezényel Berg Ottó, orgonái Kereszty Jenő. — A Szent István Bazilika énekkara d. e. 10 órakor Harmath Ar­tur vezénylésével Bárdos Lajos: Missa 1. adja elő fjffertorlumra Palestrina: Bonum est confiteri. — A terézvárosi plébániatemplom énekkara d. e. 10 orakor Kemenes Frigyes vezénylésével a XVII. : zámu gregorián misét énekli a IV. credoval. A ■áltozó miserészek Goller Offertoriumának kivé­telével szintén gregorián korálisok. — A Jézus szlve-templom énekkara d. e 11 órakor Faludy Béla vezénylésével az előirt népénekekét énekli, t»lg a szentbeszédet mise közben dr. Hudynia Timii tb. kanonok, a Collegium Medicum igaz- natőja mondja. (Rádióközvetités.) SZÍNHÁZ-MŰVÉSZET I JLeluh't ünnep eltilt a „i]^amlwnehhu föpi'óbúján Az uj Lehár-alkotás bemutatására ké­szül szombaton az Operaházi Az újjáva­rázsolt „Ciganyszerelein“ most „Gara­bonciás“ címmel jelent uj művészi él­ményt a közönség számára és nem csoda, hogy a nagy magyar mester rajongóinak lelkes tábora már a péntek délelőtti fő­próbán is az utolsó helyig betöltötte az Operaház nézőterét. Régi igazság, hogy egy Lehár-bemu­tató nemcsak művészi élmény, de tár­sadalmi esemény is! A főváros zeneked­velő közönsége, a régi világ boldog ope­rettkorszakának hűséges hívei közül nem maradt el egy sem a koradéielőtt kez­dődő főpróbáról, hogy szivvel-lél ekkel ünnepelje Lehár Ferencet, amikor örök- vidám, mosolygó arccal feltűnt a Karna­gyig emelvényen és varázspálcájának in­tésére megcsendültek a zenekarból a szépséges Lehár-melódiák... I A „Garabonciás“ meséje a szabadság- harc korának emlékét idézi — nagy em­léket, történelmi emléket. Kedves, han­gulatos jelenetek, finomszövésü áriák váltakoznak és a mester szives szeretet­tel, szinte atyai jósággal irányítja a zene­kart, a szereplőket, az énekkart, sőt a tánckar tagjainak számára is vannak segítő, Útmutató beintései. A hosszú felvanásközökben (különös egyébként hogy az operaházi jöpróbákon minden alkalommal félóráig tart a szünet) a művészek dohányzójában gyülekezik tömérdek látogató. Itt is. ott is feltűnnek a zenei élet vezető személyiségei, akik kö­rül meghívott és hivatlan vendégek sür­gölődnek s akik alig győzik felvilágosí­tással. Sokan az iránt érdeklődnek, vájjon Lehár uj alkotásának zenei gondolatme­netében a „Cigányszerelmen“ kívül me­lyik korábbi műveiből merített, mások ismét azon töprengenek: az ősbemutató után vájjon mi desz az uj Lehár-alkotás címe — külföldön? - Mert abban máris egyértelmű a megállapítás hogy a „Gara­bonciás“ fogalma — lefordíthatatlan. A kérdést maga a mester oldja meg,, áld már ismét megjelent a pulpitus előtt és akihez most az égjük ismert kritikus fordul tájékoztatásért. — A „Garabonciását idegen nyelvre lefordítani valóban aligha lehet — moso­lyog a nagy zeneköltő. — Úgy tudom ez­zel a címmel kerül majd színre Német­országban. Az előzetes bemutatónak számító fő­próba iránt eddig még talán soha nem tapasztalt érdeklődés nyilvánult meg! Majd minden nagyobb jelenet után fel­csattant a lelkes nyütszini taps. Az Operaház közönsége igaz szeretettel tün­tetett Lehár Ferenc mellett, ünnepelte a jelenkor legnépszerűbb zeneköltőjét és je­les munkatársait, az Operaház kitűnő művészeit, akik egész szívvel énekeltek és ábrázolták egy kiapadhatatlan zene- költészet ' örökké rokonszenves, kedves és regényes alakjait. — Minden Lehár-bemutató eddig kasz- szasikert jelentett — mondja a főpróba végén az egyik színházi benfentes, aki jóslataiban eddig alig tévedett. Bizo­nyára igaza lesz ezúttal is. cd Budapeiti DCérui Szegeden Február elején Szegedre látogatott el kiváló karének-együttesünk, a Budapesti Kórus. A Szegedi Filharmonikus Egyesü­let meghívására Kodály—Beethoven- hangvérsenyt adott az alföldi kulturvá- rosban. Bárdos Lajos karnagy sajnálatos megbetegedése folytán Péter József, a te­hetséges fiatal muzsikus vezényelte a száztagú együttest. Előadásra került Ko­dály: „Jézus és a kufárok“ cimü a cap­pella műve, továbbá a Budavári Te Deum és Beethoven IX. szimfóniája. E két utób­bit a szegedi filharmonikusokkal együtt szólaltatta meg az énekkar. A szegedi la­pok egyöntetűen a legnagyobb elragad­tatással emlékeznek meg a Budapesti Kó­rus teljesítményéről, kiemelve hangzás­szépségét, kiegyensúlyozott technikáját, dinamikai képességeit. A IX. szimfóniát Fricsay Ferenc, a szegediek jeles karmes­tere vezényelte. Említést érdemel még, hogy az énekkar P. Borsy Engelbert ferences kórházi lelkész kérésére meglá­togatta a hadikórházat s ott magyar nép­dalokkal szórakoztatta a sebesült kato­nákat, CKicdlitáx Ruzicskay György képeit és Pándi Kiss János szobrait mutatja be a Műbarát most megnyílt kiállítása. Ruzicskay György nyugtalan és erőteljes pasztelljével min­den tárlaton találkozik a látogató s szíve­sen áll előttük — Ruzicskay a várost és a mozgást festi, épülő házakat, kanyaru­latban elsikló villamosokat, zajló városi délelőttöt, az utca szakadékszeiü, magas két partfala között. Épülő házain mozog­nak és villognak a harsány színek, szinte fel és alá járnak a munkások. Uyenszerü vibráló képeiből ezen a kiállításán is adott, de most megmutat néhányat más látomásai közül is. Füstölögve elvonuló hajókat a Dunán, parkrészleteket, üde, nedvzöld pázsitokat, összehajtó fákat A táj és a természet összehangolt szinszim- fóniáit. Finom női aktot majd újra a mozdulatlanná bűvölt mozgás varázslatát: Szent János jelenéseit. Ami művészetében megkap, az feltétlenül az élmény őszinte­sége és heve. Egyetlenegy képe sem azért született, hogy csak fessen valamit, ha­nem mindegyik képéről leérződik, hogy ez a jelenet megragadta és kínozza őt min­den részletével, minden színfoltjával, álló vagy mozgó részeivel. S 5 mindegyik rész­letnek kifejezését külön-külön éli át és oldja meg; igy tehát nem „technika“, ha­nem í-zinte lelkiélmény képeinek majd­nem a pointilizmusig nenő részletekből- összerakottsága. Fejlődése eddig arra várt, hogy e részletek fölé mint egész fölé kerekedjék; uj képein már megjelenik ennek megoldása. Pándi Kiss János elsősorban portrétis- tának mutatkozik be. Tömör, egyszerű, sima vonalú arcmásokat ad, jórészt ismert közszereplőkről. Igen jó «szobrász; szobrai­nak arcvonásai alatt szinte az arccsonto­kat Is kitapintja a szem. Vonzza az egyház- művészet is — kiállított egy kálvária-ter­vet a stációkkal. Szűkszavú, csak a lé­nyegre szorítkozó ábrázolásban mutatja itt meg a megváltás cselekményét a kál vártái. Ez a terve: érdekes és finom kí­sérlet. IJJAS ANTAL 'JCangoerieng Dömötör Tibor hegedűművész, az Operaház zenekarának jeles tagja Liontas Konstantin­nal, az ismert tenoristával együttesen rende­zett hangversenyt a Zeneakadémián. Nem csodálnivaló, hogy egy művész, aki hosszú j évek óta a zenekar, gyakran bizony lélekölő I robotjában tölti életét és mindig más egyé­niség, a karmester akaratának engedelmes­kedik, egyszer-egyszef a hangverseny­pódiumra kívánkozik, ahol visszaálmodhatja elvesztett önállóságát. Érthető azonban, hogy az önálló kiállás ilyen esetben némi elfogó­dottsággal jár, s az egyébként igen komoly és jiszándékú művész sem ura megszokott biztonságának. Vítall. Beethoven, Csaj­kovszkij, Debussy és más szerzők műveit tolmácsolta meggyőződéssel, de szinte állan­dóan feszélyezve. Liontas Konstantin erősen hajlik az olasz belcanto felé, szép orgánuma van, kár, hogy hibás énektechnikája folytán hangja bizonytalan kilengéseket végez. Jó olasz Iskola kellene neki. Magas hangjai álta­lában igen sikerültek; viszont több Ízben disztonált. Adottságainál fogva otthonosan mozgott olasz operaáriákban s általában olasz művekben. Dausz Férene és dr. Rieger Tibor kisért zongorán. (sz. i.) (Viz&gaelöadái A m. kir. Színművészeti Akadémia február 21-én, vasárnap délelőtt 10 óra­kor a Nemzeti Színházban nyilvános elő­adást tart Előadásra kerül Moliere a Fösvény cimü 5 felvonásos vigjátéka Nagy Adorján tanár rendezésében. Legjobb (Mittag Qlf filmek A NEMZETI APÓLLÖBAN: Fények az éjszakában. Mario Mattoli uj filmje ismét meglepetés, ugyanakkor uj, értékes meg­nyilatkozása a művészi érettsége teljessé­gében álló olasz filmgyártásnak. A téma az emberi érzésnek gyöngéd és finom ki­fejezése, aminek filmszerüsitése azért is nagy feladatok elé állítja a rendezést, mert belső történést kell'kifejeznie. Egy fiatal mérnök távol hazájától elveszíti szemevilágát és amikor hazatér, azt kell tapasztalnia, hogy menyasszonya eltávoló- dik tőle. Helyébe lép a menyasszony húga, akinek gyöngédsége és bensőséges szere tete megengeszteli csalódásában a szeren­csétlenül járt mérnököt. A film főszerepét Fösco Gíachetti alakítja, partnere a szép Alid» Veili, aki megindító művészettel alakítja az uj menyasszony szerepét. A bemutatónak nagy sikere volt. NEMZETI ÚJSÁG 9 1943 február 20. Szombat rSPÖMTn A KORCSOLYAZÁS VIDÉKI ÉS KÖZÉPISKOLAI BAJNOKAI A vidéki gyorskorcsolyázó bajnokság má­sodik napján az 500 m-en Nagy győzött 51.9 mp-es Idővel. 2. Muzaffer 52 mp. 3. Szabó 55.1 mp. 3000 m: 1. Nagy 5:26 p. 2. Muzaffer 5:37 mp. 3. Szabó 5:45 p. A vidék gyorskor­csolyázó bajnoka tehát: Nagy (Kolozsvár) 170.40 p. 2. Muzaffer (Kolozsvár) 172.91 p. 3. Szabó (Kolozsvár) 180.71 p. Az országos vidéki és KISOK műkorcso­lyázó bajnokság végeredménye: Orsz. vidéki bajnokság hölgyeknél: 1. Kovács Boriska. (Kolozsvár) 3 h. sz. 2. Welmann Kató (Ko­lozsvár) 6 h. sz. Férfiaknál: 1. dr. Csepela (Győr) 3 h. sz. 2. Apró (Szeged) 6 h. sz. 3- Nagy (Pápa) 9 h. sz. KISOK bajnokság Kezdő leányok: 1. Czech Beatrix 3 h. sz. Kezdő fiuk: 1. Erős 4 h. sz. Haladó leányok 1. Bódi Marika 4 h. sz. Haladó fiuk: 1. Ma.- tuskovlcs 4 h. sz. Leányok bajnoki versenyé­ben: 1. Saáry Éva 3 h. sz. 2. Saáry Marika 6 h. sz. 3. Markotai Irma 9 h. sz. Fiuk baj­noki versenyében: Király Ede 3 h. sz. Egye­dül indult. SZOMBATON KEZDŐDIK A MAGVAK—SVÁJCI FŐISKOLAI SIVERSENY Az idei sí évad egyetlen nemzetek közötti viadalát szombaton és vasárnap rendezi meg a Mátrában a MEFSOK. A legjobb magyar és svájci főiskolai versenyzők lesikló és mfl- lesikló versenyben mérik össze erejükét A beérkezett jelentések szerint kitűnő hó fogadja a versenyzőket és igy a legjobb tu­dásukkal küzdhetnek a győzelem kivívásáért.. A szombati versenyt ünnepélyes megnyitás előzi meg, majd a lesikló versenyt bonyolít­ják le. Vasárnap délelőtt lesz a műlesikló verseny. Gésar Albert szövetségi kapitány a Witner, Girardet, Hodler, de La vállár, Slr- rardet, Cuchod, Fatton, Sülig és Niggli össze­állítású svájci csapat ellen a következő ma­gyar versenyzőket jelölte ki színeink képvi­seletére: Szikla, Jobbágy, Libik, Székely. Mérai-Horváth Róbert, Endre és Lóránt. Szász, Háberi és Boross. A Svájci csapat erűje ismeretlen, tehát esélyekről nehéz vé­leményt mondani. A magyar csapat most jó formában van és a hazai pálya előnyével, lelkesedésével bizonyára megszerzi a végső győzelmet Tatár István, a szövetség ügyvezető elnöke megegyezett a svájciakkal a február 27 ér 28-án Borsafüreden lebonyolítandó lesikló., és műlesikló bajnokságon való részvételűk tekintetében. Ha a vizumaik ügyét elintézik, úgy a svájci főiskolások résztvesznek a ma­gyar bajnokságokon. Ä A ZOMBORI VIVO EGYLET SZÓMBA TON NAGYSZABÁSÚ SPORTBEMUTATÓT RENDEZ, amelyen tornászaink, vivőink, bir közűink és ökölvívóink élgárdája matatja be tudását. A névsor a következő: Vívás: Kovács. Berczelly, Rajcsányi, László. Németh. Torna- Pataki, Börtsök, Sós, Csillik Margit, Fehér Anna. Birkózás: Zombori, Lőrincz, dr. Papp, Matura. Ökölvívás: Váczi, Szumega, Bene, Tamási. A sportbemutató tiszta jövedelmét *• honvédcsaládok felsegély ezé:, ere fordítja » rendező egyesület. A A LASE ES A BEAC TŐRCSAPATAI NAK BARÁTSÁGOS MÉRKŐZÉSE A LU DOVTKASOK 9:7 ARÁNYÚ GYŐZELMÉVEL VÉGZŐDÖTT. A LASE csapatában Győrffy Eengyel, Gábor, Pamuck. Szűcs és Tasnádi. a BEAC-ban Fejérvári, Ritvai II., Telegdi és Zoltán vívott. A RÁC (Csobály, dr. Kruppa dr. Lator, Pálinkás, dr. Rónay) 25 asszóra terjedt egyesületi mérkőzést vívott ft BBTE (Attányi, Böszörményi, Durszt, Kárpáti. Mikla) csapatával. A rendőrtisztek 15:10 arányban győztek. A Elmaradnak a álversenyek » megeny­hült Időjárás miatt. A tavasziasra fordult időjárás a hegyekben lévő sí területeket ala­posan megolvasztotta. Ennek következtében, a Volócon tervezett ugróverseny, továbbá a, svábhegyi Szent Bemát-vándordíj as sífutó- verseny elmarad. A Tekebajnoki eredmények. Hármas csa­patbajnokság: Előre B)—Köztisztv. Szövetk. 2678:2403. BSzKRt—MA VAG B) 2348:2155, II. cs.: MAVAG—Corvin 2327:2229, Előre— Lampart 2260:2224, BSzKRt B)—Ferencvárosi Vasutas 2440:2103. Négyes csapatbajnokság. II. oszt.r Előre B)—Köb. Kaszinó 2192:2161, Kistext—BSzKRt B) 2145:2109. Dreher—Köz­tisztv. Szöv. 2114:1960. Nyolcas csapatbajnok­ság. I. o.: Ganz—Polgári 3267:3139, BSzKRt— Danuvia 3102:2917, Köb. Kaszinó—Corvin 3234:3204, Lampart — MAVAG 3131:3004. II. oszt.: Herminamező—Köztisztv. Szövetk. 3143:3074, Kistext—Lampart B) 3105:2858, Vízművek—MÄVAG B) 2996:2812. Dreher- PAETE 2932:2855, BSzKRt B)—Hűvösvölgy 2999:2887. 4 szerke»tf Bzenefei Kéziratokat nem őrzőnk meg és nem adunk »Issza! „Hajmáskéri honvéd.“ Felkérésünkre a Szent István Társulat Rt. könyvkereskedése, Budapest, IV- Kecskeméti-utca 2. elintézi kérelmét s megküldi a kívánt árjegyzéket. „Győri olvasó.“ Készséggel állunk rendel­kezésére problémáját bővebben akarjuk fej­tegetni, ez azonban ma csak levélben lehet­séges. Szíveskedjék ezért pontos címét kö­zölni, kérését megismételni. A Teleki Pál Tu­dományos Intézet elme: Budapest, VIII., Esterfaázy-trtca 26.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék