Néprajzi értesítő 4. évfolyam, 1903.

A székely csűr / Szinte Gábor = 4. évf. 1–2. sz. 1–23., ill., 26 ábr.

2 SZINTE GÁBOR járása, a ritkább, vagy gyakori csapadékkal, és végül a gazdaság nagysága, extensiv, vagy intensiv művelése. Kisgazdának sokkal komplikáltabb a csűre, mint a nagygaz­dának, nem mintha kevesebb volna az igénye, hanem mert mindinkább egy helyre szorul vele. Módja nincs, hogy több épületre költsön, helye sincs, hogy szétoszsza egymástól a különféle gazdasági épüle­ket; e mellett még az a törekvése is jogos, hogy minden egy helyen kéznél legyen; a kicsiből ne veszszen, hulljon el semmi. Gabonáját még szalmájában hazahordja, mert csak otthon találja biztonságban, így a szénával, sarjúval, és minden takarmányával hazasiet, mihelyt kézhez kapta. Van is e miatt rendetlenség, tűzfészek a faluban. Okos gazdánál rend van és szép elosztás, de a legtöbbnél szanaszét áll minden és csak isten óvja a veszedelemtől. Ujabban a hatóság is közbelépett és erélyes rendszabályokkal igyekszik a községeket a tűzveszedelemtől megvédeni, főkép a gabona termés behordását tiltja; de a csűrök teletömése mégsem szűnt meg teljesen. A cséplő gépek legnagyobb szolgálatot tették e tekintetben; ma már a kis­gazdák is összeállanak többen, egy helyre gyűjtik össze gabona ter­mésüket, s együttesen hozatják el a gépet, mely gyorsan végez a csép­lés munkájával. így a csűrök egyik fő rendeltetése, hogy t. i. itt végezték a cséplést, lassanként megszűnik s a kézi csép csattogását a gép murrogása váltja fel. Vájjon az új rend és az új idők vívmányai nem változtatják-e meg a csűrök alakját s a mit századok hoztak létre e téren, nem tűnik-e el rövid idő alatt? Azt hiszem igen s míg a rombolás munkája bekövetkeznék, vessünk egy futó tekintetet a székely csűrök-ve, melyekben századok munkája lakozik, s a népies építés egymásra halmozott rendszere olyan typust teremtett, mely önállóságában legalább is egyenrangú a székely házzal. Mert ha a székely, a ház építésében első sorban a maga igényeinek kivánt megfelelni a maga eszközeivel, s a kézügyben lévő anyagból oly alakot teremtett, mely méltó volt a tüzetesebb tanulmányozásra: úgy a csűr méltó helyen sorakozik hozzá s úgy találom, hogy beosztásában, díszítésében a fejlődés tetőpontját a közel múltban érte el. A székely ház régi alakját a fa anyag csökkenése ós a tüzelési rendszer változása törli el; a csűrökön pedig a cséplés új módja fog nagyot változtatni. Á galambbugos kapu, a székely ház és a csűr együtt fejlődtek, és együtt is múlnak ki e világból. E három együtt tette

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék