Néprjazi értesítő 31. évfolyam, 1939

Tanulmányok - A Néprajzi Múzeum (Országos Magyar Történeti Múzeum Néprajzi Tára) jégpatkó gyűjteménye / Morvay Péter = 31. évf. 1. sz. 1–14., ill., 12 ábr., Deutsche Zsf.

A Néprajzi Múzeum (Orsz. Magy. Történeti Múzeum Néprajzi Tára) jégpatkó gyűjteménye. — Figyelemmel az ország többi gyűjteményében lévő jégpatkókra. — Gyűjteményünkben 98 db., illetve pár, magyarországi jégpatkó található. Ezek közül 70 db.-nak, illetve pár­nak ismerjük a lelőhe­lyét, 28-nak közelebbi származási helye isme­retlen. A gyűjtemény — ámbár az ország sok vidékéről tartalmaz jég­patkókat — nem mond­ható teljesnek. Egyes darabjai — eltekintve Herman Ottó 1894-ben megkezdett gyűjtésétől — alkalmilag, ajándék­képen, nagyobb vásár­lások tárgyai között ke­rültek a Múzeum birto­kába. A fentiekből kö­vetkezik, hogy az egyes darabok használatára vonatkozó részletes le­írás sincs birtokunk­ban. Hasonlóképen hi­ányoznak a jégpatkók esetleges tájnevei, va­lamint az eszköz e­gyes részeinek név­anyaga is. Az alábbiakban ismertetni óhajtjuk a Néprajzi Múzeum s a vidéki gyűjtemények jég­patkóit, megvilágítva — amennyire a rendelkezésünkre álló adatok lehetővé teszik — ennek a tárgycsoportnak néprajzi jelentőségét. A jégpatkó az emberiség tárgyi művelődésének ősi javai közé tartozik. A. Mahr Zu sogenannten prähistorischen Steigeisen c. tanulmá­Néprajzi Értesítő I 1. ábra. Őskori jégpatkók. (Mahr után) A) Bronz, hall­stattkori. (Mahr: Id. m. 1. ábra.) Magdalénahegy, St. Ma­réin mellett, Krajna. Jugoszlávia. — B) Bronz, hallsíattkori. (Mahr : 5. ábra.) Treffelsdori lelet, Karinthia. — C) Vas, hallstattkori. (Mahr : 7. ábra.) Frög, Karinthia. — D) Vas. (Mahr : 8. ábra.) Frög. — E) Vas. (Mahr : 11. ábra.) — Steigeisen der Urzeit.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék