Néprajzi értesítő 32. évfolyam 1940

TARTALOMJEGYZÉK: Vajkai Aurél: Veszprémmegye népi építkezése 1—22 Gönyey Sándor: Adatok Galgamácsa néprajzához ......:....',. _ 22—51 László Gyula: Adatok a kunok tegezéről .„_____ __.. j 51—59 Ferencz Kornélia: Subrikálásszerű csipkeverő technika — 60—64 lgmándy József: A hajdúnánási szalmakalapipar ._ 64—78 Szendrey Zsigmond és Szendrey Ákos: Mutató a magyar szokás- és ba­bonaszótárból . 78—87 Márkus Mihály : A magyar népi világítás .—. 87—126 Dincsér Oszkár: Népdalgyűjtés Erdélyben 126—136 Bakó Elemér: Szalmakalapvarrás Hencidán 137—146 Tagán Galimdsán: A karatepeíiek néprajza 146 — 165 Domanovszky György : A szabadtéri múzeum szervezeti és technikai kérdései 165—178 Gunda Béla: Ceyloni golyós íj a Néprajzi Múzeumban 178—184 Haáz Ferenc: Adatok a korondi íazekas mesterséghez . 184—177 Palotay Gertrud : Izlésnyilvánítás a népi ruházatban __ 187—190 Morvay Péter: A pók vagy kukucska 191—196 Palotay Gertrud: Észrevételek Lükő Gábor elméletéhez __ 196—199 Kisebb közlemények: Gunda Béla ; Adatok a bukovinai és moldvai ma­gyarok vadíogó eszközeihez. Benedek Sándor: Galgahévízi hiedelmek. JVydridy Mihály: Halászat — kutyával. Márkus M.: Adatok a juhász­kampók felvidéki elterjedéséhez. Gönyey Sándor: Hátravető kendő 199—205 Könyvszemle . ........ .........—. . 206—212 Magyar folyóiratok szemléje .... ;. __„ 213—214 Külföldi folyóiratok szemléje . . 214—219 Múzeumi hírek: Bartucz Lajos: Jelentés a Néprajzi Múzeum (Orsz. Ma­gyar Történeti Múzeum Néprajzi Tára) 1939. évi állapotáról és működé­séről. Bartucz Lajos: Kimutatás a Néprajzi Múzeum (Orsz. Magyar Tör­téneti Múzeum Néprajzi Tára) 1939. évi gyarapodásáról. G. B.: Újabb új­guineai gyűjtemény a Néprajzi Múzeumban. Krompecher Bertalan: Né­hány szó a Néprajzi Múzeum könyvtáráról. Gunda Béla: Jelentés 1939. nyarán végzett néprajzi tanulmányutaimról _ 220—230 Beérkezett könyvek.. ,.._; „ 231—232 Kérdések és feleletek _.__ „ ..._ 232 Értesítés. A Néprajzi Múzeum Értesítője a Magyar Történeti Múzeum Néprajzi Tárának folyóirata. Előfizetési ára egy évre 12 pengő. A Magyar Néprajzi Társaság tagjai a folyóiratot ingyen kapják. Minden érdeklődés, közlemény, kézirat, könyv, csere- és ismertetési példány dr. Bartucz Lajos mb. igazgató, egyet. m. tanár címére küldendő. Budapest, X., Könyves Kálmán körút 40. Néprajzi Múzeum. A szerzők tiszteletdíj fejében 50 példány különnyomatot kapnak. Minden cikkért a szerző felelős.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék