Népszabadság - Budapest melléklet, 1998. november

1998-11-04

36 NÉPSZABADSÁG BUDAPEST 1998. NOVEMBER 4., SZERDA Kicsi, zöld, de már érik a nyolcéves Banán Csillaghegy, klub, igazgató bánhalmi János felvétele Amikor elkezdték, olyan helyet képzeltek el, ahol mindenki kedvére kísérletezhet, csinálhat színházat, muzsikálhat. Meg­született hát a Banán Klub és a hasonló nevű alapítvány, majd pedig a Csillag- hegyi Kulturális Egyesület. A történet­nek itt még nincs vége. Derdák András­ból, az egyik ötletgazdából és egyesület­alapítóból azóta amolyan kényszer szül­te kultúrház-igazgató lett. A banánosok munkája nyomán élettel telt meg az egykori csillaghegyi vendég­lő, a későbbi pártház. Az egyre elegán­sabb kertváros egyetlen „mindenes” fő­utcáján a bejárat a sarkon van. Belépve az ajtón, hatvanas évekbeli kultúrház, diáktanya és számítógépes oktatóterem keverékében találja magát az ember. A kerthelyiség alkalmi díszletraktár. A hely feledtetni akarja a régi kultúrházak emlékét, de megvan benne minden olyan funkció, amely a hasonló intézmé­nyektől ma elvárható - mondja az igaz­gató, miközben lehajol, hogy felszedje a padlóra dobott csikket. Az óbudai Kerék vendéglőben Derdák András egykor arról ábrándozott barátaival, milyen jó volna helyet találni kedvenc koncertjeiknek, színházuknak. Azután egy váratlan szerencse folytán beteljesült az álom, és a Csillaghegyi Kulturális Egyesület intézményfenntar­tóvá vált. Ennek már nyolc éve. A Banán Klub egyik jellegzetessége a koncertprogramja, amely talán kísérlete­ző, alternatív rockzenének nevezhető, és amely ma is idecsalogatja híveit a város minden részéből. Olyan együttesek és muzsikusok kötődnek ide, mint a Satöb­bi, a Drums, a Kamikáze vagy Hobo, ef Zámbó, Lantos István. A józsefvárosi „Tilos az A” bezárása óta lassan már egyedül tartják a frontot. Pedig éppen most gondolnak arra, hogy csökkenteni kellene a koncertek számát, ugyanis itt A Csillaghegyi Kulturális Egye­sület Banán Klubja a III. kerület, Mátyás király út 13-15. szám alatt található, telefonszámuk: 240-0491, 240-0878. van a másik Banán-specialitás: az alter­natív - vagy ahogy ők nevezik, a párhu­zamos - színházi bemutatók. A Szár­nyak Színháza furcsa, mozgásszínházzal ötvözött utcaszínház, amelyet Csetneki Gábor alapított; a Tangram Színházi Kö­zösség Ajtmatov, Balázs Béla és Ravel műveit is feldolgozta; a Rátkai Márton Zenés Műhely musicalszínész-képző- ként kezdte működését, repertoárjukon a Kabaré, a Hair és egy Josephine Baker­est szerepel. A következő a Prológus Színiiskola és Színház. A nemrég el­hunyt Uray György vezette ezt a mű­helyt, és sok banánosnak volt az iskolá­ja. Prózai darabokat játszanak: a Mici­mackót, a Jóreménység bárkáját. Az ötödik: Kálmán Ferenc mozgásszínházi iskolája. A hagyományos képzési for­mák mellett szívesen bevezetnék a sú­lyos mozgássérültek életét megkönnyítő mozgásterápiát, amelynek módszerét Amerikából hozta haza Kálmán Ferenc, de ezt a programot azért kellett másutt megszervezni, mert itt a vécék sajnos a pincében vannak. Emberfeletti vállalkozás az öt színhá­zi társulatot működtetni, fenntartani. Be­mutató előtt normálisan beszélni sem le­het ezekkel a megszállott színházcsiná- lókkal - mondja az igazgató, de tudja, hogy csak így lehet igazán dolgozni. Nyilvánvaló, hogy a koncertek, a kí­sérletező színházak programja nem a csillaghegyiek igényeire, hanem a baná­nosok és barátaik álmaira épült. Kezdet­ben kemény ellenállást is tanúsítottak, hogy saját őrületeiken kívül bármi mást műveljenek a házban - vallja be Derdák. Rövidesen nyilvánvalóvá vált azonban, hogy az önkormányzat az épületért cse­rébe elválja a környéken lakók művelő­dési igényeinek kiszolgálását is. Lassan kezdtek is bejárogatni, és kérdezgették: van-e gyermekkarate-tanfolyam, baba­mama klub, bélyeggyűjtőkör vagy nyugdíjasklub? A válasz csak egy lehe­tett: ha kérik, csinálunk. Mindez megva­lósult, és ennek nyomán a kertvárosiak lassan belakták az intézményt, amelyet oly sokáig nélkülözniük kellett. Szinte minden generációnak kínálnak valami­lyen programot, minden közösség helyet talált magának. Esténként bekukkant ide egy kis be­szélgetésre Esterházy Péter, Szabó Ildikó filmrendező, László Attila muzsikus, Donáth László és mások, akik csillaghe­gyiek lévén, szeretnek itt otthon lenni. A helybéli vállalkozók, iparosok, kereske­dők egyre gyakrabban nyúlnak a zsebük­be, hogy néhány tízezer forinttal támogas­sák az intézményt vagy egy-egy program­ját - így volt ez idén, a zene ünnepén is. A változások, az új funkciók vállalása az egyesületet sem hagyta érintetlenül. Sokan nem várták meg a művelődési házzá válást, amely már távol esett ere­deti céljaiktól. Mások tovább tanultak, pályát módosítottak, vagy egyszerűen ki­öregedtek. Az ősbanánosok vendégként azért még gyakran be-betérnek. S persze mindig jönnek újak, akiket vonzanak a programok vagy az izgalmas kihívások. DERDÁK ANDRÁS 1972-ben született Budapesten. Rákos­palotán érettségizett a Dózsa György Gimnáziumban, elvégezte a JPTE műve­lődésszervező szakát, tanult a Századvég Politikai Iskolában. 1990-ben Uray György színházi stúdió­jában megalapítja barátaival a Banán Klub Alapítványt. 1994 óta a Csillaghegyi Kulturális Egye­sület elnöke és művelődésiház-igazgató. A pincében berendezett internet­stúdióból például rövidesen útjára indul az Artur nevet viselő internetes újság, Budapest könnyűzenei életének híradó­ja. Az ezzel foglalkozók ugyanolyan megszállottak, mint az alapítók. Az egyesület önálló közösségekre bomlott, amelyek békésen megvannak egy fedél alatt. A fennmaradásért'azonban együtt vállalják a felelősséget. Az alapítók kö­zül utolsó mohikánként Derdák András próbálja összeegyeztetni a demokratikus döntéseket és az üzemszerű működtetés­hez szükséges szigort. A történetnek koránt sincs vége. Vi­lágraszóló tanulsága sem. Hacsak az nem, hogy ahol egy életrevaló ötletekkel, kitartással, megszállottsággal megáldott­megvert közösség megveti a lábát, kultú­rát teremt, ott rövidesen jobb lesz a köz­érzet is. Csillaghegyen megszokták, hogy a Mátyás király út 13-15.-ben min­dig történik valami érdekes. Kirschner Péter Csak egy telefon és a Pizza Hut az ajtajáig szállítja. Civil Budapest A Föld jövője A Magyar Természettudományi Társulat és a TIT Stúdió Egyesü­let a magyar tudomány napja al­kalmából a mindannyiunkat leg­inkább foglalkoztató kérdésről: Földünk jövőjéről rendez konfe­renciát ma délelőtt fél tizenegy­től a TIT Stúdióban (XI., Zsom­bolyai u. 6.). Az előadók között szerepel többek között Pungor Ernő, Ádám György, Beck Mi­hály, Vámos Tibor és Almár Iván. Új tehetségek Az Óbudai Társaskör Komoly­zenei Klubjában (III., Kiskorona u. 7.) ma délután öt órától Hor­váth Eszter énektanár mutatja be tanítványait. Zongorán közre­működik Bárkányi Éva. Tanácsok betegeknek A Raoul Wallenberg Egyesület tovább folytatja ingyenes beteg­jogi tanácsadását, amelyet min­den hónap első csütörtökén, így holnap délután két órakor is az egyesület irodájában (VIII., Ba­ross u. 61.) szervez. A tanács­adást dr. Nagy Orsolya egész­ségügyi jogász tartja. A beszél­getés időpontját célszerű előze­tesen egyeztetni vele a 313- 5439-es telefonszámon. Világjárók A Marczibányi Téri Művelődési Központban működő Világjáró Klub vendége lesz péntek este hat órakor Regős János, aki Ma­dagaszkáron tett útjáról, a sziget élővilágáról számol be vetített­képes előadásában. Törvény után A Lánc, Egészségkárosodott Emberek Szervezeteinek Szö­vetsége péntek délután három órakor dr. Kapocs Gábort látja vendégül, aki az egészségügyi törvény és a hozzá kapcsolódó rendeletek előkészítésének fele­lőse. A mostani találkozáson tá­jékoztatást kaphatnak az egész­ségügyi törvény végrehajtási rendeletéinek jelenlegi állásáról. A beszélgetés helye: a Lánc szö­vetség klubja (XIII., Váci út 14.). Az onkológus válaszol A Magyar Albert Schweitzer Társaság pénteken tartja össze­jövetelét az óbudai Péter-Pál Házban. Az este hét órakor kez­dődő program keretében dr. Jászonyi Annamária onkológus főorvos a szűrővizsgálatok fon­tosságáról tart előadást. Erdei kápolna A Budapesti Történeti Múzeum Baráti Köre szombatra kirándu­lást szervez a budai hegyekbe. Az útvonal: Farkasrét-Hóvirág u.-Erdei kápolna-Széchenyi- hegy. Találkozás fél tízkor az 53-as autóbusz Karinthy Frigyes úti végállomásán. Wagner-énekesek A Richard Wagner Társaság va­sárnap este hét órakor ünnepi koncertet rendez a Marczibányi Téri Művelődési Központban, a Bayreuthi Ünnepi Játékok ösz­töndíját elnyert fiatal operaéne­kesek felléptével. Lokálpatrióták Az Óbudai Baráti Kör november 9-én, hétfő délután négy órakor tartja összejövetelét az Óbudai Társaskörben (III., Kiskorona u. 7.). Kiskertek világa A Budafoki Kertbarát Kör tagjai ma is szívesen látnak minden ér­deklődőt hétfő délután öt órakor kezdődő összejövetelükön a Budafok-Tétény Művelődési Házban (XXII., Nagytétényi út 35.). Ezúttal Ripka Géza nö­vényvédő szakmérnök a kisker­tek élővilágáról, a hasznos és káros élőlényekről tart előadást. Lantművészet In memóriám Murin Bashir cím­mel a Korona Kávéházban (L, Dísz tér 16.) ad emlékkoncertet az iraki művész fia, Omar Bashir. Az ősi lant kiváló művé­sze több alkalommal lépett fel hazánkban, legutóbb a Mátyás­templomban Sebestyén János orgonaművész közreműködésé­vel. Az egy éve elhunyt művész számtalan külföldi díj mellett Liszt- és Bartók-díjat is kapott. A november 10-én, kedd este hét órakor kezdődő koncerten közreműködik Pitti Katalin, Horváth Kornél és Lantos Zol­tán. Bevezetőt mond Mikes Lil­la, az est díszvendége prof. dr. Mahdi Elmandjra. SZÍNHÁZMŰSOR Budapest Bábszínház: Marcipán cica (10, 3). Budapesti Kamaraszínház a Tivoliban: Lola Blau (8). Thália Színház: Feketeszárú cseresznye (3). Buda Stage: Bemutató előtti tesztfilmvetítés (fel 8). Fővárosi Nagycirkusz: Paládé a porondon (3). Já­tékszín: Ibusár (7). Katona József Színház: Szeget szeggel (7). Kolibri Színház: Doktor Dolittle cirkusza (3). Kolibri Fészek: Az elő­szobaszekrény boszorkánya (8111). Kolib­ri Pince: The Book of Man (7). Komédium Színház: A szerződés (7). Lézer Színház: Queen (81 8). Madách Színház az Erkel Színházban: Oliver! (7). Madách Kamara Színház: Páratlan páros (7). Mikroszkóp Színpad: Vigyázz, NATO, jön a magyar! (81 8). Mertin Színház Kamaraterem: Boldog­talanok (81 8 - nyilv. főpróba). Nemzeti Színház: A kiátkozott (7). Operaház: Figaro házassága (7 - Udvardy/1. béri.). Radnóti Színház: Iphigeneia Auliszban (7). Vidám Színpad: Család ellen nincs orvosság (7). Vígszínház: Sylvia (7). Pesti Színház: A dzsungel könyve (7).

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék