Népszabadság - Budapest melléklet, 2002. december

2002-12-21

NÉPSZABADSÁG BUDAPEST 2002. DECEMBER 2 1., SZOMBAT 37 A nagy rohamra várnak a vásározók Félmillió forint bevétel csak a belypénzt fedezi - Bármit ma már nem lehet eladni Csak a különlegességeknek és a szo­kottnál olcsóbban kínált áruknak van piacuk a karácsonyi alkalmi vásáro­kon. Az ünnepi kirakodások a rend­szerváltás előtt a kínálat bővítése miatt voltak fontosak. Mára elvesztették e funkciójukat, hiszen mindig minden kapható a hihetetlen tempóban kibő­vült kereskedelmi hálózatban. A kará­csonyi vásárokon árusítók a hét végi és a hét eleji rohamra várnak. A két legnépszerűbb pesti karácsonyi vásár a Vörösmarty téri és a Jókai-Liszt Ferenc téri. A helypénz is a kalkulált for­galomhoz igazodik, az árusok mindkét helyen 300-400 ezer forintot fizetnek a talpalatnyi helyekért. A borsos tarifa el­lenére pavilon még nem maradt üresen, sőt a szervezők mindkét helyen válogat­hatnak a jelentkezők közül. Zámbó Gabriella kézműves most pró­bálkozik először a Jókai téren. A fiatal Új esély az infarktusos betegeknek Folytatás a 35. oldalról A betegség mindenképpen orvosi el­látást igényel; hagyományosan vérrög- oldó gyógyszert kap a beteg, ám mire az hatni kezd, akár 60—90 perc is eltelhet - magyarázza dr. Voith László, a Bajcsy- Zsilinszky Kórház kardiovasculáris la­borjának vezetője. Márpedig az idő előrehaladtával egy­re több szívizom halhat el. Az intéz­ményben két és fél éve alakítottak ki úgynevezett haemodinamikai labort a kardiológiai betegeknek, ahol bal­lonkatéteres vagy más értágítási mód­szerrel a gyógyszernél gyorsabban és hatásosabban lehet megnyitni az elzáró­dott eret - hangsúlyozza Voith doktor. Ha a beteg alkalmas az eljárásra, a ta­pasztalatok szerint felére csökkenthető az infarktus utáni halálozás. Az értágítást eddig is több helyütt al­kalmazták Budapesten, szervezett ellá­tásként azonban eddig nem juthattak hozzá a rászorulók. A tisztiorvosi szol­gálat - szakemberek részvételével - hamarosan munkaidőben területi ala­pon, este hat óra után pedig ügyeleti rendben szervezte meg annak lehetősé­gét, hogy az infarktuson átesettekben hat órán belül értágítással csökkentsék az izomelhalás mértékét - mondta el mun­katársunknak Tasáry Ilona fővárosi tisz­ti főorvos. Januártól a mentők a betege­ket az Országos Gyógyintézeti Központ­ba, az Országos Kardiológiai Intézetbe, a Bajcsy-Zsilinszky Kórházba, a Sem­melweis Egyetem Ér- és Szívsebészeti Klinikájára vagy a Budai Irgalmasrendi Kórházba szállíthatják, hogy a tágítással javuljanak további életkilátásaik. A tiszti főorvos közölte, mivel új ellá­tási formáról van szó, a bevezetés után negyedévvel felülvizsgálják majd a rendszert. A következő lépés az lehet, hogy Pest megyében szintén megszerve­zik az ellátást, ott ugyanis nincsenek még szívkatéteres laborok. Köbli Anikó nőnek nincs még önálló üzlete, ezért a kirakodóvásárokon adja el a részben már zsűrizett portékáját.- Szerintem megéri majd a végére, most kezdett beindulni a dolog - mondja Gabriella, aki 350 ezer forintot fizetett a helyért. - Mindent visznek, kaspót, vázát, gyertyákat, alátéteket, forgácsvirágot. Olcsón adom, a sűrű fillér híve vagyok. Van olyan árus, aki korábban vásárló­ként ismerte a Jókai térit. A saját készí­tésű tönkölypelyva párnákat árusító Sza­bó István is közéjük tartozik. Mint mondja, első karácsonyi vására ez a mostani, még nem tudja, hogyan zárja, de a többséghez hasonlóan jobbra szá­mított. Egyelőre mindenki reményke­dik, hiszen keddig még sok minden megtörténhet. A tapasztaltabbak biztat­ják a kezdőket, hogy meglátják: az utol­só napokban mindent el lehet adni. A pulóverárus fiatalember azonban nem hisz már a csodában. Rokonai a kör­A kerületi önkormányzatok általában az amúgy is támogatásra szoruló pol­gárokat ajándékozzák meg karácsony táján. A segítség érkezhet pénz, aján­dékcsomag formájában, és úgy is, hogy egy-egy közösséghez tartozók valami olyan programon vehetnek részt, amelyre egyébként nem lenne módjuk. Józsefvárosban ezer szociálisan rá­szoruló kapott az önkormányzattól négyezer forint értékű csomagot. A lét­minimum alatt élők, a kisnyugdíjasok, a gyermekjóléti szolgálatnál nyilvántar­tottak és a családvédelmi szolgálat gon­dozásában lévők csomagjában szaloncu­kor, rizs, liszt, étolaj, mazsola, kókusz­reszelék és egyéb szükséges élelmisze­rek voltak. Karácsony alkalmából több ezer, kiegészítő családi pótlékra jogosult családnak juttatott a kerület ötezer forint plusztámogatást - tudtuk meg a polgár- mesteri hivatal sajtóreferensétől. A XIII. kerületben a Láng Művelődé­si Központban megtartott „Idősek kará­csonya” rendezvénnyel vette kezdetét az ünneplés. Az idősek klubjaiba járók és a házi segítségnyújtásban részesülő gon­dozottak (3600 ember) kaptak 4200 fo­rint értékű csomagot. A nagycsaládosok külön rendezvényen, ugyancsak a Láng Művelődési Központban 400 ajándék- csomagot kaptak Tóth Józseftől, a kerü­let polgármesterétől, majd a testi, illetve szellemi sérülteket ajándékozták meg, akik 400 csomagot vehettek át, egyen­ként 3500 forint értékben. A nappali me­legedőbe járó 150 hajléktalan is kap 2500 forint értékű élelmiszert. Az össze­sen 18 millió forint ajándékban részesü­lők a szociális, gyermekjóléti intézmé­nyek gondozottjaiból kerültek ki, a kü­lönféle fogyatékosságban szenvedő tá­mogatottakra az érdekvédelmi szerveze­tek tettek javaslatot. Hajdú László, XV. kerületi polgármes­ter és országgyűlési képviselő idén is sze­mélyesen látogatott el az állami gondos­kodás alatt álló kerületi gyermekeket ne­velő intézményekbe, nevelő- és lakásott­honokba. Száz gyermek és fiatal kapott csarnok melletti SAP-csarnokban árul­nák, nála sokkal nagyobb sikerrel. Az ot­tani vásár - a kivételektől előre elnézést kérünk - leginkább egy kínai piac kicsi­nyített másának tűnik, ahol tetőtől talpig fel lehet öltöztetni nagypapát és unokát egyaránt. A Jókai és a Liszt Ferenc téren viszont az érdeklődők a máshol nem kap­ható dolgokat keresik leginkább, és a klasszikus ajándéktárgyakat: könyvet, órát, faliképet, meg a csomagolópapírt.- Az utóbbi években már sok kereske­dő panaszkodik, hogy veszteséggel zárt; volt olyan is, aki idő előtt otthagyta a yá- sárt - tudjuk meg Vámos Györgytől, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtit­kárától. Átalakult a kereskedelem, és megvál­toztak a vásárlói szokások. A vevők egy része nem szeret fagyoskodni, inkább bemegy a fűtött plazákba, és egy helyen megvesz mindent. Pedig hosszú évekig a karácsony színfoltja volt a kitelepülés, az ajándékba vitt Mikulás-csomagon kí­vül fejenként tízezer forintot. A nehéz sorsú kerületi gyerekek karácsonyi aján­dékműsorát a Csokonai Művelődési Köz­pont rendezte meg, és több száz gyermek örülhetett az ingyen cirkuszi előadásnak. Az önkormányzat szociális és egészség- ügyi osztályának kezdeményezésére a Szociálpolitikai és Egészségügyi Bizott­ság úgy döntött, hogy gyermekenként 4200 forint rendkívüli segélyt biztosít a novemberben kiegészítő családi pótlék­ban részesülő családok részére. Ä kerü­letben 1568 család 2817 kiskorú gyerme­ke után folyósítanak kiegészítő családi pótlékot. Az ápolási díjban, a munkanél­küliek jövedelempótló támogatásában, az időskorúak járadékában és a rendszeres ahol zömmel azok a kereskedők jelentek meg, akiknek máshol is volt üzlete. Jó volt az a vevőnek és az árusnak egyaránt - teszi hozzá Vámos -, hiszen kevesebb üzlet és kevesebb áru volt a hétközna­pokon. A sokat szidott bódévárosok ügyét megoldotta az élet: a vevők elpár­toltak ezektől a helyektől, ahol csak azt lehetett kapni, amit bárhol másutt is. Nem is ez volt a probléma, hanem az, hogy az állandó üzletet bérlő boltosok joggal háborogtak a járdán sátrat verő alkalmi árusok ellen, akik elszívták tő­lük az ünnepi forgalom egy részét. Az önkormányzatok pedig nehezen léptek, mert a karácsonyi helypénzek számukra biztos bevételt jelentettek. Néhány vásár időközben érdektelen­ség miatt megszűnt, ami megmaradt, an­nak van létjogosultsága. A speciális cik­kek, a népművészeti ajándéktárgyak ke­lendők, másrészt színesítik a kínálatot, a vásárok pedig hangulatosabbá teszik a várost - véli a főtitkár. Egész évben a Vörösmarty téri vásárra készül Czuk Gyuláné Csépi Mária kéz­műves. Az exközgazdász kötött sapkáit már ismerik a vevők, akik minden évben visszajárnak hozzá. Az átlagosan 7-8 ezer forintért kínált különleges fejfedő­ket - készítőjük szerint - nemcsak kül­földiek, hanem az igényes magyar kö­zönség is vásárolja. Érdekes módon a legdrágább, 12 ezer forintos sapkák kel­nek el a leggyorsabban. Czukné egyelőre nem értékeli az idei vásárt, csak annyit mond: még van pár nap, reméli, elfogy a portékája java része. — Nem panaszkodunk, de dicsekedni sincs okunk — válaszolja a forgalmat fir­tató kérdésünkre a Vörösmarty téren áru­sító csorvási Hudák Józsefné. A családi kéziszövő műhelyből kikerülő Bocskai- ruhák és menték iránt jórészt a külföldön élő magyarok érdeklődnek, de vásárolják az itthon rekedtek is. Az ünneplőként is viselhető női ruhák ára 35 ezer forint, ami nem sok ahhoz képest, hogy ennyi pén­zért a hagyományos butikokban legfel­jebb fekete bársony csőruhát kapni. A Vörösmarty tériek is a hét végi nagy rohamra várnak, még nem szeretnek ösz- szegezni, de azt többen mondják, hogy az idén több a külföldi vevő. Tudva, hogy a szerencsés kiválasztottak akár majdnem félmilliós bérleti díjat is kifizetnek a lehe­tőségért, sejthető, hogy a Belváros szívé­ben nem rossz üzlet a vásározás. Sándor Tünde szociális segélyben részesülő összesen 609 ember számára a bizottság határoza­ta alapján 7000 forint rendkívüli segélyt biztosítanak. A karácsonyi rendkívüli se­gélyek kifizetésére az önkormányzat több mint 16 millió forintot fordított. Budafok-Tétény önkormányzata csak­nem ezer gyermekes családot részesített rendkívüli gyermekvédelmi támogatás­ban, összesen hárommillió forint érték­ben. Ezer idős, illetve sérült számára jut­tattak el egyenként háromezer forint ér­tékű ajándékcsomagot. Már november végén felvették a kapcsolatot különböző civil és társadalmi szervezetek tagjaival, és az ő javaslataik alapján állították ösz- sze a rászorultak listáját. Cs. K. É. Befogadó Millenáris Pályázat nélkül, de egyöntetű szakmai támogatással lett decembertől a Mille­náris Kht. művészeti igazgatója Derdák András. Az intézmény átalakításáról, bővítéséről, tárgyalásokról beszélget­tünk Derdákkal, valamint arról, végképp elhagyja-e a Banán Klubot, amelyet ti­zenhárom éve barátaival hozott létre.- Változtat a Millenáris művészeti kon­cepcióján?- A Millenárisnak eddig nem nagyon volt koncepciója, talán annyi, hogy év vé­gén bezár. Nemrég megírtuk a saját mű­vészeti tervünket, amely a kormány elé került. Ez a tervezet 2006-ig szól.- A korábbi, „ koncepciótlan ” műkö­déshez képest jön a forradalmi változás?- Forradalmi változás nem lesz, de az elképzeléseink október óta nyomon kö­vethetőek. Elvünk: nem adunk állandó te­ret projekteknek. Sokszínűnek kell lennie a Millenáris programjának. Természete­sen befogadunk társulatokat pár hónapra, például a Krétakör Színház nálunk készí­ti a Hideg gyermek című előadását.-Miért van kevesebb színházi előadás, mint az előző vezetés alatt?- Egyrészt kisebb a Millenáris költség- vetése, mint korábban. Másrészt a techni­kai berendezéseket egy bonyolult kon­cepció szerint lízingeljük, ráadásul ezek leginkább tévéstúdió működésére alkal­masak. Szeretnénk megvenni a technikát. Ehhez persze ki kell termelni az árát, ezért tévéstúdióként is működtetjük majd. A bevételből finanszírozhatnánk a színházakat és a koncerteket.- Szó volt arról is, hogy az egyik épü­letbe a Szabó Ervin Könyvtár egy tagin­tézménye költözne. Mikor nyit meg?- A hét elején kaptuk meg a könyvtár koncepcióját, januárban elkezdhetünk tárgyalni. A probléma annyi, ők az egyet­len mobil-nézőterű helyet, a Fogadót sze­retnék megkapni. A Fogadót viszont ak­kor adhatjuk át, ha ugyanezt a funkciót egy másik épület betöltheti. Már kinéz­tünk erre a Ganz Park egykori Melegpör­gető épületét. Ez azért jó, mert öt és fél méteres betonfalai vannak. így elég jó a szigetelés, ellentétben a Fogadóéval. Saj­nos ez a hely magántulajdonban van.- Most hogy művészeti vezető lett, vég­képp magára hagyja a Banán Klubot, amelyet ön alapított?- Két éve az egyesület elnöke. A Ba­nánban nem a munkámra van szüksége, hanem a tapasztalataimra. Felújítottuk az épületet, de az építkezés alatt eltűnt sok berendezési tárgy, amiről meg nem tud­ták, hogy mire jó, azt levizelték. Bizonyí­tékunk nincs arról, hogy ki volt az. Most van egy új, szigetelt, ám üres épület. Ezt próbáljuk „feltölteni” - például a Nemze­ti Kulturális Örökség Minisztériumának támogatásával. Szemere Katalin Ingyenállatkert az egy százalékért Ingyen látogathatnak el december 25-én a Fővárosi Állat- és Növénykertbe azok, akik személyi jövedelemadó-bevalláskor adójuk égy százalékával az intézményt támogatták. Az állatkert egyébként az év minden napján várja a nagyközönséget, a nyitvatartási rend azonban az ünnepek miatt megváltozik. December 24-én és 31-én reggel kilenc és déli egy óra január elsején pedig reggel kilenc és délután négy óra között látogatható a kert. Az idén az állatkert sem marad karácsonyi ajándék nélkül, hiszen a napokban sarki farkasfalka érkezett Budapestre Pécsről. Az öt állat a Bagolyvár oldalában kialakí­tott kifutóban talált új otthonra. y. m. p. Nem volt közmeghallgatás A december 19-én megjelent írás állítá­sával ellentétben a napokban nem ren­deztek közmeghallgatást az I. kerület­ben a vári lakások eladásáról. A cikk technikai hiba miatt került az újságba. Az érintettektől elnézést kérünk. Lovagok a gyermekekért Jótékonysági akciójuk keretében Artúr király magyarországi lovagjai, a Round Table klub tagjai december 14-től 22-ig idén karácsonykor is játék ma­cikat árusítanak a Campona bevásárlóközpontban. Akárcsak tavaly, a vásár­lók a Heim Pál Gyermekkórházat támogatják oly módon, hogy az akció bevé­teléből a Magyarországi Kerekasztal Egyesület egy nagy értékű orvosi műszert - intenzív őrzőberendezést - vásárol a gyermekkórháznak. A lovagok jelmon­data: „Az egyén kötelessége a közösség szolgálata" fotó: bánhalmi jános Az önkormányzatok karácsonya ^ ______________________—sk:_______________ütt-4 -----------------------------------------mässt A Jó kai téren inkább a különlegességeket keresik a vásárlók

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék