Népszabadság - Budapest melléklet, 2003. február

2003-02-25

NEPSZABADSAG BUDÁM PEST 2003. FEBRUÁR 25., KEDD Átadás előtt a belvárosi mélygarázsok Több hónapos késéssel vehetik használatba az autósok az V: kerület föld alatti parkolóit Napokon belül befejeződik a próbaüzem a Szabadság tér alatt fotó: szabó Bernadett Nyolc hónapos késéssel, tavaly június helyett az idén március elején nyitják meg a próbaüzemben már működő Szabadság téri felszín alatti parkolót. A Lipót Garázsban minden megkez­dett fél óra várakozás száznyolcvan fo­rintba kerül majd. Hónapokat késik a Szent István téri mélygarázs átadása is, az üzembe állítás tavaly év vége he­lyett ez év tavaszára várható. Két héttel ezelőtt megkezdődött az ere­detileg 2002 júniusára tervezett próba­üzem a Szabadság téri Lipót Mélygarázs­ban. A közönség azonban egyelőre nem veheti birtokba a huszonhatezer négyzet- méter beépített alapterületű, nyolcszáz férőhelyes parkolót, számukra március elején, legkésőbb a hónap közepén nyílik meg a kapu — tudtuk meg Márta Julian­nától, az építtető, a Mélygarázs 2000 Kft. ügyvezető igazgatójától. A Strabag beru­házásában, mintegy 3,2 milliárd forintból készült létesítményt nyolc hónapos ké­séssel adják át, a kötbér a kiesett bérleti díjjal együtt milliárdos nagyságrendű. Az elszámolás azonban még nem tisztázott, hiszen a beruházó, a kivitelező, valamint a garázs üzemeltetője is a Bauholdinghoz tartozó Strabag egy-egy csoportja. A ki­vitelezést a Mélygarázs 2000 Kft. finan­szírozta, részben saját forrásból, részben banki hitelből. Az építés a Strabag Építő Kft. 47. direkciója nevéhez fűződik, az üzemeltető pedig az e célra alakult - ugyancsak Strabag-leányvállalat - Parko­lás Kft. lesz. A bérletre leköthető helyek csaknem negyven százalékára aláírt szerződés van, de folyamatos az érdeklődés, sok kör­nyékbéli cég és lakó jelezte állandó par­kolási szándékát. Céges autók havonta ötvenezer, forintért, a szomszédban élők pedig 29 500 forintért válthatják meg ál­landó helyüket a felszín alatti parkoló­Bűniildözés Angyalföldön Folytatódik a XIII. kerületi önkormány­zat együttműködése a Budapesti Rendőr­főkapitánysággal, a helyi tűzoltó-pa­rancsnoksággal és az Angyalföld Polgár­őr Szervezettel. 2003—2006 között a XIII. kerületi rendőrök évi 20 millió, a tűzoltók 2 millió, a polgárőrök 1,5 millió forintos támogatást kapnak. Angyalföld 1999-ben a bűnüldöző szervek munkájának támogatása, vala­mint a lakosság nyugalmának és biztonsá­gának erősítése érdekében lépett kapcso­latba a kerületi rendőrkapitánysággal. Két évvel később a tűzoltósággal és a polgár­őrökkel alakult ki együttműködés. Ennek keretében az önkormányzat pénzt biztosí­tott a szervezetek munkájához. Az érintet­tek technikai eszközök és berendezések beszerzésére, korszerűsítésre, tevékeny­ségüket ismertető akciókra és az állomány jutalmazására fordították a támogatást. V. G. Z. ban. Átmenő vendégeknek minden meg­kezdett fél óra száznyolcvan forint lesz. Az eredeti elképzelés szerint az építke­zés miatt feltúrt Szabadság teret a garázs átadásának idejére rendezni kellett volna. A beruházó a teljes parképítési dokumen­tációt saját költségén elkészítette, de szer­ződési kötelezettsége csak az építési terü­let - mintegy húszezer négyzetméter ­Előzetes adatok szerint tavaly a 2001. évinél kisebb mértékben fejlődött a ré­gió ipara. Budapesten különösen jó évet zártak a külföldre szállító cégek - tájékoztat a KSH gyorsjelentése. A Pest megyei ipar bővülése szintén lelas­sult, bár mutatói így is jobbak a fővá­roséinál. Ez főként az agglomeráció ipari súlyának erősödésével magyaráz­ható. MUNKATÁRSUNKTÓL Tavaly javult a budapesti ipar teljesít­ménye, bár bővülése lassult az előző évekhez képest. A statisztikai hivatal hétfőn kiadott gyorsjelentéséből kide­rül: az ágazat termelése a múlt évben helyreállítására szólt. A rendezési munka előkészítése elkezdődött, ám a teljes be­fejezéshez az önkormányzat - mint a töb­bi terület tulajdonosa - együttműködése is szükséges. Ä rendbe tett tér gondozása a kerület dolga lesz. Hónapokat késik a 2,8 milliárd forint­ból épülő Szent István téri mélygarázs át­adása is. Egyelőre tartalék áramforrásról működik, így a berendezéseket nem tud­ták egyszerre kipróbálni. A napokban azonban ez a gond is megoldódik, és ak­kor már a nyitás pontos idejét is tudni le­het - nyilatkozta lapunknak Sándor Ist­ván, a Szent István téri Mélygarázs Kft. igazgatója. A Szent István-bazilika előtti tér alatt öt szinten, összesen 404 gépkocsi par­kolhat majd, gépi működtetésű rend­szerben. A garázsba a Sas utcai oldalról lehet majd behajtani - gyalog a térről két lépcsőn juthatnak le - az 1-es szintre, ahol hat átadókabin végzi a ki- és belép­tetést. Ez a rendszer viszi el a járműve­ket a föld alatti parkolószintekre, ahol két sorban, emeletenként 101-et tárol­csupán 1,6 százalékkal haladta meg a 2001-est. Ennél rosszabb eredményt legutóbb 1999-ben produkált az ágazat, akkor el is maradt a termelés az 1998- astól. A lassulás nem most kezdődött: 2001 elejétől, egy kivételével minden negyedév teljesítménye gyengébb az előző évinél. A fővárosi iparon belül to­vábbra is a vegyipar és a gépipar a meg­határozó - előbbi 33, utóbbi 30 százalé­kot tett hozzá tavaly az ipar teljesítmé­nyéhez —, előbbi súlya csökkent, utób­bié nőtt a múlt évben. Biztatóbbak viszont az értékesítés eredményei. A budapesti ipari cégek el­adásai tavaly 2,1 százalékkal haladták meg az előző évit, míg 2001-ben csak 1,6 százalékos volt a növekedés (persze nak. A rendszer állandó bérlők és alkal­mi parkolók kiszolgálására is alkalmas. A mozgássérülteket a tér jobb oldalán kiépített lift szállítja a felszín alá. Az átadóterület egészét ipari kamerás videorendszerrel őrzik. A beruházás kapcsán tizenkétezer négyzetméternyi díszburkolatot fektet­tek le a Szent István téren és a Herceg- prímás utcában, amelyet a kerületi sza­bályozási terv szerint újított meg az ön- kormányzat, illetve az e célra alakult Szent István téri Mélygarázs Kft. A mintegy 750 millió forintos felújítás so­rán a bazilika elé két, vízforgató rend­szerrel ellátott díszkutat építettek, az ut­ca pedig környezetbe illő, új közvilágí­tást kapott. A teret vörös kővel és fehér mészkővel vonták be, míg a bazilika két nyugati sarkánál lévő díszkutat tardosi vörös és carrarai fehér márványból, va­lamint gránitból emelték. A bazilika be­járata előtti felületet Európában egye­dülálló módon két kültéri mozaikpadló díszíti. Német H. Erzsébet a mutató így is elmarad a csúcsot jelen­tő, 2000. évi 9,7 százalékos javulástól). Bár az exportteljesítmény évek óta na­gyobb az összes értékesítésnél, a kü­lönbség egyre csökken. A külföldi el­adások 2001 elején még 22,6 százalék­kal haladták meg az előző évit, a növe­kedés szintje a múlt év végére 7,7 szá­zalékra mérséklődött. Az összértékesí- tés bővülése ez idő alatt 6,8-ről 2,1 szá­zalékra esett vissza, így a különbség 16 százalékpontról 5 százalékpontra zu­hant. A fővárosi ipar tehát változatlanul főként a külföldi piacokat célozza meg, a belföldi eladások volumene - 2000 kivételével - évente 3-7 százalékkal csökkent. Folytatás a 23. oldalon Nem nő a hivatal létszáma Támogatta a fővárosi állatkert Majom- ház-rekonstrukciój ának megkezdését tegnapi ülésén a Főpolgármesteri Kabi­net. A tervek szerint a főváros 300 millió forintot költ idén erre a célra. (írásunk a 23. oldalon). Elfogadta a város vezetése azt az előteljesztést is, amely szerint a fő­városi önkormányzat a kerületekkel kö­zösen pályázik szennyvízcsatorna-támo­gatásra. Az idén mintegy hetvenöt kilo­méternyi csatorna épülne, összesen 4,5 milliárd forintért, amelyből 1,7 milliárdot a főváros, 1,4 milliárdot a kerületek, 1 milliárdot a központi költségvetés, 0,4 milliárdot pedig a lakosság fizetne ki. Visszaadta további egyeztetésre a ka­binet azt a tervezetet, amely szerint 60- 70 fővel emelnék a Főpolgármesteri Hi­vatal dolgozói létszámát, nem bizonyí­tott ugyanis, hogy szükség van-e a lét­számemelésre. A hivatalban néhány éve takarékossági szempontokból csökken­tették az alkalmazottak számát, a terv szerint ez az állapot állna vissza. T. E. G. Minőség az ÁNTSZ-nél Szervezettebb és a korábbinál precízebb szolgáltatásokat, hatékonyabb ügyinté­zést, mindig azonos módon működő hi­vatalt és mintegy négypolcnyi irathalmot eredményezett, hogy az európai uniós csatlakozást megelőzően, egy év alatt ISO minőségtanúsítványt szerzett az Ál­lami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ANTSZ) Fővárosi Intézete. A kerületi hivatalok munkájának minőségét is tanúsító bizonyítványt március 19-én ünnepélyes keretek között veszi át az in­tézmény a DECRA cégtől - tudtuk meg Tasáry Ilona fővárosi tiszti főorvostól. A minőségtanúsítás mintegy tízmillió forintos költségének felét pályázati forrá­sokból, másik felét saját költségvetésük­ből állták. A minőségbiztosítás kiépítésé­nek igénye hívta fel a szakemberek fi­gyelmét például arra, hogy a szolgálat a különféle táptalajok és oltóanyagok táro­lásához ugyan rengeteg hűtőt használ, ezek ellenőrzésére azonban korábban nem fordítottak kellő figyelmet. A tanúsí­tás óta megoldott a hőmérők kalibrálása, rendszeresen ellenőrzik a hőmérsékletet. K.A. Lapszél Ferencváros A távmunkáról lesz szó a Ferencvárosi Európai Integrációs és Vállalkozásfej­lesztési Egyesület február 25-én, három órakor kezdődő rendezvényén, amelyet a Bakáts u. 8. szám alatt rendeznek meg. II. kerület Kerületi televízió létrehozását tervezi a városrész vezetése. A Budai Polgár cí­mű lap és az önkormányzat honlapja mellett naprakész hírekkel, a városrész életével foglalkozó műsorokkal szolgál­na a helyi médium. Belváros Régi, Vadász utcai helyiségéből új helyre, a Hold utca 19. szám alatti ház első eme­letére költözött a Belvárosi Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Hétköznap 8- 16 óráig kereshető fel, telefonszáma vál­tozatlan: 302-0100, 302-3307, 302-3308. A már épülők mellett újabb mélygarázstervek körvonalazódnak az V. kerület­ben. Úgy tudjuk, tavaly elkészült a Balassi Bálint utcai Olimpiai parkkal és mélygarázzsal kapcsolatos elképzelések tanulmányterve. Leghamarabb 2004- ben elkezdődhetnek a munkák. A József nádor téri, hatszáz férőhelyes beruhá­zás előkészítése már lezajlott, ám forráshiány miatt halogatja a kerület az épít­kezést. Ugyancsak a pénzügyi háttér hiánya hátráltatja a jogerős építési enge­déllyel is rendelkező Bástya utcai sport- és szabadidőközpont, illetve az alá tervezett kétszázötven férőhelyes mélygarázs építését. A beruházások felesle­gesek, és tovább csökkentik az amúgy is csekély, minőségi zöldfelület nagy­ságát az V. kerületben - mondta lapunknak a Levegő Munkacsoport elnökhe­lyettese, Schnier Mária. Az Olimpiai parkban ráadásul legalább két évszáza­dos fa esne az építkezés áldozatául, a garázs fölé felhordott másfél méteres földrétegen pedig a fák helyett legfeljebb csak fű és cserje élne meg. A Hon­véd tér az V. kerületnek olyan zöld oázisa, amelyhez nyúlni vétek lenne. Lassult a régió iparának fejlődése Az ipari dolgozók száma a fővárosban csökkent, Pest megyében nőtt /'jmiljon feb í 16.00 ■j :Iliim:-r I I -r I r->­au au L UUJ 2 J r. Makk Egy mosollyal több Vásárlása összértékéből f (J%keávezményt kap Megjegyzés: * Az akció a dohányáruk kivételével, minden árucikkre vonatkozikI rnmm m Sߧ W • A kedvezmény a pénztárnál kerül levonásra, vásárlásonként egyszeri alkalommal! mMM g BM Jj tfU f ff J W Íw^ÍÍM Kl %ß EK MW m 4

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék