Népszabadság - PestVidék melléklet, 2000. november

2000-11-07

NÉPSZABADSÁG &lwa PestVidék 2 0 0 0. NO VEM BÉR Z._, KEDD Sóbarlangot alakítanak ki Törökbálinton Kiegyensúlyozott gazdálkodás mellett folyik a tüdőgyógyintézet rekonstrukciója Javában tart a felújítás Pest Megye Közgyűlésének legutóbbi ülésén dr. Fülöp Rudolf, a Törökbálinti Tü­dőgyógyintézet igazgatója terveiről beszámolva elmondta, hogy a jövő év első fe­lében, az addigra kialakított sóbarlangban megkezdődhet az úgynevezett haloterápiás kezelés, amellyel a jelenlegi ellátás komplexebbé, hatékonyabbá te­hető. A beszámoló szerint a gyógyintézet mutatói a hasonló profilú egészségügyi intézményeknél szinte minden téren jobbak. A kedvező klímájú 11 hektáros park­ban álló főépület alapjait a jezsuita rend rakta le az ezerhétszázas években, és a század utolsó negyedében került a Majláth család birtokába, 1926 óta mű­ködik kórházként. Az ötvenes években 150, ma 271 ágy áll a gyógyítás szolgá­latában. A megyei intézmény ma a dina­mikusan fejlődő régió 818 ezer polgára egészségének letéteményese. Tavaly hatezer ember feküdt ágyain hosszabb- rövidebb ideig, a járóbeteg-rendelése­ken 25 ezren fordultak meg, a megye 110 településén háromszázezer tüdőszű­rő-vizsgálatot végeztek. A tüdőgyógyintézet rekonstrukciója jó ütemben halad. A pályázaton nyert cím­zett támogatás és megyei forrás segítsé­gével folyó munka a betegellátás színvo­nalának emelését szolgálja. Felújítják az épület tetőszerkezetét, a födémet, átépí­tették a fűtési rendszert, komfortosítják a kórtermeket, központosítják az oxigén- és vákuumellátást, s kiépült a központi nővérhívó. A rekonstrukció eddigi ered­ményeként a mintegy háromszáz éves épület kórtermeinek csaknem kilencven százaléka komfortos már, s a munka be­fejezésével valamennyi azzá válik. Meg­újult a mosoda és a konyha is. Új gépek és műszerek kerültek az in­tézménybe: a bronchológiai, a pul- monológiai diagnosztika ma használatos legkorszerűbb berendezéseinek segítsé­gével szinte a kialakulással egy időben felismerhetők a rosszindulatú daganatok, ami egyúttal a gyógyulás lehetősége is. A kórház-rekonstrukcióval egy időben profilbővítést is végrehajtottak. A tüdő- és szívbetegségek komplexitása, a két szerv megbetegedésének epidemiológiai szerepe szülte igény a bel-kardiológiai részleg kialakítása. A modem vizsgáló- eszközökkel felszerelt gyermek-pul- monológiai osztály lehetőséget teremtett a légúti betegségekben szenvedő Pest megyei csecsemő- és gyermeknépesség magas szintű ellátására. A kedvező köz­lekedési lehetőségek miatt - az Ml-es, M7-es és MO-ás törökbálinti leágazásától öt perc alatt, a fővárosból a 72-es autó­busszal húsz perc alatt - könnyen megkö­zelíthető. Az MO-ás autóút jóvoltából ma már a dabasi térségéből sem esik messze. A további szakmai fejlesztés keretében a kórház területe alatt húzódó - a jezsui­ták által egykor borospincének használt - barlangrendszert szintén a gyógyító-meg­előző munkában akaiják felhasználni. A támfal és a fogadóhelyiség építése no­vember folyamán megkezdődik. Magá­ban a barlangban kisebb átalakítások után a jövő év első felében hozzákezdhetnek a haloterápiás kezelésekhez, ami a gyógy­szeres kezelés mellett a szervezet védelmi tartalékainak helyreállítását is elősegíti. Az intézet gazdálkodása kiegyensúlyo­zott volt az elmúlt öt évben. A betegforga­lom évek óta tartó emelkedése, a racioná­lis gazdálkodás hatására mindig rendelke­zésre állt a szükséges fedezet, nem keve­redtek adósságba, pedig a kórházaknak piaci viszonyok között kell bevételeiket előteremteni, miközben költségvetési in­tézményi rendszerben működnek. A gazdálkodás többletbevételei a dol­gozóknak többlet személyi juttatások kifi­zetését tették lehetővé. Az éves működés­re 1994-ben 412 millió, 1999-ben pedig 835 millió állt rendelkezésre. Személyi juttatásokra a kórház 1994-ben 184, míg 1999-ben 375 millió forintot fizetett ki a járulékokkal együtt. A dologi kiadásokra az 1994-es 166 millió forinttal szemben 1999-ben 341 milliót fordítottak. Viktor Sándor Marton Lászlóné gazdasági igazgató a barlangban FOTÓK: KOVÁTS ZSOLT EU-információs iroda nyílik Kiszorulnak a kis boltok A csekélyebb forgalmú fővárosi utcákon csökken a bérleti díj A kiskereskedelmi üzletek piacán foly­tatódik az átrendeződés. A még egy év­tizede is előkelő helyezésű körutak mentén sok üzlet tart zárva. Ez azon­ban csak részben a bevásárlóközpon­tok hatása, helyükön a korábban meg­szokottól eltérő profilú üzletek nyíl­nak. A külföldi és vidéki cégek egyre bátrabban vesznek ki üzlethelyiséget a város élénk gyalogosforgalommal jellemezhető utcáin. Van élet a bevásárlóközpontokon kívül is, de a korábban a hagyományos kiske­reskedelmi területnek számító környékek átalakulnak. A tőkeerős külföldi cégek elsősorban a plazákban béreltek üzletet. A kiskereskedelem azonban kezd túllép­ni az első megrázkódtatáson, és kezdik megtalálni a terület fekvésének megfele­lő üzletprofilt - mondta érdeklődésünkre Doszpoth Péter, a Colliers International munkatársa. Már ahol érdemes üzletet nyitni. A főutaktól távolabb fekvő, kis for­galmú területeken egymást érik a bezárt boltok, bár legújabban vannak kivételek. Bérlőt egyre nehezebb találni a helyisé­gekre, így nem véletlen, hogy a bérleti díjak jó esetben is csak stagnálnak, a bérleti jogot pedig - általában - a tava­lyinál csak olcsóbban lehet eladni. Az üzletet bezárok között akadnak olyanok, akik bevásárlóközpontba köl­töznek, vagy befejezik tevékenységüket (sok üzlettulajdonosnak például jobban megéri a helyiség bérbeadása, mint az üzlet rengeteg vesződséggel és kocká­zattal járó fenntartása), de sok cég a fej­lődése során eljutott arra a szintre, hogy jobb helyre költözzön. Utánpótlásuk is van: egyre több, az utóbbi időben meg­erősödött vidéki cég szeretne Budapes­ten is üzletet nyitni, másrészt a külföldi láncok, kiskereskedelmi cégek is kezdik felfedezni maguknak a bevásárlóköz­pontokon kívüli világot. Bár a külföldi kiskereskedelmi cégek jórészt még min­dig a plazákban működnek, egyre töb­ben jelennek meg az utcákon. A körutakat sem lehet azonban egyenlő mércével mérni - figyelmeztet Doszpoth Péter. A legértékesebb terület például a Szent István körút, a Teréz kör­út, a Károly körút és az Erzsébet körút. Kevésbé frekventált ugyanakkor a Jó­zsef körút. Ezeken belül is megkülön­böztetnek azonban egyes kisebb része­ket, így például az Oktogon környékét és a Blaha Lujza teret. Az üzletek értéke egyébként sok apró dolgon múlik. A Rá­kóczi út Astoria és Blaha Lujza tér kö­zötti szakaszán például az út két oldala között is jelentős különbség van. Az egykori Üránia mozi oldalán egyre gyengül a forgalom, míg az út másik fe­lén jóval komolyabb a kereslet. A kü­lönbség azonban gyorsan kiegyenlítőd­het, ha a mozi felújítása befejeződik, és még egy-két gyalogosvonzó létesítmény nyílik. A körutak keresettségét azonban ez a rész - rosszabb fekvése miatt - vár­hatóan soha nem éri el. Külön kategóriát jelentenek az utóbbi időben dinamikus fejlődésnek indult utak, mint például a Váci út vagy Budán a Lajos utca bizonyos szakaszai. Ezek mentén egyre több kiskereskedelmi cég és szolgáltató telepedett meg, de nem el­sősorban a gyalogosok nagy száma, ha­nem a komoly átmenő forgalom miatt. Az üzlethelyiségek piacán egy biztos pont van, a Belváros. A Váci utca és köz­vetlen környéke őrzi régi fényét, bár a bérleti díjak a már most is magas árak miatt csak enyhén emelkednek. A magas bérleti díjak ellenére nem is lehet zárva tartó üzletet látni. Szintén nő a kereslet az új Váci utcában, de ott egyelőre még enyhe túlkínálat tapasztalható. Üres kirakat fotó: sopronyi gyula Az üzlethelyiségek piacán újabb nagy átrendeződésre lehet számítani amiatt, hogy az önkormányzatok 2003-tól meg­szüntethetik a bérleti szerződésekben a „határozatlan időre” szóló kitételt, így bármikor cserehelyiség biztosítása nél­kül felmondhatják a bérletet. Ezzel a bérleti díjakat akár a piaci árakig is sró­folhatják. Ez a bérleti jog értékét is erő­sen csökkenti, kivéve a legjobb helye­ken lévő üzletek esetében. Azokat ugyanis a helyhatóságok az üzlethelyi­ség-privatizáció közben is megtartották (öt év alatt kilencven százalékról hat­vannyolcra csökkent az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek aránya), és várhatóan nem is válnak meg tőlük. A. G. A Pest megyei Területfejlesztési Tanács legutóbbi ülésén értesültek a tanács tag­jai, hogy alig egy hónap múlva megnyílik az Európai Információs Pont a Várme­gyeháza földszintjén. Az iroda létesítésé­ről májusban döntött a közgyűlés, műkö­désére egymillió forintot biztosított a ta­nács. Ezzel egyidejűleg a Pest megyei Te­rületfejlesztési Kht. pályázatot adott be a Külügyminisztériumhoz. Az így elnyert hárommillió forint birtokában a Külügy­minisztérium és a megye önkormányzata szeptemberben megkötötte a szerződést az információs pont felállításáról. Az információs pont vállalta, hogy a megyében rövidesen négy alpont létreho­zásával segíti az EU-információk terjesz­tésének hatékonyságát. A tervek szerint Érden, Nagykőrösön, Szentendrén és Vá­cott lesz ilyen iroda. Az említett települé­sek polgármesterei szándéknyilatkozat­ban rögzítették együttműködési hajlan­dóságukat, mely szerint helyszínt és meg­Röntgengépekre pályázik Gödöllő MUNKATÁRSUNKTÓL Harmadszor is megpályázza a röntgen­géppark korszerűsítésére elnyerhető ál­lami támogatást a gödöllői Tormay Károly Egészségügyi Központ. Egy- egy, összesen kilencvenmillió forint ér­tékű gépet szeretne vásárolni az intéz­mény már harmadik éve. A jelenlegi géppark karbantartása évi egymillió fo­rintot emészt fel. A város vállalta, hogy ha az Egészségügyi Minisztérium ked­vezően bírálja el az igényt, akkor kifi­zeti a huszonhétmillió forintos önrészt és az üzembe helyezés költségeit. Az egészségügyi központ négy és fél mil­lió forintot fordítana saját bevételeiből a korszerűsítésre. felelő képzettségű személyt biztosítanak az alpontok felállításához, valamint vál­lalják a rendezvények szervezését és a la­kosság megfelelő tájékoztatását. Jóllehet a Pest megyei Európai Infor­mációs Pont hivatalosan még nem is mű­ködik, máris részt vett például az Ezred­végi Vármegye Fesztiválon, megjelent az Érd Expón, közreműködött a budapesti őszi vásáron a Külügyminisztérium mun­kájában. Az iroda működési feltételeinek javítása, az EU-integrációra történő fel­készülés előmozdítása érdekében pályá­zatot adott be a Gazdasági Minisztérium­hoz is. Az információs pont már felvette a kapcsolatot a Vág-Duna-Ipoly Eurorégi- óval az információáramlás, valamint kö­zös programok, projektek szervezése ér­dekében. ^ A tervek szerint december 5cen lesz a Pest megyei Európai Információs Pont hivatalos megnyitása. V.S. Lapszél Százhalombatta Ötszáz hatvanöt évesnél idősebb lakost látott vendégül a Mól Dunai Finomítójá­ban Vezér Mihály polgármester a hagyo­mányos idősek napján. Az ünnepi műsor és az ebéd után tartós élelmiszereket, ap­róbb konyhai cikkeket tartalmazó csoma­got kaptak a város vállalkozói, gazdálko­dó társaságai jóvoltából az idősek. Vecsés A Monor Telefon Társaság mozgó ügyfél- szolgálata ma délelőtt 9 órától 15 óráig a József Attila Művelődési Házban fogadja az ügyfeleket. Az előfizetők a számlázás­sal és a kábeltelevíziózással kapcsolatos problémáikkal is felkereshetik az MTT munkatársait.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék