Szabad Nép, 1945. augusztus (3. évfolyam, 105-129. szám)

1945-08-01 / 105. szám

VIIAC PROLETÁRJA! EGYESÜLJETEK! SZABAD NÉP a kis Faraghók eltávolítá­sáról — Újabb segítséget kapnak a vasuta­sok — Nagybérletek helyett kisemberek kapnak halászati jogot — Az iparban fog­lalkoztatott vidéki tisztviselők módosított kollektív szerződése 1 A M A G Y A R KO MM l J N 1 STA P Ä RT KÖZ P 0 N T 1 LAPJA 1 Dl ÉVFOLYAM, 105. SZÁM ÁRA 3 PENGŐ SZERDA, 1945 AUGUSZTUS 1 A kommunista párt tömegereje A „Szabad Nép“ mai száma közli a Központi Vezetőség Titkár­ságának határozatát, melyben kö­szönetét szavaz az északmagyar- országi területi bizottságnak és a miskolci szervezet vezetőségének, a budapesti területi bizottságnak és a tatabányai szervezet vezető­ségének, a délmagyarországi terü­leti bizottságnak és a szegedi szer­vezet vezetőségének, végül a dél­dunántúli területi bizottságnak és a pécsi szervezet vezetőségének a a miskolci, tatabányai, szegedi és pécsi tömeggyűlések előkészítése körül és teljes sikere érdekében kifejtett kitűnő munkájukért. Ez a határozat látszólag csak a kommunista párt belső ügye, mégis kikívánkozik a „Pártügyek“ rovatból, mert országos jelentő­ségű kérdést érint. Pártunk szegedi nagygyűlésén 70.000 ember vett részt, Pécsett ugyanaznap 40.000 ember. Egy héttel előtte Tatabányán 30.000-en. Cegléden 10.000-en hallgatták a kommunista párt szónokait. Ezt megelőzően Miskolcon 40.000 em­ber hallgatta Rákosi Mátyás elvtársunkat. Mit bizonyítanak ezek a szinte példátlan erejű, im­pozáns seregszemlék? A Magyar Kommunista Párt tömegerejét, hatalmas és növekvő befolyását a magyar dolgozó népre. Szervezeteink jó munkát végez­tek: az agitáció, a propaganda, a gyűlés-szervezés technikája terén. De nincs az az agitáció és propa­ganda, niims az az ügyes szerve­zési technika, mely egymagában biztosítani tudná, hogy a kommu­nista párt gyűléseire hétről-hétre tízezres tömegek jelenjenek meg, ha a tömegek közömbösen vagy ellenségesen állnának szemben a kommunista párt hirdette igaz­ságokkal, ha a nép nem bízna pártunkban, ha nem övezné pár­tunkat egyre növekvő szeretettel. Tömeggyűléseink tapasztalatai alapján büszke örömmel állapít­juk meg, hogy a Magyar Kommu­nista Párt nagy és erős párt, a szó igaz értelmében a magyar nép pártja. A feladat: tovább erősíteni pár­tunkat! Hatalmas, erős, nagy kommunista párt nélkül nincs erős és hatalmas magyar demo­krácia. Az erős kommunista párt védi és oltalmazza a magyar de­mokráciát: ha tehát naggyá és erőssé tesszük pártunkat, akkor a magyar nép, a magyar demo­krácia ügyét szolgáljuk. Tömeg­gyűléseink átütő sikerét nemcsak saját pártunk sikereként köny­velhetjük el, hanem az egész ma­gyar demokrácia sikereként, mert azt az erőt, amelyet tömeggyűlé­seinken megmutattunk, a magyar demokrácia érdekében mozgósí­tottuk. Pártunk néhány hét óta folyó vasárnapi vidéki gyűléseit a re­akció elleni harc és tömegmozgó­sítás jegyében kezdtük el. A re­akció a kommunista pártot igye­kezett és igyekszik elszigetelni, politikai befolyását aláásni. Pár­tunk válasza erre az volt: állunk elébe! Nézzük meg: kit támogat a nép? Hadd derüljön ki ország­világ előtt: igaz-e a reakciósok­nak az a suttogó propagandája, hogy pártunk nem saját tömeg­erejének köszönheti politikai be­folyását, hanem egyéb, külső té­nyezőknek? Nézzük meg: állnak-e a kommunisták mögött jelentős tömegek ? Nos, vasárnapi gyűléseink meg­adták a választ arra a kérdésre: el lehet-e szigetelni a magyar nép. tői a kommunista 'pártot? Sőt. ennél többre adták meg a választ Az angol választások hatása: balratolódisEurópában Tizenkétszer találkozott Potsdamban a három államtő — Segély­tanács létesül Európa élelmezésére — Lemondott a svéd kormány Az angol rádió bőven ismerteti az európai helyzetet az angol választá­sok után. A Manchester Guardian idézve utal arra, hogy Angliában „csendes forradalom” ment végbe és felveti a kérdést, követi-e egy euró­pai „forradalom” a szigetország for­radalmát. Franciaországbn az alkot­mány vitában igen erélyesen lépnek fel de Gaullelal szemben. Spanyol- országban a kormány kétségbeesé­sére a nép lelkesen fogadta az ang­liai változás hírét. Olaszország szintén balratoló- dik és előtérbe kerül a köztár­sasági irányzat. Idézi a rádió a görög helyzetet is, amelyre igen nagy hatással lesz az angliai változás. A külpolitikai kér­désekről szólva, a kővetkezőket mondja: „Attlee és külügyminisz­tere, Bevin, kétségtelenül azt akar­ják, hogy a keleteurópai kisállamok ne le­gyenek tehetetlen sakkfigurák a nagyhatalmak politikai játsz­májában. A Szovjetunió természetes törekvése évszázadok óta a meleg tengerek felé irányul. A brit kormány telje­sen megérti, hogy a Szovjetunió nem érheti be északi kikötőivel, amelyek már ősz elején befagynak és hajóik számára kikötőt keres a déli vize­ken. Az első világháborút kővető békeértekezlet <-n a zökkenésmentes nemzetközi együttműködés érdeké­ben meg kellett volna oldani a Szov­jetunió kikötő problémáját” — fe­jezi be fejtegetéseit a londoni rádió. A tizenkettedik tal%lkoz6 Potsdamban Potsdamból az a hír ér kezik, hogy Sztálin átmeneti gyengélkedése miatt vasárnap óta nem találkozott egymással a három nagy. Kedden délután ültek össze újra, immár a tizenkettedik ta­nácskozásra. Még nem döntöttek arról, hogy a tanácskozások befejezödmek-e ezen a héten, vagy a jövő héten is tovább folynak. Tény az, hogy Attlee visszatér Londonba, hogy résztvegyen a parlament augusz­tus 1-i formális ülésén. Visszatérése után folytatják a tár­gyalásokat. Bevin külügyminiszter azonban mindvégig Potsdamban ma­rad. Potsdamban Bevin először lé­pett érintkezésbe Birnes amerikai és Molotov szovjet külügyminiszterrel, akikkel a tanácskozásokat hétfőn is folytatták. Még talán nem is lesz vége a potsdami találkozónak, máris meg­kezdődik augusztus 6-án a négy nagyhatalom, az USA, Anglia, Szov­jetunió és Franciaország értekezlete a tangeri kérdésben. S. 0. S. Európa! A nemzetközi kérdések közé tar­tozik Európa ellátása is. Az angol Economist című lap felhívja a Pots- damban tanácskozó államférfiakat, hogy létesítsenek európai segélyta­nácsot, mert Európa segítségre szorul. Az európai segélytanács lé­tesítésével hozzá lehetne, járulni a kontinens gazdasági feltámasztásá­hoz. Az európai élelmezési helyzetre jellemző, hogy legutóbb Dánia — Európa legnagyobb vaj, tojás és sza­lonnaszállítója — felvételét kérte az Egyesült Nemzetek által segélyezett országok névjegyzékébe. Ausztriában szintén fogytán van az élelmiszer. Az ipari termelés megindítását az osztrák pártok a kulcsiparok államosításától várják. Az elkövetkezendő telet csak úgy lehet átvészelni, ha a városok és falvak dolgozói felelősségteljesen végzik feladatukat és a nagyhatal­mak gyógyszerrel és élelmiszerekkel támogatják Ausztriát. A lengyel kormány kiküldöttt szintén gyorssegélyt kér az UNRRA- tól, mégpedig mezőgazdasági és ipari gépeket, ruhamenűeket, élelmi­szert és szállítóeszközöket. De Gaulle lemond? Franciaországban De Gaulle le­mondásának kérdése izgatja a kedé­lyeket. De Gaulle a már ismertetett szavazás előtt lemondással fe- nyegetődzött. Eddig azonban még nem mondott le. Bizalmas hívei körében azt mond­ják, hogy a tábornok sokkal jobban csüng Franciaország újjáépítésének magáravállalt feladatán, semhogy személyi okokból megváljon pozició- jától. Felvetődik az a kérdés, hogy ne dolgozzon-e ki a kormány egy újabb alkotmányreform tervezetet. De Gaulle hosszasan tanácskozott Herriot volt miniszterelnökkel. Min­den lényeges kérdést -mcgÍb»!Msélt<*k ég a hangulat igen szívélyes és ba­ráti volt. Nem kevesebb, mint hét távirat számol be Laval ide-oda röpködésé­ről. Laval ugyanis repülőgépen el­indult, „hogy tanúvallomást tegyen a Pétain-perben”. De visszatért Spa­nyolországba, motorhiba miatt. Ki­jelentette, hogy nincs szándékában a Franciaországba való visszatérés. (Ezt elhisszük Lavalnak.) De más hírek szerint nem Franciaországba röpült, hanem Németországba, hogy jelentkezzék az Egyesült Nemzeteit hatóságainál. A Balkán békéje A moszkvai rádió foglalkozik a Balkán-félsziget népeinek kibékülé­sével .A reakció szerint ez a kibé­külés történelmi meglepetés. A rá­dió ezt kereken tagadja: „A balkáni népek együtt műkö­dése nem véletlen, hanem szük­ségszerűség. Természetellenes és érthetetlen jelenség éppen az ellenségeskedésük volt. A reakciós erők mesterkedése a Balkán szláv testvémépei között ér­dekeik azonossága ellenére viszályt szított... A belső ellenségeskedé­sek Németország malmára hajtották a vizet és lehetővé tették a német uralom fenntartását...” A Vörös Hadsereg szétzúzta a reakció ha­talmát és most már a Balkán nem Európa tűzfészke, hanem a béke szilárd és megbízható pillére. Prlmorac altábornagy, a moszk­vai jugoszláv katonai küldötttség vezetője a „Vörös Csillagában cikk- ket írt az új Jugoszláviáról. Cik­kében kifejti, hogy a háhorúelőtti Jugoszláviában a szerb néptől telje­sen elszigetelt csoport uralkodott, amely a horvát, szlovén és más re­akciós körökkel volt kapcsolatban. A nagy jugoszláv átalakulás le­írása után a cikkíró vázolja Jugo­szlávia gazdasági helyzetét és szö­vetséges alkotmányát, amely szerint Jugoszlávia hat szuverén nemzet szövetsége. Az elmenekült németek helyélje Jugoszlávia elpusztított részeiből telepítenek szláv elemeket Hangsúlyozza befejezésül, hogy semmiféle soviniszta egyeduralmat, vagy egyeduralmi törekvést nem tűrnek. Jelenük még: A svéd pártközi kormány le­mondott. Albin Hansson szocia­lista kormányt alakított. Csungkingi jelentés szerint A Magyar Kommunista Párt központi vezetőségének titkár­sága julius 30-iki ülésén köszö­netét szavazott az északmagyar­országi területi bizottságnak és a miskolci szervezet vezetőségé­nek, a budapesti területi bizott­ságnak és a tatabányai szerve­zet vezetőségének, a délmagyar­országi területi bizottságnak és a szegedi szervezet vezetőségé­A Magyar Orvosok Szakszerveze­tében dr. Burger Tibor elvtárs, a szé­kesfőváros tisztifőorvos-helyettese előadást tartott. Előadásából kitűnt, hogy Budapesten az ostrom előtt 6000 orvos működött; most a szá­muk 3800. Budapestnek 31.000 kór­házi ágya volt; ma használható ál­lapotban 9800 ágy van. Megállapí­totta, hogy az év első felében 403 hastífuszmegbetegedés történt, a ki­ütéses tífuszmegbetegedések száma 832 volt. Ma a vérhasmegbetegedé- sek lépnek fel járványosán a fő­városban és több mint 50 százalékuk a kisgyermekeknél és az öregeknél halálos lefolyású, ami a rossz táp­lálkozás következménye. Budapest az energikus intézke. »lések nyomán elkerülte a fe­nyegető tífuszjárványt. 250 009 embert oltottak be hastífusz el­len. A továbbiak során az előadó is­mertette a csecsemőhalandóság kér­dését és megállapította, hogy az a hékeidök kétszeresére, 25 százalékra ugrott fel. Az ostrom alatt a fővárosban Szung kínai miniszterelnök újjá­alakította kormányát. Németországból eddig egymillió szovjetmunliást és volt hadifog­lyot szállítottak a szovjet meg­szállási övezetbe, a következő he­tekben szállítják el a még ameri­kai megszállás alatt levő terület­ről az ottlévő j0.000 szovjet ál­lampolgárt. lbn Szánd, Szandi Arábia ki­rálya hivatalos látogatást tesz Egyiptomban. Masaryk csehszlovák külügy­miniszter hatévi távoliét után visszatért Prágába. A jugoszláv parlament harma­dik ülésszakának megnyitását augusztus 3-ról 7-re halasztották. A harmadik ülésszak az alkotmá- nyozó nemzetgyűlés összehívásá­val foglalkozik. nek, valamint a dél-dunántúli területi bizottságnak és a pécsi szervezet vezetőségének a jú­lius 15-iki miskolci, a július 22-iki tatabányai és a július 29-iki szegedi és pécsi nagy­gyűlések előkészítése körül ki­fejtett kitűnő »mnikájukért, amelynek köszönhető a Magyar Kommunista Párt tömeggyűlé­seinek teljes sikere. körülbelül 20 ezren pusztultak el. Természetesen ebben a számban nincsenek benne a katonahalottak é3 a tömegsírok polgári áldozatai. Hu* vösvölgyben egyetlen tömegsírban még most is több mint 7000 katona* és ismeretlen halott van összezsú­folva. Mintegy 10.000 halott fekszik még a főváros közterein; az ed­dig kihantolt halottak száma 6000. A tüdöbajmegbetegedések száma kétszeresére emelkedett. Súlyos pro* bléma a nemi betegségek elterje­dése. Békében átlag 50 ezer nemi beteg volt az országban; ez a szám, amelyben nincs bonne Budapest, negyedmillióra emelkedett. A polgármester 3 és félmilllió pengőt átlőtt új nemibeteggon- (lozó intézetek felállítására, ame­lyek száma augusztusban 9-re növekszik. Végül az előadó bejelentette, hogy a külső kerületekben egészségügyi intézményeket és rendelőintézeteket nyitnak. Határozói a miskolci, tatabányai, szegedi és pécsi gyűlésekről 20.000 ember pusztult el a fővárosban az ostrom alatt Elkerülte Budapestet a tífuszjárvány Megadták arra, követnek-e ben­nünket százezres tömegek a re­akció elleni harcban? Kiderült, hogy igen! Népgyűléseink sikere a reakció vereségét jelenti és a demokrácia győzelmét! • • E győzelmet nem olcsó dema­gógiával vívtuk ki. Népgyűléseink szónokai a reakció elleni harcot országépítő, konstruktiv program keretében hirdették. Nem riadtak vissza attól, hogy keserű igazsá­gokat mondjanak a népnek. Hir­dették, hogy adót kell fizetni yz infláció meggátlására. A termény- beszolgáltatási rendelet pontos teljesítésére hívták fel a földmű­ves népet. Tatabányán és Pécsett' megmondtuk a bányászoknak, bogy a széntermelésnek nem sza­bod csökkennie és hogy ezért meg kell hozni minden áldozatot. A kommunisták őszintén meg­mondják véleményüket a népnek, nem népszerűséget hajhásznak, hanem feltárják az igazságot. És ez kölcsönöz nekik erőt. A töme­gek érzik, látják, hogy mi, kom­munisták, vér vagyunk a vérük­ből, hús a húsúkból, mert nem játszunk zsákba macskát az or­szág,- a kormányzás kérdéseivel, •hanem őszintén, kertelés nélkül kivisszük őket a nép színe élé. A nép azért hallgat ránk, fűért érzi, • látja, hogy mi a politikát nem a -vezető ;';p<jlít.'kysok házi ügyének tekintjük,'' hanem a tömegék színe előtt csináljuk, velük együtt, az ő ellenőrzésükkel. Pártunk nagy, erős párt, a nép pártja: ezt bizonyitják vasárnapi tömeggyűléseink. De nem jó kom­munista az, aki megszédül a si­kerektől. örömmel állapítjuk meg növekvő tömegerőnket, de ugyan­akkor tudjuk azt is, hogy a ben­nünket követő, a ránk hallgató százezrek mellett vannak más százezrek, amelyek közömbösek, sőt, amelyekre kisebb vagv na­gyobb mértékben hatnak a kom­munistákra szórt reakciós rágal­mak. Tudjuk, hogy a magyar nép egy része fáradt, politikailag hi­tetlen, tudjuk, hogy vannak olya­nok is, akik ellenségesen állnak­szemben a kommunistákkal. Ezek re a fáradt, hitetlen, ellenséges tömegekre számít, épít a reakció! Ezeket a tömegeket kell meg­nyernünk, hogy elszigeteljük a reakciót és végleg megnyerjük a demokrácia számára a csatát. Pártunk tömegerejének megnyil­vánulásai vasárnapi tömeggyűlé­seinken nem arra késztetik a kommunistákat, hogy megpihen­jenek habáraikon, hanem arra, hogy fokozott munkát fejtsenek kj a párt további erősítésére, a közömbös vagy ellenséges töme­gek felvilágosítására, a reakció elszigetelésére a néptől, a demo­krácia végső győzelmének bizto­sítására. ,V »

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék