Szabad Nép, 1946. március (4. évfolyam, 50-74. szám)

1946-03-01 / 50. szám

VILÁG PROLETÁRJAI Mércias 3-án a Sjarlcsarirthii as ffj ús ág' f nagygyűlésen Kossá István, Böiim Vilmos és Szirmay István beszélnek! SsgítsiiÉ o bányásznak upferai 3 széscsalát Irta: MägräsH Sárnlor j- iparügyi államtitkár A MAGYAR BÁNYAMUNKÁ­SOK tömegei megértették a budapesti nagyüzemek felhívását. Napok óta új munkaielkesedés hul­lámzik át valamennyi bányatelepen. Minden bányász és minden demokra­tikus érzelmű' mérnök és tisztviselő éitérzi, hogy az ország újjáépítésének élenjáró csapatához tartozik, amely­nek megfeszített munkája fog új len­dületet adni a magyar demokrácia Ogyének. Ezért . vállalják a oányá saok a széncsata nagy feladatát éa Ígérik, hogy március 15-ig felemelik a termelést napi 2200 vagonra, május 1-ig pedig napi 2800 vágómra. A magyar bányászok eddig is be­csülettel kivették részüket az ország gazdasági. talpraállításáUxSl. Nem be"! .szél ve a kezdeti nehézségeit gyors és erőteljes leküzdéséről, melyben bá­nyássz és itthonmaradt mérnök vete­kedtek egymással, csupán az utóbbi két és fél hónap alatt napi 1500 va­gonról 2000 vagónra emelték a ter­melést. Az újabb kötelezettség válla­lásával bányászaink tanujelét adták annak, hogy szilárdan az élén akar. nak járni a demokrácia megvédésé­ben és az ország gazdasági helyzeté- a rendbehozatalában. Tanú jelét $dják továbbá annak, hogy számukra n bányák államosítása nemcsak a bányabárók hatalmának a felszámo­lását, de a munka racionálisabb ánagazervezéíiét és a munkafegyelem megszilárdítását is jelenti. A széocea- tet a bányász és a bánválc értelmi- «ége egy nagy nemzeti feladat je- tnv'g is «- a -v,a:.rl »reg i® fogja nyerni. TJCKJY A SZÉN CSATÁT GYÖ- 11 2ELMESEN 'MEGVÍVJUK, H'jm egy feltétele, amelynek a megte­remtése a kormány és a magyar de­mokratikus társadalom feladata. Ez: gi bányászok élelmezésének a gyors és jelentékeny mérvű megjavítása, szappannal, bakanccsal és más ru­házati cikkekkel való sürgős ellá­tása, íme az élelmiszeradag, ame­lyet egy 5 tagú dorogi bányászcsa­lád február első felére, vagyis két hétre kapott: 16 kiló kenyérliszt i és fél kiló gyúróliszt, 30 deka äpargarin, 5 deci étolaj, fél kiló bab, fél kiló só és 10 deka buris. Ez na­ponta 5 deka zsiradékot jelent az gigász családra a családfővel együtt, gfci vájár. Teljesen hiányzik a ház- ifcKi-táefaől a cukor és a szappan, tej­ből és más elsőrendű szükségleti cikkről nem is beszélve. Hasonló a helyzet más bányavidéken is. Nyil­vánvaló, hogy — bármennyire Szű­kében is az ország az élelemnek — ez az él :1 mi szer adag tarthatatlan a bányásznál Fel kell emelni a zsir- adagot, de fel kell emelni a föld­alatti munkásnál a lisztadagot ia és biztosítani kell a bányász számára cukrot is. Tatabányán, Dorogon, Salgótarjánban rühjárvány kínozza a bányászokat szappanhiány miatt, biztosítani kell tehát a Szappant is. Minden nagyobb bányatelepen szá­jakra megy azoknak a földalatti munkásoknak a száma, akik ha Jtantsshiány miatt kimaradtak a munkából: 15.000 pár bakancsra van már ma szükség, hogy a legtöbb hiányt pótoljuk. '.VÁRJÁK A BÁNYÁSZOK az illetékes kormányszervek­től, hogy ezeknek az amúgy is re­dukált Igényeknek a gyors kielégí­téséved támogassák ókét a több szénért folyó küzdelemben. Elvárják a demokratikus magyar társadalom­tól: a bányavidékek gazdáitól, a termény- és zslrfölösleggel rendel­kező megyéktől, a városi ellátottak­tól. a' kereskedőktől és nagyvállala­toktól. számottevő társadalmi szer­vezeteinktől hogy élelem és ruházati cikkek felajánlásával, illetve gyűj­tésével járuljanak hozzá a több áru piacra hozataláért az egész ország ipari és gazdasági felvirágzásáért folytatott szén csata sikeres megví­vásához. Hadd váljék a bányászok nehéz küzdelme a szénért osztatla­nul s.z egész dolgozó magyar nép jgyévé. Altkor biztosítjuk a demo- Vrécia úribb győzelmét az ország életére törő reakció felett. E A munkás-paraszt együttműködés eredménye: 21 ezer vagon éleim©! kap a város 23 millió sranypengó értékű iparcikket kap a falu A Gazdasági Főtanács zárolta, majd a mezőgazdasági csereakció számára lefoglalta az iparcikkek egy részét. Ezzel egyik napról a másikra hatalmas mennyiségű áru szabadult fel a dolgozóit ellátásának javítására, Therautók sora járta heteken át a gyárakat, nagykereskedéseket és gyűjtötte a raktárak mélyén pihenő holmikat: mezőgazdasági gépeket, bőrt,. gyufát. Napokig tartott, míg sikerült sKámbavemii az összegyűjtött árut ég elkészíteni a leltárt. Az ered­mény óriási: SS millió ISO ezer arany pengő (1938-as érték) értékű ipar- cikk gyüP össze. 12 millió ar pengő értékű textiláru 7 millió ar pengő értékű vasáru: ásó, kapa • 1 millió ar. pengő értékű bőráru: cipő, stb. 1.5 millió ar. pengő értékű petroleum 1.5 millió ar. pengő értékű pijufa 150 ezer ar. pengő értékű só. ■ünnepélyes külsőségek között csü­törtök délelőtt indult az első 25 te­herautóból álló szállítmány vidékre. Bán elvtárs, iparügyi miniszter, Rónai elvtárs, kereskedelemügyi miniszter, KoSsa elvtárs, a Szakszervezeti Ta­nács főtitkára, Kovács Imre, a Nem­zeti Parasztpárt főtitkára tekintették meg a raktárt. A hatalmas helyiség­ben mennyezetig halmozva álltaié a legfinomabb anyagok: gyönyörű női ruhaanyagok, gyapjúszövetek, legfi­nomabb flanellek. Egy sarokban bála- szám a vásznak, szövetek. Másutt a női kendők, harisnyák, gyerekruhák, pullorerek tömege látható. Szabón János közellátási államtit­PÉNTEK, 1946 MARCUS 1 kár. az árucsere irányítója indította útnak a tehergépkocsikat, majd Bá­rányos Károly közellátási minisztejf beszélt. — A rendelkezésünkre álló ipar­cikk 5000 vagon kenyérgúbonás/tak, 15.000 vágón tengerinek, 1000 vágón hüvelyesnek, 600 vágón étolajnak és 400 vágón tojásnak felelnek meg — mondotta Perényi elvtárs, az Áru- csere-forgalmi Iroda igazgatója. KA méljük: augusztusig minden Spem melyre havonta S5 tojás jut, a havi 2—S deci olajat ezentúl ki lehet adni a jegyre és Budapest 2000 vá­gón havi kenyérgabona szükségletét 2—5 hónapig búza- és rozslisztből Ívtál tosítan; lehet. Gero elvtárs közieke. désügyi miniszter egyelőre 50 teher­autót bocsátott rendelkezésünkre és így reméljük, hogy a szállítás, ban sem lesz fennakadás. A szállítmányokat, amelyeket a* országos rendörkarhatalmi zászló­alj kígér, szövetkezetek útján oszt­ják szét. ff 1 bélig csak a Szovjetunó és az QSü egYőttnükSdásén alapulhat“ Amerika meleg hangja a szovjet-amerikai viszonyról A Newyork Times vezércikkben foglalkozik Vandenberg szenátor kül­politikai beszámolójával. Ebben a beszámolóban a szenátor kijelentette: a béke biztosítása külö­nösképpen az. Egyesült Államokra és a Szovjetunióra, a világ két legna­gyobb hatalmára vár. A két nagy nemzet, Vandenberg véleménye sze­rint, teljes megértésben élhet egy- máB mellett, ha a jövőben Amerika ippoU C.u. v/.l.g-s-ii. kifej. \t,, -­kajának alapelveit és céljait, mint ahogyan azt a Szovjetunió tette. — A Szovjetunió csupán a világ- szervezet afepelveinek értelmében cse­lekedett — mondta Vandenberg —, midőn erőteljesen és félreérthetetle­nül hangsúlyozta céljait Londonban. Amerikának ugyanily módon kell el­járnia, amit nyugodtan megtehet, mart nincs semmiféle hátsó gondolata egyetlen nemzettel szemben sem. Po­litikánk egyetlen célja az .igazság ég méltányosság keresése és mindig azon az oldalán fogunk állami, ahol ezeknek az elveknek, érvényesülését látjuk. A Ne-wyork Herald Tribune vezér­cikkében Vandenberg okfejtése nyo­mán megállapítja, hogy a világpoli­tika gerince jelenleg az amerikai- szOvjet viszony. Raymond Queen, az ismert rádió- kommentátor az amerikai közönség számára közvetített számié jében megállapította, Vandenberg szenátor minden szaván érezhető volt a béke és igazság iránti vágy, amely az iciTieiiluäl. :vSp’ fi.' ttesff»'- v'éteffi.éá.yt- szerint csak a Szovjetunió és az Egyesült Állam-ok együttműködésén alapulhat. Queen véleménye szériát, a köztársasági párt szószólójának beszéde bebizonyította a világnak, hogy az amerikai közvélemény a külpolitikai helyzet megítélésében sohasem volt olyan egységes, mint napjainkban. Vandenberg kereske­delmi nyelven szólva kijelentette, az Egyesült Nemzetek mérlege „aktív egyenleggel“ zárult az első ülésszak alkalmával és a világ joggal vár­hatja az amerikai—szovjet barátság egészséges fejlődését. ImiéŰY Bélén véorehajtották a halálos ítéletei Csütörtökön reggel, a törvényszék markóutcai fogházának udvarán rendőrkordon állt fel. Reg’gel 9 óra­kor megnyílt a fogház ajtaja, tizen­két fogházör és egy lelkész kísére­tében elövezették a halálraítélt IW- rédy Bélát, akit a bíróság tagjai elé állították. Felhangzott Késmárky Ernő tanácsvezető szava: — A budapesti Népbíróaág hábo­rús és népellenes bűntettekért Im- rédy Bélát halálra ítélte és ezt az ítéletet a Népbíróságok Országos Tanácsa jogerőre emelte. A köztár­saság elnöke a kegyelmi kérvényt elutasította. Az elítéltet az ítélet végrehajása céljából átadom az ügyészségnek. Kéri Lajos népügyész utasítást adott a kivégzőosztag parancsnoká­nak az ítélet végrehajtására. ím- rédy Bélát a fegházépület fala mellé felállított homokzsákokhoz vezették, zsebkendővel bekötötték a szemét. Vezényszó hallatszott, majd egy­szerre négy lövés dördült el és Im­réd;/ Béi-a a legnagyobb háborús bű­nös összeseit. Az orvosok megvizs­gálták és jelentették, hogy Imrédy Béla meghalt Az egybegyült tömeg , rendben szétoszlott. Egész Európa megmozdul Franco diktatúrája elien Tömegtsioletések, nyilaikozslolí» áííilomáclaí jegyzékek hí UHRRA-gyorssegély •lso lisicij m A magyar kormány megkapta Ma- gyarországnak nyújtandó UNRRA gyorssegély keretében érkező áruk első listáját. Az első küldeményt februárban és márciusban hajóznák be. A segély teljes összege a szál­lítási költségek levonásával 3,333.000 dollár. Az első küldeménvben zab palyhet, halat, zsiradékot, húskon­zervet, cukrot, gabonán amüeket, szárított tejet, egységes katonai éiehmszeresomagokat, 100 teher­autót, pamutot, gyermek gj'apjú- ujjast, gyermekcipőt kapunk. Az UNRRA különbizottságot küldött ki annak megállapítására: szüksége van-e Magyarországnak búzára is az UNRRA-szállítmányok keretében. A spanyolországi helyzet egyre inkább kiéleződik és ezzel párhuza­mosan mindinkább a nemzetközi események előterébe kerül. Az európai országokban egymást érik a spontán tömegtüntetések Franco ellen. Brüsszelben hatalmas egyetemista tüntetés zajlott le a spa­nyol köztársasági politikusok kivég­zése miatt. A résztvevők követelték ;SÁ dipiauás'/ü „i;hp:o»y megíwy;1”''-.fisj, Francéval. Az angol Szakszervezett Tanács londoni értekezletin elhatá­rozta, hogy felkéri a kormányt: sza­kit son Franco Spanyolországávcl. A román munkások szakszervezete központi bizottsága nyilatkozatban tiltakozott a spanyol hazafiak kivég­zése ellen és felszólította a világ ösz- czes demokratikus államainak kor­mányait: szakítsák meg kapcsolatai­kat a fa,siszta Franco-ur alommal. A kopenhágai spanyol nagykövetség épületébe szerdán este kézigránátot dobtak be. A nyugati államok Spanyolország­gal kapcsolatos tevékenysége diplo­máciai síkon folytatódik. Az Egye­sült Államok szerdán jegyzéket in­téztek Franciaországhoz és Nagy- britanniához, amelyben — illetékes helyek értesül-'se szerint —, a leg­élesebben elítéli Franco rémuralmát és felhívja as angol és francia kor­mányt, támogassák egy átmeneti spanyol kormány felállítását, amely a Franco-kormány helyébe léphet. Bidault francia külügyminiszter a nemzetgyűlés külügyi bizottságában tartott beszédében bejelentette, hogy a francia, kormány a Biztonsági Ta­nács elé óhajtja vinni a spanyol­országi helyzetet. A csehszlovák kor­mány hivatalos közleményt adott ki, amelyben tiltakozik a spanyolországi kivégzéseik ellen. A kcAnány csatla­kozik azokhoz a demokratikus álla­mokhoz, amelyek követelik, hogy vessenek véget a. fasiszta rémura­lomnak. Eíszáutjm lisrco! Franca ellen a snrnvoí nr.9 nagy Äsep A New York Times spanyolor­szági tudósítója megállapítja: a Franco-diktatóra legújabb törekvése, arra irányul, hogy másnak álcázna magát> mint amiigen. Ez a játék, azonban átlátszó mesterkedés. Spa­nyolországon belül s kívül not'ön nő o-z ellenzik száma és ereje. A spa­nyol nép nagy többsége szeretne már megszabadulni a Spanyolország felett elterpeszkedett középkori ura­lomtól. Franco, minden ellenkező1 ki-' jelentés ellenére fokozza véres ter­rorját — állapítja meg az amerikai lap, majd a gazdasági helyzetről írva, ezeket közli: — Spanyolországban széles nép­tömegek semmijéig élelemhez nem jutnak. Az ország gazdasági hely­zete a legrosszabb Európában gs ha idén isjnét szárazság legz, az álla- potok tarthatatlanokká válnak. A spanyolok nagy többsége — fejező­dik be a cikk — elszántan karcol a helyzet megváltoztatásáért. ' A poli­tikai gyanúsítottak tízezrével síny­lődnek a különböző börtönökben éa inukká táborokban. A „jovíthatat- Za«“-okat külön börtönökben helyez­ték el, ahol a legborzalmasabb kín­zásokkal akarják ókat vallomástó- telr® kényszeríteni. India Neái-B, a Nemzeti Kongresszus ve­zetője, a brit-indiai tárgy alások, kilá­tásairól adott nyilatkozatában kije­lentette: — Rcméletm, Anglia most szép- szerével megadja azt, amire amúgy is kényszerülne. India függetlenségére gondolok. A legutóbbi lázadásban résztvett indiai tengerészek egy csoportját, 84 hindut, erős katonai kísérettel ismét rétién helyre szállították. Köztük van Khan, a közponi sztrájkbizottság el­nöke is. Hivatalos közlemény szerint a hajókon és a Szárazföld berendezé­seknél szolgáló kötelékek számod tengerésze Tellen letártóztálási -paran­csot adtak ki. Egyelőin A kauoi kormány a brit külügyi hivatalhoz intézett jegyzékében kö­veteli, hogy a brit csapatok hala. déhtalflnul távozzanak Kairóból és Alexandrából. « Szidki pasa miniszterelnök sajtó- nyilatkozatában kijelentette, hogy a rend fenntartását tisztán egyiptomi ügynek tekinti és Egyiptom kártérí­tést követéi Nagybri tanúi ától a za­vargások áldozatainak nevében. A brit csapatok jelenléte — mondotta a miniszterelnök — veszélyezteti Egyiptom biztonságát és tekintélyét. Közös listán intíuf az Ekésfrsnf a dcmskratjíius arcyanal iMaiva! Mihail Ralea, az Ekésfiont alel. nőké, kijelentette a román sajtónak, hogy pártja elfogadja a Kommu­nista Párt javaslatát és ennek értel­mében az országos választásokon a démolfljatikua arcvonalhoz tartozó pártokkal közös listán indul. Késnefarszági földosztást KsysteS a SzaSiszcryozstek Világszövetsége A Németországban járt küldött­ség beszámolója nyomán a Szak. szervezetek Világszövetsége határo­zati javaslatban követelik a német­országi földbirtokok felosztását. A földbirtokos osztály — mondja a határozat — a nácizmus és a kato­nai szellem — fö’ámogatöja volt, a birtokokat fel kell osztani. A föld­osztást a Szovjet övezetében mar végre « hajtották.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék