Szabad Nép, 1946. június (4. évfolyam, 122-144. szám)

1946-06-01 / 122. szám

VILÁG PROLETÁRJAI C.Vvkl'-A^f (Jß) <r%'\ K'P S SZABAD NÉP Kivégezték Kerenc&i- -bászifíú — Tudósítás a leánykongres^t$]K$ p-í-p'i-a,x\óztatták Imrédy árdrágító sÓgo¥aii -^'^Arisztokraíák elfeketézték a külföldi segítőakciótól lopott tejport— 19 ezer hadifogoly és 8 ezer depor­tált érkezik — Vasárnap: a Magyar Ifjúság Napja IV. ÉVFOLYAM, 122. SZÁM ÁRA 1©0 MILPE.NGÖ SZOMBAT, 1946 JUNIUS 1 Hogyan haladta fúl a W. M. Gépgyár az 1944. évi termelést Bíró Ferenc elvtársuak, a W. M. Gépgyár vezető fóméraö- liének akkoiíű-ankétuuklioz yaló hozzászólása különös érdeklő­désre tarthat számot. Bíró elv­társ cikkének központi pro­blémája a tenmdés emelése a ezt a termelési rendszer meg­javításával és a helyesen al­kalmazott progresszív akkoanl- rendszerrel kívánja eléírni. 1945-ben a W. M. Gépgyár nem tett eleget jóvátételi kötelezettsé. geinek: egyetlen gépet nem készí­tett. 1946 elején sem változott lé­nyegesen a helyzet: a teljesítés és a munkafegyelem egyaránt siral. más volt. A gyárban az a véle­mény kerekedett felül, hogy a jó­vátételi szállításokra halasztást kell kérni. Pedig & termelést elsősorban nem tárgyi adottságok akadályoz­ták, hanem a rossz gyárvezetés. A termelési szervezet a lehető' legkez­detlegesebb veit. Szériagyártásra nem rendezkedtek be. A munka­megosztás szakmai csoportok sze­rint történt (esztergályos, marós, fűrós, lakatos, köszörűs) — senki sem törődött az egész alkatrésszel. A készítendő alkatrészek mennyi­ségéért senki sem volt személyé­ben felelős. A minőséget csak felü­letesem ellenőrizték. Négy géptí­pust kellett előállítani és ezekhez mintegy 3000 alkatrészre volt szükség — de még januárban senki sem tudta hol, mennyi és jVüi^ éli a,i'kaU‘eÄö V£fci* -vC.jaaíú -lój készülőben. A rnfmkásság nem volt érdekelve a termelés emelésében. Január 15-én kezdtük meg a Gépgyár tökéletes átszervezését és nagyjából 3—4 hét alatt végre is hajtottuk. Hogyan? Az üzemekben átalakítottuk a termelési folyamatot. Az alkatré­szek nagysága és alakja szerint egymástól független munkacsopor­tokat létesítettünk. Esek az alkat­részeket elejétől-végéig elkészítet­ték és rendelkeztek mindazokkal az anyagokkal és szerszámokkal, amik számukra szükségesek vol­tak. Felállítottunk egy intéző szer­vet. Ez termelési programot dol­gozott M és felosztotta a progra­mot az egyes műhelyek és munka- csoportok között. Az intéző szerv feladata, hogy biztosítsa a szüksé­ges nyersanyagot és ellenőrizze a termelési terv teljesítését. Ez az osztály a gyártás mindenkori állá­sáról kimutatásokat és grafikono­kat készít — így a műhely és cso­portvezetők mindig pontosan isme­rik a termelés állását. Gondoskodtunk arról, hogy a gyártás minőségi ellenőrzését ne az üzemvezetéstől függő szerv vé­gezze — hanem egy teljesen füg­getlen ellenőrző osztály. A minő­ségi vizsgálatot minden egyes mű­veletre kiterjesztettük és pontos utasítások szerint bíráltunk. Az eredmény: a gépgyári selejt alig éxi el az 1—2 százalékot! A gyártáselőkészítö osztály erőit a termelés technikai megszervezé- sái'o összpontosítottuk. Új eljárá­sokat, új készülékeket, új szerszá­mokat csak akkor alkalmaztunk, ha azokat az üzem vagy csoport- vezető, a munka gyakorlati isme­rője is jóváhagyta. Ezzel a mód­szerrel elértük, hogy a gyártás­előkészítő osztály technikusai ala­posabban tanulmányozták a gyár­tási folyamatot. A szerszámgépkészítő irodát, amely addig független volt a gép­gyártól, alárendeltük a gépgyár vezetőségének. Mikor már pontos képünk volt az üzemek termelőképességéről, megállapítottuk, hogy egyes helye­ken úgynevezett „szűk keresztmet­szetek“ vannak, — azaz egyes Gromiko nagy beszéde a háborús uszítok aknamunkája ellen Newyorkban tömeggyülésen több mint 30.000 résztvevő lelkesen ünne­pelte az Amerikában időző három szovjet írót: Elirenburgot, Konstan­tin Simonóvot és Gálaktwvov tábor­nokot. Számos kiemelkedő amerikai egyéniség üdvözlő táviratát olvas­ták fel, amelyben hangsúlyozták a szovjet-amerikai barátság jelentősé­gét. Thomas szenátor hangsúlyozta, begy a Szovjetunió és az Egyesült Államok céljai közösek. Davies, az Egyesült Államok volt moszkvai kö­vete figyelmeztette az atombombák előállításából származó háborús ve­szélyekre, majd kijelentette, hogy az igazi békét csak úgy lehet biztosí­tani, hogy a nyugati nagyhatalmak a Szovjetunióval, mint egyenjogú társsal működnek együtt. A szovjet vendégek a szovjet nép­nek ak amerikai népek iránt érzett barátságát hangsúlyozták. Ehren- burgot a hatalmas gyülésterem kö­zönsége helyéröl felállva üdvözölte, a beszédét befejező szavak után: „A mi és a ti szabadságfokért, a mi és a ti gyermekeitekért, az Emberért és a Szabadságért, —1 tűz a fasizmusra!” Ezután G-romilco, & Szovjetunió megbízottja a Biztonsági Tanácsban emelte 'fel szavát a háborús uszítok aknamunkája ellen. Az Egyesült Nemzetek szervezetén belül egészség­telen tünetek mutatkoznak — mon­dotta. — Ha bizonyos országoknak a szervezetben folytatott uralomra totó politikája nem szűnik meg, súlyosan alááshatja a Biztonsági Tanács te­kintélyét és jóhírét. Nem lehet kö­zömbösen elhaladni a háborús uszítok aknamunkája mellett, amikor az európai romok között heverő hullák bűze még el sem oszlott. Az UNO munkájában észlelhető tünetek vissza­térést jelentenek a esödbejutott nép- szövetség módszereiben. A isis nem­zetek érdekeinek megoltalmazásáról főleg as olyan nemzetek megbízottai beszélnek, amelyek legkevésbé vettek tudomást a Ms és elmaradt országok és népek jogairól. Akadnak olyanok is, akik megengedhetőnek tartják, hogy egy zsák pénzen megvegyék a kis nemzetek jogait. A szóvjettfiép — mondotta végül Gromiko — Sztálin generalisszifnus vezetése cdaM, mint a múltban, most is első sorban fog állni a békéért és biztonságért folyó küzdelemben. Einstein tanár, az USA-ban élő világhírű fizikus ugyanaznap tartott rádiónyilatkozatábaa kijelentette, hogy a béke kérdésének igazi meg. oldása a Sozvjetuniő és Észak, amerika megegyezésében rejlik. Győzlek a sztrájkoló bányászok is - folytatódik a szlrájkhuliám vip ■i-n«. .a yoúukéitphóV én bányászok képviselői között meg egyezés jött létre, a 400.000 ameri. itai barnaszénbányása sztrájkja vé­get ért. A bányászok maradéktalan győzelmet arattak: minden követelé­süket ‘teljesítették. Az órabért 18.5 centtel emelik, a munkaidő 9 óra, de a túlórákat magasabb tarifa sasé. rint fizetik. Az állami bányászhiva­tal intézkedik megfelelő munka- védelmi rendszabályok végrehajtá­sáról. A rendeletek betartását a bá­nyászok helyi biztonsági tanácsai ellenőrzik. A bányászati közigazga­tásnak szigorúan be kell tartania a betegsegély ezási és balesett»’ztoísí- tásról szóló törvényt. Megvalósítják a sztrájkolok legfontosabb követe­lését: a bányásztáztonaági alapot is. Minden tonna termelt szén után öt centet fordítanak az alapra, ez egy év alatt több mint 25 millió dollárt tesz ki. Az alapot három­tagú bizottság kezeli, mely a Szak­szervezetek és a kormány képvise­lőiből, továbbá az általuk válasz­tott harmadik személyből fog állani. Alig fejeződött be a barnaszén­bányászok sztrájkja, máris új munkabeszüntetés fenyeget az an­tracitbányászok részéről, akik a maguk számára is követelik a bar­naszénbányászok által kivívott ltol. lektív szerződéseket. Truman elnök, akinek nagy fel­zúdulással fogadott sztrájkellenes törvényjavaslatait most tárgyalják az Egyesült Államok törvényhozó hatóságai, bírálóinak válaszolva ki­jelentette, hogy folytatja ,.harcát az egyén jogaiért". Ift említjük meg, hogy az ameri­STETTINTUS LEMONDOTT Systtimis, az Egyesült Allarhok képviselője az Egyesült Nemzetek szervezetében lemondott tisztségéről. A newyorki rádió jelentése szerint elégedetlen volt a külügyminiszté­riummal való viszonya miatt és úgy- ei'exte, hogy „különcként“ bánnak vele. TOVÁBBI KOMMUNISTA ELŐRETÖRÉS HOLLANDIÁBAN A képviselőházi választások után egy héttel lefolyt tartományi válasz­tásokon a Holland Kómmunista Párt, amely a parlamentben meg­háromszorozta képviselői számát, a nagy városokban, Amszterdamban, Rotterdamban és Hágában, de a vi­déken is nagyszámú, új szavazatot nyert. A párt négyszer annyi kép­viselőt küld a tartományi ülésre, mint azelőtt, számszerint 58-at. , FIGYELŐ A brit kormány nem engedi át Palesz­tinába a zsidókat — jelentette ki a yorki érsek. Veszélyben foaog a Kőaelkeleí; békéje és biztonsága az arab tiltakozás ügyében el- liangzótt angol fenyegetés miatt — írja az leve szója Részletesen foglalkozik a svéd sajtó a magj arországi zsidóellenes kilengésekkel, H-’t, rn í'íi ásornszázhetTen földnélkiUi zsellér kapott birtokot a Vajdaságban. Hussein Ala nem képviseli többé Iránt a Biztonsági Tanács ülésein — jelentette ba az iráni kormány szóvivője. Pert indított a svá.iei postahivatal ellen Mcole, a Pravda svájci tudósítója, mert távirati üzeneteinek tartalmát JíÓóitte a. svájci kormánnyal. Húszezer amerikai frontharcos táviratban követeli Bymestől a diplomáciai viszony msgszaikítását Francoval. CSEHELLENES fasiszta tüntetések Szlovákiában „Rátok szavaztunk, engedjétek szabadon Tisot /“ A szlovák szakszervezeteik lapja, a Práca pénteki számában megálla­pítja, hogy a volt fasiszta Hlinka- párl szavazóinak túlnyomó többsége a Szlovák Demokrata Pártot támo. gáttá. Szlovákia különböző vidékein -— folytatja a lap — közvetlenül a választások után tüntetések zajlot­tak le a Demokrata Párt helyisé­gei előtt. A résztvevők ezt kiáltot­ták: átok szavaztunk, engedjé­tek szabadon Tisot!” A szlovák kommunista Párt lapja, a Pravda kiemeli, hogy a választási kampány megmutatta: a reakciós elemek egész sötét politikai alvilága a Demokrata Párt köpenye alatt rejtőzködik. Ez a párt választási pro­pagandájában düiván visszaélt a szlovák nép vallásos érzelmeivel is. Az egyházi vezetök ígéreteik ellenére sem maradták semlegesek, mert a Demokrata Párt mellett fejtették ki agitációikat Ennek ellenére — írja a lap — Csehszlovákiában a Kommu­nista Párt és Szociáldemokrata Párt 4 millió szavazata a parlament szo­cialista többsége záloga annak, hogy az ország feltrtórtathatlanuI halad <* népi demokrácia, kiépítésének útján. A niiniszicreliiölt- helvelles taskztabarát bcsmlc A Pravda május 31-i száma fel­tűnő beszámolót közöl a Demokrat* Párt választási propaganda gyűlé­seinek kirivásáról. Besztercebányán május '-'5-én a demokrata párt hívei ilyen jelszavakat kiabáltak: 'Hitler él, üti a kommunistákat.' Éljen Tiso, Tuka! Követeljük Tiso és Macit ssa- badlábrahelyezését. A Pravda meg­írja, hogy a szlovák Demokrata Párt vezére, Ursiny minlsztereinSkhelyet- tée május 14-én tartott beszédében ezt mondotta: „Úgynevezett szlovák államról beszélnek. Miért úgyneve­zett szlovák állam? A® rendes szlo­vák állam volt, melyet S3 állam ismert el“. A népi demokratikus re­zsimet támadva, ezt mondotta: .,A mai nemzeti bizottságok semmi mást nem csinálnak, csak lopnak és embe­reket csuknak be“. Megverik a esel* játékosokat A csütörtökön Pozsonyban meg­tartott Szlovákia—-Csehország válo­gatott mérkőzés botrányba fulladt és c-sehellenes tüntetés tört ki, amelyről a. Pravda ezeket írja: „Néhány cseh játékos keményebb közbelépésére a nézőtér egyes részei­ről bekiabálások történtek: Ki » csehekkel! Disznó csehek! Üssétek őket! A csehellenes hangulat tető- fokát érte el a mérkőzés befejezése előtt, amikor a szenvedélyektől fél­korbácsolt csoportok nyom ultik a pályára és bántalmazták a cseh. játé­kosokat. A fasiszta elemeknek éz a hallatlan provolcálása semmi esetre sem véletlen. Á pozsonyi futball- pályán történt csehellenes tüntetés beleillik a választások előtti s utáni demonstrációk sorozatába, melyeken felemelt jobb karral, sőt mi több, néhányan gárdista uniformisban mu­tatkoztak.“ Fierliuger-liormány ? A Práca azt írja, hogy az új kor­mányt elöreláhatóan ismét Fierlingér alakítja, noha ennek pártja, a szociál­demokrata párt a választásokon aa ötödik helyre került. A Nemzeti Front azonban lehetővé teszi, hogy a leg­erősebb párt — a kommunista párt — támogatásával más párt tagja kerüljön a kormány élére. Termelési Tanácsot állítanak fel A kormány tagjai pénteken a miniszterelnök elnöklésével minisz­tertanácsot tartottak. Elfogadták az igazságügyin i ni szí. er rendeletterveze­tét, amely szerint a rögtönbírásko- dást kiterjesztik a gyújtogatás bűn- cselekményére. A romániai gyermek- üdültetés céljára hitelt engedélyez­tek. Tárgyalták a nyujdijkérdés sza­bályozását, majd hozzájárultak ah­hoz, hogy az iparügyi miniszter tör­vényjavaslatot terjesszen a nemzet­gyűlés elé, a villantósmüvek etter, giatelcpeinek és más vagyontárgyai­nak állami tulajdonbavételéröl. Ugyancsak hozzájárult a miniszter- tanács a Termelési Tanács szervezé­séhez. Az iparügyi miniszter as aluminiumtermelés államosítása kér­désében 15 napon belül terjeszti be törvényjavaslatát. Elkészüli a szö­vetkezeti törvényjavaslat, amelyet sürgősen pártközi értekezlet elé visz­nek. munkarészlegek alacsony teljesítő- képessége miatt az egész gyártási folyamat akadozik. A. szűk ke­resztmetszeteket gyors munkával ki, kellett tágítani, ezért az ott dolgozó munkások magasan pro­gresszív akkordrendszer szerint kapták a bérüket. A munkát tény­leg gyorsan elvégezték: a pro­gresszív akkordrendszer jól be­vált. Az így szerzett tapasztala­tok után ezt az egész gyárban, minden munkafolyamatnál beve­zettük. Mielőtt azonban az új akkord­rendszert alkalmaztuk volna, meg kellett szüntetni a régi akkordo­kat. Ezeket olyan lazán, alacso­nyan állapították meg, hogy a munkások gyakran 120—140 per­cet számoltak el óránkint. A gya­korlatban ez a munkateljesítmény csökkenéséhez vezetett. Mi meg­állapítottunk egy reális, 60 perces akkordot. Aki ezt felülmúlja, az teljesítményének növekedése sze­rint progresszív, fokozódó arány­ban jutalmat kap. Sokan úgy gon­dolkoztak, hogy ha többet teljesí­tenek, akkor a gyárvezetö3ég éppúgy, mint a múltban, magasabb akkordalapot fog megállapítani és így csökkenti a fizetést. Mi ezek bizalmát helyreállítottuk: az új akkord-alap szigorú betartá­sáért felelősséget vállaltunk. Meg­indult a munkaverseny és a túl­nyomó többség az alikordot Úő—35 százalékkal túldolgozta. A gyár átszervezésének és a progresszív, reális alapú akkord- rendszer bevezetésének eredménye nem maradt el. Már áprilisban többet termelt a Gépgyár, mint 1944-ben, amikor pedig teljesebb gépi berendezésen több munkás dolgozott és amikor a Gépgyár múltjában a legtöbbet teljesítette. A Gépgyár példáját követve nö­vekedett a termelés a W. M. üze­mei egész sorában. De voltak olyan felelőtlen és gerinctelen ve­zetők is, akik az alacsonyan' ha­gyott akkord-alap után vezették be a progresszív jutalmazást Olyan esetek is voltak, ahol a kiÁ fizetett bér több volt, mint a téri­méit ára ‘ értéke. Uymódqfi meg­ingatták a dolgozók hitét 'abban, hogy saját munkájukért kapják a jobb fizetést. Az önköltségi- ár 1 megdrágulása pedig indokolatla­nul megnövelte a dolgozók szá­mára olyan elviselhetetlen árszin­tet. Ezek a felelőtlen vezetők az 1938-as termelési szintet, mint alig elérhető teljesítményt kezelik. Általában: inkább hátra tekinte­nek, mint dőre. Holott a magyar demokrácia többet kell termeljen, gyorsabban kell építsen, mint ahogy az a. közelmúltban volt. A népi demokrácia termelési rend-’ szere magasabbrendű* kell lejjyen, mint. amilyen a’Téudál-kapitalista Horthy-rendszeré volt. Ezt kívánja áz ország- érdeke és ezt követelik a dolgozók, akik nem nélkülözni akarnak, hanem országot építeni maguknak. $ Bíró Ferenc, . a W. M.-gépgyár vezető főmérnök« k Vs>? {S.rwv» V £ lyr»«>.45 V.T‘tá! Í£T • aiéja, megengedte bizonyos élelmiszerek drágításét. A vaj árát 11, a sajtét 6 centtel emelik.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék