Szabad Nép, 1946. július (4. évfolyam, 145-170. szám)

1946-07-02 / 145. szám

VILÁG MQLETABJAIEGYESÜLJETEK? SZABAD NÉP ...**»*, Q ( ^ a . Kedden délután 7 őraísh ^f^osiejj^ar^ „NYUGAT einten előadást tart ivatthingloni, londoni és párisi útjáról a Zene- akadémián meghívott közönségnek Az előadást a rádió is közvetíti 7 óra 10 perckor MAG Y A R NM M U N I S T A' P A' Rt K ŐZ P 0 N T I L A P JsA IV. ÉVFOLYAM, 145. SZÁM ARA 50 BILLIÓ PENGŐ KEDD, 1946 JULIUS 2 Felkötjük, aki a szilárd pénz megteremtése után is spekulál!“ Gerő elvtárs beszéde az első állandó jellegű vasútihíd avatásán Gerő Ernő elvtárs, közlekedés­ügyi miniszter, Tiszafüreden, Péter. Pál napján, ünnepélyes keretek kö­zött adta át a forgalomnak Magyar, ország első, újjáépített, állandójel. légii tiszai vasúti hídját. A teljesen jégbizto® hídon a szerelvények órán. kint 60 kilométeres sebességgel ha­ladhatnak. A hídavató ünnepségen megjelent a Szövetséges Ellenőrző Bizottság részéről Pavlenko szovjet őrnagy, a MÁVAG és a MÁV híd­építőmunkásai, Varga László MÁV elnök, Borbély Kálmán dr., a MÁVAG Vezérigazgatója, Kökény Mihály mniszteri osztálytanácsos és Bartha Aladár MÁV üzletvezető. Az üdvözlések után Gerő elvtárs minisz­ter a következőket mondotta: — Most, hogy hídavatásra össze­gyűltünk, nem szabad elfelednünk: úgy kell hidat építenünk, hogy soha többé senki fel ne robbanthassa. A múltban épített gyönyörű hírt jajukat a reakciós, népellenes politikusok épúgy tönkretették, mint az egész országot. Azok, akik az országot katasztrófába sodorták, a demokrá­cia ellenségei, most sem nyugsza­nak. — Az ország népe a hosszú hábo­rútól, sok szenvedéstől elfáradt. Most már békésen, nyugodtan akar a nép építeni és munkája gyümölcsét él­vezni. Ezért nem tűrheti a magyar demokrácia, hogy itt bárki is meg­kísérelje megzavarni a békés, alkotó munkát. Gerő elvtárs elmondotta, hogy a tél beálltáig három teljesen biztos, állandó jellegű tiszai vasúti és közle­kedési hidat adnak át a forgalomnak. Ebben az évben elkészül még a Sza- badság-hídon kívül a "t)éU összekötő vasúti pici is. — Néhány héttel vagyunk a pénz stabilizációja előtt. El “vagyunk szánva arra: megteszünk minden intézkedést, hogy véget vessünk az infláció segítségével folyó sza­bad rablásnak. Vannak, akik há túlról akarják megfúrni a stabilizá­ciót. Erre az a válaszunk, hogy ezt a jó pénzt — és Gerő elvtárs, viha­ros éljenzés és taps között felírni tatta a forint egyik első darabját — minden eszközzel megvédjiik. Nem vagyunk egyáltalában vérszomjasak, de ha a dolgozók kenyerének blzto sitása megköveteli, hogy felkössünk néhány embert, aki a szilárd pénz megteremtése után is dollárral, arannyal spekulál, meg vagyok győ­ződve: a magyar nép ezt jóvá­hagyja. Gerő elvtársnak pillanatokra félbe kellett szakítania beszédét, mert egy megrakott szerelvény teljes sebes­séggel keresztülrobogott az új, zász­lókkal. zöld gályákkal feldíszített hídon és az ünneplő tömeg szűnni nem akaró tapssal és éljenzéssel fo­gadta. Gerö elvtárs ezután a magyar kormánydelegáció külföldi útjának célját ismertette, majd megállapL tóttá, hogy a határainkon túl élő magyar véreink teljes egyenjogúsá­gát biztosítani kell. Ehhez azonban szükséges, hogy végezzünk a felsza­badítóinkra. a Vörös Hadsereg tlszt_ jeire és katonáira orvul támadó fa­siszta merénylőkkel. — - A magyar dolgozó teljes oda adással csak akkor fog hidakat, építeni, ha tudja, hogy ez az ország nem lesz többé az úri bitangok or szága, hanem a magyar dolgozó népé. A lelkes éljenzéssel és nagy taps­sal fogadott beszéd után Gerö elv. társ a hídépítésben különösen kitűnt 3-t munkás között államfői és mi­niszteri kitüntetést osztott ki, majd elismerését és köszönetét fejezte ki a dolgozók nagyszerű teljesítmé­nyéért. Tildy Zoltán és Nagy Ferenc a szegedi arató-ünnepen „Mindenkinek teljesítenie kell beszolgáltatást kötelezettségét“ A mezőhegyes! állomás zászlódísz_ ben, virágokkal díszítve várta pén­teken délután Tildy Zoltánti a ma. gyár köztársaság elnökét, aki eljött az itteni több mint 30.000 holdas állami mintagazdaság megtekinté. sére. Az állomáson a Baljldali Blokk pártjai és a szakszervezetek küldött­sége várta a köztársasági elnököt, a Kisgazdapártnak nincs szervezete a községben. Tildy Zoltán a gazdaság keskenyvágányú vasútján körutat tett a birtokon. Este fél 7-kor érkezett meg Tildy Zoltán és kísérete Szegedre. A Szé. ehenyi-téren a Városházával szemben állott a díszemelvény. Tildy Zoltán és a vasárnap reggel Gyöngyösi kül­ügyminiszter társaságában meg­érkezett Nntty Ferenc miniszterelnök kíséretükkel onnan nézték végig a díszes felvonulást. Szekerekkel, lovasbandériummal, az iparosok a r:gi céhládákkal vonulnak fel, 11 órára összegyűlt mintegy 50.000 ember. Szép a fel­vonulás, de vannak különös vonásai. Az egyik csoport előtt hatalmas zászlót visznek, rajta hímzett betük_ kel: „Csonka Magyarország nem or­szág, Nagy-Magyarország menny. ország.’1 Az üdvözlő szónokok még véletlenül sem mondják: ,,Köztársa­sági elnök” — csak „államelnök”, egyszer: „államfő”. Az egész ünne. pélyen csak Nagy Ferenc nevezte beszédében köztársasági elnöknek Tildy Zoltánt. Ezekután nem is cso­dálkoztunk, amikor a beszédek so­rán, a békekötéssel kapcsolatban kétszer is bekiáltottak a hallgató­ságból: ,JIindent vissza.'” Tildy: Kirekesztjük a dolgozó magyarok ellenségeit Aki a forinthoz nyúl, annak pusztulnia kell — mondotta Farkas elvtárs Miskolcon Szombaton este Farkas Mihály elvtárs a jő pénzről beszélt Mis­kolcon. — A tomboló infláció napjai már invannak számlálva -— mon. rlotta. — Augusztus elején, de lehet hogy már július második felében jó,' értékálló pénze lesz ennek az országnak. De az infláció utolsó heteiben is olyan rendszabályokra van szükség, amelyek megvédik és biztosítják számunkra az élelmet, a megélhetéshez. — Ezért az MKP javaslatokat dolgozott ki, amelyeket, a kormány részben már el is fogadott és a jövö héten további javaslatainkat fogjuk előterjeszteni. Néni helyeseljük, hagy az adópengőt a munkások nem az aznapi adópengö szorzó- szám szerint kapják meg és köve­teljük ennek megváltoztatását. El kell kezdeni a munkások, hivatalno­kok bérének adópengőjegyekben való fizetését. — Fontos a jó pénz megterem, tése Szempontjából az a tény is, hogy az Egyesült Államok v issza- adták aranyunkat. De ezzel még tem kaptunk vissza mindent. Résen kell lennünk és nem szabad addig megnyugodnunk, amíg az utolsó te­hén, az utolsó ló Is vissza nem tér Magyarországra. — A reakció már most szítja a hangulatot a jó pénz ellen. Egyes képviselők is mondogatják már, hogy a forint sem lesz jó pénz. Eb ben a kérdésben nem ismerünk tré fát. Aki a forinthoz nyúl, annah pusztulnia kell. A forintot csak ak. kor tudjuk megvédeni, ha annak ellenségeit azonnal felkötjük. — Az a feladatunk, hogy minden erőt összepontosítsunk a jó pénz- megteremtésére. A Kisgazdapárt reakciós elemei jól tudják, hogy az ország milyen nehéz helyzetben van és hogy a stabilizáció csak ak kor sikerülhet, ha mindenki szívvel- lélekkel ennek az érdekében dolgo zik. A magyar nép azt kívánja ezekben a súlyos időkben, hogy ne az foglalkoztassa a Kisgazda- pártot: hány rendőri pozíciója van Nem ez a döntő most a magyar pa­rasztság 'számára. A magyar pa raset azt akarja, hogy búzáját már jó pénzért adhassa el. Tildy Zoltán megszegi az új kenye­ret, majd a Kisgazdapárt elnökének üdvözlő szavai után maga ’ép a mikrofon elé. A munka és a munkás megbecsüléséről beszél, a parasztság nehéz, küzdelmes harcáról az új ke­nyérért. „Ma a városi ember gondja. bányák és üzemek dolgozóié is kint volt. veletek » mezőkön. Aj ni, magyar világ meg fogja becsülni azokat, akik dolgoznák a felépítésén. Meg fogja becsülni a dolgozókat és csak a dolgozókat fogja megbecsülni. A henyélöket kirekesztjük a kenyér áldásából. Sóvárgunk az után, hogy békessége is legyen az új kenyer mellé minden magyarnak. Mi, ma­gyarok a többi szabad néppel együtt kiáltjuk: Soha többé háborút ezen a földön! Békességet a népek között és idebent is, az országban. K;rereszt­jük a nemzet közösségéből a dolgozó magyarok, egyetértésének bujtogut'ö ellenségeit. tfj és szabad világot te­remtünk, amelybe a letűnt, bűnös vi­lág semmiféle sötét szelleme vissza I nem tértiét“. Nagy Ferenc: Igazságosabb, egyenlőbb kenyérelosztás Halálraítélté a NOT Sziójayi és társait A Népbíróságok Országos Taná. csa Bojta Béla dr. államtitkár el. rökietév'cl hétfőn hirdetett ítéletet Szti-p-'i Döme volt miniszterelnök, Rátz Jenő, Reníényi-Schneller Lajos, Szász Lajos és Hundér Antal volt miniszterek háborús bűn ügyében, a NOT bűnösnek mon­dotta ki a vádlottakat náborús büuteUbt'B és ezért valamennyieket golyóáltali halálra ítélte. Kunder Antalt első fokon életfogytiglani fegyházra üélték, de a NOT rneg. változtálta a népbíróság ítéletét és Kunder Antalt is golyóáltalt halálra ítélte. Az elítéltek kegyeleméit fo. lyamodtak. A NOT úgy határozott, hogy a kérvényeket felterjeszti a köztársasági elnökhöz. Felcsattan a taps, felhangzik az „Síjén“. Senki sem vonhatta ki magát Tildy Zoltán beszédének lel kesítö, felemelő hatása alól. Nagy taps fogadja az emelvényre lépő Nagy Ferenc miniszterelnököt, a nagygyűlés következő szónokát. A miniszterelnök az új kenyér jelen­tőségéről beszél, megköszöni a föld. míves nép munkáját, amellyel az átlag 80—85 százalékos európai ve­tésterülettel szemben « magyar föld 93 százalékát bevetette. „Megígé­rem —- folytatja emelt hangon Nagy Ferenc — Magyarország dol­gozó társadalmának, hogy ebből az új kenyérből igazságosabban, egyen, többen és nagyobb mértékben fog részesülni az ország minden dol­gozója!“ , Taps és éljen hallatszik, de a tö­megben nincs meg az igazi lobogó lelkesedés. A Kisgazdapárt szegedi szervezete kisajátította magának Péter-Pál ünnepét, a Baloldali Blokk pártjai és tömegei nem vettek részt az ünnepélyen. Már a felvonuláson furcsa kijelentések hangzottak el: ,,A mi vidékünkön jónak Ígérkezik a termés” — mondja egy paraszt- ember. —■ „Nálunk is jó lesz, de mégse lesz jó” — mondja egy „füg. getlen ifjú” és ravaszul kacsint hoz2á. TJgv látszik, van néhány hall­gató, aki nem fogadj« osztatlan tet­széssel Nagy Ferenc Ígéretét az új kenyér igazságos elosztásáról. — Még egy nagy feladat vár ft magyar föld népére — folytatja be­szédét a miniszterelnök. — Az új ke­nyeret vonakodás nélkül, szeretettel és megértéssel fel kell ajánlania a társadalom minden dolgozó rétegének és teljesítenie kell azt a kötelességét, amelyet n beszolgáltatás ró rá. Vi­szont a beszolgáltatás — ezt a ma­gyar kormány nevében kijelenthetem — ma már nem olyan feltételekkel történik, mint a múltban. Az új ke­nyérrel együtt megjelenik az új pénz, az értékálló forint i*. Augusztus 1-vel megszűnik pénzromlás okozta szörnyű bizonytalanság. A beszolgál­tatott termények egy részét adóba számoljuk el, a többit pedig értékálló pénzben fogjuk kifizetni a magyar gazdaközönségnek. (Nagy taps.) Minden erővel a reakció ellen A miniszterelnök ezután részletesen beszámolt a washingtoni, londoni és párisi út eredményeiről, majd hang­súlyozta: az eredményes külpolitiká­hoz a magyar demokrácia belső meg­szilárdulása szükséges. —• Végképp le kell számolnunk országunk bűnös politikai múltjával. Ma ,a múlt bűneiért, a háborús ösz- szeomlás okozta nehézségekért is szeretnék egyesek a demokráciát fe­lelőssé tenni. De a demokrácia azt fogja jelenteni, hogy ez a nép valói bán, tulajdon jogilag is magának é.píti fel az országot. A népnek ma lehetősége van arra, hogy biztosítsa: ne kerüljön rnégegyszer a kizsákmá­nyolás állapotába. Azért, hogy ezt elérjük, el keli viselnünk a dernokrá. ria kezdeti nehézségeit, Az akadá­lyokat leküzdeni ezután Is csak a koalícióval, a nemzet egész, erejének összefogásával lehet. Elért vigyáz­zon minden párt és minden felelős személy arra, hogy ne sodorja túl. Ságba a koalíció/. A koalíció válsága olyan visszaesést jelentene minden téren, amit ma niég sokan el sem tudnak képzelni, de amelynek szen­vedését és felelősségét akkor majd szeretnék magukról elhárítani. Ezért minden erőnkkel hüzdenünk kell a reakció elleni, a társadalomnak is mindent el kell követnie, hogy idejé­ben fojtson el minden törekvést, amely a fejlődő demokrácia ellen irányul. Irtózatos kár származik minden magyar dolgozóra abból, ’ amikor Budapesten agyonlőnek két tisztet a felszabadító Vörös Harisé, reg katonái közül. A kormánynak és a magyar társadalomnak mindent el kell követnie, hogy Ilyesmi elő na forduljon és törekednünk kell arra Is, hogy & termelés további fokozása mellett az ország belső békéjét is megteremtsük. Ezen a nagygyülé. sen, ahonnan messze hangzik a szó, hadd mondjam meg, hogy a magyar demokráciának békességre, belső nyugalomra van szüksége és árulást követ el a magyar fejlődéssel szem­ben az, aki ezt a belső békességet és nyugalmat veszélyezteti. Rövidesein tandcskozáqplc indulnak meg a pár. tok vezetői között az ellentétek megszüntetésére. Legalább a leg­nehezebb Időkre meg kell teremte­nünk a munka elvégzéséhez feltét* lenül szükséges belső politikai bé­két.“ Nagy Ferenc miniszterelnök azzal zárta beszédét: A magyar parasztság, munkásság és haladó értelmiség együtt meg tudják teremteni azt a boldog életet, amelyért az a magyar munkás és értelmiségi is dolgozik, akiknek most a parasztság felaján­lotta az új kenyeret. A nagy taps és éljenzés elülte után népi táncokat mutatott be a kör­nyék parasztsága, délután pedig a sportpályán és a Nemzeti Színházban ■akozott Sr.e?ed, gazdatárssda’me. Tildy Zoltán ellátogatott a szegedi paprikabeváltóba is és megtekintett« a szegedi tanyavilágot. Szeged Felső, központban az ünnepi ebéden pohár, köszöntőt mondott a köztársasági el_ nők. Hangsúlyozta, hogy nemcsak a föld népének vannak panaszai, a bá_ nyászok és ipari munkások még sok­kal súlyosabb bajokkal küszködnek. Az ország sorsa csak akkor van biz. tosíti'a — mondotta —, ha a dolgozó milliók tartják kezükben sorsának intézését. Azt kívánom, hogy a ma­gyar föld népe találkozzék az ipari munkássággal, e két nagy réteg megismerje egymást é.s egyesült erő- vei dolgozzék a magyar jövőért". . Ellenségek — soraink között Vasárnap Kecskemétre utazott a köztársasági elnök és kísérete. Az ünnepélyes fogadtatás után megte­kintette a barackünnepséget, a város főterén rövid beszédben a demokrácia jövőjében való hitre buzdította Kecs­kemét dolgozó népét. Az ünnepségen valamennyi párt megjelent és teljes egyetértésben, lelkesen éltette Tildy Zoltánt és a magyar köztársaságot. Délután az elnök és kísérete Kecs­kemét mezőgazdasági ipari üzemeit tekintette meg, majd ünnepi vacsorán vett részt, ahol a pártok, a szakszer­vezetek és az újgazdák nevében egész sor pohárköszöntövel ünnepel­ték a harmadik magyar köztársaság első elnökét. Tildy Zoltán válaszá­ban megköszönte a minden oldalról megnyilvánuló bizalmat és többek között a következőket mondotta: — Tartsuk tiszteletben egymás meggyőződését, fis ka vannak az or­szágban új eszmék, az új eszméknek lelkes harcosai, ne tekint síink rájuk ellenségesen, mert őket is a nemzet ügyét szolgáló szent cél hevíti. Dol­gozzunk azon, hogy közelebb jussunk egymáshoz, mert még nem vagyunk túl minden veszedelmen. Ellenségek leselkednek reánk a soraink mögött és a soraink között is, akik szeret­nék visszahozni azt a régi világot, amelyet mi örökre lezártunk. Nagy Ferenc a csehszlovák kérdésről Nagy Ferenc miniszterelnök Deb­recenben. a Kisgazdapárt aratóünne- Pén beszédet mondott a külpolitikái kérdésektől megállapította: nagyon nehéz lemosni azokat'a bűnöket, time. Igékét a~ elmúlt rendszerek vezetői varrtak a nyaltunkba. — Mi békét akarunk — mondotta a miniszterelnök —, de távol kíván­juk tartani magunkat minden olyan kérdéstől, amelyben a háború lehető, ségei rejlenek. Meg kell ezért mon. dani: nem lehet nyugodt és tiszta béke a Duna völgyében, ha 8 és fél millió határainkon belül élő és három millió határainkon kívül élő magyar lelkében megmarad az örökkévaló keserűség, Miközben mi a világ ve«

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék