Szabad Nép, 1947. január (5. évfolyam, 2-25. szám)

1947-01-18 / 14. szám

VILÁG PROLETÁRJAI [ló MB Jjpi |p 111 ip • nggra Bál IMF fig ng /\sft í ’PQt'C Äs Mm P^te^Ssociáldemohrata Párt és a Szakszervezeti Tanács szombaton délután 2 órakor a Sportesar nohban közös őssmvesetoségi illést tart. PesséínekT Rákosi M áty á s és Szak a sits Árpád elvtérsak. A beszédeket a rádió is közvetíti* Megjelenés csak meghívóval! V. ÉVFOLYAM» 14. SZÁM ARA 4® FILLÉR SZOMBAT, 1947 JANUÁR 13 Ne fáéssumk hűjósdit T A „Magyar Nemzet“ tegnapi száma a következőket írja: „ ... a Kisgazdapárt vezetői nem ismer­nek mellékszempontokat, ők ma­guk sürgetik a kivizsgálást és nem védenek meg annak esetleges kö­vetkezményeitől senkit... A Kis­gazdapárt tehát elől járt a jó pél­dával. Most a többieken a sor ... Azt várja a közvélemény, hogy most már a Kommunista Párt szintén hozza nyilvánosságra a sa­ját belekeveredett párttagjainak névsorát, folytassa le a vizsgálatot ugyanolyan következetességgel és bátorsággal, mint a Kisgazda- párt. .. A közvélemény egyenlő mértéket vár, sőt követel.“ A „Magyar Nemzet“ idézett so­rait nem lehet másnak nevezni, iránt politikai szemérmetlenség­nek! A szemérmetlenség azzal az állítással kezdődik, hogy a Kis­gazdapárt „elől járt a jó példá­val“, hogy az összeesküvők elleni eljárás „következetességében és bátorságban“ mi utánozzuk a Kis­gazdapártot! Távol áll tőlünk a káröröm, hisz jól tudjuk, hogy a Kisgazdapárt mély válsága és ki­gyógyulása e válságból ügye és érdeke az egész magyar demokrá­ciának. De ha a Kisgazdapárt saj­ttója büszkélkedik és dicsekszik, ahelyett, hogy hamut szórna a fe­jére, akkor mégis azt kell mon­danunk: ez több a soknál! A Kis­gazdapárt „járt elől jó példával“? A Kisgazdapárt volt „bátor és következetes“? Kissé botcsinálta volt ez a „következetesség“. Más fél évi óvás, intés és figyelmezte­tés után fanyalodtak csak rá, akkor, amikor „jó példával“ az államvédelmi szervek már elől­jártak. Ebből a „jó példából“ Bem mi se lett volna, ha a belügy­minisztérium szervei nem leplezik le Mistéth úr, Saláta, úr, Jaczkó úr, Hám úr, Vatai úr, Arany Bálint űr és a többiek összeeskü­vését. A -jó példával“ akasztott ember házában tehát kissé furcsa dicsekedni. De ne beszéljünk a múltról. Yan most dicsekedni való a Kis­gazdapárt „következetességével“ és „bátorságával“? A Kisgazda- párt politikai bizottsága az össze­esküvésbe keveredett- képviselői ügyének kivizsgálására három tagú bizottságot küldött ki: Dobi Istvánt, Bencze Imrét és Kővágó Józsefet. Talán , ez az a „bátor“ es „következetes“ intézkedés, amellvel a „Magyar Nemzet“ di­csekszik ? Megmondjuk őszintén: a bizottság három tavi a közül kettő iránt mély bizalmatlanság­gal viseltetünk. Bencze Imre a Kisgazdapárt jobbszárnyának pro­minens tagja. Talán ez teszi al­kalmassá arra, hogy az összeeskü­vők és a Kisgazdapárt reakciós johfcozárnya közötti kapcsolatokat „kivizsgálja“? Kővágó József pe­dig talán azóta vált alkalmassá erre a vizsgálatra, amióta az egyik hetilapban megjelent, egy Londonba írt és cáfolat nélkül maradt, tehát hiteles levele ? Ne játszunk, urak, bujósdit! Ez a „vizsgálóbizottság“ inkább elkenő, mint vizsgáló bizottság. De nemcsak erről van ezó. Az összeesküvés leleplezése óta a Kisgazdapárt — a parasztcsoport kivételével — még csak meg sem kísérelte, hogy a tragikus hely­zetből levonjon bizonyos pclitilcai következtetéseket és önbírálóan felfedje az összefüggést jobb­szárnyának politikai magatartása és az összeesküvés között. Az összeesküvésben résztvevő kis­gazdapárti képviselők ügyét egy­szerűen rendőri ügyként „vizsgál­ják“, de hogy az összeesküvésbe való belekeveredés nem véletlen volt, hanem a kisgazdapárti jobb­oldal politikájának logikus és szerves következménye volt, — erről nem hallunk semmit! És arról sem hallunk semmit, hogy a kisgazdapárti iobbszárny poli­tikai garázdálkodásának tűrése, a reakcióval való tudatos szövetke­zés teremtette meg a Kisgazda- pártban azt a légkört, melyben az összeesküvők tenyésztek, éltek éh virultál:. Virultak voln£ tovább is, ha a rendőrség nem sújt íe rájuk. Ezeknek a politikai következte­téseknek a levonásáról nem hal­lunk semmit. Ezt akarja elke­rülni, az összeesküvést puszta rendőri üggyé szűkíteni a Kis­gazdapárt. De ez nem vezethet másra, mint magának az össze­esküvésnek a bagatellizálására, a nyomok elkenésére. A Kisgazda­párt bizonyos elemeinek főgondja ma sem az összeesküvés kímélet­len feltárása, a fertőzött részek bátor eltávolítása, hanem a „tűz lokalizálása“. Pedig nyilvánvaló, hogy így .nem gyógyulás követke­zik be, hanem sokkal rosszabb. A „Magyar Nemzet“ is „loká­lisára“, próbálja .a tüzet a eaját házatáján, de úgy, hogy t.űzcsóvát próbál dobni a szomszéd ház tete­jére. Politikai szemérmetlenség, de politikai együgyűség is, a hely­zet teljes félreismerése arról be­szélni, hogy a Kommunista Párt­nak vagy a Szociáldemokrata Pártnak is holmi összeesküvő „névsort“ volna kötelessége nyil­vánosságra hozni. Listákat, tisz­telt uraim, a nyomozó hatóságok hoznak nyilvánosságra. Tehetünk mi róla, hogy e listákban, a Fő- veaérség. a 7-es bizottság, a fa­siszta „Magyar Közösség“ név­soraiban kisgazdák szerepelnek, messze az 57 százalékon túl? Itt most nincsen se „paritás“, se ,,arányosítás“. Mit akarnak hát „ee'venlő mértékkel“ mérni? A Kommunista Pártot, mely másfél esztendeje harcol a Kisgazdapárt jebbszárnya. mint az összeeskü­vők legális fedezéke ellen, akariák „egyenlő mértékkel“ mérni a Kis­gazdapárt reakciós jobbszárnyá­val? Aki ezt „követeli“, annak el­ment a sütnivalója. Az még mindig nem tudja, hányat ütött az óra! Ideje megtanulni. Ideje apró tak­tikázás és méregkeverés helyett a maya teljes komolyságában fel­mérni és megérteni azt a válságot, amelyben a magyar demokrácia egyik fontos tényezőjét, a magyar parasztság nagy pártját, a Kis­gazdapártot, a reakcióval való szövetkezés döntötte. Ne taktikáz­zanak az urak; hanem vegyenek példát saját parasztjaikról, akik komolyan próbálják kimenteni, ki­vezetni pártjukat a válságból. A mentelmi bizottság javaslata a nemzetgyűlésnek Saláta, Jaczkó, gyulai, Hám, Horváth, üss, falai is Vörös ilspiiapírll képviselők elizeies letartóztatásba kerülnek A budapesti népfőügyészséig pén­teken délben sürgős kiadatási kére­lemmel fordult a 'nemzetgyűlés el­nökségéhez a következő hat kis­gazda-képviselő ügyébe»: Vatai László, Horváth János, . Gyulai László, Kiss Sándor, dr. Hánj, Tibor és Vörps Vince. A nemzetgyűlés el­nöksége az iratokat értesülésünk szerint azonnal áttette á mentelmi bizottsághoz, amely soronkívül fog­lalkozik a felsorolt képviselők men­telmi jogának felfüggesztésével. it A Magyar Távirati Iroda jelenti: A nemzetgyűlés mentelmi bizottsága pénteken délután 3 órakor Farkas Mihály elnöklete alatt ülést tartott, A bizottság letárgyalta Saláta Kál. mán és Jaczkó Pál nemzetgyűlési képviselők mentelmi ügyét. Didin Jenő előadó javaslatára megállapí­totta, hogy Saláta Kálmán -a demo­kratikus államrcnd és a demokra­tikus köztársaság ellen irá,nyúló bűntett, Jaczkó Pál a magyar állam­rend és ,a demokratikus köztársaság megdöntésére irányuló mozgalomban váló tevékeny részvétel bűntettének elkövetésével gyanúsítható. A bizottság elhatározta, javaslatot tesz a nemzet gyűlésnek Saláta Ká lmán és Jaczkó Pál mentelmi jogának — nevezettek előzetes letartóztatására is ki terjedő hatályú — felfüggesztésére. A mentelmi bizottság Marosán György előadói ismertetése után letárgyalta Gyulai László, Kám Tibor, Horváth János, Kiss Sándor, Vattai László és Vörös Vince nemzet gyűlési képviselők mentelmi ügyét. A bizottság meg­állapította, bogy nevezett képviselők a demokratikus államrend és a demokratikus köztársaság megdönté­sére irányuló mozgalomban való részvétel által elkövetett bűntettel gyanúsít hatók. A bizottság úgy határozott, hogy „ nevezettek mentelmi jogúnak az elö- Jjzetes letartóztatást is magába fog­laló hatállyal történő felfüggeszté­sét javasolja a nemzetgyűlésnek. Az MTI jelentése szerint Kiss Sán­dor és Vatai László megjelentek a miniszterelnökségen és felajánlották Nagy Ferencnek, hogy mentelmi jo­gukról önként lemondanak. A nemzetgyűlést hétfőre összehív­ták, Ezen az ülésen a Ház előrelát­hatóan döntést hoz a nyolc képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről. Körözési parancs Saláta Iáinál ellen A belügyminisztérium. közli • A mentelmi bizottság döntésével felfüggesztette Saláta Kálmán dr. nemzetgyűlési képviselő mentelmi jogát. Saláta Kálmán dr. nem­zetgyűlési képviselő azonban már a mentelmi bizottság döntése előtt megszökött. A magyar állam- rendőrség államvédelmi osztálya el­rendelte Saláta Kálmán dr. nemzet­gyűlési képviselő körözését. A bel­ügyminisztérium rádiószolgálata út­ján értesített*: az összes readöri hatóságokat, beleértve a határrendé­szeti kapitányságokat is, hogy kéz­rokerítéséről gondoskodjanak és őri­zetbevétele esetén haladéktalanul állítsák elő a magyar áliamrendör- ség államvédelmi osztályára, Buda­pesten. Felhívjuk a magyar köztársaság minden polgárát, hogy Saláta Kál­mán dr. kézi-elterítésében működjék közre. Mindenki, aki Saláta Kálmán dr.-t 1917 január 17. óta látta, tar­tózkodási helyéről tudott, vagy je­lenlegi tartózkodási helyéről tud, jelents e a magyar á llam rendőrség államvédelmi osztályán, Budapest, VI., Amirássy-út 60, vagy táv­beszélőn a 131—710. szám alatt, Saláta Kálmán dr. nemzetgyűlési képviselő személyleírása a követ­kező : Született Budapesten, 1917-ben, apja neve Sáléin "Gyula, anyja neve Börzsönyi Anna, foglalkozása gaz­daságkutató tisztviselő és nemzet­gyűlési képviselő, családi állapota nőtlen, 170—175 cm magas, telt­arcú, haja és szeme bírna, orrá rendes, bajusza angolosra nyírott, legutóbb sóiét ruhát és fekete szö­vet télikabátot viselt, választékos modorú és mozdulatú. Külügyi iiszÉvIselők az összeeskiívésisen Károlyi Mihály a belügyminiszternél Körojyi Mihály pénteken délelőtt I belügyminisztert. Károlyi Mihály meglátogatta Rajk László elvtárs | hosszan tárgyalt a belügyminiszterrel Az össaeEküvés külföld • felé irá­nyuló szálait jórészt Szeniivány i Domonkos rendkívüli követ irányí­totta. Ssentivdnyi valaha a Horthy- családnak volt a bizalmasa és ifjabb Horthy Miklóoiiaik legszűkebb ba­ráti köréhez tartozott. Bizalmi em­bere voltaBethlefi-, majd a Darányi- kermánynak, Telelői Pál pedig a mi- niszterelnökség'i tájékoztatási ősz. tálv vezetésével bízta meg. Szent, iványi 1937-ben lépett be . az Ex-be„ Etelköz! Szövetségbe, kitüntetések tö­megét kapta Horthyéktól, Kállay újra elöiéptete, majd 1944-ben a Turáni Társaság ügyvezető alalnöike lett. A felszabadulás után a földalatti összeesküvés élére állt, minden idejét az összeesküvés szervezé­sével töltötte. Gyöngyösi külügyminiszter ugyanis nem bízott benne, úgyhogy naponta csak mintegy félórát töltött a kül­ügyminisztériumban — munka nél­kül. A IV. fizetési osztály iUetmé. nyét azonban minden elsején ponto. San felvette. Szonüványi az aktív és a demo­kráciából kiseprüzött külügyi tiszt­viselők egész sorát szervezte be kül­földön. Ezek közé tartozott Szabó Tamás, aki 34 éves kora ellenére most Londonban a kö­vetség első titkára. Szabót a felszabadulás után a Kis­gazdapárt helyezte külügyi pozícióba. Szabó Tamás valaha a háborús fő­bűnös Oroszt Marion István követ­ség! titkár bizalmi embere volt, Szabó szerezte Marton részére a*/ fasiszta propaganda-fényképeket, összekötte­tései révén hamarosan beilleszkedett, a. demokráciába. Mint .magasállású külügyi .tisztviselő Londonban feltű­nően költekező életmódot folytatott, legszűkebb baráti köréhez tartozott Lady Listowell, az Andergék zisold- jában álló lap föszerkesztőnöje, A horthysta magyarországi ösz- szcesküvés külföldi mozgatója volt Hőgye Mihály református pap, aki a felszabadulás után Parisban követségi titkár volt. Ausztriában., Geliért Andor szövö­gette az összeesküvés szálait. Gyöngyösi prágai tárgyalásai idején nevezték ki ausztriai fö- konzulnak. Gyöngyösi visszatérése után meg­vonta föle ezt a megbízatást. Geliért ezentúl az elhurcolt magyar javak ügyeiben „dolgozott“. Olaszországban Csopei Dénes volt az egyik megbízottja az összeesküvésnek, Csopei a nyilacuralom alatt a' kül­ügyminisztérium politikai osztályá­nak vezetője volt, nem is tért. vissza Magyarországra. Együtt dolgozott többek között Fónay Ernőmével, aki Olasz, országban a Hazahozatali Kor­mánybizottság egyik megbízottja Svájcban Hont! Ferenc intézte az összesküvők ügyét. Honti valaha, mint a Revíziós Liga megbízottja került Genfbe, a felsza­badulás után a demokratikus magyar kormányt támadó cikkeket írt a sváici lapokban és a Magyar Segély- bizottság sajtóosztályának vezetője volt. 1944-től 194o novemberig a Kis­gazdapárt svájci megbízottja volt, bár a Kisgazdapárt jól t udta, hogy Hon t i Ferenc Pétiain idejében , Vichyöen sajtóelöadó volt és Parisban a bolsC. viele:ellenes kiállítás anyagának ösz- szegyüjtésében tevékenyen résztvelt. Éppen ezért a felszabadniás utá* nem is mert, hazajönni, hanem meg-* bízottait küldte Magyarországra „pu-, hatolódzni’’: Sárost Bálát, aki ekkor bejelentés nélkül óit Budapesten, Tímár Eriket, akit Magyarországon feketézégért Internáltaik, végül Szi­lágyi Józsefet, akit franciaországi múltjáért ugyancsak három hónapra internáltak s aki jelenleg n Kis Uj- súg párisi szerkesztője Az összeesküvők főhadiszállása váltakozva Paris és Genf volt, — báró Bakách-Bets,senyéinek - mindkét városban lévő lakásán. Fázisban az Avenue Ktebcren gyűjtötte maga köré Bessenyei a puccsistákat, bőven ellátta őket pénzzel abból a 8 millió svájci franknak megfelelő aranyrúd- készletből, amelyet báró Rad.vánszky Antallal csempészett ki nyugatra Az összejövetelek állandó látogatója volt többek közt Lederer Lajos, aZ Observer politikai munkatársa, Sstanj kovits Viktor, a BBC magyar osztá­lyának főmunkatársa, Lady Listorvcll Franco.párU fasiszta magyar mág­násivadék, továbbá Mikes Imre, a Magyar Nemzet párisi tudósítója. Sztankovits Viktor valaha s. Pt^lcr Lloyd munkatársa volt, majd a .lon­doni Magyar Tanácsba fura,kodéit be, mint a Kisgazdapárt angliai képviselője, egészen addig, míg ki nem derültek az Anders-kormánuyal való kapcsolatai. Érdekes egyéb­ként. hogy Mikes Imrének a. irave körülbelül a földalatti összeesküvés kipattanásával egyidőben lekerült a Magyar Nemzet hasábjairól. A Magyar Közösség*“ levéfeeoységértólí Mzonyííébai a Parasztszövetséginél Jefoalalt iratokban A Parasztszövetség helyiségeiben csütörtökön, — mint jelentettük — házkutatás volt. A lefoglalt anyagot az államvédelmi osztályon pénteken kezdték tanulmányozni. Már az anyag első áttekintésénél kiderült, hogy a Parasztszövetségnél jelentős mennyiségű fasiszta sajtót,;ymek í találtak. A magántermészetű iratok között most olyan feljegyzéseket ta­láltok, amelyek a fasiszta Megvár Közösségnek a Parasztszövetség ke­retében teljesített .tevékenységét világítják meg é,s bizonyítják. «

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék