Szabad Nép, 1947. április (5. évfolyam, 74-97. szám)

1947-04-01 / 74. szám

VIlAG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! SZA BAD 1^400 vonat jár május 1-től — A két munkáspárt össze­egyeztette hároméves tervét — Szombaton általános munkaszünet Könnyebbé tesszük a bányász munkáját és növeljük keresetét Gcrő Ernő közlekedésügyi miniszter rádióelőadása Moszkva: Ai USA és Anglia a magvar makáéi támogatlak A moszkvai rádió ssemlaírója közli: Egyes angol és amerikai rádióállo­mások utóbbi • időben elhangzott adá­sai s az angolszász sajtóban- meg­jelent egyes cikkek kirohanásokat taxi alma znak a magyar demokrácia ellen. A Ncwyork Times például azt írta, hogy Magyarország példáján jól látható, mi történnék Görögország­ban, ha az eseményeknek szabad fo­lyást engednének. Ez — mondja a szemleíró — hamiskártyás mesterfo­gás, mert világos, hogy ha a Horthy, rendszer visszaállítására törekvők szabad kezet nyernének, ez a magyar demokratikus reformok felszámolá­sát jelentené. Bail, az amerikai balkáni straté­giai iroda volt képviselője a napok­ban megállapította: az amerikai és angol politika ,,a balkáni reakciót támogatja“. Az igazság az, hogy az Egyesült Államok és Anglia nem­esek a balkáni országokban, hanem az új demokratikus Magyarországon is mindent megtesznek a demokrácia ellen törő erők támogatására. Ami­kor az USA támogatást nyújt az egyez országoknak, tulajdonkepen terjeszkedési politikáját valósítja meg a népek függetlenségének a ro­vására. Az ilyen kísérletek azonban már eleve kudarcra vannak ítélve. ,.A náeltlanítás paródiája“ Korallcov „Nácitlanítás a nyugati övezetekben” című cikkét így kezdi a Pravdában: „A napokban levelet kaptam egy némettől, akit Hitler egyik inter„ólóiáborából szabadítot- tnk ki. Az illető a következőket írja Saarbrückenből: „Félek bevallani, hogy még sohasem, voltam náci. A volt. nácik minden vezető pozícióban befészkelték magukat és megakadá­lyozzák, hogy munkához jussak.” A Pravda cikkírója szerint, nem lehet azt állítani, hogy a nyugati övezetekben egyáltalán nem folyik nácitlanítás, de ez gyakran paródiává válik: maguk a nácik nácillanita- nuk. Milyen érdekek akadályozzák a német jóvátétel végrehaj­tását ? A Pravda egy másik cikke foglal­kozik a külügyminiszterhelyettesek szombati ülésével, amelyen Rucff, a szövetségközi jóvátételi hivatal el­nöke 18 szövetséges állam, nevében élesen bírálta az angol, amerikai és francia övezetek hatóságait. Rucff megállapította, hogy a jóvátételi cé, lókra kijelölt gyárakat újra üzembe helyezték és e gyárak körül „külön, leges érdekek hálózata szövődik, amely megakadályozza a gyár felsze­relések elszállítását Németország, ból.” A Pravda a következő adatokat közli a németországi szövetséges el­lenőrző tanács jelentése alapján: A brit övezetben lévő 28Jf hadiipari gyárból eddig csak 2Aet számoltak fel. E gyárak közül 236- oj jóvátétel címén kellett volna leszerelni, de ed­dig még hozzájuk sem nyúltak. Az amerikai övezetben ugyanez a hely­zet. A kijelölt 117 gyár közül eddig egyetlenegyet sem szereltek le_ 400.(100 amerikai bányász sztrájkja Április elsején 400.000 amerikai bá_ nyász beszünteti a munkát, hogy együttérzését fejezze ki a legutóbbi bányászszerencsétlenség 110 áldoza­tának hozzátartozói iránt és tiltakoz­zék a kormányhatóságok kezén lévő bányák elégtelen műszaki berende- zése miatt. Az amerikai képviselőház különbi­zottsága az amerikai Kommunista Párt betiltása ellen foglalt állást. A főnkként nem azt jelölte meg, hogy a javaslat sérti a legelemibb demo­kratikus alapjogokat, hanem: a Kom­munista Párt titkos szervezkedésre kényszerülne, amelyet nelicz vo.na ellenőrizni. Tovább folyni ah a magyar-csehszlovák tárgyalások A pozsonyi rádió jelentése szerint Masaryk külügyminiszter pénteken beszámolt a kormány előtt a Po­zsonyban folyó csehszlovák-magyar lakosságcsere tárgyalások eddigi eredményeiről­Sebestyén Pál rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter vasárnap délután Budapestre érkezett. Gyön­gyösi János külügyminiszternek be­számolj a pozsonyi tárgyalások me­netéről és azokról a gazdasági ter­mészetű nehézségekről, amelyek a tárgyalások befejezését hátráltatják. Hétfőn délelőtt rendkívüli minisz­tertanács foglalkozott az átköltözésre kerülök vagyonjogi viszonyainak pro. blémával. A tárgyalások folytatására Sebestyén Pál, Holtai György, a külügyminisztérium politikai osztá­lyának vezetője kíséretében a- mi. nisztertanács után azonnal visszain­dult Pozsonyba. A szállításügyi bizottság kidob gozta hétnapos tervét. A terv sze­rint április 8-ától kezdve naponta két vonat indu l Cseh Szlo vákiából ma­gyarokkal és ugyanígy két vonatot indítanak Magyarországról szlová­kokkal. Jövő héten az összes bi­zottságok folytatják munkájukat. TITO: Csak a Szovjetunió küzd őszintén a világlíékc megszilárdításáért G e r ö Ernő elvtárs, közlekedés­ügyi miniszter „A hároméves te*v és a széntermelés” címmel előadást tartott a rádióban. — Gazdasági talpraállításunk biz­tosítása, az ország újjáépítése, a dől. gőzök életszínvonalának emelése több és mindég több szenet követel — mondotta. . — A Magyar Koramu- írst.a Párt amelyhez 1943 december 20-án a Szociáldemokrata Párt és a Kisgazdapárt is csatlakozott, kel­lőképpen figyelembe vette azt a döntő szerepet, amelyet a szén nem­zetgazdaságunkban és egész éle. tünkben játszik. . — Hála a derék bányászaink ál­dozatkészségének, szaktudásának és szorgalmának, hála a forint megte­remtésének és nem utolsó .sorban szénbányászatunk államosításának, széntermelésünk gyors ütemben emelkedett. , Márciusban az egy munkanapra eső széntermelés már mégha, ladta a 2800 vágóét, a békebeli széntermelés 85% -át. Ez azt jelenti, hogy a szénbánya, ezok élén járnak iparunk újjáépíté­sében. Szénbányászatunk gyorsabban áll helyre, mint általában az ország ipari termelése. Ez rendkívül örven­detes. — Az eddig elért igen komoly eredmények azonban még nem oldják meg a nemzetgazdaság áltál paran- csolólag felv'cte't kérdéseket. Tovább kell fokoznunk a széntermelést és el kell kerülnünk, hogy a lovászi és nyári hónapokban bekövetkezzék a Széntermelés időleges csökkenése. A?. Időleges csökkenésnek -z volt a fő­oka, hogy a bányákból jelentékeny- ezámú munkás ment el tavasszal és nyáron mezőgazdasági munkára. Bármennyire is fontos azonban a mezőgazdasági munka, mégsem en­gedhetjük meg magunknak azt a fényűzést, hogy a mezőgazdasági munkákat a széntermelés rovására Végezzük el. Ez annál kevésbé jogo­sult, mert a mezőgazdaságban nincs mukaeröhvány. Szervezzük meg a termelést, hogy ne csökkenjen az ország rendelkezésére álló szénmennyi- ség, hanem hónapról.hónapra emelkedjék. — Miért Írsz az országnak eíbben az évben , öbb szénre szüksége, mint az elmúlt télen? Mindenekelőtt azért, piert vasúti forgalmunk lényegesen meg fog növekedni. Eok új személy-, gyors- és tehevvo- natpárt kell indítanunk az új nyári Ki hazudott ? A nemzetgyűlés költségvetési vitá­jának első szónoka — mint emléke­zetes — Sulyok Dezső volt, aki ak­kor mindenki előtt bebizonyította, hogy számmemóriája valóban első­rangú. Hódmezővásárhelyen ez a képes­sége teljosen cserbenhagyta. Itt Su­lyok azf mondotta, hogy amíg äz ipari munkásság bére a békebelinek 18 százaléka, addig a közalkalma­zottaké 21 százaléka. Mialatt Sulyok Hódmezővásárhe­lyen beszélt, küldötte széf a Magyal Nemzeti Bank Főtanácsának jelen­tését az elmúlt év üzletviteléről. En­nek a gazdasági tanulmánynak a 23. oldalán „Munkabérek és fizetések” cím alatt ez olvasható: „A háború előtthöz v-szonyitva a legmagasabb az átlagos munka­bér a konzerviparban, a legalacso. nydbb a vastparban, de itt is eléri az 1938. évi reálbér 5j.S százalé­kát. Általában nem változtak a stabilizáció idején megállapított tisztviselői fizetések sem. A tiszt, viselői fizetések minden csoport. menetrendnek megfelelően. Továbbá azért, mert a vasút csak akkor tud takarékosan bánni a szénnel, ha tar­talékjai vannak és megfelelően tudja keverni a különféle szeneket. — Most tavasszal megindul a ma­gyar hajó'zás és ehhez sok szén kell, iparunk is fejlődik: Vas. és kohó­iparunk a műit év óta nagy lépést tett előre, textiliparunk is mind töb­bet és többet képes termelni és ha­sonló a helyzet a legtöbb más ipar­ban is. A közlekedés és az ipar fejlő­dése több villamosenergiát követel. Az ipar és a közlekedés jobb mun­kája a fogyasztó rendelkezésére álló áruk és szolgáltatások szaporodásá­ban fog kifejeződni, tehát a dolgozók életszínvonalának emelésében. Az idén jóval nagyobb termésre számítunk, mint a múlt észtén, döben, ezért a szükséges szén- mennyiség is nagyobb lesz. Az a széntöbblet, amelyet a mező­gazdaság kap, szintén a nép életszín­vonalát fogja javítani. Figyelembe kell venni, hogy tavasszal erőteljes ütemben kell meg indítani az építke­zéseket s az építkezéseik megindulása az építőanyagok fokozottabb Ütemű gyártását teszi szükségessé, tehát ide is több szenet kell juttatni. — Mindezekre tekintettel, már a hároméves terv első évére el kell érni, hogy az egy munka, napra eső termelés 3380 vágón legyen. A második évben el kell érni a 3460 vagónos napi átla­got, a harmadik évben pedig el kell jutnunk a napi 3800 vagú- nos termelésig. A hároméves terv által kitűzött fel­adatokat a szénbányászat terén csak úgy. tudjuk végrehajtani, ha köny- nyebbé tesszük a bányász munkáját és növeljük a keresetét. A terv több mint 115 millió fo. rintot irányoz elő a gépesítésre. Automatikus fúrók és fyj toka lapá­csok beszerzésére, szállítóberendezé­sek, rázócsuzdeik. osztályozok létesí­tésére, csillék, kötelek és egyéb fel­szerelés beszerzésére. Üj bányászko- léniák építésére 90 millió forintot kell befektetni. Nagy gondot fordít a terv fürdők létesítésére, kórházak újjáépítésére. A bányászok keresete a terme­lés emelkedésével együtt évről- évre növekedni fog. A demokratikus Magyarország min. den tőle telhetőt meg fog tenni a bányászokért. Tegyenek meg a bá­nyászok is mindent a demokratikus Magyarországért. ban, de különösen a magasabb csoportokban, az 1938. évihez vi­szonyítva alacsonyabbak .a munka, béreknél.” • Szóval a Nemzeti Bank Főtanácsa a hódmezövá.sárhelyi beszéddel szem­ben azt szögezi le, hogy a munká­sok béré nem 18%, hanem a legala­csonyabb kategóriában is eléri az 1938. évi reálbér 54.3%-át, a tiszt­viselői fizetések pedig alacsonyab­bak a munkabéreknél. A Nemzeti Bank Főtanácsának ezt a jelentését d~ Sulyok főtanácsos írta alá, ugyanaz a számbüvész,, aki havi 8000 forintos fizetéssel elnöke a Pénzintézeti Központnak és aki mint pártvezér, nyilván Budapest és Hód­mezővásárhely között elveszítette csodálatos számemlékező képességét. ★ Utóirat; Ha netalán Sulyok, a pártvezér kitartana amellett, amit Hódmezővásárhelyen állított, akkor riyilván dr Sulyok, a főtanácsos hazudott az általa aláírt és ki­nyomtatott jelentésben. Havi S000 forintért hazudni is szabad ? B. A.' A jugoszláv nemzetgyűlés mindkét tanácsának hétfői ülésén Tito tábor, nagy, Jugoszlávia miniszterelnöke külpolitikai expozét terjesztett a nemzetgyűlés elé. Megállapította, hogy Jugoszlávia, amely valamennyi európai ország között a legtöbbet szenvedett, jogos követeléseinek igen nagy részét nem. érte el. Tito a továbbiakban meg­állapította, hogy Isztriában, Trieszt, ben és a szlovén tengerparton az or­szág határain kívül maradtak azok a jugoszlávok, akik a háború alatt igen nagy véráldozatot hoztak a s zö. vetségcsekkcl együtt, folytatóit harc. ban a közös győzelemért és Szabad­ságért. A jugoszláv kormány azon­ban következetes marad a béke kivívásának és megszilárdításának harcában — folytatta Ti o — és ezért úgy határozott, hogy aláírja a békeszerződést Olasz, országgal abban a szilárd meg­győződésben, hogy ezt nem csak Jugoszlávia népei helyeslik, ha­nem a határokon kívül maradt testvérek is, akikről soha sem feledkeznek meg. Tito ezután arról beszélt, hogy s Szlovén-Kariatiában élő szlovének voltak az egyed iiliek, gkik Ausztriá­ban a szövetségesek mellett harcol­tok mind a német, mind az osztrák fasizmus ellen, Ausztria köteles jóvá­tételt fizetni. Anglia, Amerika és Franciaország képviselői mentesíteni akarják Ausztriát azoktól n kötele­zettségeitől, amelyek a Hitler és Mussolini oldaléra vívott háborúból erednek. „Ez vem az igazságéfzetük- böl. hanem másféle számításból ered, amit nem nehéz kitalálni” — mon­dotta Tito, — Együtt haladunk a Szovjetunió­val n háború után is — mondotta re továbbiakban —, mert meg va­gyunk győződve arról, hogy, a nagyhatalmak közül csak a Szovjetunió érti meg országun­kat és értékeli a nagy febzaba. dífcó háborúban hozott áldoza­tainkat. Meggyőződtünk arról is, hogy csupán a Szovjetunió küzd őszintén a világbéke megszilár­dításáért. Látjuk, hogy Anglia és Amerika mi­ként fészkelődnek be Görögországba, Indonéziába és más jrszág-okba. Amerikai imperialisták nyíltan hábo­rúval fenyegetik azokat az országo­kat, amelyek nem akarnak megha­jolni pénzügyi és imperialista diktá­tum nik előtt. Tito végül kijelentette, hogy az imperialista, a rekaciós és háborús uszítok kisszámú frontjával szemben ma a békeszeretők nagy tábora áll. Ez utóbbiban van a Szovjet­unió, Jugoszlávia, Gseh-zlovákia, Románia, Bulgária, Albánia, a görög nép demokratikus rétege és Magyarország. Ebbe a táborba tartoznak Amerika, Anglia, Franciaország, Olaszország és a többi ország nagy népi töme­gei is. A jugoszláv kormátny a jövőben is azon fáradozik, hpgy a politikai és kulturális együttműködésen kívül szoros gazdasági együttműködést lé­tesítsen mindazokkal az országokkal, amelyek azt óhajtják és amelyek ba- rátilag viseltetnek Jugoszlávia iránt. Ez elsősorban a szomszédos orszá­gokra vonatkozik— fejezte be beszé­dét Tito tábornagy. Gottwald: Keleíeurúpa felé kell fordulnunk Gottwald csehszlovák miniszterei.- nők beszámolt az Ausz* fiával és -Ma­gyarországgal folyó tárgyalásokról. Kijelentette, Csehszlovákia be ókarja fejezni a lakosságcsere-egyezmény végrehajtását' ami után további la­kosságcsere intézkedéseket vitainak, meg Magyarországgal. Gazdasági kérdésekre áttérve hang. súlyozta, hogy a nyugati országokat gazdasági válság fenyegeti, ezért lé. páseket kell tenniök, hogy "ez ne ve­szélyez!esse a csehszlovák külkeres­kedelmet és gazdaságot. Ez azt je­lenti, hogy a keleteur6pai államok félé kell orientálódni ok, amelyeket új gazdasági viszonyaik következté­ben nem érint válság. Világpolitikai hírek Naővvilád I A politikai internál ­___hl ____äü tak é,s elhurcoltak p árisi nemzetközi nagygyűlése hatá­rozatban követelte, hogy Jugoszlá­viához csatolják Karinlia. szlovák­lakta részét, ahol több mint 200.000 szlovén él elnyomás alatt. — A berlini szakszervezeti válasz­tásokon a Szocialista Egységpárt (amely a kommunisták és szociál­demokraták egyesüléséből keletkc. zett) hatalmas győzelmet aratott a polgári pártolt és a nyugati övezetek szociáldemokrata pártja fölött. Angol birodalom I c.rifp1s ,ker.e*m----2----------------------! kedelemugyi m iniszter bejelentette, hogy Angiid talán kénytelen less újabb — mint­egy 150 millió font összegű — köl­csönt igénybevenni. Közölte, hogy előre láthatólag csökkentik a jegyekre adott ruhaneműk mennyiségét, — Wilson angol külkereskedelmi államtitkár előreláthatólag rövidesen Moszkvába utazik, hogy fát, gya­potot, jutát, élelmiszereket és olaj. pogácsát vásároljon Anglia számára. Éjfélkor érkezeit: Marshall: Az ellentéteket ki kell küszöbölni A külügyminiszterek hétfő dél­utáni ülésén Marshall amerikai kül­ügyminiszter kijelentette: az, hogy az Egyesült Államok küldöttsége nem fogad el minden javaslato1, nem jelenti azt. hogy nem hajlandók min­den javaslattal megértő szellemben foglalkozni. Azért vannak Moszkvá­ban, hogy az ellentéteket, kiküszöböl­jék, nempedig, hogy kiélezzék őket. Sulyok a pártvezér vagy Sulyok a főfansGSos

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék