Szabad Nép, 1947. július (5. évfolyam, 146-172. szám)

1947-07-01 / 146. szám

« választási szövetségről és a külön listáról Az egyes pántok sajtija utalt" a Magyar Kommunista Párt. véste fő­sé gének- a demokratikus pártokhoz intézett levelére a választási ézövciség kérdésében. 'Minthogy azonbogi a lapok még kivonatosan is alig ísm'-rtéiték o Magyar Kommunista Párt leír lét, n levélre való utalások különböző félreértésekre és félremágyuráxásokra adhattok okot. A közvélemény helyes tájékoztatása, céljából közöljük tehát Pártunk levelet a deraokra- t 'ktis pártokhoz. A Szórná Idemokratn Tárt Vezetőségének, a Független Kisgazdapárt Vezetőségének, a Nemzeti Parasztjpárt Vezetőségének. A nemzetgyűlés 'feloszlatása és az. új választások megtartása elkerülhetetlen, szükséges és sürgős. Az új választásoknak a. msgyér demokrácia meg ■zilárúitását, a nyugodt, alkotó munka ieitétclei- nek biztosítását kell eredményezniük. E célokkal azonban szembeni lbiak azok a. reaciós erők, eme!:;ek az összeesküvés felszámolása után is elevenek. A fasizmus — főleg a Sulyok-párt formájában és a demokrácia álarcában — újra j l:ni- fcezik és [komoly erőfeszítéseket tesz arra, hogy a tömegeket a demo­krácia. ellen fordítsa. A reakciós és fasiszta erők a választásokat is fel akarják használni demokráciánk gyengítésére és alsakrázásárá, hogy megakadályozzák a demokrácia nyugodt alkotómunkáját a nép jólétének emelésére. A. Magyar Kommunista Párt azért azt javasolj-»., hogy a demo­kratikus koalíció négy pártja kössön egymással v é 1 a s z t á s i s z ö v e t s é g e t, / újítsa fel a reakció és a fasizmus elleni közös harc, váiasftint ».hároméves terv nagy. erzígépílíí í:Irtaiénak közös vállalása jegyében a Magyar Nemzeti Függ'Fenség: Frori' t. A demokratikus pártok választási szövetsége pcrancoló s-íik- ségésség; valóban nemzeti érdek, amelynek alá kell rendelni a szike pártérdekeket. E választási szövetség nélkül a demokratikus pártok —r a reakció 'elleni közös harc helyett — egymással versengenének. Az 1945-ös választás és az ezóta eltelt idő tapasztalatai be bizony í- toítáki hogy az a demokratikus párt, mely rckcíés szavazatok elnyerésére vesz irányt, surely a reakció elleni közös karc h-Ivrit a szövetséges (lemokratiku3..p;mok ellen folytat ja a választó i har­cot, múlhatatlanul arra a sorsra jut, högv reakciós elemek furakod* n»S soraiba, a reakció eszközévé válik. Aki a demokratikus pártok választási szövetségét visszautasítja, felidézi » népi erők t•sivár­ba rc&f, megbontja a nemzeti egységet, amely népünk felemelkedésé* nek döntő feltétele. Az általunk javasolt választási 'szövetség természeti srá. nem érinti az egyes pártok önállóságát és Idillin jelöltlistáit. valamint azt az.elvet, hogy » Választási szövetségben résztvevő pártok mandátumaikat a listáikra külön leadott szavazatuk arányában nyerik cl. A Magyar Kommunista Pár! reméli, hogy a ........ . t. Vezetősége- javaslatunk elbírálásánál, épúgy, mint mi, a magyar demokrácia, ’a nemzeti erők összefogásának érdekeiből, a reakció és a .fasizmus elleni közös hárc! szükségességéből fog kiin’ülni. Kér* jiík javaslatunk megbeszélésére páríközi éríckesíet sürgős össze­hívását. 1847 június 88. ­Tisztelettel: MA 6YAm KOMMUNISTA PAKT KÖZPONTI YE553ET§3£GE. FAKOSI MÁTYÁS FŐTITKÁR A nők munkája nélkül elképzel- hetetíen az ország újjáépítése Rajk elvtárs Dorogon Már korán reggel megélénkültek az észtéi gom—komáromi községek utcái, az. asszonyok tarka csoport­jai indultak Dorog felé, hogy meg­hallgassák Rajit László elvtársat, az MKDSz bányá«z-parasstasasonyc-k. találkozóján. Tíz órakor egymásután vonultak fal a szénoltár előtti té­ren a bánliidaíak, fa.Lsögalialak, to- kodaltájiak. Bányászfeieségck, tiszt­viselőnők,. népviselete-? paraszt asszo­nyok: több mint 6 ezer nö vonult fel. A menetben ott voltak az, anua- Vöig'yi feányászszarencséileneég' öz­vegyei is Rajk elvtárasal együtt ér­kezett Ra jk Júlia, az MNDSz orszá­gos főtitkára, is. .Dr. Weisé Ferenc esperes-plébános tábori misét mondott, majd a* üd. vöjd^beosédek után Jóbírú Magda elvtársnő, a Nőszövetség vezetőségi tagja tartott beszédet. „Az elmúlt választáson az asszo­nyok nefn jól választották meg kőpviselöikr.í. A most következő választáson ml. nők azokat fogjuk támogatni, akik (I legtöbbet U.;ték a r. nd' és a npv- (tálon, biztosításáért., kfidijoglyStnk Rákosi Mátyás beszéde Baján és Bácsalmáson ?.f if f lit v á ny o s í u k9 h o g y a v á lasst á s okai a pártok teljes függetlensége és külön listája melleit a Magyar Ne mset i Függetlenségi Front szövetségében hajtsak végre“ hazahozataláért” 'Lelkes éljenzés közben emelkedett, szólásra Kajk elvtars. A magypr r.ők támogatása nél­kül eiképzelheietíen lett volna az ország .újjáépítése. A. nők . részeveitek . a munkában: a politikai újjáépítésben ugyanúgy, mint a széncsatában, a szántóid!lön. a gyárakban és a háztartásokban. Az asszonyoknak ki kell -venniük a: vészüket az ország jövőjének kiala. kítóiában .is. Elmondotta Rajk elvtárs, hogy a Magyar Kommunista Párt. nem/.eíi feladatának tekinti a hadifoglyok segítését, gondoskodik f Sidhörjut" áfásukról, vagy pedig becsületes megélhetést biztosító trión kát' nyújt a számukra. Rajk elvtárs nagy tetszéssel foga­dott beszéde után 'Sáléinger Emil római , katolikus Irántortanító szólalt tel. aki «z elmúlt heten tért haza ha difogeégból. A hadifoglyok háláját tolmácsolta az MKD^j-n.-.k és.Rákosi elvtársnak közbenjárásukért A gyű lés, után m'egkjzdődött a késő esti órákig tarló jóisii-érült népünnepély.- A nemzetiségek békés együttélé­sének is nagyszabású démonéivá, dója volt Rákosi Mátyás va­st}: napi bajai és bácsalmási vagy gyűlése-. A hatalmas .tömegben, amely Baján a Vrcául-krrt árnyé kaiddá platánjai alatt gyülekezett, a magyar nemzet iszínü és o, vörös lobogók mellett ott. lengett a jugoszláv vöröseslila gos trikóiéi is, a gyűlésre- vagy számban vo ■rudak fel a délma gyarorssógihor- vú-ok.- - rb- k is. Bácsalmáson küométei'hosssátt sorakozott fd « község r.épe a éd est két o a tlán, mindenkinek virágcsokor volt a kezében és „Kljén. Rákosi”.» kívül f el-ygoU a „Zsivio d: ttg Rákod" is. Magyar és jurioezjóo munkások és parasztok együtt UtitwpcU&e a Magyar Kommunista Párt vezérét és Tito marsait, o, jugoszláv néni demokrácia megteremtőjét, i-thul Baján, miwf. Bácsalmáson Rob Antuii a Szláv Antifasiszta Front föiilltára cnyai-ye! vü'kön beszélt a lelkes hangulatban meg­jeleni jugoszláv dolgozólehoz, hang siVyozva hogy az itt élő délszlá­vok hazájuknak tclcintik a dono kyntikys Magyarországot és ké- s-'-j. fi 'mngycT .dolgozó tö’wgak/ l,.rj vállvetve kiizdy.'i a reákc.ós eriik kísérlete:. r-Hen, a minden nép jólétét s'o'nuVő hároméves terv 'mellett. Robitok együ’t tapsolt «• magyar és a szláv paraszt. A nem- zcii Himnuszt magyar,fi cgyűlt ép ekei lék. Satires .fogjíiíKalás a Bácskában .Bácska népe forró szeretettel kö­szöntötte a körükben első tóbsn mégis lenő Rákosi. Mátyás'. Erről a kedves ajándékok égési tömege ts*. nuskodo'tt; A friss búzacipóíól a gyö. nyörü búzák őszötökig, a jó homoki borok és gyümölcs 8* tömegétől a virágkosaraklg gyűlt, egyre gyűlt az ajándék. Valaki egy élő kacsával kedveskedett Rákosinak, Bácsalmá­son fehérszorü bárányt nyújtottak fel rz emelvényre. A kedves és derűs jeleneteket hatalmas tap í vmarral fo­gadta a gyűlés közönsége. — Majd ö süt "az aszsz. orv -— kiál. tóttá egy fehéringes újgazda Rákosi elvtárs felé, amikor valamelyik kül­döttség egy visító • kismalacot adott át. —- Majd én küldök kukoricát a hizlaláshoz! Jó termés lesz; •. Aratás uíán ifibb kenyér — Jó termés lesz!— k-zrtt-3 be­szédét Rákosi elvtárs. — Útközben mégníztem: acéloao<Jlk-e már a búza. A szemek gyönyörűek, duzzadtak Jó kenyerünk lesz — folytatta és be- jeípntetté, hogy ha 15 holdon felüli birtokok beszolgáltatás-j, kedvezően alakul, *«■ ■, augusztusban megszűnik a ke­nyérjegy, de mindenesetre fel­emelik 25 dekára a fejiuisgot. Támadt is erre' a bejelentésre olyan viharos éljenzés, hogy Rákosi elvtárs percekig nem tudta folytatni beszé­dét. Szeretnie, Gsátaija, Va.-ku Nagybaracska, Nemrsnádudvar, Fel- sőazentiván és még gok más környező falu munkúsnép?, a bajaiak nagy tö megei feszült figyelemmel hallgatták Rákosi 'elvtárfiat. Büszkék voltak e új és régi gazdák a köszönetért, hogy mindén .talpalatnyi helyet meginti, veitek ca ' ezzel elhárították a nélkü­lözés veszélyét a magyar nép feje felöl. Ipari termelésünk is emelkedik, több ágában elérte a.békebelit. A nép cl!ffu*é«eir5l •— A munkás és a paraszt ter­melt, ipiiiökben a régi urak azon törték a tejüket, hogyan lehetne visszavenni a paraszttól a föl­döt, felborítani a demokratikus ren­det és visszaülni gf nép nyakára. Egy parasztaieriyecske süvít át a tömegen: — Földet ffss&ft vem ttánnh! — s ezrek' kiáltják utána a fogadal­mat ... Rákosi elvtárs arról beszélt, ho­gyan környékezték meg a régi rend kivel »az úrhatnám parasztokat: Nrtf/v Ferencet, Kovács Bélát és a többieket és hogyan vitték bele őket is a n Spell enea összeesküvésbe. El. mondta Nagy Ferenc árulásának és len\ondáv'r.a.k rés-zi elvit. tekfonbe- •.'.zéigetésükf!;, amikor Nagy Ferenc, ai ,.államférfi" kérte a va&áczesiz- máját és autóját. .— Tgy látszik, begy a vndáez­e&izinát össRckcvcrte az ország ügyeivel! Percekig zúgott, a felháborodás moréja, s csak akkor -lett• csend, mi­kor Rákosi elvtárs a belpolitikai helyzetet és választások ügyét kezd­te feltárni s rámutatott, hogy a há­roméves építő t"rv ■ megvalósításihoz belső ’.nyugalom; a reakció, gz össze­esküvők letörése, a 'demokrácia megerősítése szűkcéges. Megkell kérdezni a népet — A parlamentben még ma is sok olyan képviselő ül, akiket 1945-ben s.s öíssscsküvöfe vezérkara lett a je. ölöüstára. A nép amtkor a Kisgazdákra szavazott, nem tudta, hogy köz­tük összeesküvőkre szavaz. Ezek az, emberek nem nyugszanak, zavarják aa újjáépítést, a nép fel- emelkedését. Még jobbén zavarják az olyan elemek, amelyek a • Sulyok, fele proféslseta pártban tömörülnek. Kb. meg akarjuk valósítani a hároméves tervet, ehhez hozzá, tartozik,“hogy a nép elé álljunk s megkérdezzük, mi a véleménye, as elinalt két észíeadőföl és akarja-e a boldogulást jelentő hároméves terv végrehajtását, akar-e nyugalmat, szabadságot és demokráciát. Valfflsy.íá»? szövetség a demokratikus pártokkal Rákosi elvts,r3 kifejtette, hogy az MICE» elgondolása szerint — választási szövetséget kell alkotniuk a valóban demokra­tikus pártoknak s ide számítja a Szociáldemokrata testvérpárt©» és a Nemzeti Parasztpárton kívül a- összeesküvők, töl megriszíitott Kisgazdapártot is. — Indítványoztuk — folytatta —, hogy a parton teljes függetlensége és külön, listája mellett a választásokat a magyar nem­zeti függetlenségi front szövet­ségében hajtsuk regre,- alkos­sunk közös programot s ez le­gyen a választások alapja. A négy demokratikus párt együt­tes erővel harcoljon a közös el­lenség: a reakció ellen s ne, egy­más ellen, örömmel közölhetem, — mondta emelt hangon —, hogy javaslatunk megértésre ta­lált a három pártnál. Megvan a remény arra, hogy a választáso­kat egymással vállvetve, reak­cióellenes éllel vívjuk meg. Erre a bejelentésre orkán szerűen csattant fel a taps és az éljenzés. Mindenki megértette, miről van szó, mindenki 'érezte, hogy a dolgozó népnek, munkásnak, parasztnak, ha. ladó értelmiséginek együttesen keli felvenni a harcot a muH árnyat, összeesküvés szelleme ellen. Araiás után váfaszíás .— A választójog nagyjából marad a régi — folytatta Rákosi elvtárs — a választói jogból csak a való. ban fa sisstákot es reakciósokat zár­jaik lei és jobban megnézik majd a pártok egymás jelöltjeit, nehogy a ncp ismét Vcrtcssy-féle gyilkosokra, Vidoviísríéjc reálidős szélhámo­sokra s egyéb a parlamentbe nem v aló elemekre adja a sza- vazfttát. — Az a körülmény, hogy a pár­tunk kezdeményezte demokratikus választási szövetség gondolatát a többi párt helyesli és magáévá teszi, biztosítók arra is, hogy a választások tiszták lesznek, súrlódás nélkül, gyorsait lebonyo­lódnak. Nem zavarják a hároméves terv me­netét. — Ügy van! Ügy van! — kiált. ják minöenfolüiv A .én.., t, megmoz­dul, a zászlók magasba, emelkednek. A 48.as iflak küldöttsége kórusban kiáltja; „Bpüeni akarmkl Békét, rendűit, nyugalmat!“ Számadás a választások előít A választások előtt minden párt­nak számot kell adnia arról, mit végzett a népért. Rákosi .elvtárs itt rámutatott a kommunisták kezdem3- nyezö szerepére. Egyenlúnt sorolta fel a demokrácia és az ország épí­tésének nagy fegyvertényeit, ame­lyekben az MKP kezdeményező volt, vagy vezető szerepet vitt. A földreform 100.000 volt cselédnek és béresnek juttatóit földet, munkások , helyreállították a vasutat és közleke­dést. ígéretünkhöz híven határnapra megvalósítottuk a jó pénzt, megépül, tek a hidak tucatjai iiz országban s legutóbb teljesült as a kezdetné, m/tzésünte is, hogy a hadifoglyok még' a békeszerződés ratifikálása előtt hazatérjenek. ) I?,2y as sok kőiül S itt megható jelenet következeiét, A tömegből égj/ asszony karján ki­lép egy katonaruhás hadifogoly, utat tör az emelvény* felé. Rákosi elvtárs maga, is meglepve, szünetet tart. A fiatalember hatalmas éljenzés köz­ben/az emelvényre megy. Kezet fog­nak Rákosival és elmondja, hogy most érkezett Debrecenből, jí’co:nL van •Nagykanizsára, neve Juhász Lász­ló... A közelben lévő állomáson vá­rakozott, amikor meghallotta, hogy Rákosi Mátyás tart gyűlést. Azért jött, hogy megköszönje szabadulását a többiek nevében is. Rázzák egy­más kezét. A tömegben az asszonyok a szemüket törc-ügetik. „Bljen a fo- golyszabadí'ó Mátyás” —- kiáltja egy fejkendős néni, elindul az emelvény felé, hogy átnyújtson pár szál virá­got. De kijut az ünneplésből az MNDSz.nek Is. A kedves közjáték; után, RdlcóH Mátyás azokról a rágalmakról szólt, amelyeket a 25 éves reakció terjesz­tett a kommunistákról s amelyek, neís, sajnos, a múlt választások előtt sokan, különösen a reakciósoktól fél­revezetett, tapasztalatlan asszonyok felültek. — íme — mondta lelkes tüntetés közben — rólam is azt mesélték mostanában, hogy lelőttek, még hogy bombát dobtak rám ... Láthatják, Itt vagyok épen én egészségesen. Kérem magukat, különösen az ssz- szonyokat, lány okat, most, a válasz-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék