Szabad Nép, 1947. augusztus (5. évfolyam, 173-197. szám)

1947-08-01 / 173. szám

■"«v KI AWIII Mákos! Mátyás beszél Cs pénteken á. u. fél 4-kor, a 3-e y WM-gyárban letv első napján A beszédet a rádió is közvetíti. Felkérjük szervezeteinket: szervezzék meg a rádióelőadás csoportos meghallgatását! SZABAD H ÉP A Magyar Kommunista Párt képviselőjelöltjeinek teljes névsora Á M AGY A R KOMM U N ISTA P A' R ’ r k ö 2 l P 0 N ■ V.«*VFO*,¥A S*AM ÁRA 40 FILLÉR PÉNTEK, 1947 AUGUSZTUS 1 Képviselő j elölt j einh (Lg) A Magyar Kommunista Párt — valamennyi párt közül legelsőnek —, összeállította jelölt­jeinek listáit az augusztusi képvi­selőválasztásokra s olvasóink eze­ket a listákat mai számunkban kézhez is kapják. Nyugodt lelki­ismerettel és emelt fővel bocsátjuk ezeket a listákat nemcsak pár­tunk, hanem az egész ország vizs­gáló szeme elé. Voltak és vannak pártok a ma­gyar közéletben, amelyek mind­untalan hirdetik magukról, hogy ők nem osztálypárt, hanem nem­zeti párt akarnak lenni. Ha azon­ban közelebbről megnézzük ezeket a pártokat, akkor gvakran kide­rül, hogy ezeknek a pártoknak is van határozott osztályuk-jellegük, még pedig legtöbbször olyan, hogy azzal nem nagyon lehet dicsekedni a nép előtt s ezt igye­keznek palástolni a nemzeti jelleg felhánytorgatásával. Azok a pár­tok, amelyek az elnyomók és ki­zsákmányolok, a nagybirtokosok és nagytőkések érdekeit képvisel­ték a politikai életben, nem mer­ték ezt nyíltan bevallani a nép színe előtt, hanem nemzetinek ál­cázták magukat. Ezért él a mi népünkben is bizonyos gyanú az ilyen jel-savakat hangoztató pár­tok iránt. A Magyar Kommunista Párt ezzel szemben büszkén vallja ma­gáról, hogy a dolgozó nép pártja. — Van egy dolog — mondotta Rákosi Mátyás szerdán a Sport- csarnokban —, amelyben a kom­munistának nem szabad engednie. Abban, hogy mi a dolgozó nép pártja vagyunk, a nemzet nagy többségét jelentő,, munkások, pa­rasztok, haladó értelmiségiek, dol­gozó kisiparosok és kiskereskedők pártja. — Mivel pedig ezek a ré­tegek a nemzet nagy többségét jelentik s érdekeik egy vonalban halsdnak a nemzeti érdekekkel, legtöbb joggal mi mondhatjuk magunkról, hogy nemzeti párt va­gyunk. Pártunknak ez a népi és nem­zeti jellege volt irányadó képvi­selőjelöltjeink kiválogatásánál és listáink összeállításánál. Képvi­selőjelöltjeinket pártunk úgy vá­logatta ki, hogy közöttük szám­arányukhoz és társadalmi súlyuk­hoz képest legyenek képviselve a nemzet dolgozó rétegei. Azt természetesen sohasem tit­koltuk és ma sem titkoljuk, hogy pártunk elsősorban az ipari mun­kásosztály pártja. A magyar ipari munkásságé, amely a ter­melésben elfoglalt helyénél, har­cos történelmi múltjánál és poli­tikai iskolázottságánál fogva a dolgozó nép vezető osztálya. Pár­tunknak a múltban is és a jelen­ben is az ipari munkásosztály adta kimeríthetetlen bőségben a legbátrabb és legtehetségesebb harcosokat: természetes tehát, hogy pártunk képviselőjelöltjei között is többségben legyenek az ipari munkások. Ezért ha ol­vasóink és az ország népe meg­nézi listáinkat, azt fogják látni, hogy 694 kommunista képviselő­jelölt közül 286 ipari munkás. Az ipari munkásságnak a de­mokratikus fejlődésért folytatott harcában első és legnagyobb szö­vetségese a dolgozó parasztság. Az elmúlt évek során nemcsak az ipari munkásság ismerte fel a parasztsággal való szoros szövet­ség szükségességét, hanem pa­rasztságunkat is megtanították saját tapasztalatai arra, hogy felemelkedését csak az ipari mun­kásság támogatásával tudja ki­harcolni. Pártunk az 1945 őszén tartott választásokon, amikor ne­gyedszázados üldöztetés után elő­ször jelent meg a falun, 400 ezer paraszti szavazatot kapott. Szá­mos jele van annak, hogy a dol­gozó földműves lakosság bizalma pártunkban azóta méginkább fo­kozódott. Ezt fejezi ki az a tény, hogy 694 képviselőjelöltünk közül 204 paraszt. A harmadik nagy dolgozó ré­teg, az értelmiség 168 jelölttel van képviselve listáinkon. Ez a szám önmagában véve is félreérthetet­len cáfolata azoknak a híreszte­léseknek, mintha a Kommunista Párt értelmiségellenes lenne. El­lenkezőleg: ez a szám, amely jóval magasabb, mint az értelmiség arányszáma a munkássághoz és a parasztsághoz viszonyítva, rávilá­gít arra: milyen fontos szerepet juttat a Kommunista Párt saját életében az értelmiségnek és mi­lyen jelentős szerepet szán neki az ország vezetésében. Értelmiségi jelöltjeink között szerepel egy egyetemi rektor és egy egyetemi dékán, két egyetemi tanár, 43 pe­dagógus, számos ismert kiváló mű­vész, továbbá mérnök, orvo3, tiszt­viselő és szabad pályán működő értelmiségi. Pártunk a legutóbbi választá­sok óta örvendetesen megerősö­dött a kisiparosok és kiskereske­dők körében. Vezetőségünk ennek az értékes dolgozó rétegnek bi­zalmát azzal viszonozza, hogy most jelöltjei között 36 kisipa­rost és kiskereskedőt jelöl. Jelölő-listáinkon szerepel 88 szakszervezeti funkcionárius, akik közül 12 a FÉKOSz vezetője. Ez­zel a tekintélyes számmal is alá akarta húzni pártunk azt a meg­becsülést, amelyet a magyar munkásosztálynak és parasztság­nak régi, nagymultú szervezetei iránt érez. És azt a fontosságot, amelyet a kommunisták a szak- szervezetekben végzett munkának tulajdonítanak. Kiemeljük még. hogy jelöltjeink között van hét lelkész, akik ha­zánknak csaknem minden jelentős hitfelekezetét képviselik és doku­mentálják, hogy pártunk az egy­házakkal meg akaria találni az együttműködés útját, s jószán­dékú lelkészeivel, akiket a jelöl­tek köpött szerenlő hét lelkész képvisel, már meg is találta. A Magyar Nők Demokratikus Szövetségét 18 vezető, az ifjúsá­got (MaDISz, MEFESz, SzIT, NÉ- KOSz)) 15-en képviselik. A Ma­gyarországi Délszláv Antifasiszta Front Rob Antal elvtárssal az élen 5 jelölttel van képviselve. És végül: jelöltjeink közül 594 férfi és 100 nő szerepel- A női jelölteknek ez a magas száma ki­fejezése annak a fokozott szerep­nek, amelvet pártunk és — ha a választások sikerülnek —, az egész ország életében a nők ját­szanak. Jelöltlistáink összetételének né­hány főbb szempont szerinti is­mertetése után azonban meg keil jegyeznünk, hogy a Kommunista Pártban mindenki mindenkit kép­visel. Ha egy munkás kommunista képviselő lesz, akkor nemcsak sa­ját osztályát képviseli az ország- gyűlésen, hanem a parasztságot és az értelmiséget is — az egész dől­MA REGGELTŐL: ÓIszállAfegy 70 fillér! Dolgozók hetijegye S forint! Köztudomású, hogy Kádár Já­nos elvtárs javaslatára a székes­főváros törvényhatósági bizott­sága hozzájárult a Beszkárt vPel- díjak leszállításához. Gerő Ernő elvtárs közlekedési miniszter azon­nal jóváhagyta a tarifaleszállítást és ezzel az olcsó viíeldíjak már ma, augusztus 1-én életbelépnek. Az átszállójegy új ára 70 fillér, a vonaljegyé 50, a gyerekjegyé 34 fillér. A dolgozók hetijegye ezen­túl 5 forint, a heti bérletjegy 7 forint, a füzetjegy 65 fillér, a kül­területi hetijegy 4 forint, a tanuló hetijegy 2.70, a postás hetijegy 2.70, az arckép nélküli havibérlet 88 forint, az arcképes 57 forint, az útvonal bérlet 28 forint, az arcképes hetibérlet 15 forint. A tarifacsökkenés 10—16.5%-os 1 Indul a liároméves terv? Már augusztusban 25,000 munkanélküli jut munkához Berci elvtárs beszámolója a terv első hónapjáról Augusztusban 25,000 munkanélkü­lit állítanak munkába a hároméves terv megkezdésével. E?,t a nagyhorderejű elhatározást Csütörtök délután jelentette be Béréi Andor elvtárs, a Tervhivatal fótit, kára, a hivatal első, bemutatkozó sajtófogadásán. A sajtófogadást. Vajda elvtárs, a Tervhivatal elnöke nyitotta meg. Be­vezető szavaiban elmondotta, hogy a Tervhivatal nem korlátozza a mi. Misztériumok hatáskörét és így nem befolyásolja a miniszterek alkot­mányjogi felelőssegét sem, A hivatal; feladata ellenkezőleg, éppen a mi. misztériumokkal való legszorosabb együttműködésben a részletes tervek egyeztetése, és ellenőrzése. ' Béréi Andor főtitkár a Tervhiva­tal felépítésének ismertetésével kezelte beszámolóját. Elmondotta, hogy összesen 8 osztályt állítottak fel: közgazdasági osztályt (ez foglalko. zik az ár-bérkérdésekkel, stb.), mezőgazdasági osztályt (a falu villa, mosításával, bekötöutakkal. stb. fog­lalkozik), Ipari osztályt, közlekedési osztályt, kereskedelmi, pénzügyi, épí­tési, szociális és kulturális bsztályt. Ezenkívül tájékoztatási irodát és tör­vényelőkészítő irodát létesítenek. Egy-egy osztályon összesen két-há- rom elö3dó lesz. A munkába feltét­lenül bekapcsolják a különböző hi­vatalokat, társadalmi szervezeteket és a szakembereket. Első lépés a beruházások megkezdése — A hivatal még csak pár napja működik — folytatta beszámolóját Bereki Andor , de máris elkészítet, tűk az augusztusi beruházás tervét. Es nem véletlen, hogy munkánkat éppen ezzel kezdtük el. A dolgozók ‘ életszínvonalát, csak az ' ipari, és mezöga:dasági termelés színvonalé, nak emelésével lehet elérni. A termelést pedig csak beruhá­zásokkal lőhet fokozni. Béréi elvtárs ezután ismertette, hogy milyen szempontok figyelembe, vételével állapították meg az augusz­tusi beruházásokat. A hároméves terv nem írja elő pontosan a beruhá­zások sorrendjét. A rendelkezésre álló erőket úgy kellett beosztani, hogy az a. legnagyobb eredménnyel járjon. Figyelembe kellett Venni, hogy sok üzem és intézmény az előirányzott beruházások ellenére nem készült fel és így először arról kellett gondos. kodni. hogy minél hamarább megtör­ténjenek a szükséges előmunkálatok, ­Mi készül az első 100 millióból? — Elsősorban azonban azt nézzük — mondta Belei elvtárs —, hogy, a beruházásokat oda fordítsuk, ahol ezzel a legnagyobb ered­ményeket érhetjük el a munka­nélküliség elleni harcban. Ezért két egyformán lehetséges be­ruházás körül mindig azt választot­tuk, amellyel több munkanélkülit lehet munkábaállítani. — A tervek szerint augusztusban mintegy 100 millió forint lesz a be­ruházások összege. Ezt az előirány­zatot a Gazdasági Főtanács még nem tárgyalta és így a pontos rész­leteket még nem lehet nyilvános, ságra hozni. Annyit azonban máris közölhetek, hogy az összeg nagy részét építkezésre, öntözőművek létesítésére s ipari és bányaberuházásokra fogjuk fordítani. Tervünk szerint a mezőgazdasági be­ruházások S000, a közlekedési be­ruházások 5000, az építkezési be. ruház ás 9000, a többi ipari beruhá. gozó népet. Ugyanez vonatkozik a paraszt- vagy értelmiségi szárma­zású képviselőkre is. Képviselője­löltjeinkben, bármilyen társadalmi osztályból származnak is, nyugod­tan láthatják képviselőjüket a más társadalmi osztályhoz vagy más foglalkozási ághoz tartozó magya­rok is. Mi a demokratikus nemzeti egység pártja vagyunk s képvise­lőjelöltjeink, legyenek munkások, parasztok, értelmiségiek, kisiparo­sok vagy kiskereskedők, ezt a po­litikát fogják végrehajtani az or­szággyűlésen. Képviselőjelöltjeink egy részét, azokat, akiket már az elmúlt cik­lusból ismer az ország, nem kell külön bemutatni. Nem kell külön bemutatni Rákosi, Rajk, Gerő elv­társakat, de nem kell bemutatni Drahos elvtársat sem, a csepeli munkásság régi, kipróbált és nagytekintélyű vezetőjét, vagy Erdei Mihály elvtársat, a szentesi földmunkások vezérét, akit az egész ország földmunkássága és kisparasztsága ismer és tisztel s nem kell bemutatni a többieket sem. Munkájukkal és tehetségük­kel ismertté tették nevüket az egész országban s a dolgozó nép bizalma nem csökkent, hanem nö­vekedett irántuk. De régi és ismert képviselőink mellett új jelöltjeink is vannak. Üj jelölteket állítottunk a régiek mellett, mivel a demokratikus po­litikai élet új és új rétegeket éb­resztett politikai öntudatra, új és új értékeket emelt ki a népből. Nemcsak a mi pártunknak, ha­nem az egész magyar demokrá­ciának örvendetes tünete ez a gyarapodás. Üj képviselőjelölt­jeink között szerepel Szómolyai Ágostonné, iroki parasztasszony, a helyi UFOSz-szervezet alelnöke és a Földműves Szövetkezet el­nöke, akit munkájáért és önfel­áldozó jelleméért az egész kör­nyék szeret; közöttük van Riz Jánosné Szikszóról, 12 holdas új­gazda felesége, 9 gyermek édes­anyja. Üj képviselőjelöltünk Boros Gergely, volt gazdasági cse­léd, a sarkadi Földműves Szövet­kezet lelke, országoshírű, nagyte­kintélyű szövetkezeti ember, 6 gyermek atyja; Cifra Sándor kubikos 3 holdas újgazda, három gyermek atyja, nánási pártszer­vezetünk titkára, akit a helység­ben és a megyében pártkülönbség nélkül szeretnek a szegény embe­rek. Üj jelöltünk Pothornik Jó­zsef bányász Salgótarjánból, aki 1918 óta vezető ember a mun­kásmozgalomban és Hahner Jó­zsef vasmunkás, Pesterzsébet vá­rosi tanácsnoka, a vasas szakszer­vezet titkára, aki hosszú mun­kásmozgalmi múlt után megindí­totta az életet Pesterzsébeten. Új jelöltünk Jóboru Magda leány- gimnáziumi tanárnő, a NÉKOSz egyik vezetője, a Zrínyi Ilona leánykollégium igazgatónője és dir. Kardos László, a Győrffy. Kollégium igazgatója, a NÉKOSz főszervezője, háromezer népi kol­légista nevelésének vezetője, aki az illegális mozgalomban tevé­keny részt vett. Ilyen munkások, parasztok és értelmiségiek szerepelnek új kép­viselőjelöltjeink között. A név szerint megemlítetteket csak talá­lomra ragadtuk ki. A jelöléseket pártunk megyei szervezetei végez­ték a párt-demokrácia szokáfai- nr.k e"felelöen és ezeket a jelö­léseket hagyták jóvá pártunk fel­ső szervei. A Kommunista Párt evvaéee nyilvánult meg abban, ho^v valamennyi párt közül első­nek bocsáthattuk az ország nyil­vánossága elé jelöltlistáinkat: a felsőbb és az alsóbb szervek töké­letes összhangja nyilvánul meg abban, hogv képviselőjelöltjeink a párt egységes akaratából lépnek fel az országgyűlési választáso­kon. _ Pártunk meg van győződve ar* ról, hogy mint más cselekedeteivel, úgy képviselőjelöltjeinek kiválasz­tásával is legjobb tudása szerint szolgálta a nemzet ügyét. Olvan képviselőket akarunk bekü’deni az országgyűlésbe, akiknek egyéni jellemét feddhetetlennek ismertük meg, a nép iránti odaadását kipró­báltuk, hűségét a magyar nemzet iránt kifogástalannak tartjuk. Bi­zonyosak vagyunk benne, hogy törvényhozói minőségükben az ed­diginél is sokkal többet hasz­nálnak majd népünk ügyének.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék