Szabad Nép, 1947. szeptember (5. évfolyam, 198-221. szám)

1947-09-02 / 198. szám

VILÁG PROLETAPJAÍ EGYESÜLJETEK! SZABAD f ELŐFIZETÉS | %9319 Az MKP Politikai Bizottságának nyilatkozata styLj V. ÉVFOLYAM, 198. SZÁM ÁKA 49 FILLÉR KEDD, 1941 SZEPTEMBER 2 CSAKNEM 2 MILLIÓ MUNKÁSPÁRTI SZAVAZAT 4« ország legnagyobb pártja a Magyar Kommunista Párt Rákosi etvSárs sí Mf választási győzelméről • Munkatársunk felkereste Rákosi Mátyás elvtársat, a Magyar Kom­munista Párt főtitkárát, hogy nyilatkozzék a választási eredmé­nyekről. — Hogy van megelégedve Rákosi elvtárs a Kommunista Párt előre, törésével ? — hangzót), az első kérdés. Nagyon örülök, hogy Pártunk az ország első pártja lett. Több mint egynegyedmillló szavazatot nyertünk a legutolsó választások óta és ezzel az ország legnagyobb munkás, és parasztpártja lettünk. Felhasználom az alkalmat, hogy megköszönjem azoknak a munkásoknak és parasz. toknak', értelmiségieknek, a város és falu kisembereinek, akik ránk. .szavaztak, hogy megtiszteltek bizal­mukkal. Rajta leszünk, hogy azo­kat az Ígéreteket, amelyeket a dol­gozó nép életszínvonalának javítá­sára a választások előtt tettünk, — most, hogy erőben meggyarapodva térünk vissza a parlamentbe, — be is váltsuk. Ugyanúgy tokozott erő. vei fogunk dolgozni, hogy a múlt hónapban megkezdett hároméves terv végrehajtása új lendülettel foly. tatödjék. — Hogy látja Rákosi elvtárs a koalíció helyzetét? A koalíció a választásokon jelen­tős többséget kapott és ezért alkal­mas arra, hogy nyugodtan vigye tovább az ország ügyeit. A Kommu. nista Párt, amely felszabadulásunk óta a demokratikus és nemzeti erők összefogásának alapján áll, termé szetesen most sem változtat ezen álláspontján és a maga részéről állja azt a választási nyilatkozatot, amelyet a Magyar Nemzeti Függet­lenségi Front választási szövetségé­nek pártjai a választások előtt a koalíció fenntartása mellett kiadtak. — Mi a véleménye, a Szociáldemo­krata Párt választási eredményéről? — A Szociáldemokrata testvér- pártot Peyerék a választási hadjá­rat közepette hátbatámadíák. Bár e támadás Peyeréknek a megérdemelt vereségen kívül egyebet néni hozott, mégis bizonyos zavart okozott a Szociáldemokrata Párt soraiban, ami a választási eredményekre is kiha­tott. „ O __ Mi'W véleménye Rákosi elv. tá rsnak a,, munkásegységröl a válasz­tások után ? __ A t választások során minden ig yekezetünk ellenére a munkás, egységben bizonyos lazulás állt be. Most. amikor a választások ered. menye azt mutatja, hogy Magyar- országon a baloldal előretörése elle­nére jelentős reakciós és demokrá­ciaellenes erők vannak, a szorosabb egységfront szükségesebb mint va­laha. Ml a magunk részéről mindent meg fogunk tenni, hogy a választási versengéssel kapcsolatos, szinte ki­kerülhetetlen súrlódásokat a lehető leggyorsabban kiküszöböljük és két munkáspárt egysége újra olyan szilárd legyen, ahogy a magyar de­mokrácia érdeke azt megkívánja. __ Mit szól a többi párt eredmé­nyeihez ? __ A Nemzeti Parasztpárt meg nö vekedése a Kisgazdapárt válsága után előrelátható volt-A Parasztpárt az új országgyűlésén kétségkívül nagyobb súllyal fog felléphetni mint eddig. — A Kisgazdapárt választási számai meglepetésként hatottak, mert legtöbben magasabb szavaza­tot vártak. Annyi megállapítható, hogy a Kisgazdapárt régi törzse annak a válságnak ellenére, amelybe Nagy Ferenc és összeesküvő társai döntötték, megtartotta régi híveinek zömét és lényegében azokat a sza­vazókat vesztette el, akik 1915-ben azért szavaztak rá, mert nála jobbraáilóbb párt nem volt. Ha telein, tetbe vesszük, hogy a párt jelen­legi vezetői az összeesküvők által hátrahagyott csődtömeget vették át, úgy a választási eredmény figye lemreméltó. A Kisgazdapárt meg­maradt törzsének most módjában lesz szervezeteit rendbehozni, fel­tölteni és továbbvinni a koalicló többi pártjával az ország újjáépí­tését. — Mi a véleménye Ba-rankovics és Pfeiffer pártjáról? — Baraukovics, amint az eredmé­nyek mutatják, elsősorban azokat a katolikus paraszti tömegeket, főleg asszonyokat kapta, akik nem politi­kai programot, de papjaik utasítá­sát követik. Hogy mi lesz az új és eddig a magyar politikában nem sze­repelt pártnak a jövendő tevékeny­sége, azt még nehéz megmondani. Lehet, hogy építő része lesz a ma­gyar demokráciának, bár a válasz­tások alatt nem egy helyen bizonyos együttműködés volt tapasztalható a főleg reakciósokat és szélső jobbol­dali elemeket magába fogadó Pfeif- fer-párttal. Emiatt ml tartózkodó várakozással nézünk a Demokrata Néppárt működése elé. — Ami Pfeifferéket illeti, e párt Sulyokék Szabadság-Pártjának egye­nes folytatása. Nem kétséges, hogy a magyar demokrácia elszánt ellen­ségeinek gyülekező helye e párt. Ezért a demokrácia híveinek velük szemben csak egy álláspontja lehet: a kíméletlen harc. A demokrácia mint a múltban, úgy a jövőben Is örömmel vesz minden segítőkezet, de élesen elutasít minden olyan szer- vezkedést, amely — mint Pfeifferék pártja — a régi űri rend szolgálatú, ban a demokrácia aláásására tör. __ Mit tart a választások tiszta­ságáról? __ A külföldi sajtó nagy lármát cs ap azzal kapcsolatban, hogy a szavazásoknál az úgynevezett név. jegyzékkivonattal helyenként apróbb visszaélések történtek, amelyekben sajnos kisebb-nagyobb mértékben —■ amennyiben ma már megállapít, ható __ a választáson résztvevő leg­tö bb párt helyi emberei résztvettek. — A visszaéléseket természetesen meg kell torolni. De, mint az eddig befutott adatok mutatják, hogy ilyen névjegyzékkivonattal — ame lyeket külön számoltak össze — összesen körülbelül 65 ezren szavaz­tak és ha feltételezzük, hogy ennek fele visszaélő, akkor az alig érinti a szavazatok fél százalékát. Ez a lárma, amely a magyar vá­lasztások tisztaságát akarja két­ségbevonni, ugyanolyan célzatos mint a választások előtt, amikor a külföldi hírverés azt állította, hogy több mint egy millió szavazót kizár­tak a választójogból. Most pedig a választások után kiderül, hogy an­nakidején történt hivatalos közlésnek Hatvan százalékos többséggé van a Magyar Függetlenségi Frontnak — A munkáspártok abszolút többséget kaptak Nagy’•Budapesten Több mint Ö millió választó szavazott9 a választók mintegy 90 százaléka Rendben és tisztán folyt le a választás Az ország legnagyobb pártja va­gyunk! Eddig is a munkásság na­gyobb és haladottabb részének bi­zalmát bírtuk. Most a másik döntő nagy társadalmi osztálynak: a pa­rasztságnak is mi lettünk a legna­gyobb pártja. Különösen megnőtt befolyásunk az újgazdák körében, de a régi gazdák tekintélyes töme­gei is szavazatukkal bizonyítottak, hogy rágalmak helyett a tetteknek hisznek. Mindenütt előretörtünk, a városokba■: is, Nagybudapesten 26.8 százaléka a szavazatoknak a mi pártunkra jutott. Ez annyit je­lent, hogy a városok ipari munliás- sága mellett az értelmiség és a dol­gozó kisemberek nagy tömegei is bennünk látják a nemzet haladásá­nak és saját boldogulásuknak leg­méltóbb képviselőjét. Összesített eredmény hétfőn este 8 órakor Megszámlált szavazatok száma 4,996.183 (1945-hen összesen 4,721.OOO-en szavaztak) MKP 1,082.597 \ (1945-ben 797.736) 22.0% KGP 757.082 ( 3,007.027 (1945-ben 2,687.701) 15.1% SzDP 732.178 í (1945-ben 819.824) 14.6% Parasztpárt 435.170 } (1945-ben 323.817) 8.7% Schlachta 67.792 1.3% Barankovics 805.450 16.1% Pfeiffer 718.193 14.3% Radikális 93.270 (1945-ben 5760) 1.9% Balogh 256.396 « 5.1% PDP 48.055 (1945-ben 76.188) 0.9% 60.4% Az 1947-es választásokon eddig megszámlált 4,996.183 szavazattal szemben 1945-ben vég« eredményként összesen 4,721.016 szavazatot adtak le, A szavazatok megszámlálása folyik. A mandátumok megoszlása A választási eredmények alapján közöljük ben az 1945-ös eredmény. a mandátumok párton kinti megoszlását. Zárójel­MKP 97 (70) Ki ugazdapárt 67 (245) Szociáldemokrata Párt 66 (69) Parasztpárt 39 (23) Schlachta 4 Barankovics 58 Pfeiffer 53 T Radikális 6­Balogh 18 _ PDP 3 (2) Ősszesen: 411 megfelelően, a választók és leszava­zok száma egynegyedmillióval felül­múlta a legutóbbi választásokon le­adott szavazatok számát. — Amerikai sajtóhangok azt ál­lítják, hogy a közvélemény kommu nista vereséget várt és hogy a vá. lasztásokon egymillióhatszázezer ha­mis szavazatot adtak le a kommu­nisták. — Erre vonatkozólag elég hivat koznom arra, hogy vasárnap este. a választások befejezése után egy fél­órával a magyar rádió közölte a választásokat közvetlenül megelőző közvéleménykutatás eredményét, amely pártunknak 20—23 százalékos eredményt jósolt, ami be Is vált. Ha az amerikai hírverésnek hinni le­hetne, akkor a Kommunista Párt egyetlen szabályszerű szavazatot sem kapott volna. Az Ilyen ellenséges beállítású híresztelésekre kár szót vesztegetni. — Mit üzen Rákosi élvtárs a Párt tagságának? — Folytassák megnövekedett erő. ben, tekintélyben és öntudatban azt a munkát, amely a magyar demo. kráeiának annyi eredményt és sl. kert hozott és legyenek a jövőben Is mindenkor ott, ahol áldozatos, fe. gyolmczett és demokratikus dolgo­zókra van szükség. — A Pártvezetöség nevében elv­társi köszönetemet fejezem ki, ki. tűnő választási munkájukért. Szabadság!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék