Szabad Nép, 1947. november (5. évfolyam, 249-273. szám)

1947-11-01 / 249. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJ SZABAD N Jltaí szántunk tartalmából: Pfeiffer Zoltánt kikérték a országgyűléstől Lesz burgonya! X hároméves terv eddigi eredménvei MAGVA R KOMMUNISTA PA' RT KÖZPONTI LAPJA Y. KYFOTYAM, 14». SZÁM ÁRA 40 FII .TÉR SZOMBAT. 1947 NOVEMBER T Rákosi Mátyás: ELLENTÁMADÁS - AZ ÖSSZES DEMOKRATIKUS ERŐK ÉLÉN! A magyar demokrácia nagy. -irányt mutató gyűlései sorába tartó, ázott a YácLúti Kossuth-mo-zíban .pénteken délután rendezel) «agy. budapesti aktív» gyűlés. Fél ötkor • már nincs egy talpalatnyi hely a hatalmas teremben. Forró szeretettel .üdvözli az nk'íva az MKP vezérét. Rákosi Mátyás .elvtársat s vele a .párt vezetőségének az emelvényre lépő tagjait. Kádár János elvtárs .mond rövid bevezetőt. ...4 reakció én „ múlt alakjai esze veszett düh cél Vetették ;magukat isme/ n derno. Tirádám, hogy megingassák a rendel, ■'hogy politikai és gazdasági zár. xara-ri idézzenek elő. Azt akarják, hegy „ rémhírterjesztés költségeit, is a dolgozók fizéssék meg. Felmoraj- lik a terem. (Elég volt a fasiszta uszításból, békéi akarunk! Dolgozni tikaruiik!“) Kádár János folytatja: Rákosi elvtárs előadd ni hatalmas fegyvert ad a kommunisták kezébe, hegy újabb csapást mérhessenek a demokrácia ellenségeire. Percekig zúg a taps. mikor Rá- kosi elvtárs áll a mikrofon elé. Az üdvözlés különös forrósa g-a azt az. örömet fejezi ki, amit mindenki érez. hogy ismét hallhatja a párt •Vezetőjét. S ez a lelkesedés végig-, 'kíséri az egész irányt mutató elő. adást. Viharos helyeslés fogadja a .dolgozók ellátására bejelentett in. tézkedéseket. Percekig zúg és zeng >i terem akkor is: amikor Rákosi elvtárs harcba hív minden deniokra. fát a i émhírteijesztök és a háborús uszítok magyarországi ügynökei, a ..liuhogó bagolycsapatok“ ellen. (,.Ott leszünk! Vége a türelmünk. field“ — hallatszik mindenfelől. — ..Éljen a világ békéjének őre, a Szovjetunió!“ j Felállva üdvözli a nagyaktíva hallgatósága a harminc, éves szovjet-államot és vezetőjét, Sztálin generalisszimusz:. Rákosi elvtárs beszédében a kö­vetkezőket mondta: Jobb az idei termés« mint a tavalyi — Két hónappal ezelőtt az MKP - jó munkája eredményeképpen gyö. zött a választáson. Szükségesnek tart. juk. hogy most beszámoljunk eddigi munkánkról és arról, hogyan láljuk a további utat. Különösen szükséges ez most. mert a* itthoni és nemzetközi reakció olyan általános idegháborúba, háborús uszításba kezdett, amely, lyel szemben a magyar demo­krácia vezető pártjának teljes erővel ellentámadásba kell men­nie. A leg különbözőbb rémhírek terjedtek el k Q ze II á t ás u nk ró 1.- Azt mindenki tudja, hogy az idei szárazság,, amelyhez fogható at; el. múlt loO esztendőben nem volt. ala­posan lerontotta a jó terméskilátá­sokat. Szerencsére az idén nagyobb volt a bevetett terület, ami pó­tolta a kiesést. Ennek eredményeképpen az idei g-a. bonatermés a hivatalos jelentések alapján is valamivel meghaladta a tavalyit. Alá kell húznom, hogy a tavalyi termés elég volt ahhoz, hogy az idei aratásig lényegében minden­külföldi behozatal nélkül tartani tud­tuk a • kenyérfrontot. Ebből viszont következik az, hogy az idei termés­sel, minthogy mennyisége nem ki, sebb, mint a tavalyi, biztosítani lehet kenyérellátá­sunkat a jövő aratásig. Pánikra tehát ezen a téren semmi ok nincs. A beszolgáltatás kissé vontatottabban megy. mint tavt'y ilyenkor. Ebben kétségkívül szerepe volt a választásnak is és az utána következő kormányalakítási nehéz, ségeknek, amelyek .az államgép ízet bizonyos lazulását eredményezlek és ennek hatása természetesen a be- szolgáltatásnál is mutatkozott. Ok. tóber végéig 4 hónap alatt a gabó- nánemüekböí 32.000 vagon a gyűj­tés eredménye. Összehasonlításul közlöm, hogy a június 30-án befeje­ződött gazdasági év 12 hónapjában az állami gabonagyiijtés eredmé­nye 53-000 vágón volt. A mostani gazdasági év hátra­levő nyolc bóuapja alatt össze lehet gyűjteni azt a mennyisé, get. amely a tavalyihoz képest hiányzik, de ehhez természete­sen kémén .yen meg kell fogni azokat a helyeket, amelyek a beszolgáltatásnál feltűnően el­maradtak. Elsősorban a malmokat kell szigo­rúan ellenőrizni, mért kiderüli, hogy bár az őrlési vám a tavalyi dézsmá. nag 60 százaléka, a malmok által ténylegesen beszolgáltatott vámg'a- bona, a tavalyinak csak 13 százaléka. Kétségkívül itt jelentékeny mennyi­ségű gabotfp vár a feketepiacra s ezt vaskézzel vissza kell szerezni. Na. gyón el van maradva a 15 holdon fe­lüli birtokosok beszolgáltatása is. Itt is erősebb kézzel kell beavatkozni. A falu szegénységének csak­úgy érdeke megakadályozni, hogy a zsírosgazdák mázsáiikint 400 forintos áron feketézzék el a közellátás elöl a búzát, mint a város ipari munkásainak. Még hózzátelietem, hogy tölünk nyu. gátra nincsen egyetlen 'állam, a búza. termő Franciaországot beleszámítva,, amely dajáf terméséből januáron tűiig- el tudná magát látni. Rendbejön a zsirelláiás A másik leglöntcsabb uépélelmezési cikk, a burgonya. Tudvalevőleg az Idei termésünk a szárazság- ellenére körülbelül 30 százalékkal nagyobb, mint a tavalyi. Ennek megfelelően az idén júliustól kezdve egyharmaddal több burgonya érkezett a csepeli nagyvásárcsarnokba és az üzemek, hez, mint tavaly ilyenkor. Az elszállított burgonya mennyi­sége az idén hasonlíthatatlanul nagyobb, mint tavaly volt. Nagyobb a Budapestre történő fel. szállítás « tavalyinál káposztában is Tavaly szeptember, októberben 150. az idén 737 vagon érkezett Pestre. Hagymából 217 helyett 420 vagon, zöldségféléből 805 helyett 2203 "va­gon a felhozatal a multévíngk. 2 és félszerese. Budapest és az ipa.roidé. kel,- burgonya és zöldségellátása az idén, hasonlíthatatlanul j°bb, mint tavaly Colt. A zsírellátás is rendbejön: az október/ zs<rjegyekét maradéktalanul beváltják. Forgalomba kerül az olaj és a tavalyinál 40 százalékkal jobb kukoricatermés több disznó hízlalá. sát teszi lehetővé. Cukorrépatermé­sünk csaknem kétszerese a tavalyi, nak s ez lehetővé lette, hogy a ou korfejadagot 40 százalékkal emeljük. A nagy nyugtalanság egyik fő i oka Inkább a megnövekedett spekuláció, a háborús uszítás okozta ijedelem, meg a demo_ krácíaellenes erők aknamunkája, — Az élelmezési frontról menjünk át az ipari termeléshez. Az ipar alapja a szén. Október második felé ben a széntermelés felülmúlta a napi 5000 vagont. Ezt a jó kénét bizonyos fokig csökkenti az a körülmény. ho»y az eredményt lényegesen megnöveke­dett munkáslétszáiruTÍaí érték e|. A megnövekedett széntermelésnél is gyorsabban nő azonban az ipar szűk. séglete a télen. Amikor a-szénszük séglet megnövekszik, takarékossági rendszabályokat foganatosítunk. Sem­mi' szükség nincs például arra a villany, é.? energ iapazaiiásra. ami ma neonfényes pesti éjszakákat jellemzi. Bevezetik a texíilulalványokcí — Áftérek a ruházkodás $zem. pontjából két. legfontosabb cikkre, a textilre és a bőrre. Termelésünk ez I tv augusztusában például pamut, szövetből majdnem kétszerannyi, mint tavaly. A fipusáruk. termelésé. I ben a jövő hónapra 15 százalékos I növekedési irányoztak elő. Ha még. is hiány van, ennek oka az, hogy a tex ti [kereskedők és áruházak száma a termelésnél is jobban megnövelte, deff és erősen működik a . epeku. láeió. Hogy ezeknek az állapotoknak véget vessünk, kimunkálás alatt all az utal­vány rendszer. amely a leg köze. lebbi betekben életbelép. Ennek alapjan a dolgozó kisembe­rek kapják a - tipusíextilt, kötött áron. Az idén ötször annyi tipus- eipöt termelünk, mini a mul-f évben és a termelés most októberben Ő70.0UÓ pár fölé emelkedett. A bor nagyrészét külföldről kell" behoz, nunk. Ezért javaslatunkra a Gazda, sági Fóianáes elhatározta, hogy az eddig papirny ersany ágbeli O- zafalra engedélyezett 480.000 dollárt csökkenti 280.000_re és az így megmaradt összeg- egy részét a bőripar nyersanyag- készletének fedezésére fordítják. A termelési front adatai mutat­ják. hogy az idén ősszel több élelem, több ruha. több cipő került a ma- gyár dolgozó elé. Amire most szük­ség vH a, az olyan rendszabályok sorozata, amelyek biztosítják, hogy e cikkek. elsősorban oda-k,- mkp.ekaboi a nemzet szempontjából a legfonto­sabb: us ipari munkásokhoz és a dolgozó parasztokhoz. Az új gazdasági évben, mely augusztus l.töl számítódik, az ál. Iamháztmfás helyzete kedvező. Az első negyedév bevételei meghaladták a kiadásokat, "úgyhogy „ magyar államháztartásnak nincsen hiánya. Tőlünk nyugatra nincsen egyefjen állam Európában, amelynek áz ál-- laifiháztaftása ne volna deficites. — Az államháztartásunk egyen, lege azért bíztató, mert szorosan összefügg a. pénz szilárdságával. Tehetővé vált, hogy októberben jelentékeny mennyiségű papír­pénzt vonjunk ki a forgalomból. Ezt a kedvező képet kissé lerontja az útiami üzemek deficitje. Pártunk célul tűzte ki, hogy ezeknek az üzemeknek a deficitjét május l.ig leépíti és -zen a téren is rendbehoz, zuk a szénánkat. Erősebbek vagyunk, mint tavaly ilyenkor — Mi az oka annak, hogy e biz. ia(ó helyzet ellenére us nagy a nyug­talanság. az idegesség, sőt a csügge. des is és olyan a közhangulat, hogy benne a demokrácia ellenségei úgy érzik: most már az ö vitorlájukba fuj a szél ? — Ennek a hangulatnak vannak tárgyi ókai is. Az egyik kétségkívül a szárazság, A szárazság a mezőgazdaság­ban- egy közepes terméshez vi­szonyítva körülbelül 3 milliárd forint kiesést hozott. Ez a 3 milliárd forint hiány egész gaz. dasági életünkre kihat. Ennek ellenére, ha megvizsgáljuk az idei gazdasági helyzetünket, min. den tárgyilagos megállapítás amellett szól, hogy erősebbek vagyunk, mint tavaly Ilyenkor. A háborús propaganda esztelenségeí — - A csalódásba kapcsolódott, bele a magyar és nemzetközi reakció, amoly felnagyít-1» a bajokét, igyek­szik pánikot kelteni és küszöbön álló háborút jósol. A háborús uszítok módszere nagyon egyszerű: Amerika hadat üzen szerintük a Szovjetunió, nak és helyreállítja Magyarországon a régi úri íend uralmát. A fasiszta disznó makkal álmodik. *— fin magam is ismételten tárgya voltam a Teakciós hírverésnek. A nyáron például gyakran megtörtént, hogy amikor gyűlésre mentem, a falvakban a parasztok megállították s, kocsimat és kérték, hogy Szálljak kj belőle, mert meg akarják nézni hogy egy darabban vagyok.», vagy nem, a. helyettesem ntazik.e. mert országszerte elterjedt. hogy merény­letet követlek el ellenem, vállba, mellbe, hasbalöttek. sőt azt is tudni vélték, hogy akkor lőttek le, amikor 25 kiló arannyal a zsebemben, cl akartam hagyni szökve az országot. Most az utolsó hetekben, amikor a lábamat kezelik az orvosok, ugyan, csak híre kelt. hogy megszöktem vagy legalább is szobafogságban va. gyök és mert a kezelés még néhány hétig- tartani fog, előre látom, hogy velem kapcsolatban milyen dús ter­mése lesz az álhíreknek. — fis néh« nem győzők csodál­kozni azon, hogy az emberi hiszé­kenység és kritikátlanság milyen szí­vós és korlátlan. Amikor tavaly jú. niusban Washingtonban, voltam, egy diplomáciai . estélyen egy amerikai egyetemi tanár közölte velem, hogy mire visszatérek Magyarországra, már zuhognak az atombombák. Ugyanazon az estélyen hallottam egy fogadást,-hogy három héten be. lül kitör a világháború. A vásárlási Iá/, a háborús hírek miatt ke/d ál'aláuos jelenség lenni. A központi raktárakban 25 . millió kiló só van. Ennek ellenére az egész országban dühöng H sóvásárlási láz! Megkértük a pénzügy igizgatóságo-t, hogy annak, aki J kilót akar, ajánl­janak lO.et, hátha ez a módszer hasz­nál. Hatvan százalékkal emelkedett októberben a gyufafogyasztás és ha. sonló roham van gyertyáért, peh-ó lett-mért. Még hozzá sok kereskedő éppen most visszatartja az áruját és ez a tendencia egyes gyárosoknál is megnyilvánul. Ez a háporús pszichózis okozta vásárlási láz fokozza a nehézsé­geket, telveri az árakat, a spe- kulánsok kezére jár és egyik fő okozója az általános drágulás­nak. Ez viszont épp a demokrácia legjobb híveiben, a munkásokban és a dől. gozó parasztságban, meg a tisztvise­lőkben kelt elkeseredést, fipp ez kell a reakciónak. Letartóztatni a rémhiríerjesztőkei — A gazdasági nehézségek íoko. z-í i-a mellett a háborús uszítok poli. tikul célja ez, hogy megingassa a demokráciába vetett kilét. Ez K módszerük nem' új. Két és fél évvel ezelőtt, a földosztás idején, ezer és ezer igényjogosultat visszaijesztet- fek o föld-igényléstől azzal, hogy őszre már itt lesznek az angolok é.s az amerikaiak és akkor mindenki lógni fog. r aki a nagybirtokosok földjéből 'kapott. Az- ijedősök később belátták, hogy milyen hiba volt hí. telt adni, a- háborús hírverésnek. — Szerencsére mi nem vagyunk szívbajosak és nem ijedünk rueg a háborús pro. pagandától. fippen ezért minden kommunistának kíméletlenül, fit kell lépni ellene. A rémhírterjesztést a törvény szigorúan bünteti. A rimhiitérjégztöket, akik­nek olyan pontos értesülésük von Pápa vagy Budapest bombázásáról, kíméletlenül át ken adni az állam, védelmi rendőrségnek! De az - ellen- támadást, amelyet most a magyar nép ellenségeinek, rémhírterjesztö hadjárata ellen megindítunk, ne te­kintsük csak rendészeti' kérdésnek. Szét kell szedni a suttogó propa. ganda rágalmait, ki kell mutatni alaptaisnságukat és - fasiszta tenden­ciájukat. Te kell leplezni azokat, akik a régi úrireiid helj reállílása céljából újra égő, elpusztított magyar városokról, vérpatakokról és népünk szenvedésének felíoko- zásáról álmodoznak. Mozgósítani kell velük szemben a békét és nyugalmat áhítozó -nép ha­ragját és elkeseredését. Minden kom. munista" tekintse ezt a harcot nagy, az egész nemzet érdekében folyó fel­adatnak és vesse magát bele ennek megfelelő erővel és elszántsággal. Ha megvertük a reakciót a nyílt híre frontján, meg fogjuk verni őket a sötétben bujkáló rémhír- terjesztés frontján is. Itt az ideje, hogy támadásba men­jünk át és szétüssünk a íeakció hu­hogó baglyai között! — A háborús hírverés, növelte á magyar- demokrácia minden eile t- ségének szarvát. Észrevettük, hogy ott is felüti a fejét a reakció, ahol ezelőtt még óvatosabban dolgozott. Beszivárogtak már a gyárakba és a bányákba is. A gazdasági nehéz., ségek, a drágaság- és a spekuláció okozta elégedetlenség felhasználásával Igyekeznek zavarni a termei-Jst) Csökkenteni a munkatempót, a fe­gyelmet. Egyre többször halljuk, hogy sztrájkra veszik kz iiányt. Ötí, ahol, mint Csepelen ilyesmi előfor­dult, utánanéztünk a“ dolognak és lei- derült, hogy több nagyüzemben tucatjával, sőt- néhol százával vannak nrtnt munkások és nap. számosok Nyugatról visszatért lisztek, Hunyadi-páncélosok. B. listás nyilasok és hasonlók, akik a nyugtalanságot és elége­detlenséget szítják. Hogy ez ., gyakorlatban hogy tör. tértik, arra nézve saját tapasztala, tómból tudok példát. Az e°-yik táb­labírót. aki az engem elítélő Sza. mák.tanácsnak volt a tagja, el távo­li tolták a bíróságról. Az illető, el. végzett egy néhányhetes átképző tanfolyamot, tetöfedömunkás lett ég hat hónappal később mint munkás bizalmiférí’aak gyűlt meg a baja & demokráciával. Veszedelmes fényűzés a két munkáspárt és vetélkedése — Az ilyen jelenségek, amelyeknek sajnos nagyon kedvez az a versen­gés, amely a két munkáspárt között az ütemekben fennáll és amely mu­tatja, hogy milyen veszedelmes fényűzés nálunk a két párt és vetélkedése —■ éberségre kell, hogy buzdítsák aa öntudatos munkást és a demokrácia minden hívét. Közösen kell eltávolí­tani az ilyen, a munkásság közé be. furakodott osztályellenséget. Mind­járt hozzátehetem, hogy ezeknek a javíthatatlan reakció, soknak és népellenes elemeknek az eltávolítása az üzemekből megkezdődött. és ahol már megtörtént, vagy folya­matban van, azonnal jó eredményeket adott. Rögtön nyugodtabb lett a lég­kör. megszilárdult a munkafegyelem, c-mc-lkedett a termelés. Ezt a belyea tisztító munkát teljes erővel foly­tatni kell. j —Vissza kell állítani nemcsak a munkaiegye’me-, hanem a munkának es az újjáépítésnek azt a lendületét is, amely az elmúlt 3 esztendőben annyi n.iavszerü eredményre veZe'ctt nem. zetünk lalpraállítósa . frontján és amely éppén az ellenforradalmi pro. pagand-i hatására kezdett a-> utóbbi időben veszendőbe menni. Meg kell szüntetni azt a mostanában lábraka. pó t helytelen gyakorlatot. amVvbea a .többtermelési’e '^serkentő akkord, rendszer, nemegyszer csak, látszat én a magasabb fizetésnek nem felel meg •j többteljesitmény, — A régi fu-i rend reakciós híve! is tudják, hogy a 'hároméves terv

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék