Szabad Nép, 1948. június (6. évfolyam, 123-147. szám)

1948-06-01 / 123. szám

VILÁG PROLETÁRJA! EGYESÜLJETEK.' SZABAD Farkas Mihály: B magyar nép akaratából június végén törvény lesz az iskolák államosítása Megalakult azMDP nagybudapesti pártszer­vezete és megválasztotta a pártbizottságot A kétnapos országos eső megjavította a terméskilátásokat | A M A G Y A R KOM Ml J N ISTA P Á RT K Ö Z P O 1 i t 1 LAPJA VI. ÉVFOLYAM 123. SZÁM ARA S0 FILLÉR KEDD, 1948 JÜNIUS 1 Köszöntjük a könyvnapokat (Lg.) A felszabadulás óta im. már negyedszer vonulnak ki a ma- gyár írók és magyar irodalmi mű. vek az utcára a sátrak alá. Kíván­juk, hogy az idei könyvnap sike. rés legyen és valóban a magyar kultúra ünnepévé váljék. A népi demokrácia könyvnapjai inkább csak formájukban, mint tartalmukban hasonlíthatók az el­lenforradalmi idők könyvnapjai, hoz. A felszabadulás előtt olyan könyveket kinálgattak a sátrak alatt a közönségnek, amelyek mind szerzőik népelienes vagy a néotől idegen szelleménél, mind pedig a dolgozók számára megkö­zelíthetetlen áruknál fogva egy kiváltságos réteg számára készül, tek. Bethlen Margit, Csathó Kál­mán, Tóth Tihamér, Földi Mihály, Zsigrav Julianna, Földes Jolán, Bitó Lajos és hozzájuk hasonló írók müveit árusították a könyv, nanokon leszállított áron, olyany- nyira, hogy irodalmunk igazi nagyjainak alig.alig jutott mellet­tük hely. A könyvek vásárlói első. sorban a polgárság és a kispol­gárság soraiból kerültek ki: a könyvkiadók ezeknek a rétegek­nek ízléséhez szabták kiadványai, kát. A munkásság és parasztság jogos kulturális igényeivel a könyvnapok hivatalos rendezői mitsem törődtek. A demokrácia folytatta a könyvnapok évenkénti megrende­zésének hagyományát, de egészen más tartalommal. Arra töreked itt, hogy kiadóvállalataink elsősorban nemzeti irodalmunk klasszikusait, és élő irodalmunk haladó szellemű műveit bocsássák a közönség elé, még pedig a munkásság és a pa­rasztság számára is hozzáférhető áron. Nem állíthatjuk, hogy eze­ket • a demokratikus 'törekvéseket eddig teljes siker koronázta volna. Az idei könyvnapok viszont je­lentős haladást mutatnak. A ki­adóvállalatok több mint 80 köny­vet jelentettek meg az idei könyv- napokra. s átnézvén a ' könyvek jegyzékét, megállapítható, hogy javarészt olyan müveket, amelyek megérdemlik a könyvnap nyilvá­nosságát. Rákosi, Révai, Szaka- sits, Veres, Lukács, Kossá, Illyés, Nagy Lajos, Tersánszkv, Déry, Gergely, Boldizsár, Füst Milán, Waldapfel. Vészi Endre könyvei, vei találkozhat az olvasó az idei könyvnapokon — hogy csak né. hány nevet említsünk meg a sok közül. Szerepelni fog a könyvek között a Szikra nagyszerű telje, sítménye; Marx Károly Tőkéjének első kötete Rudas László és Nagy Tamás fordításában, amely hatal­mas nyeresége az egész magyar- kultúrának. Megjelennek Rákóczi Ferenc emlékiratai, Fazekas Mi. hály összes müvei, Móricz Zsig. mond „Boldog ember”_e, Ady Endre és József Attila összes versei — hogy klasszikusaink kö­zül is megemlítsünk néhány nevet. Ebből az ízelítőnek szánt cso­korból is látható, hogy az idei könyvnap sok ajándékot tartogat a vásárló közönség számára. De sajnálkozva kell megállapítanunk, hogy elismerésünk nem terjedhet ki a könyvnapi termés egészére. Eckhardt Ferenc történelmi mun. kája nem méltó a centenáriumi évhez, Indig Ottó, Körmendi Fe. renc, Legény Elemér és még má. sok művei a régi könyvnapok rossz hagyományainak vonalát folytatják. Mutatkozik egy bizonyos anar. chia a könyvnapi termés tekinte­tében. Maga a könyvnapra megje­lent művek nagy száma is gondol­kodóba ejt: vájjon helyes.e majdr nem 90 könyvvel osztani meg a közönség figyelmét, ahelyett, hogy néhány tucat valóban kitűnő és komoly mű vonhatná magára a közönség érdeklődését és — vá­sárló erejét? Nagy könyvkiadó­vállalataink államosítva vannak: meglenne hát a lehetősége egy fo. kozottabb tervszerűségnek. Az anarchia megszüntetése és egy okos tervszerűség megváló, sítása semmiképpen sem jelentené a könyvkiadás szabadságának a sérelmét. De jelenthetné többek között azt is, hogy kiadóvállala­taink bátrabban nyúlhatnának hozzá tehetséges, de még java­részt ismeretlen fiatal írók és köl­tők kézirataihoz, s egyengethet, nék útjukat a nép felé. A könyv. napnak nemcsak a beérkezett írók „jutalomjátékának” kell lennie, hanem egyúttal a fiatal írók nagy felfedezési alkalmává is. A könyvek még mindig drágák. Ez a drágaság különösen kjhivö akkor, ha tudjuk, hogy a magas ár legtöbb esetben indokolatlan. Ennek a drágaságnak legfőbb oka a közvetítő kereskedelem túlságo­san magas haszonkulcsa. A köny­veket átvevő, vidék felé közvetítő ügynökségek — mint lapunkban már nem egyszer szóvátettük — szóba sem állanak a kiadóval 45— 50 százalékon alul, de a pultról való eladáson is legalább 35 szá. zalékot kell keresnie a könyvke­reskedőnek. Ez azzal jár, hogy a kiadótól a könyvkereskedőig a könyv ára megkétszereződik és mivel a kiadó is ragaszkodik a magas haszonhoz, ma az a hely­zet, hogy a könyvek bolti ára azl önköltségnek négyszerese. Egyg húszforintos könyv négy forintjai megy papírra és előállításra, 2.40 —3 forint jut az új kollektív szer. ződés szerint a szerzőnek. 8—10 forint pedig a közvetítő kereske­delem zsebébe vándorol. Bár a könyvnapi könyvek jelen­tős árleszállítással kerülnek a kö­zönség elé, áruk még így is magas a dolgozók számára. Azért magas, mivel indokolatlanul túlmagas árak viszonylagos leszállításából származik. Ka anarchiáról beszél, tünk a müvek terén, akkor talán még fokozottabb mértékben be. szélhetünk anarchiáról az árak terén. Márpedig csak ' a munka egyik részét végeztük el, ha jó könyveket adunk ki: a munka másik részét is el kell végezni, ami abból áll, hogy a munkások, parasztok és értelmiségiek a jó könyveket meg is tudják vásá­rolni. Tavaly a könyvnapok sikerét erősen lecsökkentette a Nagy Fe­renc lemondásával kapcsolatos politikai izgalom és feszültség. Az idén, a fordulat éve után a könyv, napokat a békés, nyugodt építő­munka légkörében tarthatjuk meg. Bizonyosak vagyunk abban, hogy ez a kultúra és kultúrálódás szá­mára annyira kedvező légkör érez­tetni fogja áldásos hatását a könyvnapok sikere szempontjából. Sztrájk fenyeget az USA atomtelepein Amerikából érkezett jelentések né­hány nappal ezelőtt arról számoltak be, hogy az otómteíemk '"dósai sorra otthagyják munkahelyeiket., mert. nem iürik, hogy állandóan kémkedjenek magánéletük után. Most a munkásság fellépése miatt fenyegeti veszély az atóm telepek munkáját. Az oakridgei atomgyár munkás i bejelentették, hogy sztrájk, ha lépnek, ha nem teljesítik 26 cen­tes órabéremelési követelésüket, Döntő győzelmet Csehszlovákiában a Nemzeti Arevonal örömmel üdvözöljük a csehszlo­vák Nemzeti Arcvonal döntő válasz- tási győzelmét. A népi demokrácia hévéinek elsöprő diadala újabb bizo­nyítéka annak, hogy a nyugati im­perialisták sajtójának minden rágal­ma, ellenére februárban az egész csehszlovák dolgozó nép akaratára hajtották végre, a nagyjelentőségű politikai változásokat: a reakció, a.z imperialisták ügynökeinek eltávolí­tását a kormányból és az állam ve­zető pozícióiból. Üdvözöljük a Nem­zeti Arcvonal győzelmét, de nem­csak azért, mert az egész világnak — a nyugati sajtó csehszlovákiai tudósítóinak is — el kell ismernie, hogy a csehszlovák nép egységesen sorakozik fel Gottivald miniszterel­nök kormányának politikája mögött, hanem azért is, mert a Nemzeti Arc­vonal választási győzelme újabb lé­pés előre, a népi demokrácia további megszilárdulása felé. ★ A Magyar Távirati Iroda prágai tudósítója jelentése szerint Cseh­szlovákia városai és falvai vasárnap zászlódig;! öltöt ek, hogy ünnepi ke­retet adjanak a nemzetgyűlési vá- 1 asz* ásóknak. A választás — mint a tudósító hangsúlyozza — egyben nép­szavazás is volt, mert az ország lakossága a februári belpoliti­kai változások óta először járult az urnák elé, hogy állási foglaljon a Nemzeti Arc vonal politikája mellett vagy ellene. Mint ismeretes, az ellenzéki csoportok sehol sem tud ák megszerezni az ön­álló jelölő lista benyújtásához szük­séges) ezer aláírást, így a Nemzeti Arcvonal pártjainak közös jelölő listájával szemben csak üres lappal Szavazna .lak azok, akik nem helyes­lik a megujhódott Nemzeti Arcvonal ég a Gottwald-kormány politikáját. A választás országszerte fegyel- m ' -eiten, minden rendzavarás nélkül folyt le. A választás titkosságát min­denütt szigorúan megőrizték. A csehszlovák belügyminisztérium közleménye szerint az ország egész területén összesen 7,20J/.256 érvényes szavazatot adtak le. Ebből 6,431.693 szavazat, azaz 89.28 százalék jutott a Nemzeti A re vonal egységes jelölő­listájára. A cseh országrészeken a Nem­zeti Arevonal listáján 5,454.531 szavazatból t 929.557-öt, azaz a szavazatok 90.38 százalékát ad­ták le. Szlovákiában a Nemzeti Arevonal egységes listájára 1,502.408. azaz a válaszlók 85.87 százaléka szavazott. A közlemény szerint az eddigi ered. ményeket csak távirati úton és tele­fonon érkezett jelentések alapján ál- rtoiták ö'-'-Z". o pontos végleges összeredményt kedden délben hozzák nyilvánosságra. Az angolszász tudósítók elismerik a választások tisztaságát Nősek belügyminiszter bejelentet- te: Csehszlovákia többszáz községe nyerte el a „Hazafias Község" cí­met, mert laaosaaga egyetlen üres szavazólapot sem adott le. A Pondelnik című hétfői lap közli több Prágában működő külföldi új­ságírónak, köztük a Magyar Távirat i Iroda prágai tudósítójának nyiiatko. zatát arról, hogy a választások a törvényes előírásoknak és a demo. kratikus követelményeknek megfele­lően folytak le. Angol és amerikai tudósilók is kénytelenek voltak beismerni, hogy a választások előtt terjesz­tett híreik alaptalanok voltak. A tudósítók, akik az elmúlt héten azt írták, hogy a csehszlovák belügy. .minisztérium „elzárja a külföldi tu. dósítókat attól, hogy megfigyelhessék a választásokat •» szavazóh'-lyjséf-»’-­ben“, bevallották, hogy remcsak a SK.ivii/, /’..'lyi.'ógeket kér -shették fel tetszésük szerint, hanem vasárnap éjszaka a belügyminisztériumba is 1 ' A meghívták őket a Szavazatok össze­számolásához. Zápotocky csehszlovák miniszter­elnökhelyettes héffön rádióbeszédbein megállapította, hogy' a választásokon bebizonyosodott: a rendszer helytelenítöinek nincs semmiféle tömegtámaszuk. A választásokon hosszú évekre mil­liók döntöttek arról, hogy a népi demokratikus úton, a nemzeti egység útján haladnak, szoros szövetségben a. népi demokratikus államokkal és a Szovjetunióval, a béke felé. Megkezdődött Tel-Aviv ostroma Míg a teljes rendben és nyugalom­ban lefolyt csehszlovák választások ismét bebizonyították az igazi demo­kráciának, a béke politikájának he­lyeségét és erejét, az Imperialisták politikája miatt kirobbantott Palesz­tina! háború az eddiginél is nagyobb hevességgel dúl. Hétfő esti táviratok szerint az iraki hadsereg elérte a Tel Avlvtól hat kilométerre fekvő Petah Tikva községet. Az itteni zsidó állások már Tel Aviv első védelmi vonalához tartoznak. Az Arab Liga osztagai ezzel lényegé­ben már megkezdték Izrael fővárosé, nak ostromát. A Biztonsági Tanács szombaton este elfogadta a négyhetes palesztinai fegyverszünetről szóló angol javas­latokat. Gromiko szovjet kiküldött a brit javaslatot álszent mesterkedésnek nevezte, amelynek az a valódi célja, hogy időt adjon &zf araboknak to­vábbi támadásaik előkészítésére, file- sen támadta az amerikaiak ájszent és ingadozó politikáját is, amely a zsi­dók felé barátságot hangoztatva, kétségkívül az arabok érdekeit szol­gálja. Amerikai fegyverek az araboknál Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint a párisi rádiónak az az ankarai jelentése, amely szerint Törökország fegyverrel szándékozik támogatni az arab államokat. A kérdés megvi­tatására Azzam pasát, az Arab Liga főtitkárát a török fővárosba hívták. Mint ismeretes, Törökországba az amerikai „segélyprogram” keretében több mint egy év óta állandóan fegy­verszállítmányok érkeznek az Egye­sült Államokból és köztudomású, hogy a török kormány nem szánhatja rá megát olyan nagy fontosságú lépésre, mint az amerikai ere­A francia n©m'etgyülés ma, ked­den dönt a bizalmi.kérdósban. A je. lek arra vallanak, hogy Schuman taktikai manőverekkel igyekszik ki- lábolni az elmúlt hét végén ki őrt kormányválságból. A hírhed ..har­madik erő” kormánya ismét enged­ményekre kényszerült, hogy megsze­rezhesse a hatalmonmaradáshoz szükséges parlamenti többséget. Hír szerint azt az illegális rendele et, amely a legutóbbi csúfos parlamenti vereség u án ..dugsegélyben” szerette volna részesíteni a még kö elező vallásokfa ást folytató állami iskola- ka, Schuman már nern is mert a nemzetgyűlés elé (erje-sricni, hanem egyenesén az államtanácshoz kül­det’ c. Ál'alános vélemény szerint még ez is kény ejen lesz a rendeletet semmisnek nyilvánítani, hiszen össze, férhefetlen a- alkN vánnyal. A Schuman.kabinetnek mindössze any- nyi haszna le~z a dologból, hogy ezzel a manőverrel kikerüli a nyílj, hangos páriámén i vereséget. rA másik vitás kérdés Kéné Mayer gazdasági miniszter ismert törvény- javaslata, amelyben 150.000 közal. detű fegyverek továbbadása, — az amerikai kormány előzetes jóváhagyása nélkül. Truman kétszínű politikáját egyéb­ként az Action című francia hetilap is. élesen bírálja. „Az Egyesült Álla­mok elnöke nem úgy viselkedett, mint egy államférfi, hanem mint egy lókereskedö — írja a lap. — Truman szerette volna kiűzni az an. gólokat Palesztinából, szerette volna az arabok és a zsidók rokonszenvét is megnyerni, közben biztosítani ma. gának a közelkelefi olajat és ugyan­akkor az igazságos politika látsza­tát is fenn akarta tartani.’’ Élesedő ellentétek az Arab Liga tagjai között Az angolok által mozgósított arab „szövetségesek” között egyre inkább kiéleződő ellentétről számol ba a Telepress telavivi jelentése. Libanon­ban féltékenyen nézik Abdullah ve. zető szerepét, mert tudják, hogy Nagy-Sziria néven az összes közeL keleti arab országokat — beleértve a Sziriai és libanoni köztársaságokat is — a maga uralma alatt Szeretné egyesíteni. Libanon — hir szerint — maris érintkezést keresett Izraellel, hogy megkísérelje magát kivonni a kalandból a végleges kudarc előtt. Eközben az angol sajtó egyre ke­serűbb hangon ír az Egyesült Nem­zetek Szervezetében uralkodó brit- ellenes hangulatról. A konzervatívok hivatalos lapja, a Daily Tehgraph nyíltan bevallja! valahányszor a Szovjetunió, Ukrajna vagy a többi ország kiküldöttje bírálta a Paleszti­nái angol politikát, a hallgatóság a felszólalást igán helyeslőén és kedve­zően fogadta. Különleges kiképzésű amerikai tisztek Görögországban Az imperialis:a politika másik ál dozata Görögország. A görög mo. narcho-fasiszta kormány hadügymi­nisztere bevallotta, hogy a kormány­csapatok az elmúlt két hónapban súlyos vereségeket szenvedtek a PeloponezoszLfélszigeten. Rumé- liáhan a szabadságharcosok rend­kívül heves ellentámadása meg­zavarta a monarcho-fasiszták ter­veit. Athéni jelentés szerint az ameri­kai kormány újabb 22 „különleges kiképzésben” részesített amerikai tiszttel bővít' t e ki a görögországi amerikai katonai küldő tséget. kalmazott elbocsátását indítványozta. a Lancia nemzetgyűlés belügyi bi­zottsága — mint ismeretes — egy­szer már visszadobta ezt a javasla­tot. Mayer erre lemondással fenye­getőzött. Schuman viszont a kor­mány nevében mellé állott. Ezért került sor már szombaton a bizalmi kérdés felvetésére. Schuman azonban érz helyzete gyengeségét és sentraj. . n sem meri olyan formában felvetni a bizalmi kérdést, hogy le­mondását helyezné kilátásba arra az esetre, ha a parlament is a Mayer, féle javaslat ellen foglal állást. Eny. nyi kockázatot Schuman nem vállal, mindössze ahhoz ragaszkodik, hogy a uemzeigyülés a bizo'tság elutasító javaslata ellenére is vitassa meg a törvényjavasiato . Ezért volt igaza a L'Humanitónek. amely már szomba­ton azt írta, hogy kormányválságról nem lehet beszélni. Schuman parla. menti manővere tisztára komédiaf amellyel jól-rosszu! leplezni akarják a kormány belső ellentéteit. Bizo. nyosra vehető, hogy a parlament keddi ülése ezt az álláspontot iga. zolja. K, I. Párisi tudósítónk telefon jelentése s A kormányválság — Schuman komédiája

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék