Szabad Nép, 1949. november (7. évfolyam, 254-278. szám)

1949-11-01 / 254. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! SZABAD NÉP (Á-As­IIl A AeS» a TiAo-banda újabb aljas provokációjáról Mggpke&aünh a móg húiral&t'ó búravctvss&l, hatús'stló előtt réffvzaük el a mélgssántást VII. ÉVFOLYAM, 254. SZÁM ARA 50 FILLÉR KEDD, 1949 NOVEMBER 1 Az újítók és élmunkások kiváló teljesítményeikkel készülnek Sztálin elvtárs 70. születésnapjának megünneplésére its Újító Kongresszus határozata Magyar Dolgozók! Abban a nagy alkotó munkában, ame­lyet munkásságunk és hazánk dolgozó népe a kommunisták vezetése alatt a Szovjetunió hős hadserege által való felszabadításunk óta véghezvitt, a dol­gozók áldozatkészsége és szorgalma mellett nem kis szerepet játszott a dolgozók kezdeményező ereje. Orszá­gunknak a romokból való újjáépítése, a reakció felszámolása, a szocializmus felé vezető útra való rátérés nagy teremtő munkának eredménye, amely teremtő munkában döntő jelentősége van a munka termelékenysége növe­lésének és a technika elsajátításának. Azok a munkások, akik ezen a téren élenjárnak, nagy szolgálatot tettek és tesznek közös nagy ügyünknek, a szo­cializmusért vívott harcnak. Ezek közé a dolgozók közé tartoznak az újítók és élmunkások. A Magyar Dolgozók Pártja, bölcs vezére, Rákosi Mátyás elvtárs nagy jelentőséget tulajdonít a dolgozók kez­deményezésének egész építő munkánk­ban. Pártunk, Rákosi elvtárs közvet­len segítségének és támogatásának köszönhetjük újítómozgalmunk létre­jöttét. A fordulat éve megteremtette újító­mozgalmunk kialakulásának társadalmi és politikai előfeltételét. Az üzemek államosítása végleg felszabadított ben­nünket a kapitalista kizsákmányolás béklyóiból. Most már minden tettünk, amellyel a termelést előbbrevissziik, saját ügyünket szolgálja, saját jólé­tünk és hazánk boldog szocialista jö­vőjének alapiad építi. Ennek a felis­merése adott lökést újítómozgalmunk­nak. Az újítómozgalom szerves része a szocialista münkaverseny egyre szé­lesedő mozgalmának, eredménye a szakszervezetek Pártunk vezetése alatt végzett nagy munkájának. A múlt év folyamán fizikai és értelmiségi dol­gozók többezer újítása már 35 millió forint évi megtakarítást eredménye­zett. Pártunk kezdeményezésére népi demokráciánk olyan intézkedéseket léptetett életbe, amelyek lehetővé tet­ték újítómozgalmunk korlátlan kibon­takozását. Nagy gazdásági és erköl­csi ösztönzést nyújtottak az újítóknak, elhárították az akadályokat az újításuk megvalósítása útjából. Ujítómozgal- munk példátlan fellendülése követke­zett be. Ezévben már 45.000 újítási javaslattal járultak hozzá fizikai és ér­telmiségi dolgozóink termelésünk javí­tásához. 200 millió forintot takarítot­tak meg nemzetgazdaságunknak, fel­számoltak sok szűk keresztmetszetet, leküzdötték sok technikai nehézséget, javították a munka feltételeit. Ennek nem kis része van hároméves tervünk két év és öt hónap alatt való sikeres végrehajtásában. Ötéves tervünk egész országunkat átalakító nagy célkitűzése azonban még sokkal nagyobb feladatokat állít dolgozóink és elsősorban az élenjáró dolgozók: az újítók és feltalálók elé. Uj gyárak, erőmüvek, bányák, vasutak, gépállomások százait kell felépítenünk, korszerűsítenünk kell nemzetgazdasá­gunk minden területét. így teremtjük meg az erős, független és virágzó szocialista Magyarországot. Ez nagy erőfeszítést és áldozatkészséget köve­tel népünktől. A újítcmozgalom, az élmunkások és a szocialista munkaversenyben élenjá­rók feladata, hogy könnyebbé tegyék népünknek a nagy terv megvalósítá­sát, minél gyorsabb és tökéletesebb végrehajtását. Ezt elérhetjük akkör, ha újítómozgalmunk fejlesztésében is követjük nagy felszabadítónk s tanító- mesterünk, a Szovjetunió példáját. A sztahánov-mozgalom mutatja meg szá­munkra a követendő utat, ahol az élenjáró újítók ezrei viszik előre me­rész kezdeményezéssel a. technikát, túlszárnyalják az elavult normákat és egyben megvalósítják a pontos, tiszta, selejtmentes és jól szervezett munkát. Kezdeményezésüket a dolgozók milliói veszik át és tökéletesítik tovább. En­nek köszönhető, hogy a háború utáni példátlan méretű sztálini ötéves tervet a szovjet nép négy év alatt hajtotta végre és ezalatt nemcsak helyreállí­totta a szörnyű háborús pusztításokat, de messze a háború előtti színvonal fölé emelte a gazdaságot. Az újítótevékenység tervszerűsítésé­vel és szervezettségével, a fizikai és értelmiségi dolgozók együttes munká­jával, egész műhelyek és üzemek dol­gozóinak a sztahánovista módszerekre való betanításával és a tapasztalatok villámgyors országos általánosításával érte el ezt az eredményt a Sztahánov- mozgalom. Ezt kell nekünk is tenni, hogy hasonló eredményeket érhes­sünk el. Ezért az Újítók és Feltalálók Első Országos Kongresszusa a következők­ben határozza meg a főfeladatokat újítómozgalmunk továbbfejlesztésében: 1. Tegyük tervszerűvé és tömegessé az újító és észszerűsítő munkát. Tár­juk fel minden üzem minden műhelyé­ben és minden munkahelyén, hogy mik a hiányosságok, mik a szűk kereszt- metszetek, milyen műszaki, vagy szer­vezési kérdések oldandók meg, hogy termelésünk megfeleljen a tervfelada­toknak, minőségi és mennyiségi tekin­tetben egyaránt. Ennek alapján készít­sünk feladatterveket az újítók és ész- szerűsítŐk számára. 2. Szervezzük meg a kollektív újító- munkát, a feladattervék alapján. Az újítási terv minden egyes feladatánál is valósítsuk meg a fizikai és érteimi- ségi dolgozók összefogását, azokét, akik elméleti tudásuk és gyakorlati tapasztalataik alapján leginkább hiva­tottak annak megoldására. Nehéz fel­adatoknál vegyük igénybe a laborató­riumok és kutatási intézetek segítsé­gét. 3. Gyorsítsuk meg a tapasztalatok át­adását és átvételét. Tegyük rendsze­ressé és szervezetté a munkamódszer- átadást minden üzemben és minden műhelyben. Minden dolgozó emelje és javítsa a termelést azáltal, hogy el­sajátítja a jobb, eredményesebb mun­kamódszereket. Mindenki adja át kész­séggel tapasztalatait, mert azzal nem­csak munkatársának, de saját magá­nak és hazájának is szolgál. Bátran és merészen vegyük át a bevált újításo­kat, mihelyt annak első híre érkezik. 4. Sajátítsuk el és tegyük orszá­gossá a szovjet sztahanovisták minden olyan kezdeményezését, amely meg­mutatja, hogyan kell selejt nélkül jó­minőségű terméket előállítani és hogyan kell a munkát megszervezni ahhoz, hogy jobban és olcsóbban dolgozzunk. 5. Szélesítsük ki műszaki látókörün­ket és használ iuk fel a technika eddigi eredményeit újítómunkánkhoz. Vegyük igénybe a műszaki tájékoztatás szol­gálatát és tanulmányozzuk a szaba­dalmi irodalmat, amelyből kevés fárad­sággal a találmányok és újítások ez­reit vihetjük át termelésünkbe. 6. Ugyanilyen alapon fejlesszük újítómozgalmunkat nemcsak az ipar­ban, de a mezőgazdaság, a közlekedés, gazdasági és társadalmi életünk min­den egyéb területén is. Munkások, technikusok, mérnökök, tudósok, fizikai és értelmiségi dolgo­zók! Az Újító Kongresszus harcra hív minden magyar dolgozót, hogy munká­jával és gondolataival, minden tudásá­val és tudásának átadásával küzdjön a technika fokozott elsajátításáért, a technika fejlesztéséért, az ötéves terv sikeréért, a szocializmus győzelméért. Lépjen mindenki az újítók sorába, aki termelő munkánkat fejlesztő gon­dolattal hozzá tud járulni előrehaladá­sunkhoz! Az Újító Kongresszus egyhangú lelkesedéssel csatlakozik a Ganz Villa­mossági Gyár dolgozóinak kezdemé­nyezéséhez. Sztálin elvtárs 70. születés­napját minden magyar dolgozó jó szo­cialista munkával és kiváló teljesít­ménnyel teszi emlékezetessé. Minden élmunkás és újító nemes kö­telességének tartja a hároméves terv­nek Sztálin elvtárs születésnapjára való teljes, minden részletében való befeje­zéséért harcolni. Kövessük a nagy Szovjetunió újítói­nak példáját! Előre dicső Pártunk, a Magyar Dol­gozók Pártja és dolgozó népünk nagy vezére, Rákosi elvtárs vezetésével a szocialízmús építéséért! Az Újítók és Feltalálók Első Országos Kongresszusának Résztvevői it terv határidSeietti teljesítésével* egyén i mun kaiéinfán Iá sok ka l KÉSZÜLNEK AZ ÜZEMEK DOLGOZÓI A NAGY SZTÁLIN SZÜLETÉSNAPJÁRA Délután három óra: műszakváltás a WM Nagykalapács-üzemében. Ez az a pillanat, amikor néhány percre el­hallgat a nyolc-tjz-tizenöt tonnás ha­talmas gépek dörgése. Ilyenkor gyűlik össze az egész üzem, itt találkoznak a reggelesek a délutánosokkal: minden az üzem sorsát eldöntő nagy kérdést ilyenkor tárgyalnak meg. Nagy elhatározásról van szó ma is. A Nagykalapács dolgozóinak szive gyorsabban ver: Hetvenéves lesz a nagy Sztálin, a világ munkásmozgal- galmának bölcs vezére. A WM Nagykalapács dolgozói szívük minden melegével akarják meg­ünnepelni a nagy napot. Hatalmas vörösbetűs felirat a mű­hely falán: „Munkánk termelékenysé­gének emelésével ünnepeljük a nagy Sztálin hetvenedik születésnapját!" Ez az, amit a Nagykalapács dolgozói tenni fognak! Ez az a harci tett — jól tudják -5v amely a legnagyobb örömet okozza majd, ha tudomására jut a békefront nagy vezetőjének, a világ munkásmozgalma nagy tanító- mesterének, a bölcs Sztálinnak. A mennyezetig érő gőzkalapácsok tövében sűrű csoportban állanak a dolgozók. Gábor János eivtárs, a mii- hélybizottság titkára, Sztálin elvtárs­ról beszél. Egyszerű szavakkal el­mondja: mit jelent a szabadság, ame­lyet a Sztálin elvtárs által vezetett nagy Szovjetunió hadserege adott ne­künk. Elmondja, hogy Sztálin elvtárs és a nagy Szovjetunió nélkül nem le­hetne erős a mi népi demokráciánk, ma nem tudnánk sem a hároméves terv nagy győzelmeiről, sem az ötéves terv ragypgó jövőjéről beszélni. Dübörgő tapsvihar fogadja a ha­tározat pontjait. Mindmegannyi harci fogadalom a nagy évfordulóra. Az üzem minden dolgozója december 21-re egyéni munkaversenyben áll majd! Az új Csőgyárhoz szükséges alkatrésze­ket egy héten belül soronkívül leszál­lít jók! Az „Újító és Ésszerűsítő" bri­gád 340.000 forint évi megtakarítást jelentő újítások bevezetését ajánlja jel! Most a többi dolgozó áll fej egy­másután a kokillákra. A nyolc tonnás gözkalapács élmunkása, Berta György elvtárs azt mondja: — Sztálin elvtárs születésnapjára 10 százalékkal emelem munkám ter­melékenységét! Csoportom nevében egyéni versenyre hívom ki a Molnár­brigádot! Molnár elvtárs alig várja, .hogy „ki­hívója“ lelépjen a rögtönzött emel­vényről. — Elfogadom a versenyt csoportom nevében: mi is. tíz százalékkal emeljük termelésünkéi! Szabó László, a kovácsoló műhely esztergályosa: — Egyéni versenyre hívom ki a mű­hely összes esztergályosát és én a nagy Sztálin elvtárs születésnapjáig !5 szá­zalékkal szárnyalom tül teljesítménye­met. Az egyéni felajánlások sora folyik tovább. A dolgozók szavában szeretet és hála csendül fel — ez a szeretet és hála a világ munkásainak nagy vezére iránt tettekben fejeződik ki. Az ózdi vasgyárba vasárnap kerékpáron, vonattal, gyalog száz és százszámra érkeznek a dol­gozók. A Finomhengermű dolgozói ezek: szombaton .megtudták a Ganz Villamossági felajánlásának hírét a nagy Sztálin hetvenedik születésnap­jára és elhatározták, hogy nem vár­nak hétfőig! Bejönnek vasárnap az üzembe és még vasárnap felajánlják ők is forró szeretetük jelét: több és jobb munkájukul! Az üzem a Hof- herr-gyár kihívására annakidején azt fogadta, hogy a" tervet november 20-ra fejezi be. Négy nappal korábban fog­ják bevégezni: ezt határozzák el az Ózdi Finomhengermü dolgozói izzó lelkesedéssel. Ez lesz az ajándék a nagy Sztálin születésnapjára. A lelkes felszólalások egész sora azonban azt mutatta, hogy ez a leli- ajánlás nem elég! Mintegy negyven dolgozó'szólalt fel, közülük sokan'üt legkézzelfoghatóbb újítási, szervezési, A Szakszervezetek Országos Tanácsa ezt a hatszínű nyomással készített díszes emjéklapot adja minden olyan egyéni versenyző számára, aki Sztálin elvtárs 70-ik születésnapjának fényét több és jobb munkájának felajánlásával emeli. A műhelybizottságok és a bizalmiak erre az emléklapra rávezetik az egyéni versenyző nevét, munkafelajánlását és december 21-én azt az eredményt, amelyet a vállalt szocialista kötelezettségek teljesítésével elért. Ezt az emlék­lapot kifüggesztik minden egyéni versenyző munkapadjára, gépére, íróasztalára, vagy munkahelyére. Ezek az emléklapok fogják hirdetni minden munkás és értelmiségi dolgozó munkahelyén azt a lángoló szeretetet, amely Sztálin elvtárshoz fűzi a magyar dolgozókat észszerűsítési javaslatokkal. Igv elha­tározták,’- hogy betonacél munkáját 50 százalékkal túlteljesítik, ezzel kétmil­lió forintot takarítanak meg. A henge­relt huzalnál a lemaradást behozzák. A drótsón selejfet 3.8 százalékról 2.8 szá­zalékra csökkentik.' Egyéni versenyzőik számát a jelenleginek tizenkétszeresére emelik! És felhiviák.tíz C)z:U gyár va­lamennyi üzemének dolgozóit: köves­sék példájukat. A Hofherr«gyár üzemrészeinek dolgozói.:., a szer'eltíe, traktor-géprmtjikás, nagy-revojvereáz- tergáló, öntő, szürkeacél, ; p0ba, tp- mezlakatos, bádogos üzemkészek dob gozói is nagy lelkesedéssel fogadták el a Ganz Villamossági Gyár dolgo­zóinak felhívását Sztálin elvtárs szü­letésnapjának munkafelajánlásokkal történő megünneplésére. A Hofherr-gyár dolgozói a követ­kező határozatot hozták: „December 15-ig hároméves tervün­ket maradéktalanul befejezzük, sőt ezen túlmenőleg vállaljuk, hogy de­cember 15-ig ötven traktorral túl is, teljesítjük. Ezzel járulunk hozzá Sztá­lin elvtárs születésnapjának méltó megünnepléséhez, népgazdaságunk, a béketábor erősítéséhez." , A határozat a továbbiakban meg­állapítja: „A termelékenység emelése mellett előtérbe hozzuk a minőségi munkát úgy,, j. hogy a jelenlegi selej- tünket egyharmadával csökkentjük.’’ A Győri Vagóngyár dolgozói hétfőn valamennyi üzemben lelkes röpgyüléseken beszélték meg a. SZOT felhívását. Sztálin generalisszimusz hetvenedik születésnapjának méltó meg- ünneplésekép december elején befejezik a hároméves tervet. — Hálánkat és megbecsülésünket akarjuk ezzel kifejezni, nagy tanítónk, Sztálin elvtárs iránt — mondja a gyár dolgozóinak határozata. A gyár üzemei közül az a,útószak- osztály elhatározta, hogy december elsejére teljes egészében befejezi a hároméves tervet. A bidműhely és a csavargyár dolgozói ugyancsak decem­ber elsejére vállalták a terv befejezé­sét. A préskovácsüzém és az acélmű december 8-án, a többi üzem is decem­ber első napjaiban fejezi be három­éves tervét. A Ganz Vagóngyár műhelyei már szombaton délelőtt bejelentet­ték újabb munkafelajánlásaikat Sztálin elvtárs születésnapjának megünneplé­sére. Hétfőn délelőtt .röpgyűlést hívott össze a Ganz Vagon üzemi bizottsága, amelyben bejelentették, a különböző műhelyek vállalásait. _ A vagon-osztály műhelyei 10 száza­lékkal emelik termelésüket. A kohászat dolgozói vállalták, hogy jelenlegi munkájukat január 15-e he­lyett december 21-ere készítik él. A Ganz Vagon-gyár dolgozói még azt is vállalták, hogy december 21-ig legalább 16, úgynevezett vertikális célbrigádot alakítanak, amelyeknek kü­lön feladata lesz a szűk keresztmet­szetek leküzdése. A határozati javaslatok elfogadása után a dolgozók további murtka- f el a j á nT á sokká 1 nyilvánították ki forró szeretetüket és hűségüket az emberiség nagy vezetője iránt. Barakonyi László Kossuth-díjas üzemmérnök bejelentette, hogy a gép­gyár november 27-ére befejezi három­éves tervét. A gépműhely -„ötéves Tervért” brigádja elvállalta, hogy ed­digi 154 százalékos átlagát Sztálin születésnapjáig 164 százalékra emeli.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék