Szabad Nép, 1949. december (7. évfolyam, 279-304. szám)

1949-12-01 / 279. szám

SZABAD NÉP CSÜTÖRTÖK, «949 DECEMBERT Csungking felszabadult A berlini rádió jelenti: A Kínai Nép­hadsereg csapatai felszabadították Csungkingot. A csapatok bevonulása a városba teljes rendben megy végbe, A város lakossága nagy örömmel fogadta • felszabadító csapatokat. Mint a londoni rádió jelenti, hétfőn este a Kuomintang részéről elismerték Csungking elesfét. Azt hiszik, hogy a Kuomintang ti| „főváro a": Cs?ng-Tu két héten belül szintén kénytelen lesz megadni magát a Néphadsereg erőinek.-A C sungking városának 500 esztendős falaira kitűzték a Kínai Népköz- társaság, a kínai népi diktatúra álla­mának zászlóit. A felszabadító sereg a félévezredes fal 9 kapuián át özönlött a városba és a sereg élei már messze északnyugatra, Csengtu irányában járnak, ahol a Kuomintang-bábkor- mánv szánalmas maradékai kerestek menedéket. A katonai és politikai helyzet vizs­gálata azt mutatja, hogy ezzel meg­kezdődik a kínai jelszabadító szabad­ságharc utolsó szakasza. Csungking felszabadulása óriási je­lentőségű — „önmagában“ is. Egész Belső-Kina leggazdagabb, legnépesebb (50 millió) tartományának, Szecsuan- nak milliós fővárosa került a nép ke­zére. Az a város, amelyet ráadásul a második világháború során éppen kulcshelyzete miatt építettek ki a ten­gerparti ipari gócokból hátraszállított felszerelés segítségével egész Bels'ó- Kína legnagyobb ipari központjává. Csungking volt az utolsó rabságban sínylődő kínai nagyváros. Ma már az egész Kuomintang-területen a 400 ez­res Csengtu a legnagyobb város. Csungking felszabadulását azonban — akárcsak a többi nagyvárosét ■— nem lehet elszigetelten értékelni. Az események azt mutatják, hogy Csung- kinggal katonailag eldőlt Belső-Kína óriási területeinek sorsa, hogy a fel­szabadító népi hadsereg ma már az összes frontokon általános támadásban van, hogy az utolsó csapás követke­zik. Miért van ez így? TV ézzük a katonai helyzetet. A Csungking felszabadulását meg­előző szakasz hadműveleteit az jelle­mezte, hogy a néphadsereg legfonto­sabb közvetlen stratégiai célpontja Kántori városa volt. Ennek a követ­kező harci szakasz szempontjából az volt az igazi jelentősége, hogy teljes hosszában felszabadította egesz Kína legfontosabb észak-déli irányú vasút­vonalát, a Hankati-Kantoni vonalat. Ezzel kettészakadt a Kuomintang dél- kinai frontja és megteremtették a dél­nyugati és nyugati irányú többfrontos támadás 'feltételeit. A Hankau-Kanton vasútvonal ugyanis 1200 kilométeres frontvonalon tette lehetővé a néphad­sereg csapatainak, felszerelésének és utánpótlásának rendkívül gyors moz- gatását. A délnyugat-nyugati irányú támadás a Kuomintang-kézen maradt területek felé három föfronton indult meg. Az első főfront Csungkingtól északra 180 kilométernyire, a második a várostól délre 300, a harmadik ugyancsak délre 500 kilométernyire. November utolsó napjaiban ez a három támadó ék nagy gyorsasággal haladt előre. 27-ig a Csungkingtól északra 180 kilométernyire támadó csoportok mé­lyen betéptek Szecsuan tartományba és elfoglalták Sihcsu városát, a két déli felszabadító sereg pedig a jünani fennsíkon levő Anstin városáig, il­letve Kvangszi. tartomány egyik leg­fontosabb . csomópontjáig, Liucsauig jutott. Ezzel a támadássorozattal a felszabadító sereg átvágta és tekin­télyes darabon birtokába jutott a burmai álnak. Ez az útvonal az egyet­len komolyan használható szállítási utat jelentette a megmaradt Kuomin- tang-erők számára — és egyben a délkínai kikötők elvesztése után a szárazföldről érkező esetleges újabb amerikai hadiszállítmányok egyetlen útját. A burmai út Jünan tartomá­nyon keresztülhaladva Kveijang és Csungking városán át halad Elő­ször néhány nappal ezelőtt Kveijang- nél vágták át az utat, most pedig Csungking felszabadításával az egész burmai út kulcspontja került a fel­szabadítók kezére A néphadsereg ezután nyugat felé tartó támadó ékeit Belső-Kína leg­jobban kiépített útvonalán keresztül láthatja el utánpótlással Ezek a se­regek — elsősorban a gépesített osz­tagok — egész Kína egyik legjobb autóútján száguldhatnak délnyugati irányban, a burmai határ felé. Csungking felszabadulása katonai­lag tehát azt jelenti, hogy a burmai út döntő szakaszainak kézbentartása után semmiféle amerikai segítség nem juthat el többé szárazföldön sem a Kuo nintang-csapatok maradékaihoz; azt jelenti, hogy ez a hadsereg, köz­vetlen stratégiai célként állíthatja maga elé az ,.utolsó csapást", Kína területének teljes felszabadítását. A csungkingi győzelem nemcsak katonai kérdés. Politikai, for- radalmí súlya is hatalmas. Hatalmas azért, mert Csungking minden kínai számára a Kuomintang és az ameri kalak rabló-együttiiüködésének jelképe — éppen úgy, ahogyan például Sang- háj a Kína feletti gyarmati uralom jelképe volt. Hatalmas azért is, mert ebben a városban volt a Kuomintang- Gestapo és az amerikai titkos szolgá­lat közös főhadiszállása, ez a város volt tehát a Kínára kiáradó amerikai terror fészke. Hatalmas azért is, mert az amerikaiak egészen a legutóbbi he­tekig azzal vigasztalták magukat, hogy „a kommunisták csak a tenger­parton tudnak előrehaladni, Csungking éppen olyan bevehetetlen az ő szá­mukra, mint a japánok számára volt“. (A japánok Valiiban nem tudták be­venni Csungkingot. A legmélyebb ja­pán betörés idején, 1940 végén is csak Tusán városáig jutottak, amely mintegy 500 kilométernyire van Csung­kingtól.) A felszabadító sereg most ismét megmutatta az oly nehezen ta­nuló amerikaiaknak: a nép hadserege számára nincs „bevehetetlen város". Hatalmas végül a csungking) győ­zelem politikai és forradalmi súlya Csu-En-Laj elvtárs, a Kínái Nép- köztársaság kormányának . külügymi­nisztere, kedden nyilatkozatot tett azzal kapcsolatban, hogy Kuomintang reakciósok a szomszédos országokba próbálnak menekülni. A nyilatkozat kijelenti: A Kínai Népköztársaság felszaba­dító hadserege gyorsan folytatja a Kuomintang-erők maradványainak megsemmisítését, Dél- és Délfielet- Kína nagy területeinek felszabadítá­sát és ennek során közeledik orszá­gunk délnyugati határához. A Kuo­mintang reakciós hordája, amelynek élén Csang-Ka j-Sek, Li-CsUng-Ien. Pai-Csung-Hszi és Jü-Hcm-Mu tf//, most megkísérli, hogy a Kínával ha­táros helyeket megvert csapatainak és tisztjeinek menedékhelyéül használja fel és támaszponttá alakítsa át. Tekintettel erre a körülményre, a Kínai Népköztársaság kormányának nevében ünnepélyesen felhívom a B Nemzetközi Uiságírósztfvststg a halaitú lapok üldözés« ellen A Nemzetközi Újságíró Szövetség táviratot intézett Argentina igazság­ügyminiszteréhez, melyben tiltakozik az ellen, hogy a rendőrség fellépett a haladó lapok ellen. Különös nyoma- tékkal tiltakoznak a La Hóra című lap és Varella elvtárs, a lap szerkesz­tője ellen intézett eljárás miatt. A La Horá-nak, az Argentin Kommu­nista Párt lapjának szerkesztőségét a rendőrség megszállta .A lap ugyanis megírta, hogy a rendőrség megtá­madta az Októberi’ Forradalom évfor­dulóját ünneplő tömeget, annak elle­nére, hogy az ünnepséget hivatalosan engedélyezték. A Nemzetközi Újságíró Szövetség titkársága felkérte a Finn Újságíró Szövetséget, hogy indítson vizsgálatot Kansan Tahto és a Satakunnan Yhteistyo című haladó lapok üldözése tárgyában. A két lap ellen eljárást indítottak, mert a nemrég lezajlott kérni sztrájkban a sztrájkolok pártját fogta és állást foglalt a finn kor­mány durva elnyomó lépései ellen flz ausztrá ial írók békekongresszusa Az ausztráliai írók rövidesen béke­védelmi kongresszust tartanak Mel- bourneben a legismertebb ausztráliai írók — Walter Murdich, Katherine Susanna Prichard, Eleanor Dark — vezetésével. A kongresszust a világ minden részéből számosán biztosítot­ták támogatásukról, közöttük a béke világkongresszus főtitkára. A békernozgalom gyorsan terjed egész Ausztráliában, naponta alakul­nak a béketanács szervezetei a gyá­rakban, iskolákban, szakszervezetekben. Nyugat Németország népe harcol az egységért! Nyugat-Németország ifjúsága tiltá-. kozik az egységes demokratikus Németország belső ellenségeinek mes­terkedése ellen. A Szabad Német Ifjú­ság duisburgí értekezletén Erich Honecker elnök beszédében kijelen­tette, hogy a Szabad Német Ifjúság Nyugatnémet Szövetségének feladata: megszilárdítani a német dolgozó ifjú­ság egyégét és megakadályozni Nyu­gat-Németország átalakítását angol­amerikai gyarmattá. Az értekezlet többi szónokai egyhangúlag kiemel­ték, hogy a Német Demokratikus Köz­társaság fejlődése nagy hatást gyako­rolt a Szabad Német ifjúság Nyugat­német Szövetségének munkájára. Az értekezleten résztvett küldöttek öröm­mel fogadták meghívásukat a jövő év nyarán Berlinben tartandó általános német ifjúsági találkozóra. azért, mert ennek a városnak a felszabadítása után a 450 mil­lió kínaiból alig 50 millió él csak a még fel nem szabadított területeken. A néphadsereg előtt Szecsuan és Kvei- csau tartomány egyes részeitől elte­kintve már csak Kína legritkábban lakott tartományai állanak, a követ­kező csapás tehát egy ellenállás szem­pontjából jelentéktelen területen ke­resztül, közvetlenül Burma és India határaira viszi a nemzeti felszabadító harc zászlaját. Ezért írta olyan aggo­dalommal három nappal ezelőtt a lon­doni Times Csungking várható „eles- téről“: „Mindez azt jelenti, hogy a forradalom — a történelemben először — elérkezik India északi határaira és mi nem tudjuk, hogyan állítsuk meg." O zért mondottuk, hogy Csungking felszabadulása valóban a szabad­ságharc utolsó szakaszának a kezdetét jelenti. A néphadsereg ezúttal nem még egy „fővárosból1’ — hanem a, legutolsó fővárosból kergette ki a Kuomintang szétzüllött maradványait. Csu-En-Laj elvtárs figyelmeztetése a Kuomintang- reakdesoknak menedéket adó kormányokhoz Ma ne a béééér t francia kormánynak és a Kínával szomszédos más területek kormányai­nak figyelmét: kormányunk politiká­jának rendíthetetlen célja, hogy a Kuomintang minden reakciós fegyve­res erejét teljésen megsemmisítse. Bárhová meneküljenek is a megvert Kuomintang reakciós erői, a Kínai Népköztársaság kormányának jogá­ban van, hogy foglalkozzék ezzel a kérdéssel, az a kormány pedig, amelynek országa menedéket ad a reakciós Kuomintang haderőknek, je lelős cselekedetéért és viselnie kell a felelősségei minden ebből származó következményért, A Reuter jelentése szerint a Kuo­mintang menekülése to-váhbfolyik és Csungking felszabadulása után a Kuo­mintang máris hozzákezdett a negye­dik „főváros”, Csengtu kiürítéséhez. Ezekel a híreket a Kuomintang Csung- kingból Hongkongba érkezett tisztvise­lői hozták. A Németország egységéért alakult és az amerikai megszállási övezetben lévő Hessenj Bizottság most hozott határozatában követeli Németország minden részének ugyaholyan szuverén jogok biztosítását, mint amilyenekkel a Német Demokratikus Köztársaság rendelkezik. Azonkívül követeli a békeszerződés megkötését és vala­mennyi megszálló katonaság kivoná­sát Németországból. Ugyanakkor a Bizottság tiltakozik a Ruhr-vidék kül­földi tőkéseknek való átengedése el­len. 3 millió amerikai munkás v»it részt az idei sztrálkmozgalmakban Az Egyesült Államokban hatalmas méreteket ölt a sztrájkmozgalom. A munkaügyi minisztérium közlése sze­rint azoknak a munkásoknak a száma, akik sztrájkokban vettek részt, az idén jelentős mértékben megnöveke­dett a tavalyival szemben. A minisz­térium adatai szerint az év első tíz hónapjában az USA-ban 3150 sztráj­kol rendeztek, amelyben több, mint 3 millió munkás vett részt. Ugyanezen ide alatt az elmúlt évben 3059 sztrájk volt 1,800.000 ember részvételével. Az amerikai villamos és rádióipari szakszervezet jobboldali frakciója no­vember 28-án Philadelphiában „kon­gresszust“ hivott ősszé azzal a szán­dékkal, hogy szakadást idézzen elő e fontos Ipar munkásainak szervezeté­ben. E törekvésük azonban kudarcot vallott. A szakszervezet tagjainak túl­nyomó többsége a haladó szakszerve­zeti vezetőket támogatja, Fitzgerald szakszervezeti elnök sajtónyilatkoza­tában kijelentette: „A 600.000 villa­mos- és rádióipari munkás elsöprő többsége támogatja szakszervezetünket 14 éves működése alptt elért sikerei alapján. A szakszervezet tagjai nem hajlandók olyan szervezeteket támo­gatni, amelyek eszközök a vállalatok kezében és amelyeket a CIO vezetőt azért létesítenek, hogy a munkások háta mögött összepaktáljanak a gyá­rosokkal." A* albán káréi fogadása Petro Papi, az Albán Népköztársa­ság budapesti követe az albán felsza­badulási emlékünnep alkalmából fo­gadást adott. A fogadáson megjelent Szakasits Árpád elvtárs, az Elnöki Tanács elnöke, a komány tagjai kö­zül számosán, a magyar politikai, gazdasági és kulturális élet képviselői, valamint a diplomáciai testület tagjai, élükön a szovjet ügyvivővel. A szabad Albánia öt éve Felszabadulásának ötödik évforduló­ján a magyar nép őszinte rokonszenv- vel, meleg barátsággal fordult az Al­bán Népköztársaság dolgozói felé. Albánia is, mi is, sokszáz esztendős rabság után a Szovjetunió világtörté­nelmi győzelmének eredményeképpen szabadultunk fel. Akárcsak a magyar nép, az albán dolgozók sem nyugodtak bele a rabszolgasorsba és egész törté­nelmük folyamán harcoltak szabadsá­gukért. Mindkét ország népe a Kom­munista Párt vezetésével vette fel a harcot a fasiszta elnyomók ellen, ez a párt viszi a felszabadulás óta győze- lemről-győzelemre népeinket. Albánia, Magyarország dolgozói a marxizmus- leniniztnus diadalmas zászlaja alatt haladnak a szocializmus felé: ez teszi széttörhetetlenné a két nép barátsá­gát. Azok a harcok, amelyeket Albánia népe ma vív az imperialista betolako­dók ellen, azok a győzelmek, amelye­ket a termelés frontján ér el, a mi har­cunk, a mi győzelmünk is, hiszen kö­zös cél az, mely felé országaink ha­ladnak. Albánia is a mélypontról indult el a felszabadulás után. Lakosságának 2.48 százalékát veszítette el. A meg­szállók lerombolták a házak 37 szá­zalékát, a hidakat, utakat, gyárakat, petróleumkutakat. A mezőgazdasági termelés felére csökkent a fasiszta- dúlás következtében. A kommunisták pártja, a Aáunkapárt, Enver Hodzsa elvtars vezetésével látott hozzá az al­bán nép az építés nagy munkájához. Végrehajtották a földreformot, álla­mosították a bankokat, a gyárakat. Az albán nép építő akarata, a népgazda­ság egyre fokozódó ereje adott lendü- íetet az építéshez. A királyi udvartar­tás és a karhatalom fenntartása az elmúlt rendszerben az albán. költség- vetés 80 százalékát emésztette fel. Ez <j hatalmas összeg most az iparosí­tásra, az országnak az elmaradottság­ból váló felemelésére jut. Kocsi Dzodze-nak és titoista kém­bandájának kártevő tevékenysége elle­nére hatalmas eredmények jelzik a felszabadult albán nép nagyszerű si­kereit. Az élelmezési ipar 280, a tex­tilipar 240, a bőr-, cipő- és kaucsuk- ipar 717, az épületanyag-ipar 148, a faipar 3230, a dohányipar 616, a vegy­ipar 268. az elektromosipar 587, a petróleumipar 198, a krómérc-termejés 458, a természetes bitumentermeiés 146, a szénbányászat 1172, a vörös- rézére-termelés 164 százaléka a há­borúelőtti eredményeknek. Ez . év júniusában fogadta el az Albán Népi Nemzetgyűlés a kétéves tervet, mely közel egvmilliárd forint beruhá­zással soha nem látott fejlődést in­dít meg Albánia iparában, mezöga*- daságában, kultúrájában és lerakja a szocializmus alapjait. Az Albán Népköztársaság egyik fő­problémája a képzett szakmunkások és az értelmiség hiánya, öt évvel ez­előtt Albánia még az analfabéták ha­zája volt. Ma 1862 elemi iskolájában közel 3000 tanító működik és 163.000 gyerek tanul. Tizennégy középiskolája van, 2700 növendékkel és az elmúlt esztendőben megnyílt az' első albán pedagógiai főiskola is. Többszáz diák tanul a Szovjetunió és a népi demo­kráciák egyetemein. Az írástudatlan­ság elleni hadjárat hatalmas ered­ményekkel járt már eddig is. Érthető, hogy a demokratikus Al­bánia sikerei dühöt és haragot kelte­nek a nemzetközi reakció táborában, mely a Balkánt újra Európa puskapo­ros hordójává akarja változtatni. Az imperialisták lehetetlenné akarják tenni, hogy az albán nép felépítse új, boldog életét. De Albánia népe is le­leplezte a titoista kémbandát, mely Kocsi Dzodze vezetésével Albániát vissza akarta fordítani a szocializmus felé vezető útról, meg akarta dönteni a népi demokratikus rendszert és az országot imperialista gyarmattá akaita változtatni. Az albán nép, a Munka­párt, Enver Hodzsa elvtárs ébersége halomra döntötte ezeket a terveket. Az angol-amerikai kémeket leleplezték és ártalmatlanná tették, Tito bandája, a görög monarcho-fasiszták azonban nem szüntették be a támadást. To­vábbra is határincidensekkel, kérnek, szabotálok beküldésével igyekeznek az albán népet megfélemlíteni, Akárcsak Hitler, ok is azt igyekeznek elhitetni az albán dolgozókkal, hogy az alig egymilliós Albánia nem harcolhat a hatalmas fasiszta országok gyűrűjé­ben. De Albánia ma már nem egymilliós, kiszolgáltatott ország. Felszabadítója, a hatalmas Szovjetunió, barátai, a népi demokráciák védik, támogatják és nem engedik, hogy a rablók ismét leigázzák. A szocializmus alapjainak lerakásáért, egy új, gazdag, erős, fej­lett és boldog Albánia felépítéséért, a béke megvédésére folytatott küzdelem­ben ez a barátság egyre jobban meg fog erősödni. A. nép ereje és elszánt­sága, a Szovjetunió és a népi demo­kráciák segítsége, a Párt . és Enver Hodzsa elvtárs vezetése a biztosítékai annak, hogy az imperialista rablók tervei Albániával kapcsolatban to­vábbra is csődöt mondanak á.? az al­bán nép, melyről öt esztendővel ez­előtt a Szovjet Hadsereg törte le a bilincset, továbbhalad, új győzelmek felé, a béke, a szocializmus utján­SzfiOn elviére üűvéxló Sévsg’satc Enver Hodzsa elvtérshoz Enver Hodzsa elvtárs Albánia (el­szabadulásának ötödik évfordulója al­kalmából a következő űdvözlőtávirátot kapta Sztálin elvtárstól: „Albánia felszabadulásának ötödik évfordulója nemzeti ünnepén legszi- vélyesebb üdvözletemet tolmácsolom Önnek, Miniszterelnök tlr, valamint az albán kormánynak és az albán népnek. További sikereket kívánok az Albán Népköztársaságnak a gaz­dasági és Kulturális építés út ián.’’ Dr. Omer Nisáni, az albán népi nemzetgyűlés elnöke a következő öd- vöílőtáviratot kapta Nikoláj Svernik elvtárstól, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksége elnökétől: „Az albán felszabadulás ötödik év­fordulójának nemzeti ünnepén kérem, Elnök ür, fogadja a magam ép a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége nevében üdvözletünket és legfőbb kívánságainkat az albán nép számára." HÍREK A NÉPI DEMOKRÁCIÁKBÓL KÍNA Peking. Sanghái és Kanon ipari üzemei már teljes erűvel ternyinek A népi demokrácia győzelme Kíná­ban széleskörű gazdasági és kulturá­lis fejlődésnek vetette meg alapját. A kormány nagyszabású iparosítási terv keretében megszervezte a Kuo­mintang által lerombolt üzemek hely­reállítását. A népi hatóságok rend­kívüli figyelmet szentelnek a nehéz- inar fejlesztésének, amely az ország iparosításának alapja. Igen rövid idő alatt helyreállították Mukden, a hatal­mas mandzsurial ipari központ legfon­tosabb üzemeit. A sokmilliós ipari vá­rosok munkásai széleskörű mozgalmat indítottak új és magasabb termelési rekordok etetésére és ez a mozgalom gyorsan terjed valamennyi üzemben. Ez mondotta Li-Pu-Csin, a pekingi ázsiai szakszervezeti értekezleten — a munkához való új viszonyt jelzi. PeMngben, Sanghájban és Kantonban a legfontosabb ipari üzemeket már helyreállították és ezek már teües erő­vel termelnek. A gyárak legtöbbje a megállapított munkaterveket túltelje­síti. Igv például a lungháji vasút dol­gozói a terven felül négy mozdonyt javítottak ki. A gépgyárak már nagy megrendeléseket teljesítenek. Peking- ben ipari kiállítás nyílt meg. amely­nek gazdag anyaga a kínai népgazda­ság fejlődésének sikereit mutatja be. Gyors ütemben, halad a vasutak helyreállítása is, A fővonalakat már teljesen újjáépítették. Ezeken a vasút­vonalakon Eszak-Kinából és Mandzsú­riából szakadatlanul folyik a koksz, szén és vasérc, élelmiszerek és nyers­anyagok szállítása Sanghájba és más ipari központokba. Tanintézetek, kulturális intézmények széles hálózata épül ki . ország­szerte, hogy a legrövidebb időn belijl megszüntessék az analfabétizmust. Csak Mandzsúriában 36.000-re szapo­rodott az elemi iskolák száma Ez másfélszer több, mint amennyi a Kuomintang kormányzat idején volt Ezekben az iskolákban több mint 3.5 millió gyermek tanul, akiknek 90 szá­zaléka munkás- és parasztszármazású. Kormányszerv alakúit a kínai írás re­formjának előkészítésére. A kínai munkások és parasztok nép­gazdaságuk helyreállításában ég ki­építésében nagy szomszédjuk, a Szov­jetuniótól tanulnak. ROMÁNIA Munkafelajánlások Sztálin elvtérs születésnapjára A petrillai bányászok vállalták, hogy a megnövelt évi tervet december 9-ig elvégzik, Sztálin elvtárs születés- nap iáig pedig 20.000 tonna szenet ter­melnek a tervelőirányzaton felüt. A dernatatarosi bányák dolgozói kötelezték magukat, hogv az utolsó három hónap átlagához viszonyítva öt százalékkal emelik a munka terme­lékenységét. négv százalékká! csök­kentik az önköltséget.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék