Szabad Nép, 1954. január (12. évfolyam, 1-31. szám)

1954-01-07 / 7. szám

SZABAD NÉP CSÜTÖRTÖK, 1954 JANUAR T Külpolitikái Kommentárok Trieszt körül minden csendes... Winterton tábornok, a trieszti angol­amerikai csapatok parancsnoka a napok­ban kijelentette, hogy a szövetséges csapa­tok semilyen körülmények között sem hagyják el Triesztet. A tábornok hangsú­lyozta, hogy az amerikaiak önként soha­sem mondanak le a szárazföldi csapatok és a haditengerészet e fontos támaszpontjáról, amely biztosítja számukra az Olaszország és Jugoszlávia feletti ellénőrzést. íme, alig három hónap telt el az ameri­kai és az angol kormány október 8-i nyilat­kozata óta, amely harangzúgás és görög- tüzek közepette tudatta a világgal, hogy «a végleges békés rendezés érdekében» a két ország csapatai elhagyják Trieszt Sza­bad Terület általuk megszállt övezetét — s kiderül, hogy Trieszt megtartása szilár­dabb szándéka az említett hatalmaknak, mint valaha. Megjegyzendő, hogy már az október 8-i döntés is törvénytelen volt, minthogy a békeszerződés egy önálló és egységes Trieszt megalakítását írja elő — az említett határozat ezzel szemben, mint holmi sajtdarabot, egyszerűen felosztotta Triesztet Olaszország és Jugoszlávia kö­zött. Ez a megoldás egyik igénylőt sem elé­gítette ki. A nyugati békebírók erre azt mondják: nos, ha ti vitáztok, veszekedtek — ott maradunk mi. És a békeszerződés trieszti rendelkezéseinek elsikkasztása kö­rül marad minden a régiben. De világossá válik az is, miért tiltakoz­nak oly makacsul a biztonsági tanácsban az angol, az amerikai és a francia kormány képviselői, amikor a szovjet delegáció azonnali lépéseket javasolt a trieszti kérdés törvényes rendezésére. Azaz: kormányzó kinevezésére, ideiglenes kormányzótanács megalakítására, a Trieszt területén állo­másozó összes megszálló csapatok kivoná­sára. Az Egyesült Államok, Anglia és Franciaország képviselői akkor azzal az indokolással napoltatták el «bizonytalan időre» a kérdés tárgyalását, hogy «már új kezdeményezésbe fogtak a célból, hogy megvalósítsák ennek a kiélezett kérdésnek a rendezését». Winterton tábornok nyilat­kozata megmutatja, miféle «kezdeménye­zésről» van valójában szó. A francia kormány és a vietnami háború Mintegy másfél hónap telt el azóta, hogy Laniel francia miniszterelnök kifejezte tár-1 gyalási készségét az indokínai konfliktus békés rendezésére. Laniel arra az esetre utalt, ha a vietnami népi erők «észszerű ja­vaslatokat» tennének. De bár néhány nap­pal ezután Ho Si Minh, a Vietnami Demo­kratikus Köztársaság elnöke tett is ilyen «észszerű javaslatokat», s ezeket többízben meg is erősítette, a francia kormány — kü­lönös ellentétben Laniel ígéretével — mind­máig adós a következő lépéssel. E magatartás nyitját adja meg most egy újságcikk, amely a «New York Herald Tri­bune» című amerikai lapban látott napvi­lágot, s amely Bidault francia külügymi­niszternek a cikk írójával, Alsop amerikai publicistával lefolytatott beszélgetését rög­zítette. A beszélgetés során Bidault — mint az amerikai újságíró megírja — annak a kí­vánságának adott kifejezést, hogy az Egye­sült Államoknak Indokínában «a legdrá- kóibb rendszabályokat» kellene alkalmaz­nia, amibe beleértendő amerikai csapatok­nak az indokínai harctérre való szállítása is. Vagyis a francia kormány külügyminisz­tere, miközben a kormány elnöke a nyílt színen állástfoglalt a békés rendezés mel­lett, a színfalak mögött amerikai beavatko­zásért folyamodott a vietnami háború foly­tatásához. sőt kiszélesítéséhez. Mondani sem kell, hogy ez a tény kínos feltűnést és általános felzúdulást keltett Franciaországban. A francia külügymi­nisztérium nagy zűrzavarában cáfolattal kísérletezett, amely magyarázgatni pró­bálja Bidault nyilatkozatát. De ebből a magyarázatból is csak az derül ki, hogy Bidault nyílt felhívást intézett Ameriká­hoz, hogy fegyveresen avatkozzék be a vietnami háborúba. Ez természetesen nem azonos a békés rendezés, a Vietnammal való tárgyalások óhajával. A kétkulacsosság mindig rossz politika — különösen, ha ezenfelül még annyira figyelmen kívül hagyja a valóságos hely­zetet, mint ezt a francia kormány teszi. Tény ugyanis, hogy Vietnamban a fran­cia gyarmatosítók súlyos katonai veresé­get szenvedtek, s hogy a francia köz­vélemény és a világ valamennyi békesze­rető embere egyre erőteljesebben követeli a vietnami céltalan vérontás beszüntetését. Efölött vakon elsiklani nemcsupán bűn, ha­nem ahogy a szellemes francia mondás tart­ja: még a bűnnél is több — hibás po­litika. Aknamunka a négyhatalmi értekezlet ellen A világközvélemény mély megelégedés­sel fogadta a négyhatalmi külügyminiszteri értekezlet összehívásának hírét. A békesze­rető emberiség a nagyhatalmak tanácsko­zásától a nemzetközi feszültség csökkené­sét, a vitás nemzetközi kérdések rendezé­sének komoly előmozdítását várja. Akad­nak azonban olyanok is, akiknek más a véleményük. Adenauer bonni kancellár — mint jelentették — kedden a születésnapja alkalmából rendezett összejövetelen kije­lentette, hogy «a berlini értekezlettől nem lehet érdemleges eredményt várni». Meg kell jegyezni, hogy Adenauer nem éri be véleményének puszta hangoztatásá­val. A maga részéről mindent meg is tesz, hogy csökkentse a tárgyalások esélyét. A «Telegraf» című nyugatberlini lap jelenti: Adenauer utasította Ehlerset, a bonni szö­vetségi gyűlés elnökét, hogy még a berlini külügyminiszteri értekezlet összeülése előtt nyissa meg az általános hadkötele­zettség bevezetéséről szóló alkotmánymó­dosító törvényjavaslat vitáját. Nyilvánvaló, hogy ez is egyik lépése annak a politiká­nak, amely kész helyzetet akar teremteni Nyugat-Németország újrafelfegyverzése ügyében és ezzel is nehezíteni akarja a berlini értekezlet eredményességét. Még szemléletesebben leplezi le Adenauer felfogását az a magatartás, amelyet a bonni kormány a Német Demokratikus Köztársa­ság december 16-i nyilatkozatával kapcso­latban tanúsít. Az NDK kormánya ebben a nyilatkozatában kijelentette, hogy «Német­ország érdekeit szolgálná, ha Nyugat-Né­metország és a Német Demokratikus Köz­társaság képviselői a berlini értekezlet al­kalmából összeülnének, hogy a békeszerző­dés megvalósításáról és a megszálló csapa­tok távozásának kivívásáról tanácskozza­nak». A Német Demokratikus Köztársaság kormánya tette azt a javaslatot is, hogy a küszöbönálló berlini értekezleten a német kérdés megtárgyalásába a Német Demokra­tikus Köztársaság és Nyugat-Németország képviselőit is vonják be. Olyan javaslatok ezek, amelyek — tagadhatatlan — nagyban hozzájárulnának a tanácskozás egyik fő tárgyát alkotó német kérdés megoldásához. Nem véletlen, hogy január 5-ig másfélmil­lió német támogatta aláírásával ez utóbbi követelést. A bonni kormány azonban még csak választ sem adott ezekre a javasla­tokra. Mindez nemcsak Adenauerra vet fényt. Nemcsak azt igazolja, hogy a szakadár nyu­gatnémet kormánynak létalapja a nemzet­közi feszültség. Hanem arra is figyelmez­tet, hogy vannak és változatlanul működ­nek olyan erők, amelyek kudarcba akarják fullasztani a négyhatalmi értekezletet. „Oroszország együtt akar működni minden néppel" Egyiptom szovjetunióbeli követének nyilatkozata Kairó, január 6. (TASZSZ) Az «Al Dzsumhurija» és az «Al Miszri» című lapok közölték azt a nyilatkozatot, amelyet A. El Maszri,' Egyiptom szovjet­unióbeli követe január 4-én, Kairóba érke­zésekor adott tudósítóiknak. A követ hang­súlyozta, hogy a szovjet nép boldogan él és elégedett az országban fennálló rend­szerrel. — Oroszország — mondotta A. El Maszri — nagy ország, ahol mindenki boldogan él és dolgozik. A nép óhajai­nak és törekvéseinek megfelelően ala­kítja életmódját. Soha nem tapasztal­tam, hogy valaki panaszkodott volna a viszonyokra. — Oroszországban — folytatta A. El Maszri — a legcsekélyebb ellenszenv sem észlelhető Egyiptommal szemben. Oroszország együtt akar működni minden néppel az egész em­beriség haladása érdekében. Az «AI Miszri» tudósítójának az .úgyne­vezett «vasfüggönnyel» kapcsolatos kérdé­sére A. El Maszri azt válaszolta: «Erről sajátmagukat és azokat a kollégáikat kér­dezzék meg, akik ezt kitalálták». Amerikai fjtgáros élesen támadja aa Egyesült Álla mák külpolitikáját Weir amerikai gyáros «Jegyzetek a nem­zetközi helyzetről külföldi utazás alapján» című brosúráját rövidített formában a «Szabad Nép» az elmúlt év szeptember 18-án közölte. Weir utazásának eredménye­ként arra a következtetésre jutott, hogy az emberek milliói • Európában állhatatosan törekszenek a békére, nem hisznek a Szov­jetunió részéről fenyegető «veszélyben». A «Harper's Magazine» című amerikai folyóirat decemberi számában Ernest Weir- nek új cikke jelent meg ezzel a jellemző címmel: «Miért ne kezdenénk tárgyaláso­kat Oroszországgal?» Weir e cikkében még határozottabban követeli Washington mos­tani külpolitikai irányvonalának módosí­tását. Weir rámutat, hogy a Szovjetunió és a többi demokratikus ország lakossága «mélységesen undorodik a háborútól». Az amerikai gyáros figyelmét legin­kább az köti le. hogy a nyugateurópai országokban a lakos­ság legszélesebb rétegei határozottan a békére törekszenek, pedig az Egyesült Államok militarista körei éppen a nyu- gateurópaiokból szeretnék megalakítani az atlanti tömb «halálra szánt gyalogsá­gának» hadosztályait. Weir hangoztatja, hogy nemzetközi tár­gyalásokra van szükség és megírja, hogy nem ért egyet azoknak a befolyásos ameri­kai köröknek álláspontjával, amelyek előre hibásnak igyekszenek feltüntetni a tárgya­lások eszméjét és azt állítják, hogy e tár­gyalások «úgysem vezetnek seminő ered­ményre». Weir rámutat, hogy brosúrájának meg­jelenése után több mint háromezer levelet kapcát az Egyesült Államok minden részé­ből. E levelek — mint Weir írja — az Egye­sült Államok polgárai politikai meggyőző­désének valamennyi árnyalatát, az ameri­kai lakosság majdnem valamennyi rétegé­nek nézeteit tükrözik. E levelek írói ugyan­is a legkülönbözőbb emberek, kezdve nagy- vállalatok elnökeitől egészen az egyszerű szakszervezeti tagokig. Mit bizonyítanak ezek a levelek? Kitű­nik belőlük, hogy az amerikaiak több­sége nem akar háborút, békére törek­szik. Valamennyi levélíró közül — mutat rá Weir — mindössze harmincöt, azaz körül­belül egyszázaléknyi nem osztja Weirnek azt a felfogását, hogy békepolitikát kell folytatni. A vietnami néphadsereg újabb sikerei Párizs, január 6. (MTI) A Vietnami Demokratikus Köztársaság rádiója jelenti: A néphadsereg december 31-én Jen-Fuban elfoglalta a francia expe- díciós hadtest előretolt állását, megsemmi­sítette vagy foglyulejtette helyőrségét. Patet Lao bábkormányának jelentése szerint a felszabadító hadsereg visszafog­lalta Muong-Nongot. A francia expedíciós hadsereg főhadiszál­lása kedden újból megtiltotta az újságírók­nak, hogy a Vietnami Demokratikus Köz­társaság által szabadonbocsátott hadifog­lyokkal beszélgethessenek. Azt a néhány- száz hadifoglyot, aki vasárnap Hanoiba ér­kezett, ejtőernyős egységek őrzik. Hlehru a Li Síin Man-klikk magatartásáról Nehru, India miniszterelnöke — amint az «AFP» jelenti — kedden Nagpurban beszé­det mondott, amelyben egyebek között a Li Szin Man-klikkel is foglalkozott. Nehru kijelentette: «Itt az ideje, hogy a nagy nemzetek felfigyeljenek a délkoreai kormány magatartására. A semleges nem­zetekből álló hazatele.pítési bizottság jelen­tése a felelősség nagy rgszét e kormányra hárította amiatt, hogy megakadt a hadifog­lyok között végzett felvilágosító munka». Nehru emlékeztetett arra, hogy a liszin- manista külügyminiszter a közelmúltban megfenyegette az indiai őrséget, és ezzel kapcsolatban kijelentette: «A délkoreai kor­mány fenyegető magatartást tanúsított és fenyegetőzései a nemzetközi jog szabályaiba ütköznek». (MTI) Thimajja altábornagy feltűnést keltő leleplezései a koreai és kínai hadifoglyok terrorizálásáról Keszon, január 6. (Uj-Kína) K. Sz. Thimajja altábornagy, a semleges nemzetek képviselőiből álló hazatelepítési bizottság elnöke megerősítette: az amerikai fél liszinmanista és csangkaisekista ügynö­köket csempészett a tongjangni táborba, hogy azok terroreszközökkel visszatartsák a hadifoglyokat a felvilágosításokon való részvételtől és attól, hogy hazatelepítésüket kérjék. Thimajja altábornagy a tongjangni tá­borban uralkodó állapotokról január 2-án nyilatkozott Georges Galleannak, az «AFP» tudósítójának. «Nem kétséges számomra, hogy azok az emberek, akik fokozatosan a hadifog­lyok vezetőivé válnak, Formozáról (Taivan) és Dél-Koreából valók. A tongjangni táborban sokszor került sor zavargásokra és több gyilkosságot kö­vettek el». A semleges hazatelepítési bizottság el­nöke elmondotta, hogy sok hadifogollyal beszélt, akik közül többen hangoztatták: «Haza akarnak menni annak ellenére, hogy egész testüket tetoválták». Thimajja altábornagy említést tett Gal­leannak arról a törvénytelen tevékenység­ről is, amelyet az amerikaiak a táboron kívül folytatnak, így például, hogy egy bú­zászsákban rádiókészüléket próbáltak be­csempészni a táborba, és hogy az ENSZ úgynevezett lélektani hadviselő-csoportja rádiófelhívásokat intézett a hadifoglyokhoz. Miután a semleges hazatelepítési bizottság a «lélektani hadviselő-csoport» eltávolítá­sát kérte — mondotta Thimajja — az ame­rikai fél «különféle más módon folytatta törvénytelen tevékenységét». A semleges hazatelepítési bizottság elnöke elmondotta az «AFP» tudósítójának, hogy ENSZ-kór- házi ápolónőket rajtacsíptek, amint «üzene­teket vettek át hadifoglyoktól» és hogy «egy délkoreainál, akinek sikerült a tábor­ból elmenekülnie és akit visszatérés köz­ben elfogtak, üzenetet találtak a szöuli kommunistaellenes szövetségtől». A szongkokni táborban uralkodó hely­zetről szólva, Thimajja altábornagy kijelentette, hogy «ott nincs nyoma kényszernek». A több mint kétszáz dél­koreai hadifogoly — folytatta Thimajja —«fegyelmezetten vonult a felvilágosítá­sok helyére. A táborban sohasem vol­tak zavargások. Nincs tudomásunk erő­szakoskodásról és nem követtek el gyil­kosságot». Batchelor amerikai hadifogoly esetéről szólva — Batchelor január elsején hazate­lepítését kérte — Thimajja altábornagy ki­jelentette: «Távozása után nyomban felke­restem, még mielőtt bárki más beszélt vol­na vele. Elmondotta nekem, hogy eltávo­zását semmi sem akadályozta, s hadifogoly­társai közül bárki követheti példáját». Taivanról két pilóta hazarepült a Kínai Népköztársaságba Fucsou, január 6. (Uj-Kína) A Csang Kai-sek-féle légierő két tagja 1953 december 18-án egy «AT—6»-típusú kiképző-repülőgépen Taivanról hazarepült a kínai anyaországba. A repülők a taivani Kaohsziun megyében lévő pilótaakadémiá­ról indultak el és épségben leszálltak Fu- csien tartományban. A kiképző-repülőgépen érkezett pilóták közül az egyik Tao Kaj-fu, a csangkaisek­ista repülőtiszti akadémia egyik tiszthelyet­tese, a másik Csin Pao-cun, a tajnam légi megfigyelőállomás rádióműszerésze. 1949- ben kényszerítették őket arra, hogy Taivan- ra menjenek. A két pilóta hazatérése után tett nyilat­kozatában szemtanúként számolt be az amerikai imperialisták Kína ellen irányuló agresszív terveiről és a csangkaisekista gengszterek áruló cselekményeiről. A piló­ták kijelentették, hogy «a mai Taivan az amerikai imperializmus gyarmatává és Kína, valamint Ázsia ellen irányuló agresz- sziójának ugródeszkájává vált. A csangkai­sekista banditák igazi gazdája az Egyesült Államok taivani katonai tanácsadó testü­leté». «Minden katonai intézményben és tá­maszponton — tették hozzá — a testület által kijelölt személyek felelősek a csang­kaisekista csapatok felszerelésének, kikép­zésének és harci műveleteinek tervezéséért és irányításáért. Ez a testület dolgozta ki és irányította a csangkaisekista csapatoknak 1953 július közepén a Fucsien partjai men­tén lévő Tungsan-sziget ellen intézett zak­lató támadását». Az amerikai imperialisták taivani gaz­dasági behatolásával kapcsolatban a két pilóta elmondotta: «Az amerikai mono­polisták tulajdonképpen magukhoz ragad­ták a sziget minden fontosabb vállalatát. A rendelkezésünkre bocsátott egész kato­nai felszerelés és a piacra kerülő áruk nagy része az Egyesült Államokban ké­szült». A repülők beszéltek azután arról, hogy a nép életszínvonala az amerikaiak és a csangkaisekista banditák általi könyörtelen kizsákmányolás folytán állandóan hanyat­lik. «Láttunk éhező parasztokat Tajnan- ban, Kaohsziunban és a sziget más helyein. A nép rongyokban jár. A kormánytisztvise­lők és a munkások átlagos fizetése olyan csekély, hogy csak jóval a létminimum alatt tengethetik életüket». «A népi ellenállástól tartó csangkaisek­ista banditák erőszakos rendszabályokkal igyekeznek elfojtani a lakosság jogos har­cát. A sziget minden zugát megtömték tit­kosügynökökkel és különleges rendőrség­gel. Szigorú ellenőrzésnek vetik alá a la­kosság minden lépését, és a legkisebb zú­golódás vagy elégedetlenség nyilvánítása súlyos börtönbüntetés, sőt halálos ítélet kockázatával jár». A pilóták elmondották, hogy amikor még Taivanon tartózkodtak, gyakran hall­gatták életük kockáztatásával a pekingi rádiót és az anyaország más rádióállomá­sait. A koreai győzelem, a Huai-folyó sza­bályozási terve és az ansani építkezés mindinkább megérlelte bennük az elhatá­rozást, hogy hazatérnek az anyaországba. Befejezésül kijelentették, hogv minden erejükkel készek hazájuk szolgálatára. „Demokrata“ vetélkedés Fantáziával kell kezdenünk — holott ké­sőbb ki fog derülni, hogy néha a legmerészebb fantázia is messze elmarad a valóság mö­gött. Képzeljük hát magunk elé az Erkölcsvédö Liga tagjait, erősen felindult állapotban. Ugyan honnan ez a felindulás? Talán egy újabb bűntény nyomára jutottak ligánk jel- lemes tagjai? Nem. A baj sokkal nagyobb. A vetély- társ oldaláról fenyeget veszedelem. A Be- csület Gárda pökhendi gyülekezete az, amely támádásra indult ligánk ellen. Még­pedig szemérmetlen, orcátlan, megbotrán­koztató támadásra. — Tudjátok, mivel vádolnak bennünket? — ordítja magából kikelten a liga egyik idős nagymestere. De a felindulástól nem tudja folytatni, s így egy másik nagymes­ter veszi át helyette a szót: — Azt mondják, hogy hullát raboltunk és közös erővel kiraboltunk egy templo­mot — hát tűrhetjük ezt? Bűnösök iránti elnézéssel, a törvény kijátszásával rágal­maznak minket — hát hagyhatjuk ezt? A szörnyülködés moraja zúg végig a ter­men, azután egyetlen, orkánszerű kiáltás: Választ!! És a válasz nem is késik. — Azt mondják, hullát raboltunk? Szem­telen hazugság! Mi eleven embereket fosz­tottunk ki, csak előbb meggyilkoltuk őket, hogy igazságot tegyünk! Hogy kirabol­tunk volna egy templomot? Hát mik va­gyunk mi? Elvégre is, mi az Erkölcs védő Liga tagjai vagyunk! Mi nem egy, hanem I száztizenegy templomot raboltunk ki, s hozzá még egy bazilikát is! Ezt csinálja utánunk a Becsület Gárda, ha tudja! — Hiába próbálja a Gárda elhitetni, hogy szennyes üzelmekkel csak ő foglalkozik, hogy a bűnt csak ő tenyészti, s hogy mi elnézők vagyunk a tisztesség és a törvény bűnös védelmezői iránt. Ellenkezőleg: mi vagyunk azok, akik kikiáltottuk a bűnözők demokráciáját, akik felrúgtuk és porrá- zúztuk a törvényt. Igenis, mi nem kiját- S20ttuk, hanem izzé-porrá zúztuk a tör­vényt! Az egyetértés mámoros ordítása tölti be a termet. És az Erkölcsvédő Liga tagjai, máglyát gyújtva a Becsület Gárda becs­mérlő iratai alá, elragadtatott kórusban kiáltják: — Nagyobb haramiák vagyunk! Mi va­gyunk az igazi haramiák! ★ Eddig tart a fantázia. De ami most jön, színtiszta valóság. «Washington* A demokraták, azon tá­madások közepette, amelyek őket a kom­munistákkal szemben tanúsított, állítóla­gos «puhaságuk» miatt a köztársaságiak részéről állandóan érik, most a «kormány­ban meghúzódó vörösök» kérdésében of- fenzívát készítenek elő». A demokrata párt országos bizottsága, a kapott értesülések szerint, részletes «tény- jegyzéket» oszt szét a párt vezetői között, akár tagjai azok a kongresszusnak, akár nem. A «tényjegyzék» o demokrata párt hadjáratának alapját fogja képezni • az 1954. évi kongresszusi választásokon, hogy bebizonyítsa: 1. a demokraták eredményei a kommu­nisták elleni harcban sokkal jobbak, mint a köztársaságiaké; •A «New York Herald Tribune» 1953 decem bér 24-| számának részletes Jelentését idézzük szószerinti szövetjében. 2. a demokraták kormányzása idején az Amerikai Egyesült Államok «a világ va­lamennyi szabad országa között a legna­gyobb eredményt mutatta fel a kommu­nista szervezetek hatályos ténykedésének belső szétzúzásában». A «tényjegyzék», amelyet két hónapig készítettek és amely tizenhat oldalból áll, ezt a címet viseli: «Demokrata eredmé­nyek az amerikai kommunizmus elleni harcban». Egy magasállású demokratapárti funk­cionáriustól származó közlés szerint a de­mokraták «már torkig vannak azzal, hogy állandóan defenzívában legyenek». «Mos­tantól kezdve azt fogjuk hangoztatni, hogy az Amerikai Egyesült Államoknak a kom­munisták ellen elért eredményei a leg­jobbak a szabad világ országai között» — tette hozzá. A demokrata «tényjegyzék» megálla­pítja, hogy a köztársaságiak vádaskodásai ellenére az Eisenhower-kormány kor­mányzásának első tíz hónapjában egyetlen olyan kommunistával szembeni ítéletet sem tud felmutatni, amelynél a nyomo­zást eredetileg ne a demokrata kormány kezdeményezte volna. A jegyzék a továbbiakban megállapítja még, hogy ... a kommunista párt legfelső vezető­ségét megsemmisítette, «vád alá helyezte és bebörtönözte a demokrata kormány»; ... nyolcvanhárom esetet sorol fel, amelyben a.demokrata kormányzat a de­mokrata Smith-törvény alapján kommu­nista vezetőket vád alá helyezett és ki­lenc kommunistát említ, ideértve Julius és Ethel Rosenberget is, akiket kémkedés és más rokontevékenység miatt elítél­tek;** ... a demokraták a törvénykönyveket olyan törvényekkel egészítették ki, ame­lyeknek alkalmazásával a kormány a belső felforgatok ellen eljárt. A jelentés a Smith-törvényen kívül megemlíti az 1917. évi kémkedési törvényt, a McCor­mack idegennyilvántartási törvényt, a Hatch-törvényt. az atomenergia-törvényt és más törvényeket; ... ezzel szemben a köztársaságiak kor­mányzásának idején a törvénykönyvek egyetlen olyan törvénnyel sem egészül­tek ki, amely a belső felforgatással fog­lalkozott volna; ... a szövetségi nyomozóiroda (FBI) harmincszorannyi pénzt kap ma, és tizen­nyolcszor akkora a személyzete, mint az 1932. évben, amikor a demokraták ura­lomra jutottak; ... a szövetségi nyomozóiroda (FBI) ereje Eisenhower elnök kormányzása alatt valamelyest csökkent. A jelentés azt mondja, hogy a. szövetségi nyomozó- irodának juttatott járandóságok csúcs­pontjukat az elmúlt évben érték el, ami­kor is a szervezet 90,000.000 dollárt ka­pott és 15.181 alkalmazottja volt. A jelentés azzal záródik, hogy a köz- társaságiak azért vádolják a demokratá­kat a kommunistákkal szembeni «puha­sággal», hogy a nyilvánosság figyelmét a kommunistákkal szemben folytatott har­cukban elkövetett saját mulasztásaikról eltereljék». ★ Olvasóink ítéletére bízzuk annak eldön­tését, melyik a merészebb: a fantázia vagy az élet? Kende Péter “Olvasóink tudlák, hoqy a nemkommunista, de íziq-vériq becsületes Rosenberq-házaspárt teljesen hamisan vádolták kémkedéssel. — A szerk. A közelmúltban Budapesten, a Lenin-körúton megnyílt az élelmiszeripari minisz­térium korszerűen berendezett tej-mintaboltja. Az új üzletben mindennap nagy a forgalom. (Setdner Zoltán felvétele. Magyar Foto) Magyar gyorskorcsolyázók utaznak Zakopanéba Január 10 és 25 között Zakopané­ban nemzetközi gyorskorcsolyázóversenyek lesznek. A versenyeken magyar sportolók is résztvesznek. A 12 főből álló sportkül­döttség — Mestyán János vezető, Ladányi Gedeon edző, Merényi, Lőrincz, Elekfy, Kó­nya, Kovács I., Kovács J., Kovács A., Ná- vai, Földvári-Boér Mária és Róka Ilona Versenyzők — pénteken reggel utazik el Lengyelországba. (MTI) MAGYAR SPORTVEZETŐK KÜLFÖLDÖN. A Nemzetközi Lovas Szövetség január 11-én és 12-én Brüsszelben rendezi meg évi kongresz- szusát. A magyar sportolók képviseletében Krajcsovics István, az OTSB külföldi kapcsola­tok osztályának vezetője és Lendvai Pál főelő­adó utazott el a kongresszusra. A Nemzetközi Torna Szövetség női technikai végrehajtó bi­zottsága január 3—5 között Zürichben ülésezett. A magyar tornasport képviseletében Keleti Ág­nes és Herpich Rezsőné vett részt a megbe­széléseken. (MTI) A NEMZETKÖZI SAKKSZÖVETSÉG nemzetközi sakkmester címmel tüntette ki Kira Zvorikina és Olga Ignatyeva kiváló szovjet női sakkozó­kat. A JÉGKORONGBAJNOKSAG mérkőzéseit szer­dán este folytatták a Műjégpályán. A Bp Vörös Meteor 15:0 (2:0, 5:0, 8:0) arányban győzött a Bp. Szikra ellen. Mai műsor: Bp. Postás—Bp. Építők, 18 óra, Győri Vasas—Postás Keleti, 20 óra. TATABANYÁN vasárnap mükorcsolyázóbe- mutató lesz. amelyen legjobb műkorcsolyázóink vesznek részt. Nemzetközi síverseny a Szovjetunióban Moszkvi, január 6. (TASZSZ) A Szovjetunióban a napokban nemzetközi síversenyre kerül sor. A verseny műsora! 15, 30 és 50 kilométeres futóverseny, 4x10 kilométeres váltófutás és ugróverseny. A versenyen több külföldi ország síelői is résztvesznek. Január 5-én már megérkezett Moszkvába a lengyel és csehszlovák sícsa­pat. 1933 „rekorder** volt 1953 kimagasló eredményeket hozott a világ sportjában. Tavaly 233 világrekord dőlt meg, az előző évben — az olimpia évében — pedig csak 178. (A világ sportszövetségei 558 világ­rekordot tartanak nyilván.) 1953-ban 20 ország sportolói érték el a 233 új világrekor­dot. A tisztán «testi sportok» rekordjait te­kintve a Szovjetunió fölényesen vezet: spor­tolói .38 világrekordot értek el. Ehhez hoz­zá kell számítani a motorosrekordokat is. Az Egyesült Államok sportolói 32 világcsúcsot döntöttek meg 1953-ban. Az angolok 8 világ­rekordot értek el a testi sportokban és 75-öt a motorsportban. A fővárosi mozik műsora január 7—13 között KISKRAJCÁR (kísérömüsor: Péntek 13.): SZIKRA (Lenin-krt 120.) 3 hétre prol. 10, fi, 3, í6, 8; URÁ. NIA (Rákóczi-út 21.) 3. hétre prol. 4. f7, 9; SZA. BADSÁG (Bartók Béla.út 64.) 3. hétre prol. fii, 1, f4, 6, f9; DÓZSA (Róbert Károly.krt 59.) prol • n5, hl, nfO; ALKOTMÁNY (Újpest) 3. hétre prol f4, h6, n9. v. 1; TÁNCSICS (Csepel) prol. f6. h8, v. n4. — ÁLRUHÁS SZULTÁN: TÁTRA (P.-erzsébet) f6, h8, v. n4; HUNYADI (Kispest) 6, n9, v h4 — A VITORLÁS TITKA (kísérömüsor; Országjáró úttö. rök): VÖRÖS CSILLAG (Lenin-krt. 45.) prol. f5, h7, 9, v. f3; PUSKIN (Kossuth Lajos-u 18.) prol flO, f 12, f2. f4. h6, 8; CORVIN (Kisfaludy.köz) 'prol. h4 6, f9; MÁJUS 1. (Mártírok-útja 55.) prol. 4 n7, f9: MUNKÁS (Kápolna-u 3/b) n6, f8, v. 3; DUNA (Fürst. Sándor-utca 7.) f5 h7, 9, vasárnap n3. — A DALNOK ESKÜJE: ZUGLÓI (Angol.u. 26.) f4, h6, n9. — A VÁROS ALATT (kísérömüsor: Liszt II. rap­szódia, üveges tánc, Sárközi háromugrós); FELSZA­BADULÁS (Flórián.tér 3.) pról. ti, h6 8, V f2: CSILLAG (Cs.-hegy) n6. f8. v. 3; ATTILA (B.-fok) h6, 8. v. f4. — HAJÓKKAL A BÁSTYÁK ELLEN (kísérömüsor: A szabadságért): VÖRÖSMARTY (Üllői.út 4.) 2 4, n7. f9; SPORT (Thököly-út 56.) f4, h6, 8; JÓZSEF ATTILA (Kálvária.tér 7.) f4. h6. 8; ÚJVILÁG (R.-keresztúr) h6, 8, v. f4, szerda szün­nap. — TOLDI plasztikus-mozi (BaJcsy.Zsilinszky.út 36.) prolongálja műsorát. 5, n7, f8. — VI­DÁM VÁSÁR: GORKIJ (orosznyelvű mozi) (Akác. fa-u 4 ) prol h6, 8. v. f4. — GYÖNGYVIR \GTÓL LOMBIIULLÁSIG: FÁKLYA (Lenin.krt. 88.) 10. hétre prol. 4. n7 n9; ÉVA (Erzsébet királyné.út 36/b) f4. h6, 8; IPOLY (Csáky-u. 65.) f4. h6 8; SZIGET (Csenel) f6. h8. v n4 — 1. SZABADSÁGÉRT. 2. BESZÉLNEK A SZÍNEK. 3. VIRÁGOS KALOCSA. 4. ARAT AZ OROSHÁZI DÓZSA TSZCS: FÉNY (UJ- oest) 6, 8, v. 4. — 1. Magyar híradó. 2. Szovjet híradó, 3. Az évszázad mérkőzése, 6:3: HÍRADÓ (Lenin-krt. 13.) Reggel 9_töl este 11.ig folytatólag. Elveszett melódiák: KOSSUTH (Váci-út 14.) f5, h7. 9. v. n3; FÓRUM (P.-lörinc) h6, 8. v. f4; TŰN. DÉR (Újpest) h6, 8, v. f4, estit, szünnap. — Bátrak arénája (kísérömüsor: Beszélnék a színek); UGOCSA (Ugocsa.u 10.) f4, h6. 8. v. t3. f5. f7, f9; BRIGÁD (P.-lörinc) f6, h8. v. n4; VILÁG (R.-mihály) h6. 8, v. f4, szerda szünnap; SZABADSÁGHEGYI (Evet. ke-u. 2.) 9—10, 13.án: 6. 8, v. 4. — Bajazzók: ADY (Somogyi Béla-u. 3.) prol f5, f7, f9; KOSSUTH (P.-erzsébet) h6, 8, v. f4 — A revizor: ÓBUDA (Sei. meci-u 14.) f4. 6 Í9; ÁRPÁD (S.sár) f6. 8. v. 3; MÓRICZ ZSIGMOND KULTÜROTTHON (Jókai-ti 2.) 7. 9-én: 6, 8 szomb 4. — Királylány a feleségem: BETHLEN (Bethlen Gábor-tér 3 ) 5 hétre prol. 4, n7, f9; TINÓDI (Nagymező u 8.) prol f4, h6, 8; RÁKOSI MÁTYÁS KULTÚRHAZ (József Attila.tér 4.) n6, f8, sz f5. v. 3 n6, f8, szerda szünnap; BÁSTYA (Lenin-krt 8.) 4. hétre prol. 11 1. 3. 5, 7. 9: VERSENY (Szt László-tér 14.) f6. h8 v n4; CORVIN (P.-erzsébet) h6. 8. v. ti. — Az utolsó pad. han: CSOKONAI (Nénszínház.u 13.) 10. 12. 2. 4. 6, 8: SZABADSÁG (UjDest) h6, 8 v f4; JÓZSEF ATTILA ÍR-palota) f6, h8, v. n4. — Jónapot elefánt: TANACS (*zt, I.st,ván-krt 10 ) prol 10. 12, n3. f5, h7, 9; MIKSZÁTH (Sashalom) 5. n8, v. 3 szerda szünnap — Állam* áruház: MARX (Landler Jenö.u 39.) f4, h6. n9; ÁRPÁD (Kerepesi-út 146) 11—13: n6, f8. — Kis és nagy boldogság: KÖLCSEY (Kis. pest) h6, 8, v. f4. — Szökik a menyasszony: RÁKÓ­CZI (Csepel) h4, h6, 8; BÉKE (R.-palota. f6, h8, v. n4, csüt. szünnap; SZABADSÁGHEGYI (Evetke.u- 2.) 7-én; 6, 8. — Leszámolás: BEM (Mártírok.útja 5/b) : 11, 2, 5, 8 KULTÚRA (P.„hidegkút) h6, v. h3, h6, — Rigoletto: ZRÍNYI (Lenin-krt. 26.) 4, n7, f9 — Ütközet békében: PENTELE (Lenin.krt 39.) 10, 12, 2, 4, 6, 8. — Gőgös hercegnő: ALKOTÁS (Alkotás.u. 11.) 10, 12, 2, 4, n7„ f9. — Nincs béke az olajfák alatt: BÁNYÁSZ (Jóssef-krt. 63.) prol A-terem: f4, h6, 8. — Táncmester: BÁNYÁSZ (József-krt. 63.) B.terem: f5, 7. — Twist Olivér: RÁKÓCZI (Rá„ kóczi-út 68.) 11 1, 3, 5, 7, 9; JÓKAI (R.-hegy) n6, f8. v. 3, csüfc szünnap. — Asszonysorsok: HONVÉD (Rákóczi.út 82.) fii, fi, f3, f5, f7, f9. — Lammer- moori Lucia: TÁTRA (Üllői.út 63.) 7—10: prol f3, fő, ,f7, f9. — A flotta hőse; NAP (Népszínház-u. 31.) f4, h6 8; VASVARI (Kerepesl-út 44.) h4, h6, 8; ÉLMUNKÁS (Kispest) f6, h8, v. n4; JÓKAI (B .té- tény) 9—10: f6, h8, v. f4. ■ -r Boldogság madarai ÁRPÁD (Kerepesi.út 146.) 8—10: n6, f8, v n4; HA­LADÁS (Bartók Béla-út 128 ) f4, h6, 8; SZABAD­SÁG (R .liget) f6, h8. v. n4 csüt. szünnap; KOS­SUTH (Ctnkota) 9—10: sz f8, v f2, Í4, f6, f8. — Halálraítélt hajó: BÉKE í&zt László út 48.) 7—10; 4, 6, 8. — Civil a pályán: ÚJLAKI (Bécsi-út 69.) f4, h6, 8 — Csuk és Gek: (kísérömüsor. Kutyaköte­lesség és Kastanka): KULTÚR (Kinizst-u 28 ) f4, h6 8; TERV (P..újhely) f6, h8. v n4; SZABADSÁG (Cs..liget) 8—10: f6, h8, V: n4. — Támadás 6.25-kor: PARTIZÁN (Üllöi-út 101.) 4 n7. f9 — Az óceán jegén: DIADAL (Krisztina-krt. 155.) 4, n7. f9. — Cirkusz: OTTHON 'Beniczky.u 3—5 ) f4, h6, 8. — Nevess velünk: ELŐRE (Delej-u. 41.) f6, h8, v. n4. — Különös örökség: HAZÁM (Váci-út 150.) 7—10: 4, n7 f9. v 2; VILÁGOSSÁG (P..erzsébet) 11—13: f6. h8: MÁVAG KULTÚROTTHON (Delej-u. 51.) 8, 10, 12—13: 6 óra. — Föltámadott a tenger, I—II.: TAVASZ (R..palota) 7—10: n7, v f5, f8. — Császár pékje: ÁRPÁD (B.-fok) 7—10: 6, n9, v. h4. — Tán­cosnő: VILÁGOSSÁG (P._ erzsébet) 7—10; f6, h8, v f4. — őfensége levest főz: SZABADSÁG (P.-imre) 6. 8, v h4; TÁTRA (Üllői.út 63.) 11—13: f3, f5, f7, f9. — Ifjú Gárda I—II.: OTTHON (S-sár) 7—10: 7, v 4, 7. — Titkos küldetés: CSABA (R.-csaba) 8—10: n6. f8, v. 3. — Kivételes törvény: PETŐFI (N..tétény> 7—10: h6. 8, v. f4. - Fiúk, lányok, kutyák: SZI- GETHY (Albertfalva) f6. h8, v n4, csüt. szünnap. — Afrikában történt: KELEN (K..völgy) 7—10: f6 h8, v. f4. — Az asszony állja a szavát: PAMUTTEXTIL KULTÚROTTHON (Fehérvári-út 47.) ld. 12-én: 4, n7 — Makszimka (kísérömüsor: Este a fonóban): LENÁRUGYÁR KULTÚROTTHON (Cs .hegy) 10—13: h6 8 v f4. — Trubadúr: MÓRICZ ZSIGMOND KUL­TÚROTTHON íJókai.u. 2.) 10-én: 4. 6 8. — Három találkozás: BÉKE (Szt. László-út 48.) 11—13: 4, 6, 8 — Ezer veszélyen át: HAZÁM (Váci-út 150.) 11—13: 4, n7, f9 — Asszonysorsok: TAVASZ <R..palota) 11—13: 6, n9 — Janika: OTTHON (S-sár) 11—13: f6, h8. — Leány a talpán: SZABADSÁG (Cs -liget) 11—13: f6. h8 — Csak a papa me? ne tudja: CSABA (R.-csaba) 11—13: n6 f8. — Úri muri: PETŐFI (N-tétény) 11—13' h6. 8. — Szereim* bájttal: Ma- GYAR OPTIKAI MÜVEK KULTÚROTTHON (Csörsz, utca 18.) 10_én: 3 n6 f8 — Póruljárt kef^rtes- lovagok: MAGYAR OPTIKAI MÜVEK KULTÚROTT­HON (Csörsz-u 18 ) 13.án: 3, n6, f8. — TILOS A NYÚL VADÁSZAT. A föld­művelésügyi miniszter reridelete értelmében a vadászati idény hátralévő részében nyál­ra vadászni nem szabad. (MTI) — Az Orszáqos Takarékpénztár közli, hogv azok a kö!csöniegvzők, ak*k Harmadik Béke­kölcsön-kötvényeiket még nem vették át. sze­rezzenek be attól a munkahelytől, ahol a 'egy- zett összeget befizették, igazolást (kiutalóleve­let) arról, hogy milyen összegű kötvény illeti meg őkét. Ezzel a ktutaló'evéllel ahhoz az OTP fiókhoz forduljanak, amelyet munkáltatójuk megjelöl. (MTI) A RÁDIÓ MŰSORÁBÓL PENTEK KOSSUTH-RÁDIÓ: 4.30—8.30-Ig: Reggeli zenés műsor. — Közben 4.50: Hírek. — 6.00: Falurádió — 6.45: A «Szabad Nép» mai vezércikke. — 7.00: Hírek — 11.30: Kónya Lajos Kossuth.díjas költő útijegyzeteiböl. — 12.00: Hírek. Belföldi lapszemle. — 12.15: Déli hangverseny Hgl — 13 00: Szirmai és Jacobi operettjeiből — 1330: Népek zenéje Hgl — 14.15: Úttörő.híradó — 14.40: Szórakoztató zene a baráti rádiók műsorából — 15.30: Corelli müveiből Hgl. — 16.00: Orosz nyelv­lecke — 16.20: Fiatalok sporthíradója — 16.40: Vá. laszolunk falusi hallgatóink kérdéseire. — 17.00: Hírek. — 17.10: Jó munkáért szép muzsikát! —17.40: Bogdan Hmelnyickij zászlaja alatt. Előadás az ukrán nép 1648—1654-es felszabadító harcáról — 18.00: Tánczene — 19.00: Irodalmi séták — 20.00: H rek — 20.10: Mit hallunk holnap? — 20.15:' Esti krónika — 21.00: Szórakoztató muzsika. — 22.00: Hírek. Sport. — 22.10: Tíz perc külpolitika. — 22.20: Tánc. zene. — 22.50: Hazánk zenei életéből. — 24.00: Hírek. PETÖFI-RÁDIÓ: 6.00: Fúvószene. Hgl. — 6.30: A kis iskolások mű. 60ra — 6.40: Torna. — 6.50: Vidám zene. Hgl — 8.20: Zenekari muzsika Hgl; — 9.20: Cskalov. Ifjú­sági rádiójáték. — 10.00: Hírek. — 10.10: Dalok. Hgl. — 10.30: Óvodások műsora — 10.50: A Gyermekrádió műsora — 11.00: A rádió népi zenekara játszik. — 14.00: Miljutyin operettjeiből. — 14.40: Kamarazene. Hgl. — 15.15: Szovjet filmzene — 16.00: Szív küldi sz vnek szívesen — 16,45: Nemzetközi kérdések. — 17.00: Rimszkij-Korszakov: Seherezade. — 17.30: Rossz asszony4 Veres Péter Kossuth-díjas író kis. regényé. I rész — 18.00: Glinka, és Muszorgszkij- dalok Hgl. — 18.45: 1905. Részlet Groszman: Sztye- pan Kolcsugin c regényéből.. — 19.05: Hanglemezek. — 19.10: Az épülő kommunizmus nagy országában. — 19.40: Sporthíradó. A KÍSÉRLETI ADÓ MŰSORÁBÓL: 20.00: Toki Horváth Gyula és zenekara Játszik. — 21.00: Tánczene. — 22.00: Részletek Mascagni; Pa. rasztbecsület c. operájából. IDŐJÁRÁS A Meteoro*ógia1 Intézet lelenti' Várható tdőlárás ma estig: erőben fe’hős idő több helyen, főként az ország déli és nvugatf részein ismét havatás*al. Mérsékelt, délkeleti-keleti szél. A hideg tovább mér­séklődik. A fűtés alapján* szolgáló várható napi középhő. mérséklet ma a Dunántúlon mínusz 1 — m’nusz 4, máshol m*o»’sz 5 fok alatt. lesz. HÓJELENTÉS A JANUÁR 6-1 ESTI HELYZET­RŐL. A közlekedés és postaüqvi minisztérium közli* Borsod medrében sátora!Jaú’helv—nácin —dámöci összekötőút 32.4—33 km szakasza kö­zöli: Kisrozváov közséq köze'éban, topábbá a vámosúifalu—vilmány; összekötőút 30.2—3* 4 km szakasza között Fony és Vilmány községek közelében hA*k.?>dályok vannak. Az eltakarítás megindult. (MTI) A budapesti színházak mai műsora Operaház: Carmen (7). — Az Operaház Erkel Színháza: P'l’angókisasszony (3 béri. 4. sz., 7) — Nemzeti Színház: Uborkafa (7) — Katona József Sz*nház: Volpone (Márkus-bérl., 7) — Madách Színház: Hűség (7) — A Magyar Néphadsereg Sz'n_ háza: Szellemesek (7) — Főváros} Operettszínházi Luxemburg grófja (7). — Ifjúsági Színház: A kösz vü ember fiai (7) * — Ifjúsági Színház Kamarasz*nháza: Mátyás k’ráiy Debrecenben 14) — Zeneakadém'a: A Magyar Nénhadsereg Művészegyüttese zenekarának 3 bérleti hangversenye (8) — Bartók-terem: Beetho. ven szimfonikus művészete I hangleme^bemutatásos e’őadássorozat. 5 est (8) — Fővárosi Víg Színház: Uipesti lánv (7) — Vidám Színpad: Nem a tükör görbe (7) Déryné Színház íVác*-üt 63) : Denevér (2 sz béri., 7) — Állami Bábszínház: Sztárparádé (fél 8) — Artista Varieté: Nevetni emberi dolog (fél 7, fél 9). — A MAGVAK AIXAMI OPERAHAZ IGAZGATÓSAGA közli, hogy a mára hir­detett «Igor herceg» előadás helyett a «Car­men» kerül színre. SZABAD NÉP A Magyar Dolgozók Pártjának központi lapja Szerkeszti a szerkesztőbizottság Kiadja a SZABADSÁG lapkiadóvállalat Szerkesztőség és kiadóhivatal, Budapest, VIII., Blaha Lujza-tér 3. Tel.: *343—100, *142—220. * I * I SZIKRA Lapnyomda. I I I I Z

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék