Népszabadság, 1961. április (19. évfolyam, 79-103. szám)

1961-04-08 / 84. szám

1961. április 8, szombat NEPSZABADSAG 11 ÖTVENÖTEZER KÖNYV Erős burgonyabogár-fertozés várható a Dunántúlon Az amerikai fehér szövőlepke kevésbé károsít Megjelent az 1961. évi növényvédelmi prognózis Békéscsaba városiasodását leg­inkább Lipták Pál, a megyei könyvtár Kossuth-díjas vezetője tudja adatokkal is bizonyítani. A könyvek forgatása feltételezi az anyagi felemelkedést, az emberek életkörülményeinek megváltozá­sát is. A könyv meghódított egy régen elmaradott viszonyok között vergődő várost. A bizonyítási eljáráshoz meg­idéztük Haan Albertét, a város hajdani és néhai könyvtárosát is. Ránk maradt írásai hitelesek, már csak azért is, mert Haan Albert egy személyben volt könyvtáros és városi büntető rendőrbíró. Napközben bíráskodott a polgárok felett, szabad idejében pedig el­ítélte a haladó írókat: könyveiket elzárta az emberektől. Ehhez ki­tűnően értett. Haan Albert nem szívesen köl­csönzött könyvet. Akinek nem tet­szett a képe, annak nem adott semmit. A könyvekért kauciót kért, mert hátha valaki nem hozza vissza a város tulajdonát. A köz­vagyon megóvásában nagy érde­meket is szerzett, viszont 1943-ban — 137-en kölcsönöztek könyvet. Ekkor már a rendőrbíró is pa­naszkodott, hogy állandóan csök­ken az olvasók száma. A hajdani könyvtáros feljegy­zéseiből tudjuk, hogy a könyvtár 6em fejlődött valami sokat. 1937- ben 52 könyvet vettek, és 147-et kaptak ajándékba. Egy évvel ké­sőbb mindössze egyet vettek, és kettőt kaptak ajándékba. Ezek után nem csoda, ha csupán hat­ezer kötet könyve volt a rendőr­bíráskodás ismert szakértőjének. Lipták Pál, a jelenlegi könyvtá­ros mosolyogva beszél a húsz év­vel ezelőtti ' állapotokról. A mai Békéscsabán szinte anekdotának tűnik a százpengős letéti díj egy kötetért. Az is eléggé hihetetlen, hogy volt év, amikor három kötet­tel gyarapodott Békéscsaba könyv­tára ... — 1960-ban 187 ezer kötet köny­vet kölcsönöztek a városban — mondja a Kossuth-díjas könyvtá­ros, — 8585 beiratkozott olvasónk van. Békéscsaba lakosainak 13,3 százaléka iratkozott be a könyv­tárba. Sok ez vagy kevés? A régi állapotokhoz, de még a mai orszá­gos adatokhoz viszonyítva is, sok. A terveinkhez, elképzeléseinkhez képest kevés .., Lipták Pál nem félti az olva­sóktól a könyveket. Elsőnek ve­zette be az országban a szabad- polcos könyvválasztást, mert azt tartotta: az olvasókat meg kell tanítani olvasni, válogatni. A csa­baiak becsülik és szeretik a köny­veket, nem is vész el a könyvtár­ból egy sem. Hogy vannak, akik még nem vigyáznak eléggé a köny­vekre? Vannak, de egyre keveseb­ben. Haan Albert különféle rendel­kezéseket szerkesztett a könyvek hazahordása ellen. Bizonyos könyveket csak benn lehetett ol­vasni. Lipták Pál saját könyvkö­tészetet létesített, hogy minél előbb megtudják javítani az agyonhasznált könyveket. Egy gondja van: ne a könyvkötészet­ben heverjen a könyv, hanem az olvasó asztalán. — Mennyi könyvet vesznek évente? — kérdeztem. — Több mint ötezer kötetet. — Mennyi könyve van a város­nak? — Ötvenötezer. Talán be is lehetne fejezni a bizonyítási eljárást. Minden két­séget kizáróan beigazolódott, hogy Békéscsaba a felszabadulás óta legalább száz évet lépett előre a sötétségből a világosság, a kultu- rálódás felé. Búcsúzhatnánk is Haan Albert szellemétől, búcsúz­hatnánk Lipták Páltól is, ha még nem tartogatna meglepetést ez a város. A meglepetés az udvaron foga­dott. Lipták Pál csodálatos gyer­mek- és ifjúsági könyvtárat ren­dezett be a hajdani raktárban. A falon illusztrációk, az asztalokon társasjátékok, és körben a polco­kon, három és fél ezer kötet ifjú­sági könyv. íme, mily beszédesen bizo­nyít egy város életéről a könyv­tár! Mészáros Ferenc Szegedi tulipánszőnyeg az erfurti nemzetközi kiállításon A Szegedi* Kertészeti Vállalat bodomi üzemegységében, az or­szág legnagyobb tulipános kertjé­ben, tavasztól késő nyárig kétmil­lió pompás virág bontja ki kely- heit a legváltozatosabb színekben. A nagyvirágú tulipánok hagymáit 5 évvel ezelőtt Hollandiából sze­rezték be; a virágokat azóta több­ször szelektálták és nemesítették. Az itt nevelt tulipánok ma már Európa-szerte keresettek. A múlt évben nevelt virághagymákból több mint százezret exportáltak Csehszlovákiába, Ausztriába és a Szovjetunióba. A szegedi virágok az április 29- én nyíló erfurti nemzetközi ker­tészeti kiállításon is ott lesznek; a magyar pavilon egyik szép szín­foltja lesz a szegedi tulipánokból képzett, tarka virágszőnyeg. (MTI) A Földművelésügyi Miniszté­rium növényvédelmi szolgálata 8000 példányban megjelentette az 1961. évi növényvédelmi prognó­zist, s azt a járási és a megyei ta­nácsok mezőgazdasági osztályain kívül eljuttatták az ország vala­mennyi állami gazdaságának és termelőszövetkezetének. 1951 óta adnak ki rendszeresen rovarkárte­vő-előrejelzést. Jelenleg kereken 300 növényvédelmi szakagronó- mus figyeli a mezőgazdasági ter­ményeket leginkább pusztító kár­tevők megjelenésének idejét, to­vábbá az egyes kártevők jelent­kezését vidékenként, tájegységen­ként. Az adatokat a Földművelés- ügyi Minisztérium növényvédelmi szolgálatának zárszolgálati labo­ratóriuma dolgozza fel, s így ké­szül évről évre a rovarkártevők előrejelzése. Az 1961. évi prognó­zis a korábbi évekhez képest több kártevőre időjárási grafikont kö­zöl, s az előrejelzést a káposzta­lepkére, a szőlőiloncára, a szőlő­molyra és a répabolhára is kiter­jesztették. A gabonafutrinkáról megállapí­tották a szakemberek, hogy a fut­rinkafertőzés országszerte növek­vőben van, általában erős vagy közepes fertőzés várható, mivel az 1960. évi meleg ősz kedvezett a futrinka szaporodásának. Különö­sen erős fertőzés várható Somogy megye északkeleti vidékein. Tolna megyében a Szekszárdiéi északra eső vidékeken és Bács-Kiskun megye déli területein. A mezei pocok nagyobb arányú feltűnése várható a Duna két ol­dalán, Szekszárd—Szeged vonalá­tól délre, továbbá Heves megye déli harmadában a Tisza mentén. A bagolypillehernyókból előre­láthatólag nagyobb tömeg jelent­kezik Győr megye délkeleti és Bács-Kiskun megye délnyugati sarkán, továbbá Csongrád megye északi és középső részén. Az utóbbi két-három évben a répabarkó előfordulási sűrűsége csökkent. Kártétel nem várható, vagy legfeljebb igen elszórtan. A kukoricamoly-fertőzés kitér, jed az ország egész területére. Az 1954—1958 között tapasztalt erős fertőzés 1960-ra csökkent. A múlt évben szerzett adatok szerint, 1961-ben erős kukoricamoly­fertőzés csupán Békés megye déli felében, továbbá Csongrád me­gyében várható. Az amerikai fehér szövőlepke száma az utóbbi években 1959-ig mérsékelten emelkedő, s 1960-ban csökkenő tendenciát mutatott. Erős fertőzést az idén sehol sem várnak a szakemberek, közepes­nek mutatkozik a szövőlepke­fertőzés Fejér megye déli. Tolna megye északi. Somogy megye északi és déli részén, továbbá a Duna—Tisza közén, Heves és Bor­sod megye déli felében, valamint Csongrád és Békés megyében. Erős burgonyabogár-fertozés várható az idén Dunántúlon, Vas megye északi részének, Veszprém megyének és Fejér megye északi részének kivételével mindenütt, továbbá a Duna—Tisza közének középső és déli részén, valamint Hajdú-Bihar megyében és Szol­nok megye északi vidékein. APRÓHIRDETÉSEK DÍJSZABÁSA hétköznap 2,— Ft izavanként vasárnap 3,— Ft szavanként Az első szó két szónak számítj Pesti-vidéki apróhirdetés: hétköznap 3,— Ft szavanként vasárnap 4,50 Ft szavanként masni Az Érsekvadkerti Gépál­lomás anyagismerettel rendelkező anyagkönyve­lőt keres azonnali belé­pésre. Fizetés megegye­zés szerint. Jelentkezés levélben vagy személye- zen, az Érsekvadkerti Gépállomáson (Nógrád megye). Útiköltséget csak felvétel esetén térítünk. Az Orosházi Tangazda­ság, agrármérnöki képe­sítéssel rendelkező nö­vénytermesztési agronó- must felvesz, azonnali belépéssel. Lakás bizto­sitva van. _______________ N ógrád megyei Sütőipari Vállalat, Salgótarján, felvesz szakképzett, nagy gyakorlattal rendelkező, bizonyítvánnyal leinfor­málható szakmunkáso­kat. Lakást biztosítani nem tudunk. _____________ P erjéspusztai Állami Gazdaság, Almásfüzitő, nagy gyakorlattal ren­delkező fejőgulyást és egy fő ellető juhászt ke­res. Fizetés megegyezés •zerint. Felvétel esetén lakást azonnal biztosí­tunk . Enying és Vidéke Kör­zeti Földmüvesszövetke- zet Béke Éttermének vezetésére nagy gyakor­lattal rendelkező szakve­zetőt keresünk. Erkölcsi bizonyítvány és működé­si bizonyítvány szüksé­ges. Jelentkezni lehet a földművesszövetkezet központi irodájánál, Enying, Mátyás király utca. Telefon: 15. Fize­tés: besorolás szerint plusz jutalék. Útiköltsé­get csak felvétel esetén térítünk.__________________ Építésztechnikus nagy kivitelezési gyakorlattal elhelyezkedne vidéken. Lakás szükséges. „Épí­tész 18 064” jeligére a Felszabadulás téri hird. Háztartási alkalmazottat keresek. Pintér, vn., Rákóczi út 6. II. 22. É. M. Szolnok megyei Állami Építőipari Válla­lat keres szolnoki és vi­déki munkahelyeire épí­tőipari, könnyű- és ne­hézgépkezelői vizsgával rendelkező építőipari gépkezelőket. Jelentke­zés: Szolnok, Irodaház, n. em. 20. szoba. Szakképzett mezőgaz­dászt keresünk, tsz gya­korlattal rendelkezők előnyben. Díjazás lehe­tőleg munkaegységben. Béke Tsz, Imrehegy. Állami gazdaság keres több éves gyakorlattal és megfelelő képesítéssel rendelkező belső revizort és beosztott állattenyész­tőt. Ajánlatokat „Revi­zor” Jeligére a szolnoki Magyar Hirdetőbe ké­rünk. őszt cukorrépa átvé­telhez mázsálásban Jártas, Jól számoló férfi és női répa­átvevőket keresünk. AJánlkozás és rövid életrajz Hatvani Cukorgyárba küldendő. Normást, üzemvezetőt, gyártáselőkészitőt, művelettervezőt művezetőt és műszaki rajzolót KERESÜNK FELVÉTELRE. Előfeltétel: mérnöki vagy technikusi kép­zettség és legalább 5 éves vasszerkezeti és gépipari gyakor­lat. Lakást biztosí­tani nem tudunk. Útiköltséget felvétel esetén térítünk. Je­lentkezés: VAGÉP, Nyíregyháza, Rákóczi u. 100. Munkaügy. Galvanizáló mestert hosszú gyakorlattal fel­vesz a Karcagi Szerelő KSZ. Karcag. ____________ A z É. M. Vas megyei Állami Építőipari Vál­lalat azonnali belépésre felvesz cserépkályhás szakmunkásokat. Jelent­kezni lehet a vállalat munkaügyi osztályán. Szombathely, Gábor An- dor utca 7. sz. alatt. Főzőmindenes bejárónőt, lehet bentlakó nyugdí­jas is, két személyhez felveszek. Telefon: 256 058. inam Felkérem volt osztály­társaimat, akikkel ion —1921. években a nagy­kőrösi tanítóképzőben együtt Jártam, hogy 40 éves találkozó megszer­vezése érdekében közöl­jék címüket: Malomsoki Ferenccel, Ete, Komá­rom megye. ^Hangsier Világmárkás zongora, pianínó, szakgarancláv&i Budai Mártonnál, Vili., Luther utca 1/c. Rá­kóczi útnál. Kitűnő állapotban levő kereszthúros, acéltőikés, rövid Wirth zongora, igényesnek eladó. ' — Ghiczy, Nagydorog. Bösendorfer zongora ki­tűnő állapotban eladó. Megtekinthető du. 5 órá­tól, vasárnap egész nap, XVIII., Nagyszöliős u. kilenc. Bösendorfer angolmecha- nlkás kifogástalan rövid zongora eladó. Telefon: 497—695, esti órákban. TV feszültségszabályozó (stablllzátor) eladó. Bp., XII., Kiss János alt. u. 55. Monostori. Rolleiflex automata, Leitz tükörház, hozzá­való optikák, Standard Leica, univerzális kere­ső, Summitár szűrők, Exa eladók. Keresek öt­centis T. Elmárt, eset­leg Summárt adok cseré­be. Telefon reggel, este: 224—765. Herendi, Pé- terffy"Sándor u. 40. 8 mm Admira n. felve­vő, Weimar n. leadó, vetítővásznakkal, kézi sötétkamrával, fénymé­rővel. játék-, rajz és nyersfilmekkel együtt 10 000-ért eladó. Buda­pest, Lenin krt. 106. házfelügyelő. Kétszemélyes rek amiék, fotelágyak, garnitúrák, fizetési könnyítéssel. — Román kárpitosnál, VI., Nagymező utca 66. Kér­jen díjmentes ajánlatot. IHBBil Pannónia, fekete, príma állapotban eladó. Bpest, VI.. Szinyei Merse u. 5. BMW R—51/3 motor ­kerékpár eladó. Népköz- társaság útja 110, fszt. 3. Vasárnaptól. __________ 1 706-as Mercedes eladó. Bp., IX., Salétrom u. 7. ' • APRÓHIRDETÉS­Motorkerékpár henger- köszörülést, dugattyú- zást, íőtengelygörgőzést (garanciával) vállalok. Győré gépműhely, Bp., VII., Csengery u. 3. ^ Jó állapotban levő Tát- raplán gépkocsi sürgősen eladó. — Megtekinthető: Kecskemét, Vörös Csil­lag Tsz irodánál. Tel.: 29—82. BMW 321-es, kétajtós, generál után 8000-t fu­tott, kifogástalan álla­potban eladó. Dr. Domo­kos. Mesterszállás. Vennék Moszkvics 407, 10 000—15 000 km-t fu­tott gépkocsit, vagy ki­utalást átvennék. Gergye Z., Cegléd, Pesti u. 41. 42 000 kmt- futott 402^ es Moszkvics príma ál­lapotban eladó. Hatvan. Nagygombosi iskola, — Cserháti. 750-es BMW teher oldal - kocsis eladó, vagy sze­mélykocsira elcserélhető. II., Fő u. 71. I. 4.______ F iat 1100-as, generálo- zott, kitűnő állapotban eladó. Szilvássy, Putnok, Tompa u. 1. ____________ V ennék oldalkocsis mo­torkerékpárt. — Burián Zoltán, Csány, Szövetke­zet utca 5._________ W artburg príma állapot­ban eladó. Telefon: 326 —541._____________________ Kifogástalan állapotban levő fekete Pannónia el­adó. Zsira, Flórián u. 18. Csak vasárnap. Kis- rootort esetleg beveszek. Nagyon gyors, terep- és sebességi versenyre is alkalmas levizsgáztatott százhuszonötös könnyű sportgép, bőséges ver- senytartozékokkal eladó. Érdeklődni: Zsótér mo­tor-sport műhely, VI., Vörösmarty u. 42. Piros TL Pannónia Jó állapotban eladó. Gyön­gyösi, Mezőtúr, Csokonai 17. Skoda Spartak, vajszinű, huszonnégyezret futott, újszerű állapotban igé­nyesnek eladó. Megte­kinthető hétköznap 4—6 között. VIII., József krt. 74—76, I. 6. Steyer 55-ös személygép­kocsi, príma, megbízha­tó, eladó. — Németh György, Zalaszentlászló. Gépek' Pllsszégép, 130 cm szé­les, eladó. Érdeklődés: VI., Szív utca 2. Ház- felügyelőnél. Egy üzemképes M—Har- rls aratógép eladó. Hu- nya Elek, Endrőd, V. 231. VEGYES Szépségápolás. ráncok, szőrszálak eltávolítása véglegesen villannyal. Foltos, miteszeres, patta­násos, zsíros arcok ke­zelése eredményesen. — Gáog kozmetika, Bpest, Népköztársaság útja 53. Jégszekrény, kétajtós, ki­fogástalan állapotban el­adó. — Építőanyagtelep, Vm., Könyves Kálmán kőrút 60.________________ Szőrszálakat véglegesen (rövidhullámmal), arc- tisztátlanságokat fele­lősséggel eltávolít Ko­vács kozmetika, Lenin körút ötvenkilenc. Mozaik lapok díszes és egyszerű kivitelben ké­szen kaphatók. Strausz Antal, Bp., XI., Vincel­lér u. 47. Telefon: 468— 364. Kérjen mintakár­tyát! ________ S érvkötök, rugóval és rugó nélkül, gyógyhas- kötők, fűzők, gumifűzök, mellpótlások, lúdtalpbe­tétek, Steiner orvosi kötszerésztől, VI., Baj- csy-Zsilinszky út 37. Magastörzsű üvegházi balnis róesák megrendel­hetők, darabonként 16 Ft, plusz csomagolási és szállítási költség, a leg­újabb fajtákból. Dolgo­zók Tsz kertészet. Kon­doros. Lepketarka baknyulak és különféle fajgalambok beszerezhetők, Bessenyei kisállattenyéskőnél, He­vesen. Legnagyobb gyümölcsű Madame műtőt óriás szamóoápalánta kapható 20 fillérért. Hardi Jó­zsef, Kecskemét, Rákóczi város 20. Redőnyléc. parketta, ha­jópadló készítését, ajtó, ablak gépmumkáját, va­lamint mindennemű fa- feldolgozást bérmunká­ban vállalok. Bp., xm., Hegedűs Gyula u. 11. (Nyugati pályaudvarnál) Börőczky. Rugó nélküli sérvkötök, éjjel nappal viselhető, nagy sérvhez rugóval kombinálva, lúdtalpbeté­tek. gyógyhaskötők, díj­talan képes Ismertető. Horváth Imre orvosi kötszerész. Bp. V., Nép­hadsereg u. 3. Ország- háznál. AKVÁRIUMOT. FELSZERELÉSI CIKKET. RALFÉLESéGEI NÖVÉNYEKET POSTÁN IS SZALLI1 |T JfaJójéiDüiAaP 1 imliiiii KÍRJFN Wartburg 1960-as típusú eladó. Detrik, Bp. XIII., Katona József u. 17. — 110—349. __________________ F izetési kedvezménnyel Olympia személygépkocsi üzemképes állapotban eladó. Jó motort beszá­mítok. Mezőtúr, Szív út három. 350-es, kéthengeres, nagykerekü Jáwa motor- kerékpár üzemképes ál­lapotban eladó. — Cím: Orosz György, Jász- fényszarú. Vörös tér 5. Oldalkocsit most ren­deljen, szélvédőt, láb­védőt Szentesitől. — VI., Rippl-Rónal 40.__________ M oszkvics, Opel gépko­csik kis- és nagyjavítá­sa gyorsan, olcsón, ga­ranciával, Demeter, Bp., n.. Retek u. 21. 358-1 386. Patkányirtást vadászgörényekkel, vegyszerekkel JÓTÁLLÁSSAL vállal Körtvélyessy. Bp., I., Márvány u. 12. Tel.: 157—632. Faredönyt készít Kátai. Érdeklődés: Csizmadia Mihály. Bp.H VII., Le­nin körút 34. IV. 43. Telefon: 429—277. ÁRJEGYZÉKEI OOHÁNY UTCA 68. Gladlolus Uj Európa, pi­ros, rózsaszín, sárga hagymák darabja 1,20. ültethető május végéig. Kapható: Székesfehérvár, Szabad Élet Tsz kerté­szetben. Lakásleválasztást, pad­lástérbeépítést, emelet- ráépítést, tatarozást és víkendház építését vál­lalom. Pusztavári, Bp., VIII.. Lujza út 36. Chrysanthemum dugvá­nyok, 30 féle óriásvirágú újdonságok. Válaszbélyeg ellenében, árjegyzéket küldök. Tőkés Ferenc kertészete. Salgótarján, Müvésztelep. Mozaiklap, betoncső kap­ható. — Janusek Béla, XIV., Egressv út 102. Telefon: 296—354. Megvételre KERESÜNK 200 fm SZAKTVB 4 eres 4x95 mm* * 3, v. 4x120 mm--es földkábelt Értesítést ÉM Szent­endrei Cementáruipari Vállalat (Szentend­re, Dózsa György út 34) címre kérünk, ügyintéző: Mócsai. Telefon: Szent­endre 147. Árvácska, százszorszép palánták parkírozáshoz, kiültetésekhez megren­delhetők, 100 db felüli mennyiségben vidékre is szállítunk. Bp., XVII., Micsurin Tsz-nél. Tel.: 359—732. Termelőszövetkezetek és vlrágtermelők figyelmébe! A legszebb, nagyvirágú, törpe fehér Chrysanthe­mum gyökeres dugvá­nyok kaphatók utánvét­tel, kért határidőre. Vi­rágkedvelőknek kisebb megrendelését (közösen is) teljesítem. 1—1,40 Ft db. — Salgótarján. Postafiók: 116. Méhcsaládokat vennék készpénzért. Gábos La­jos, Püspökladány, Tilal- mas I. dűlő (Hajdú m.). Meszet, előzetes levele­zés folytán szállít, va­gonba rakva. Zöldmező Tsz, Szőllősaxdó, Bor­sod megye. mgasm 24 éves nőtlen férfi tár­saság hiányában megis­merkedne szerény, 18— 22 évig nővel, házasság céljából. Csak fényképes levélre válaszolok. — „Gyöngyvirág” jeligére szekszárdi hirdetőbe. INGATLAN Süttőn eladó kis családi ház 680 öl telekkel, azonnal beköltözhető. — Rákóczi út 10. Érdek- • lődni: Stampf, Leány­| vár. ______________________ ■ Eladó beköltözhető csa­ládi ház. Badacsony-o- maj. Fő u. 56. sz. Ér­deklődni helyben.________ B alatoni üreden, Belügyi üdülő mögött, 450 n.-öl kettéosztható közműves vii’atelek aika'mí áron eladó. ..Nádor utca” jel­igére balatonfüredi hir­detőbe. XIII., üteg utca 41/a (Berkovits) négyszer szo­ba, konyhás ház, villa­mos-, buszmegállónál el­adó. Egy lakás cserela­kással, mely lehet bár­hol vidéken, beköltöz­het______________________ Eladó két szoba, össz­komfortos családi ház mellékhelyiségekkel, 690 négyszögöl telken, Sió­foktól 2 kilométerre. — Jakab György. Balaton- kili-ti, Vörösmarty u. 3. Miskolc-Tapolcán beköl­tözhető komfortos villa eladó a Fenyő utcában. Érdeklődni 33—921-es telefonon. 2 szoba, konyha, élés­kamra, pince, mellék- épület, 100 termő gyü­mölcsfával, családi okok­ból sürgősen, olcsó áron, beköltözhetően eladó. — Érd-felsŐ. V. kér. Nagy Lajos u. 82. _____________ Z agligetben. filmgyár mellett, 350 négyszögöl gyümölcsös, vtkendház- zal, téglavirágházzal, úszómedencével, közmű­ves, Igényesnek eladó. T. Z.. Budapest, VITI., Szigony u. 9. I. 15.___ E ladó azonnal beköl­tözhető 1 telken kétszo­bás, összkomfortos villa és 1 szoba mellékhelyi­ségekkel. HÉV-, autó­busz-, vonatmegállónál. Érdligeten. Érdeklődni: Endrödy tulajdonosnál, Bp., XIX., Szabó Ervin 12. I Használt ajtók, zsalne- ajtók, ablakok, üvegfa­lak, faanyag, tölgypar­ketta, vasgerenda eladó. VIII., Könyves Kálmán körút 60. _________________ V örös színű clklop 4a falazókövet vagontétel- ben 10 napon belül ssál- lítunk. Érdeklődésre tá- jékoztatót és megrende­lőlapot küldünk. Vöróa Csillag Termelöszővetke­zet. Köveskál.___________ A lsóörsön telek eladó. „Balatonhoz közel” JeU igére a kiadóba._________ B alatonakaratiya leg­szebb helyén, kettó azo- ba manzardos családi villa sürgősen eladó. — Azonnal beköltözhető. Márkusné, Veszprém, Papvásár u. 21._________ E ladnám kétszobás csa­ládi házam 300 négy­szögöl gyümölcsössel. — 63-as buszvégállomásnál. Nagykovácsi, Petőfi u. •. Bulfán. __________________ B alatoni űzfő-fürdón szépfekvésű szoba, tea­konyha, előszobás nyara­ló, valamint villáiéi- kék eladók. Érdeklődni Varga Zoltán, Balaton- füzfő, Sztálin sétány ő. Kis családi ház eladói Júliusban beköltözhető. Pestlőrinc. Gömör 22/a. Utcai fél ház! szobai konyha, mellékhelyisé­gek, azonnali beköltözés­sel eladó. XXII. kar. IXIV. utca 74. Megvételre ^felajánljuk FEDERÁL teherautó elfekvő alkatrészeinket Érdeklődésre részletes kimutatást küldünk OROSHÁZI BAROMFIFELHO GOZÓ VALLALAT \

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék