Népszabadság, 1962. január (20. évfolyam, 1-25. szám)

1962-01-13 / 10. szám

19G2. január 13, szombat NÉPSZABADSÁG 11 Egy népi ellenőrzési bizottság naplójából Tavaly kétmillió forinttal növekedett a végegyházi Szabadság Tsz vagyona Nem könnyű eligazodni a sok­féle bejelentés között, amely hét­ről "hétre a devccseri járási és ajkai városi népi ellenőrzési bi­zottsághoz érkezik. Egész köteg levelet hoz a postás, vannak, akik személyesen mondják el észrevé­teleiket. ICisebb-nagyobb szabály­talanságokra, olykor súlyos visz- szaélésekre hívják fel a figyelmet. A népi ellenőrzési bizottságnál sokan panaszkodnak a kereskede­lemre: rosszul mérnek, udvariat­lanok a vásárlókkal szemben. Mások az építőipar hanyag mun­kájára hívják fel a figyelmet. Sok bejelentés érkezik a járás üzemei­ből. Többnyire munkások írják ezeket: féltik a társadalom tulaj­donát, nem hagyják szó nélkül a pazarlást, az anyagpocsékolást, szóvá teszik a feketemunkákat. A sokféle ügy vizsgálatában a népi ellenőrzési bizottságnak mintegy 300 társadalmi munkás segít. A vizsgálatokat mindig olyan szakemberekre bízzák, akik ismerik az érintett területet. Eredményes munkáról tanúsko­dik az iktatókönyv. Farkas János, a bizottság elnöke elmondja: a tavalyi vizsgálatok jórészt ered­ménnyel jártak. Csökkentek a visszaélések, a hanyag, felelőtlen munkából keletkező károk. Hiábavaló fuvarozások — Cöykor néhány soros levél is takarhat fontos, jelentős ügyeket. Sok példa van erre — mondja Farkas elvtárs. — Hadd említsem meg a Bakonyi Bauxitércbánya ügyét. Egy gépkocsivezető jelen­tette, hogy kocsijáról nem segíte­nek lerakni a bauxitércet, s az anyag egy része rajta marad. Emiatt növekszik a szállítási költ­ség. Megnéztük, mit takar ez a jelentéktelennek látszó kifogás. Az ércet a Bakonyi Bauxitbánya szállítja az Ajkai Timföldgyárnak, hét-tíz tonnás billenős kocsikon. Amíg a timföldgyárnak nem volt mérlege, adott egy segítőt a sofőr­nek. Az utolsó göröngyig letiszto­gatták az ércet. Most már nem se­gítenek. A sofőr megbillenti, az autót, ami lecsúszik róla, azt lemérik, a többit visszaviszi. A tíz tonnából néha két-három tonna a kocsikon marad. A nedves, vizes érc odatapad a kocsik belsejéhez és fuvarozzák céltalanul ide-oda. A mázsakönyvek alapján a NEB megállapította: ennek a felelőtlen, hanyag munkának következmé­nyeként évente 450 vagon ércet szállítanak oda-vissza feleslegesen. A Nehézipari Minisztériumtól kértek intézkedést. A miniszté­rium gyorsan meg is szüntette a hibát, de a NEB ezzel nem elége­dett meg. Kérte a felelősök meg­büntetését. Miért alacsony a tej zsírtartalma? Egyszerűnek látszó bejelentés indította el a vizsgálatot a járás hét termelőszövetkezetében is. Az egyik tsz elnöke gyanakodott, hogy a tejüzem becsapja őket. Időnként hihetetlenül alacsonyra méri a tej zsírtartalmát. Beren­delték a szakértőket, ellenőrizni kezdték a tejcsarnokokat. Több­ször kiszálltak, rajtaütésszerű el­lenőrzéseket tartottak, de nem találtak hibát. A zsírtartalom időnként továbbra is roppant ala­csony volt, akárcsak előzőleg. Ki­mentek a szövetkezetbe. Próba- fejéseket végeztek, s égy jöttek rá a titok nyitjára. A tej zsírtartal­mának alacsony fokát a szaksze­rűtlen fejes okozta. A tsz-ben nem végezték el az utófejést, így a magasabb zsírtartalomhoz nem juthattak hozzá. Ezután még hat tsz-ben folytattak vizsgálatot, mindenütt hasonló tapasztalato­kat szereztek. összegezték a tanulságokat, is­mertették azokat a szövetkeze­tek állattenyésztőivel. Azóta a zsírtartalom átlagosan 1—2 szá­zalékkal nőtt. Tartaléktőidéit illetékteleneknél Jelentős nemzetgazdasági érde­ket szolgált a tartalék- és illet­ményföldek hasznosítását ellen­őrző vizsgálat. E munka közben kiderült, hogy a járásban 2500 hold föld illetéktelenek kezén van. Egyes termelőszövetkezetek, tanácsi szervek baráti alapon osz­togatták a földeket. Adtak a pos­tásnak, az italboltvezetőnek, a papnak, az orvosnak, az állator­vosnak, néhol még a vasutasok­nak is. Bérleti díjat nem kértek, sőt, még az adót is a tsz fizette. Néhol a barátság már annyira „elmélyült”, hogy a földet szíves­ségből meg is művelték. Ezekre a földekre is készítettek tervet, de nem teljesíthették. A NEB ja­vaslatára a járási tanács intézke­dett a bérleti, művelési díjak és az adó befizetésére vonatkozólag. Elrendelte azt is, hogy a gazdasá­gi év lejártával a jogtalan ille­tékföldeket vissza kell vonni. Varga Mária (Tudósítónktól.) A Munka Vörös Zászló Érdem­rendjével kitüntetett végegyházi Szabadság Termelőszövetkezet­ben megtartották a zárszámadási közgyűlést. Az idén ez volt az el­ső zárszámadás Békés megyében. Az aszályos időjárás ellenére a szövetkezet a tervezettnél jobb eredményt ért él. Munkaegysé­genként 51,87 forintot osztott, amelyből 11,13 forint értéket ter­A Földművelésügyi Miniszté­rium most megjelent rendelkezé­se értelmében a kijelölt felsőfokú mezőgazdasági technikumokban — a nappali tagozatokon — ez év januárjában levelező tagozat is indul. A levelező tagozatra azok a párt- és tanácsi apparátusban, tsz-ekben, állami gazdaságokban, gépállomásokon stb. vezető mun- kalcörben dolgozók jelentkezhet­nek, akiket a munkahely tovább­tanulásra javasol. A levelező ta­gozaton a felvételi korhatár 25— 40 év. A felvétel további feltéte­le: érettségi bizonyítvány, vala­mint ötéves szakmai gyakoriét. Akiknek érettségi bizonyítványuk nincs, hathónapos előkészítő tan­folyamra kérhetik felvételültet. A jelentkezés az iskolához be­küldött jelentkezési lapon törté­nik, amelyhez mellékelni kell az iskolai végbizonyítványt (érettsé­gi, szakérettségi bizonyítványt, il­mészetben kaptak meg a tagok. Egy-egy szövetkezeti gazdára át­lagosan 328 munkaegység jutott. Tóth György például, akinek munkáját tavasztól nyár végéig fia és lánya is segítette, 46 ezer forint részesedést kapott a . kö­zösből. A magas munkaegységérték mellett a szövetkezet csaknem kétmillió forinttal gyarapította a közös vagyont. letve technikusi oklevelet), szüle­tési anyakönyvi kivonatot, ön­életrajzot, továbbá munkahelyi javaslatot. A jelentkezés határide­je: január 20. A levelező tagozat­ra jelentkezők felvételi vizsgát tesznek; o felvételi vizsgáltat ja­nuár 30-ig tartják meg. A felsőfokú mezőgazdasági technikumok levelező tagozatain a tanulmányi Ujő három év. A hallgatók, a tanulmányok sikeres befejezése után, szaktechnikusi oklevelet kapnak. A felsőfokú mezőgazdasági technikumok leve­lező hallgatóit az alapszabadságon felül évi 24 nap tanulmányi sza­badság illeti meg. A kötelező fog­lalkozásokon és vizsgákon való részvétel miatt kiesett munka­időre, legfeljebb azonban évi 12 napra, az átlagkeresetet kell ré­szükre megtéríteni-. Az államvizs­gák idejére további 12 nap tanul­mányi szabadság jár. Január 20-ig lehet jelentkezni a felsőfokú mezőgazdasági technikumok levelező tagozatára Még ebben a hónapban megtartják a felvételi vizsgákat C<XVC^XXXXXXXXXXXX>XXXVCVXXXXVVVCVXX>XVXXXXXVvXXXXXXXXVS>XVVVVVvXXXXXXXXV^VC^XVV>NV>>XX>aXXX>XXV^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>>XXXXXXXXVVVXVC^^ KÖZLEMÉNY Wagner Gyula aranyokleveles mérnök, a7 E. M. Mélyépítési Tervező Vállalat alikalmazottja, 196a. január 8-án elhunyt. Temetése f. évi január hó 16-án lő órakor lesz a farkasréti temetőben. ■m A Szekszárdi Ruházati- ipari Váltadat Januári belépéssel, textíltechniku- si végzettséggel és több évi szakmai gyakorlattal rendelkező műszaki veze­tőt keres. Jelentkezés.: a Tolna megyei Tanács V. B. Ipari Műszaki Osz­tályán személyesen vagy Írásban._________________ Mezöcsáti Dózsa Mg. Termelőszövetkezet azon­nali belépésre keres leg­alább technikumi vég­zettséggel és háromévi nagyüzemi gyakorlattal rendelkező vezető állat­tenyésztőt. Fizetés meg­állapodás szerint. Lakást biztosítani nem tudunk. Jelentkezéseket személye­sen vagy önéletrajz csa­tolása mellett levélben kérjük. Útiköltséget csak felvétel esetén térítünk. Tíz holdig dtnnyekerté- szetet vállalnék felesbe vagy megegyezés szerint. Kovács Ferenc, Hort, Kossuth Lajos u. 156. Vezető mezőgazdászt ke­res a solti Egyetértés, Solt-Jár ás pusz:a. Nagy­üzemi gyakorlat és erköl­csé bteőnyitvámy szüksé­ges. Fizetésben megegye­zünk. Kétszobás lakást biztosítunk. Útiköltséget, költözködés! költséget próbaidő uitán térítjük. Részletes Írásbeli jelent­kezést kérünk igénymeg- jelöléssel. A Sárbogárdi Gépállo­más egyetemi vagy tech­nikumi végzettséggel ren­delkező munkagépmecha­nikust, valamint trak­tor ja vitásban jártas sze­relőt keres. Lakást biz­tosítani nem tudunk. Mélykúti Földmű vessző­vel kezet Fényes kis ven­dé g lője bo vezetőt keres azonnali felvételre. Er­kölcsi és szakmunkás bi­zonyítvány szükségéé. Fi­zetés a kisvend-ég lök bé­rezése szerint. Felvétel eret én útiköltséget téri­ünk. Élelmiszerszakos boltve­zető állást változtatna. Családtag alkalmazása esetén, vidéken is. Cím: 58 947 számra-, a kapos­vári hirdetőben. Tsz mérlegképes oklevél­lel rendelkező főkönyvelő : 7 éves gyakorlattal ál- ‘ i ~ t vá ltoztatna főkőny- 3i v. beosztott kőny- öl műnk-körbe, naigy melőszövetkezetbe, ha- fizetésre. ,,Tsz mér­v-képes 9915’' Jeligére rt1?'.szabadulás téri hiard. Idősebb, nyugdíjas, l«4n­formálható, otthon- . és gycirmrCcszarető nőit kere­sek kis háztartásom el­látására, 10 éves gyer­mek mellé. Előny, ha né­metül beszél. XIV. kér. Nagy Lajos kiír. 203. I. 6. De. 9—12-ig, du. 6—9-ig. Csöng rád megyei Gépja­vító Vállalat, Hódmező­vásárhely, azonnali belé­péssel felvesz esztergá­lyos, marós, gép- és ál­talános lakatos, valamint nagy gyakorlattal ren­delkező dieselszerelő szakmunkásokat. Jelent­kezni személyesen a vál­lalat személyzeti osztá­lyán. Útiköltséget nem térítünk. A Tolna megyei Tanács V. B. Ipari Osztálya al­kalmazna gépész- vagy elektromérnököt, vala­mint technikust azonnali belépéssel. Fizetési beso­rolás az 1. 222/b. illetve az 1. 224/b kulcsszám szerint. Jelentkezni írás­ban vagy személyesen, a fenti címen (Szeksaárd, Mártírok tere 11—13) lehet. Kaposvári Vas- és Fém­ipari V. gépészmérnökö­ket műszaki irányító mur.kaköxba felvesz. Je­lentkezés: Kaposvár, No­vember 4. 22. Igazgatónál A Győri Építőipari KTSZ kivitelezői mrurikaikör'be építészmérnököt keres, legalább 2 éves kivitele­zői gyakorlatiba*. Fizetés megegyezés szerint. Je­lentkezés: Győr, Gorkij u. 43. ez. alatti központi Irodában. Mélyépítésben . Jártas mérnököket FELVESZ aa Észákmagyarországi Vízügyi Igazgatóság, Miskolc, Vörösmarty u. 73/b. — Fizetés megegyezés szerirjt. Jelentkezés személye­sen vagy írásban az Igazgatóág főmér­nökénél. Egyetemi vagy főiskolád végzettségű agmnéimist felvesz azonnali belépéssel a Tolna megyei Növényvédő Állomás Fá cár. kert telephellyel. Jelentkezés szóban v. írásban az Állomás Igazgatójánál. Úti­költséget csak felvé­tel esetén térítünk. Ostffyasszonyfa Petőfi Mg. Tsz. szakképzett, gyakorlattal rendelkező mezőgazdász keres. 3500 kh. Lakás biztosítva. A Nagyatádi GépáTomis gumivulkanizáló szakem­bert, Hoffher és Diesel motorszerelőket felvesz, órabér me?egyezés sze­rint. Jelentkezés a gép­állomáson. Szerelői tanfolyammal rendelkező gépkocsivezető elhelyezkedne állami vál­lalat n-ál, TEFU-ré). — ..Sürgős 52 798” jeligére. Cím: Magyar Hirdető, Békéscsaba. Székes­fehérvári Könnyű­fémmű felvételre keres villany­szerelőket, elektri­kusokat, lakatosokat, eszter­gályosokat és férfi segéd­munkásokat. Jelentkezés: a Székesfehérvári Könnyűfémmű iaemélyzeti caatáiyáa* Székesfehérvár, Adonyi út 64. szám. Miankisscsá-ll-áis és papi egyszeri meleg Őieút biztosítucCt, té­rítés ellenében. Utl- költságet felvétett esetén térítünk. Magasépítésben jártas, több éves gyakorlattal! rendelkező mérnököt, technikusokat, művezető- kát azcchnall belépéssel felvesz a Báco-Kiskun megyei Építési éű Szere­lőipari Vállalat, Kecs­kemét, Tatársor 1/a. Je­lentkezés sae-méÍvesen v. írásban a válkJlat sze­mélyzeti osztályán. Sárkeresztes és Vidéke Körzeti Földmüvesszövet- kezet, csőri eszpresszójá­ba szakképzett cúkrász- davezetőt keres. — Havi forgalom 30 000—50 000 forint. Jelentkezés írás­ban vagy személyesen a szövetkezet központi iro­dájában, Sárkeresztesen. Útiköltséget csak felvétel esetén térítünk. APRÓHIRDETÉS Gépcsoportvezetőt kere­sünk felvételre. Jelentke­zést' írásban szakképzett­re?, előző munkakörök felsorolásávail kérjük. — Fizetés megegyezés sze­rint. Egy szoba, konyha, élés kamrás lakást a gaz­daságban biztosítunk. — Köztársaság Mg. Tsz. Hajdúszoboszló. revizori állásra pályázatot hirdet a Mezőgazdasági Akadémia, Debrecen, Böszörményi u. 104. Pályázhatnak mér­legképes könyvelői képesítéssel rendel­kezők. — Fizetés a 170/1960. (MK. 19) A/MM. utasítás 5121 kulcsszáma ,,revizor” szerint. Figyelem! Garnitúrák, rekamlék, fotelok, szé­kek gyönyörű kivitelben fizetési kedvezménnyel állandóan kaphatók ké­szítőnél. Kérésére fény­képes árajánlattal szol­gálok. Víg kárpitos, Bp. VII., Majakovszkij u. 93. Bejárat: Izabella utcá­ról. ______________ H áló, sötét dió, hármas­tükörrel, fizetési kedvez­ménnyel eladó. Újpest, Virág u. 74. Asztalosnál. Ilekaznié, íotelágy, sez- lon, ruganyos ágybetét, fizetési kedvezménnyel Is. Kérjen képes árjegyzéket. Váradd kárpitos, Bp. VI., Majakovszkij u. 32. Símavonalú gyönyörű In­tarziás tálaló, mű-bútor, olcsón eladó. — Bp. V., Kemény, Néphadsereg u. 0. Házfelügyelőnél. Szép virirines, zölddel bevont Júlia rekacnié fi­zetési könnyítéssel eladó, garanciával. Szép fotel- ágyak, k Árpi tóénál: Visegrádi utqp 4._______ E pciAs rekamlé, fotelek, székek kedvezménnyel készítőnél, VH.t Dob u. 93. Hálószoba, kombinált be­rendezés választékban raktárról, rendelésre, príma minőségiben, fize­tési kedvezménnyel eladó. Csordás kisiparos,, Bp. VI., Rudas László 9. — Nyugatinál. Nehéz sötét dió hálók asztalosnál tízezerötszá­zért eladók. Rákospalota, Klapka u. 45. Esküvőre menyasszonyi. vőlegényl ruhák kölcsön­zése, vidékre is. Újpest, Jókai u. 5. sasai Hoftssűkocsis és normái írógépek, számológépek készpénzért eladók. Tel.: 336—845. limai Amatőrfelvételek kidolgo­zása, másolása, nagyítá­sa, minőségi munka, vi­dékre pest ai-zolg'á Lat. — Hatschek Emié, Bp. VI., Bajcsy-Zsilinezky 15/D. masam Kifogást akin 1102 Skoda autómotort keresünk megvételre, seb.-váltó nélkül. — Cím: Haladás Tsz, Kenderes. ___ P. 70-es príma állapot­ban eladó. Várpalota, Dózsa György u. 7. Tel.: 165.__________________ 2 50-es piros Pannónia motorkerékpár eladó. Bé- ké-sszentandrás, II. k. 21.____________ __ ' P annónia motorkerékpár eladó. Bp. III., Tímár u. 28. Fái._________________ 1 db Rába tehergépkocsi eladó. Sándorral va, Ró­zsa Ferenc Tsz. CsongTád megye. Wartburg Chempáng ki­tűnő állapotban eladó. Szombat, vasárnap. Ki­rályi Pál 9, 10—13 óráig. Telefon: 385—093.______ T rabant combi eladó. — Szckszárd. Tel.: 23—28. Skoda llűl-es, négyajtós, kifogástalan állapotban eladó. Kis motorkerék­párt beveszek. Cím: Po- máz. Dolina pa. Vaszil­kónál.__________________ S koda Octávia Super el­adó. Bp. XIII., Wadlen- berg u. 4. 118—653. DKW lemezkarosszériás furgon P. 70-es motorral és 12-es akkumulátor el­adó. Pannóniát beszámí­tok. UJoes-t, Megyeri út 3. Tóvaj. Pótkocsi vontató után nagy rakfelülettel, oldallal, 6 tonnás Lajt (tartály)-kocsi eladók. Szilágyi. Bp., IX., Soroksári út 46. Telefon: 331—099. Oldaikocsit most rendel­jen, szélvédőt, lábvédőt Szentesitől, VI., Rlppl Rónai 40._______________ K itűnő állapotban levő 445-ös Skoda sürgősen eladó. Tompa, AU. Gaz­daság. Telefon: 33. Motorzomáiicozáfct és dukkózást I. o. kivi­telben, vidékre Is vállal Balogh zománcozó, Bp. VI., Vörösmarty u. 40. Telefon: 310—053. Motorkerékpár, 1000 kem-es Szc&ol, ol- dalkocslval eladó. Szeged. Móra u. 32. Motoros bet esi jármű egé­szen új állapotban eladó. Pesterzsébet, Rákóczi 117._____________________ Egy príma állapotban levő K—55-öo motorke­rékpár eladó. Várpalota. Kiváló fiatalok ú‘Ja 52/f ni. cm. 21. — Németh Géza. Keresünk megvételre v kön yvjóvá írással 2 tífo Marabu IX-es 40 m3 fű­tőiéi ültető kocsánt, me­legvíz fűtéshez, f írnom- szerelvényékikel, üzemké­pes állapotosa. Ajánlato­kat: Kutatói intézőt, Sotp- ron-horpáce címre kér­jük. Háztartási gépek (mosógép, partaett- keflélő, porszívó, hűtőszekrény stb.) villany- motorjaik tekercselését 14 napon belül vállalja a Dunaújvárosi Vegyesipari Vállalat. Postám feladott kül­deményeket utánvét­tel viss®3szá.llítja. Dunaújváros, Esze Tamás u. 13. 3000-es DEMÁG futó­macskánkat elcserélnénk 1000-esre, könyvjóváírás­sal. Paksi Konzervgyár, Paks Műszaki osztály. Tel.: Paks 71. Keresünk megvételre G—35-ös traktorokat ekével vagy eke nélkül, valamint kukorlcaszárté- pő gépet. Cím: Vörös Csilla? Mg. Tsz. Szabad- egyháza. Keresünk -átvételre 2 db 150 LE-s dles-elmotort. Uraiujfalui Állami Gaz­daság, Urahíjf&hi. Jó állapotban levő víz­hűtéses MIB motor el­adó. Kisújszállás, Sztá­lin ötvenegy, üzemképes 20—30 m- íülőíelüietű lököm obi 1 rendszerű vagy fél?tatoll gőzkazánt könyvjóváírás­sal a-zonnaira átvesz a Pécsi Patyolat Váltadat, Pécs, Szabadság u. 13. Vízszivattyú, kétlépcsős Sihi, 220-as világítási á ramra, vi lia n vmotor 220-as 0. Öttől 1,5 HP-lg, újszerű állapotban eladó. Műszaki BoVt, Majakov­szkij utca 24v Hidraulikus prés, munka­asztalok, rézüst, pult, eladók. Bp. VII., Gsen- gery u. 5. 427—552. A Gyöngyösi Vas- éts Fémipari Vállalat vállal 1962. évre M. V. E. 1.500- os esztergapadra eszter- gályosmur.Ciákat és füg­gőleges marógépmumká- kat. Figyelem! Vállalatok, mészégetők ÜGYELEM! Tüzelési célra savgyanta még rendelhető. — Szállítást vagontétel- /ben vállalunk. Kaló­riaértéke: 5000—5500 kg/cal. között. Ha­mutartalma 1—3%. Egységár: 90 Ft/t. ab. gyártelep. Szál­lítást csak télen vál­lalunk. Megrendelést a Jelentkezés sor­rendjében fogadjuk el. Ne késlekedjenek! A savgyanta olcsó tüzelőanyag! Önköltségcsökkentés! Kérjen tájékoztatót az Almásfüzitői Kőolajipari Vállalattól! Naposcsibék előjegyez­hetek. Fehér Lejhorn, New-Hacnprhier, Rhode- Islaind. Dr. Virág burcm- fi'tenyészet, Dunakeszi, Kisfaludy 50. Szőrszálakat véglegesen (rövidhullámmal), arc­tisz: ét lanságokat f-lelős- ségge! eltávolít: Kovács kozmetika, Lenin körút ötvenkilenc. APRÓHIRDETÉSEK DÍJSZABÁSA hétköznap 2,— Ft szavanként vasárnap 3,— Ft szavanként Az első szó két szónak számít, Pesti-vidéki apróhirdetés: hétköznap 3,— Ft szavanként vasárnap 4,50 Ft szavanként Mozaiklapok szép min­tákban kaphatók. Janu- sek Béla, XIV., Egressy Út 102. Tel.: 206—354. _ Szépségápolás, szőrszálak, végleges eltávolítása vil­lannyal, zsíros, pattaná­sos arc kezelése. Gáog kozmetika, Bp. Népköz­társaság 53. ____________ K eresünk megvételre na­gyobb mennyiségiben pu- hafarör.köket 25 cm át­mérőtől felfelé, valamint deszkát kettőtől négy centiméterig vastagság­ban, húsától, harmincig szélességben. — Mielőbbi ajánlatokat: Tisza püspö­ki Haladul 3Z Tsz címre. Száztojásos keltetőgép el­adó. Érdpairkváros, Vin­cellér ház, Kálmán Fe­renc.____________________ Hajópadló, parketta, re­dőnyléc készítését., min­dennemű fafeldolgozást vállalok. Bp. XIII.. He­gedűs Gyufa, u. 11. (Nyu­gatlnál.) Böröczky. ___ N agy virágú Gladiolus- bagyma (kardvirág) fel­áron kapható. Mothácfi- né, Bp, XI.. Bocstay 14. Zsuzsi kéztkö.őgéppe' bármilyen fonalból, házi birkagyapjúból, mindent köthet. Ara nyolcszáz- nyolcvan forint. Kérjen ingyenes tájékoztatót. — Jeney, Bp. Mester u. 12. Patkányirtást radászgőrényekkel, vegyszerekkel, Jótállással vállal. Körtvélyessy, Bp. I., Márvány utca 12. Telefon: 157—632. Naposcsibe: New-HampahúTe, vérvizs­gált. februárra rendel­hető: Bogár lühályné, Pilisszántó. Mozaik lapok, gyönyörű mintásak, készen kapha­tók. Bp. XI., Ábel Jenő 17/b. Tarlósy, 61-es vil­1,rumossal. Patkányirtásra, vadá­szatra, törzskönyvezett drótszőrű fexterrier ku­tyák megrendelhetők, Picén,ty. Csurgó. ___^ F apálcikás rolettát ké­szítek. Baranyai. Bpest VIII., Va*Jdahunyed u 16. HMÖ29* Elcserélném siófoki, köz­ponti fekvésű 2 szvba b~r.ios, összkomfortos la­kásomat hasonló buda­pestiért. —■ Érdeklődni: Tötvázeony, Tsz. Agárdon ki« telket ven­nék, tízezerig. Aradi, Bp. XIV.. Csömöri út 14.___ E lsőrendű helyen, Pest­lőrinc k ertv á r Óiban 1 a k - ható melléképülettel fél­bemaradt 2 szoba kom­fortos ház sürgősen el­adó. Pestlőrinc, Nagysze­ben u. 15. de. 10—2-ig. Miskolc -Görömíiöíy, IV. kér. Madár u. 8. sz. alatt levő 470 négyszögöl telken családi ház be­költözéssel eladén _______ P estlöríncen, villamoshoz közel, szép saroktelek el­adó. 300 n.-őles. Bpost VIII., Futó u. 43, laka­tos._____________________ M átrafüredhez két kilo­méterre, F első-Abas áron, 2 szobás, verandás, konyha, éléskamra, pim- cés villa, sók mellékhe­lyiséggel, vízvezetékkel, 300 négyszögöl termő gyümölcsösben eladó. — Azonnal beköltözhető. — Felső-Abaeár, Rákóczi u. 48. ____________________ C sávolyi 3 szoba, 2 kony­ha s családi ház beköl­tözhetően 1200 négyszögöl telekkel eladó vagy peeti lakásért elcserélhető. — Cím: Csávőly, Petőfi Sándor u. 77. Azonnal beköltözhető ház eladó. 35 000-ért. Eszter­gomban. — Érdeklődni: Msittyasovszky u. 6. Vanyarcvashegyen 500 n.-ői fiatal termő szőlő nyaralásra alkalmas épü­lettel, fenyveserdő mel­lett eladó. Szemben a Szentmihály kápolnával, szép kilátás a Balatonra. Érdeklődni: PáJfi, Bala- tcngyöröCt, Széchenyi u. 27. Egyedülálló, állással, la­kácsai rendelkező özvegy- acszemy, 50—GO év körüli, komoly, intelligens férfi isemsreiségét keresi há- zsas ág céljából. ,,Hol- r.rtjp” jeligéié a szekszár­di kla dóihl vata'l'ba. ______ T ársaság hiánya mla-tt kereri 49-es műszaki Öz­vegye 45—50-es korrekt férfi ismeretségét, házas­ság céljából. — ..Tátra 52 795” Jeligére békés­cc-abji hirdetőbe.________ C sinos, házias tisztviselő- lány msz' msirkedne liá- ziisság céljából csinos, nőtlen, szellemi dolgozó­val 32—37-ig. „Csinos” jeligére szekszárdi hird. Rajiam kívülálló okok miatt elváltam. Keresem 32 évig olyan nő isme­retségé. házasság céljá­ból, aki kislányomnak taynücája. nekem hű fe­lesnem lenne. Csak le- 1 ^f o: ír álh at ó írjon. — ..Rendezett körülmények.” jeligére gyöngyösi l&rd.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék