Népszabadság, 1973. december (31. évfolyam, 281-304. szám)

1973-12-04 / 283. szám

1973. december 4., kedd NÉPSZABADSÁG 9 A terhességmegszakítás elbírálásának új rendje Megjelent az egészségügyi mi­niszter rendelete, amely január 1-i hatállyal az eddigiektől eltérő módon szabályozza a terhesség művi megszakításának engedé­lyezését és a kérelem elbírálásá­nak módját. A rendelet értelmében aki ter­hessége megszakítását kéri, an­nak részletes tájékoztatást kell adnia egészségi állapotáról, ko­rábbi szülészeti-nőgyógyászati eseményeiről, családi, szociális helyzetéről és lakáskörülményei­ről. Ezeket — szükség esetén — hivatalos dokumentumokkal kell igazolnia. A jelentkezők kérelmét először (a járásokban, a városok­ban, illetve a fővárosban és a me­gyei városokban kerületenként) háromtagú bizottságok bírálják el. Az, akinek kérelmét a bizottság elutasítja, a fővárosban és a me­gyeszékhelyeken működő öttagú fellebbviteli bizottságnál felleb­bezhet. A bizottságok, amelyek élére a tanácsok orvos vezetőket neveztek ki, egészségügyi és szo­ciális szempontok alapján végzik munkájukat. Ezért a bizottságok — az orvos vezetőkön kívül — olyan tagokból állnak, akiknek' kellő érzékük és tapasztalatuk van a jelentkezők szociális hely­zetének megítélésében, s egész­ségügyi és jogi tájékozottságuk is megfelelő. A rendelet részletesen felsorol­ja azokat az eseteket, amelyek­ben az illetékes bizottságok a ter­hesség megszakítását engedélye­zik. Ilyen, ha a megszakítást a szülők vagy a születendő gyer­mek egészségi állapota orvosilag indokolja; ha a terhes nő nem él házasságban vagy legalább fél éve külön él; ha a terhesség bűncse­lekmény következménye; ha a terhes nőnek, illetve házastársá­nak nincs saját tulajdonú beköl­tözhető vagy önálló bérlakása; ha a terhesnek három vagy több gyermeke van (illetve szülése volt) vagy két élő gyermeke van és legalább egy további szülészeti esemény (spontán vetélés, halva születés, méhen kívüli terhesség) történt. Engedélyezik a terhesség megszakítását, ha a terhes 40 éves vagy annál idősebb. 1978 végéig azonban ez a 35 éves vagy annál idősebb nőkre is vonatkozik. Az említetteken kívül a jogsza­bály — egyéni mérlegelés alapján — lehetővé teszi az engedély megadását akkor is, ha a terhes nőnek két élő gyermeke van, és harmadik terhessége a születendő magzat életképessége, fejlődése szempontjából veszélyeztetett; ha a férj tartós sorkatonai, vagy kü­lönleges szolgálatot teljesít a fegyveres erőknél és szolgálatából a kérelem benyújtásakor leg­alább hat hónap még hátravan; ha a terhes nő vagy férje legalább fél évig terjedő szabadságveszté­sei büntetését tölti, vagy a ter­hesség megszakítását további szociális okok nyomatékosan alá­támasztják. Ha a jelentkezőnek nincs olyan oka a terhesség megszakítására, amely a rendeletben szerepel, a bizottság általában elutasítja a kérelmet. A rendelet egyebek között meg­határozza azt is, hogy a bizottság a terhesség megszakítását csak akkor engedélyezheti, ha a ter­hesség nem haladta meg a 12. he­tet. Kiskorú kérelmezők terhessé­gének megszakítására a terhesség 18. hetéig adható engedély. A kor­látozás azonban nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor a ter­hesség megszakílását egészségügyi okok teszik szükségessé. A terhességmegszakítást elbí­ráló első- és másodfokú bizottsá­gok egészségügyi intézményekben — a helyi körülményektől füg­gően —, a család- és nővédelmi tanácsadókban, a rendelőintéze­tekben, kórházakban végzik mun­kájukat, s üléseiket szükség sze­rint, de hetenként legalább két al­kalommal tartják. A terhesség megszakítósa iránti kérelmet a terhes nők állandó vagy ideiglenes lakhelye szerint illetékes első fokú bizottsághoz, külön erre a célra rendszeresített nyomtatványon, két példányban kell benyújtani. (A nyomtatvány a terhességet megállapító egész­ségügyi intézményekben szerez­hető be.) A terhes nő a lakóhelye szerint illetékes bizottságtól eltérő más bizottsághoz csak akkor nyújthatja be kérelmét, ha ugyan­annak a terhességének a megsza­kítását az állandó lakóhelye sze­rint illetékes bizottságtól még nem kérte. A terhes nő tartós különélését, illetőleg a lakás hiányát személyi igazolvánnyal, vagy büntetőjogi ■ KOSSUTH ItADIÖ 8.20: Harsan a kürtszó! 8.54: Giordano; Andre Chénier. Négy­íelvonásos opera. Iskolarádió: 10.05: Énekóra 1. o. 10.15: Orosz társalgás 5. o. 11.29: irodalmi évfordulónaptár. 12.20: Ki nyer ma? 12.35: Melódiákoktól. 13.18: Törvénykönyv. 14.03: Kenessey: Hárfástrió. 14.16: Vivaldi-művek. 14.49: Éneklő Ifjúság. 15.10: Fúvósátiratok. 15.24: Rádióiskola: A biológia nagy pillanatai; Művészeti Kislexikon. 16.05: Népi zene. 16.29: Írók és könyvek társaságában. 17.05: Mozart: Esz-dúr, zongoraver­seny. 17.40: Útközben. A jövő évi gazdál­kodás irányelveiről. 18.10: Új népzenei felvételeinkből. 18.30: A Szabó család. 19.25: A zene nem ismer határokat. 20.10: Bach: 56. kantáta. 20.33: Esti beszélgetés^ 21.00: Dupla vagy semmi. 22.30: Mi újság az Operában? 23.30—0.10: Nóták. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Verbunkosok, népdalok. 9.03: Könyvek, tájak, emberek.,; 9.10: Esztrádzene. 9.35: Megmérettünk ... V. 10.00—12.00: A zene hullámhosszán. 12.00: Zenekari muzsika. Közben: 12.45: Szemtől szembe anya­nyelvűnkkel. Kettőtől hatig . . . Zenés délután. 14.00: Tánczenei koktél. 14.50: Találkozás a stúdióban. 16.00: Könnyűzenei Híradó. 16.36: Csúcsforgalom. 18.10: A színháztörténész mondja. 18.24: Zene és interpretáció. ^ 19.04: Népi zene. 19.24: Nőkről — nőknek. 20.28: Könnyűzene. felelőssége tudatában tett nyilat­kozatával igazolhatja. Ha a ter­hesség bűncselekmény következ­ménye, a bűncselekmény elköve­tését, illetve annak alapos gyanú­ját a bűnüldöző szervek igazolják. Ha a terhes nő azért kéri ter­hessége megszakítását, mert két élő gyermeke van, s ezenkívül leg­alább egy szülészeti eseménye volt, a kérelmezőnek — személyi iga­zolványával együtt — a szülészeti eseményt igazoló orvosi okiratot is be kell mutatnia; a személyi iga­zolvánnyal is bizonyítható adatok igazolására más okirat nem szük­séges. A bizottságok a kérelem elbírá­lásakor — szükség esetén — a bi­zonyítási eljárást is elrendelhetik. A kérelem elutasítása esetén a bi­zottság a kérelmezőt a fellebbezés lehetőségéről tájékoztatja. A fel­lebbezés szándékát azonban a bi­zottság előtt a döntést követően azonnal be kell jelenteni. Ha az eljárás — a terhes nő hibáján kí­vüli okokból — elhúzódik, és a terhesség ideje a 12. hetet meg­haladja, de a terhesség ideje a 16. hetet nem éri el, a másodfo­kú bizottság engedélyt adhat a ter­hesség művi megszakítására. Ez a rendelkezés azonban kiskorú ter­hesekre nem vonatkozik. A má­sodfokú bizottság döntése végle­ges. A terhesség megszakításáért 600 forint térítési díjat kell fizetni, ha a terhesnek nincs önálló keresete és kiskorú; ha 40. évét betöltötte, vagy ha a terhes nőnek legalább három gyermeke van (illetve szü­lése volt), vagy két élő gyermeke van, és ezenkívül legalább egy szülészeti eseménye volt. Egyéb esetekben a kérelmezők 1000 fo­rint térítési díjat fizetnek. A bi­zottság a terhes nő indokolt kéré­sére a térítési díjat — szociális okok alapján — mérsékelheti vagy elengedheti. A rendelet értelmében a terhes­ség megszakításáért nem kell térí­tési díjat fizetni, ha a műtét egész­ségi okokból válik szükséges­sé; ha a terhesség bűncselekmény következménye, vagy ha a terhes nő házastársa a fegyveres erőknél sorállományú vagy különleges szolgálatot teljesít, és a terhes nő katonai családi segélyből él. A terhességmegszakítást elbírá­ló bizottságok elnökei és tagjai or­vosi titoktartásra kötelezettek. A terhességmegszakítással kapcsola­tos orvosi, egészségügyi tevékeny­ségért az önként felajánlott jutta­tást is tilos elfogadni. Azt az időt, amelyet a terhes nő terhessége megszakítása érdekében orvosi vizsgálaton vagy a bizottság ülé­sén tölt el, munkahelyéről való igazolt távolmaradásnak kell te­kinteni. (MTI) Új személyautó-átadó telep Csepelen 20.48: Zsebrádiószínház. 21.03: Kézműves nagyipar. Riport. 21.18: Lecocq: Angot asszony lánya. Operett. 23.15: Hawaii melódiák. 23.30: Sándor Judit énekel. S. MŰSOR 18.10: Iskolarádió. 18.25: A montreux-i dzsesszfesztivál felv. (szt.). 18.55: Verdi-áriák (szt.). 19.35: A Fires of London Kamara- együttes hangversenyének közv. a Zeneakadémiáról (szt.). Közben: kb. 20.20: Babits-versek. Kb. 21.10: Az Illés-együttes és Koncz Zsuzsa felv. (szt.). 21.39: Zenekari muzsika. TELEVÍZIÓ 9.00: Énekeljünk együtt! (ism. 14.30). 9.05: Környezetismeret (ált. isk. 3. o.). Nagyüzemi baromíitartás (ism. 14.35). 9.25: Politikai tanf. a honvédségnek. 9.55: Fizika (ált. isk. 6. o.). Hő okozta térfogatváltozások a gyakorlat­ban, II. (ism. 15.25). 11.05: Földrajz (ált. isk. 5. o.). A du­nántúli dombság (ism. 16.25). 12.10: Filmesztétika (k.-isk. I. o.). 17.33: Hírek. 17.40: Melyiket az ötezerből? A mű­sor az általános iskola utolsó osztályába Járó lányok számá­ra igyekszik hasznos tanácsok­kal szolgálni. Elkísérhetünk egy osztályt gyárlátogatásra, s meg­tudhatjuk, mit tapasztaltak ott a gyerekek. 18.05: Ki minek mestere? 19.15: Esti mese. 19.30: TV Híradó. 20.00: Monológ az ism éretlennel. Bol­gár tájfilm (színes). 20.50: A burok. Tv-film (14 éven fe­lülieknek !). 22.15: TV Híradó 2. kiadás. 2. MŰSOR 20.00: Ütirajzfilm Japánról. Csehszlo­vák rövid film sorozat, I. rész. 20.25: TV Híradó 1. kiadás. 20.55: Slágerparádé. Intervízió-átvétel a szlovák tv-műsorából. 2L30: A szatíra műhelyében... A KrokogyiL Az új telepen 760 négyzetméter alapterületű raktár szolgáltatja a pótlásra szoruló alkatrészeket, a kulturált várócsarnokban pedig autószaküzlet nyílt. A Merkúr csepeli telepén évenként 40 000 autót adnak át. A számítógép megmondja: Mikor várható több baleset? Megnyíll a negyedik szegedi orvos-niaiematikus kollokvium (Tudósítónktól.) Röviden csak szegedi kollok­viumként emlegetik immár 1970 óta azt a tudományos tanácsko­zást, amelyet most negyedik al­kalommal rendeznek meg Szege­den Számítástechnikai és kiber­netikai módszerek alkalmazása az orvostudományban és a bioló­giában címmel. A témához híven néhány adat: nyitás tegnap 10 óra 30 perckor, a részvevők szá­ma 150. Három nap alatt mint­egy 50 előadást tartanak 25 egye­tem, kutatóintézet és gyár szak­emberei. Az egyetlen ilyen jelle­gű hazai tanácskozás megnyitó­jában Kalmár László akadémikus megállapította; bár a számítás- technika orvos-biológiai alkalma­zására nagy az igény, a fejlő­dés mégis lassú, a beszámolók gyarapodtak ugyan, de többnyire csak a régebbi eredményeket is­métlik, mivel jóformán nincs még számítógép, és kevés a megfelelő szakember. Az egészségügy első és eddig egyetlen szegedi számító­gépe, illetve a SZOTE számítás- technikai csoportja a hétfőn el­Nyugat felől újabb havazás Az óceán felől a Brit­szigeteken keresztül szá­razföldünk középső te­rületei fölé enyhe, ned­ves légtömegek áram­lanak. Hatásukra nap­közben Franciaország északi részén, a Bene­lux államokban, a né­met—lengyel síkságon és a Balti-tenger vidé­kén sokfelé kezdetben havazott, később havas eső, eső hullott, azon­kívül vonulásukat jelen­tős hőmérséklet-emelke­dés kísérte. Ugyancsak mozgalmas az időjárás a Földközi-tenger és a Balkán félsziget vidé­kén, ahol az évszakhoz képest nagyon hideg az idő; ezekről a vidékek­ről is jelentenek hava­zást is. Hazánkban hétfőn napközben folytatódott az évszakhoz képest igen hideg időjárás. A kora délutáni órákra a Dunántúl nyugati részén változóan felhős, máshol derült idő volt. A hőmérséklet csúcsértéke álta­lában mínusz 4 és mínusz 8 fok kö­zött alakult, de északkeleten mínusz 10—mínusz 12 fokot is mértek. A következő 24 órában a Kárpát­medence időjárását a nyugat felől, fő­ként a magasabb szintben áramló enyhe légtömegek már fokozatosan befolyásolni kezdik. Távolabbi kilátások péntek reggelig: Felhős, párás, többfelé ködös idő. Kisebb havazás, később havas eső. A hőmérséklet emelkedik. A legalacso­nyabb hajnali hőmérséklet eleinte mínusz 9—mínusz 14, később mínusz 3—mínusz 8, a legmagasabb nappali hőmérséklet eleinte mínusz 4—mínusz 9, később mínusz 3—plusz 2 fok kö­zött. Jelentős mennyiségű csapadék (legalább^ 5 milliméter) az ország te­rületének 10 százalékán várható. Várható időjárás ma estig: Nyugat felől fokozatosan megnövek­vő felhőzet, először a Dunántúlon, majd az ország töhbi részén is ha­vazásokkal. Fokozatosan megélénkülő déli, délnyugati szél. A Dunántúlon néhány helyen hófúvás. Legmagasabb hőmérséklet mínusz 2—mínusz 7 fok között. A Duna vízállása hétfőn Budapest­nél 203 centiméter volt; mára 190 cen­timéter várható. hangzott előadás szerint már több értékes eredményt ért el, ez azon­ban csak töredéke a lehetséges­nek, mert kevés támogatást kap a szegedi egyetem. Az OMFB se­gítségével 5,5 millió forintért vett gépet csak 33 százalékosan, egy műszakban használják, és ez va­lóban sokba kerül. Pedig több tény is bizonyítja, hogy a beteg- ellátásban, az egészségügyi szer­vezésben a számítógép alkalma­zásától jelentős javulás várható. A klinikákon, a kórházakban évtizedek alatt mázsaszámra gyűltek össze az eddig haszonta­lan. csupán számítógéppel feldol­gozható leletek, adatok. A bal­eseti sebészet tízéves beteganva- gának feldolgozása után például a számítógép megmondta, mikor várható több baleset, vagyis mi­kor kell éjszakai ügyeletet tarta­ni és hány orvosnak, asszisztens­nek; vagy azt, hogy mikor és há­nyán mehetnek szabadságra, és milyen gyógyszereket és eszkö­zöket kell rendelni a zavartalan betegellátóhoz. A gyógyítás elvi és gyakorlati kérdéseit új oldalról megvilágító országos kollokvium ma folyta­tódik és szerdán fejezi be mun­káját. Magyar «’•!«■!miszerigsari hetek a/ Három külkereskedelmi vállalat — a Terimpex, a Monimpex és a Hunga- rofruct — februárban ismét megrende­zi a népszerű áruházi hetet a magyar mezőgazdasági és élelmiszeripari ter­mékekből a Német Szövetségi Köztár­saságban. E külkereskedelmi vállala­tok egyébként az idén összesen több mint kétmillió márka értékben expor­táltak az NSZK-ba; a legtöbbet hús­ipari készítményekből és vágott ba­romfiból adtak el. Az eladással egybekötött bemutató­kat több mint száz áruházban szerve­zik meg. Az étel- és italbemutatók, kóstolók alkalmával a nyugatnémet vá­sárlók megismerkedhetnek sok új ex­porttermékkel is, köztük az ízletes, csí­pős, magyaros készéteikonzervekkel. KÖZLEMÉNYÉÉ A MADACH SZÍNHÁZ igazgatósága közli, hogy ma este a Kurázsi mama helyett, betegség miatt, az Énekes madár kerül színre; a megváltott je­gyek és a bérlet érvényes. ELMARAD A SZOCIOGRÁFIÁI KONFERENCIA. Darvas József halnia miatt elmarad az írószövetség és a Duna—Tisza közi írócsoport által de­cember 5-re Kecskemétre összehívott országos szociográfiai konferencia; a tanácskozást később rendezik 'fnaid meg. A PEST MEGYEI KISHAJÓZÁSI VALLALAT közli, hogy Vác révállo­máson a teherforgalom december 4- töl szünetel. Az ország legkorszerűbb sze- mélygépkocsi-átadó telepe hétfőn nyílt meg Csepelen, a Zápor ut­cában. Ebből az alkalomból Szur- di István belkereskedelmi minisz­ter kitüntetéseket adott át a telep építésében különösen kitűnt szak­embereknek.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék