Népszabadság, 1974. szeptember (32. évfolyam, 204-228. szám)

1974-09-10 / 211. szám

■> NEPSZABADSAG 1971. szeptember 10.. Kedd Makariosz és Mavrosz megegyezett az ENSZ közgyűlésén követendő közös politikában Cipruson a jobboldal újabb terrorakciót követett el Makariosz ciprusi elnök szombaton és vasárnap hosz- szasan tár­gyalt Genfben Mavrosz görög külügyminisz­terrel Ciprus jövőjéről és a két felet érintő más kérdések­ről. A tanácsko­zás során meg­állapodásra ju­tottak abban, hogy a két or­szág az ENSZ- közgyűlés kö­vetkező ülés­szakán azonos álláspontot fog képviselni. Ma­kariosz a tanácskozások után azt is bejelentette, hogy akkor uta­zik vissza a szigetországra, ha véget ért a ciprusi államcsínyért felelős görög katonatisztek visz- szatelepítése Görögországba. Hoz­záfűzte, hogy továbbra is Ciprus törvényes elnökének tekinti ma­gát és Glafkosz Kleridesz, az al­kotmány értelmében Ciprus ügy­vezető elnöke, aki teljes támoga­tását élvezi. A ciprusi kérdéssel foglalkozott egy hétfői beszédében Bülent Ecevit török miniszterelnök. Ki­jelentette: minden ciprusi török­nek — aki ezt kívánja — lehető­vé kell tenni, hogy a törökök ál­tal ellenőrzött észak-ciprusi terü­letekre költözzék. Ecevit felszólí­totta a Cipruson állomásozó ENSZ békefenntartó erőket, hogy tegyék lehetővé a délen lakó tö­rökök biztonságos elköltözését. Az elnök azzal fenyegetőzött, hogy ha „szükségessé válik”, a szigeten állomásozó török csapatok fegy­verrel teszik szabaddá az utat az északra költözők előtt. Ugyancsak hétfőn Mersin török kikötőváros — ez a helység volt a Ciprus elleni invázió kiinduló­pontja — polgármestere bejelen­tette, hogy a jövő héten ötezer török munkást küldenek Ciprus­ra, hogy betakarítsák a török el­lenőrzés alatt álló zóna citrusül- tetvényeinek termését. A sziget északi részén levő ültetvények nagy részének görögök a tulajdo­nosai, akik a török invázió elől Ciprus déli részére menekültek. Miközben a ciprusi politikai megoldásnak még csak a körvo nalai sem bontakoznak ki, a gö­rög jobboldal újabb véres terror- cselekményt hajtott végre a szi­geten. Vasárnap az EOKA—2 terrórszervezet fegyveres bandi­tái hatoltak a Mesa Chorio nevű faluba, Makariosz érsek szülőhe­lyére, s ott a lakosokat arra akar­ták kényszeríteni, hogy távolítsák el az elnököt támogató jelmonda­tokat. Amikor a lakosok ezt meg­tagadták, a fegyveresek tüzet nyi­tottak. Egy ember meghalt, kettő megsebesült. Vasárnap és hétfőn a faluhoz legközelebb eső nagy városban — Paphoszban — több ezer ember vonult fel és követel­te, hogy a kormány tegyen eré­lyes intézkedéseket az EOKA—2 illegális szervezet garázdálkodá­sainak megfékezésére. Nikosz Ko- sisz ciprusi belügyminiszter és Szavasz Antoniu, a rendőrség pa­rancsnoka vasárnap Paphoszba utazott. (MTI) I i Nagy sikerű Volksstimme-ünnepség Bécsben (Kiküldött munkatársunktól.) Osztrák testvérlapunk, a Volks- stimme szombaton és vasárnap tartotta meg Bécsben hagyomá­nyos sajtófesztiválját. Az ünnep­ségre a reméltnél is többen jöttek el, szombaton mintegy harminc­ezren, vasárnap pedig százezer­nél többen nézték végig a kü­lönböző kulturális és sportrendez­vényeket, s kapcsolódtak be a színvonalas fesztivál ünnepségei­be. Az ünnepségen részt vett az Osztrák Kommunista Párt Politi­kai Bizottságának több tagja, élén Franz Muhrival, az osztrák testvérpárt elnökével. Több test­vérlap és kommunista párt kép­viseltette magát az ünnepségen. A fesztivál egyúttal demonst- | ráció volt a béke, a haladás és a nemzetközi szolidaritás mellett, j Sokan keresték fel a chileiek sát- j rát, ahol különböző képes ékírá­sos anyag mulatta meg a chilei hazafiak üldözését és a fasizmus tombolását Chilében. Sok látogató fordult meg a Népszabadság pavilonjának in­formációsirodájában, s érdeklőd­tek a magyarországi gazdasági és társadalmi eredmények iránt. Nagy sikere volt a magyar pavi­lonnak is, ahol népi zene mellett szórakoztak a vendégek. A Neues Deutschland cikke Kína nem ismeri el a két német állam létét „Peking támadása az enyhülés ellen” címmel a Neues Deutsch­land azokkal a kijelentésekkel foglalkozik, amelyeket Kohlnak. a bajor CDU elnökének kínai lá­togatása során felelős pekingi ve­zetők tettek. Teng Hsziao-ping, az államtanács elnökhelyettese és Csiao Khuan-hua külügyminisz­ter-helyettes Kohllal egyetértés­iben úgy nyilatkoztak, hogy „két íiémet állam és nemzet nem léte­zik”. Hasonlóképpen a kínai ve­zetés támogatja az NSZK-nak Nyugat-Berlinre támasztott igé­nyét is, és sürgősen szükségesnek nyilvánította a NATO további erősítését, megismételve azt a rá­galmat, hogy a Szovjetunió Nyu- gat-Európát fenyegeti. Kohl örvendezve jelentette ki, hogy „mély benyomást gyakorolt rá az NDK elleni kijelentések élessége”. Az NDK vezető lapja a pekingi megnyilatkozásokkal kapcsolat­ban azt írja, hogy a kínai veze­tők útját akarják állni a nemzet­közi enyhülésnek és a világot vissza kívánják térítem a hideg­háború időszakához, hogy ezzel elősegítsék saját őrült, soviniszta céljaikat. Ezért szövetkeznek a kapitalista országok szélsőségesen jobboldali köreivel is. A pekingi vezetők provokatív kijelentései természetesen nem tudják meg­változtatni a realitásokat. Mégis megkísérlik, hogy a nemzetközi légkört mérgezzék, más szuverén államok belügyeibe avatkozzanak és szembeszegüljenek a népek és a béke érdekeivel. Az, hogy a CDU—CSU politikájával Peking- ben „egyetértenek és azt becsü­lik”, amint ezt Kohl különös elég­tétellel megállapította, azt jelen­ti, hogy a pekingi vezetők a CDU—CSU politikusaival egy csónakban ülnek és azt ugyanab­ba az irányba kormányozzák. A recept: kommunistaellenesség Súlyos összecsapások Rómában Halálos áldozatot követelt a tüntetők és a rendőrök fegyveres összecsapása vasárnap San Basi- lióban, Róma egyik külvárosában, ahol egy újonnan épített lakó­tömb 146 lakásába tíz hónappal ez- ezelőtt önkényesen beköltöztek az évek óta állami lakásra váró ba­rakklakók. A kilakoltatásukra ki­vezényelt karhatalmi erőket a tüntetők kövekkel dobálták meg, benzinespalackokkal felgyújtot­tak két rendőrautót és egyikük vadászfegyverrel lőtt a rendőrök­re, akik könnyfakasztó gázzal és riasztó lövésekkel igyekeztek helyreállítani a rendet. Az össze­tűzések során egy 19 éves fiatalt halálos lövés ért. A rendőrség ta­gadja, hogy fegyvert használt volna a kilakoltatottak ellen. Két rendőr súlyosan megsebesült és sok tüntető is megsérült. Az olasz fővárosban évek óta nem voltak ilyen súlyos zavargá­sok. A helyzet elmérgesedéséhez nagymértékben hozzájárult a la­káskiutalásokat végző szervek korrupciója, valamint az, hogy az önkényesen beköltözöttek — mivel hónapok óta a lakásokban éltek — azt hitték, hogy helyze­tük törvényes. (MTI) Kűi.röi.Di ESEMÉNYEK — néíuintf torban Hétfőn megkezdődtek a tárgya­lások Andrej Gromiko szovjet és Szvaran Szingh indiai külügymi­niszter között. Az indiai diplomá­cia vezetője a szovjet kormány hivatalos vendégeként tartózko­dik Moszkvában. (TASZSZ) A hivatalos Bonn minden le­hető alkalommal hangsú­lyozza a Német Szövetségi Köz­társaság államrendjének alkot­mányos jellegét, az állampolgárok egyenlőségét az emberi, lelkiis­mereti, politikai szabadságjogok tekintetében. Az utóbbi időkben mégis egyre több riasztó jele van annak, hogy a polgári szabadság- jogok közül a legfontosabbak a kielégíthetetlen étvágyú, agresz- szív jobboldal áldozatául esnek. Bár az NSZK-ban a kormány- hatalom a szociáldemokrata—li­berális (SPD—FDP) koalíció ke­zében van, a jobboldali CDU és a tőle még jobbra álló CSU a maga által kiválasztott támadási irányokban szinte akadálytalanul hatol át az alkotmány falain. A CDU mostani offenzívájának célja a Német Kommunista Párt betiltatása a párttagság megfé­lemlítése, az egyes párttagok po.- litikai & gazdasági karanténba kényszerítése. A polgári Stern című folyóirat legutóbbi száma rövid összegezést ad arról a boszorkányüldözésről, amelyet a CDU a közszolgálatra pályázó kommunista párttagok el­len folytat. A folyóirat adatai és más tények világossá teszik, hogy különösen a CDU és a CSU által kormányzott tartományokban a törvények önkényes alkalmazása folytán rendszeresen visszaélnek a hatalommal, állandósult a jog­ellenes megkülönböztetés a hala­dó szervezetek és személyiségek rovására. De mind erősebb a CDU-kampány hatása azokban a tartományokban is, ahol SPD— FDP-kormányzat van. Egy példa: a Hamburg környé­ki Segeberg járásban dr. Fabig kommunista orvos kiváló szakmai működési igazolással pályázatot nyújtott be egy régóta betöltet­len, hatósági orvosi állásra. A pá­lyázatot az a CDU-párti tartomá­nyi tanácsos bírálta el, akinek apja gróf Schwerin von Krosigk, Hitler bennfentese, egyidőben minisztere volt. „Az orvos bizo­nyítványai nem érdekelnek — hangzik a szakvélemény. — Egy alkotmányellenes szervezethez való tartozása számomra elegen­dő alap az elutasításához.” A CDU hadjáratában visszaté­rő motívum az az érv, hogy a Német Kommunista Párt (DKP) tagjai alkotmányellenes elemek. Köztudott, hogy a DKP működé­sét a karlsruhei alkotmányjogi bíróság engedélyezte: a CDU- nak tehát semmi jogi alapja sincs az alkotmányellenesség megálla­pítására, ámbár teljesen egyértel­mű, hogy a jobboldal nem is jo­gi, hanem politikai indítékkal ül­dözi a haladó személyiségeket. A CDU másik állandó motívu­ma a szélsőségesség vádja. Ám miközben az alkotmányt gondo­san megtartó DKP-t szélsőséges­nek minősítik, a CDU és CSU ol­talmazza, sőt saját soraiban funk­cióhoz juttatja az újfasiszta ele­meket, és mint például Bajoror­szágban, elárasztja velük az ál­lamigazgatást. Az NSZK két tartományában, Hessenben és Bajorországban az október 27-i választásokra ké­szülnek. A kommunistaellenesség alapvető vonása a jobboldal vá­lasztási programjának. Az emberi és állampolgári jogok elleni tá­madás azonban nem egyszerű vá­lasztási fogása a jobboldalnak, hanem politikai természetrajzá­nak legfőbb ismertetője, amely nemcsak a kommunistákat fenye­geti, hanem a haladás, a béke, a biztonság széles skálájú táborát, beleértve a polgári demokratákat is. Bonn, 1974. szeptember. C. Tóth Béla Dánia, Norvégia, Svédország és Finnország kommunista pártja a finnországi Karjalohiában szep­tember 5. és 7. között tartott ér­tekezletén kinyilvánította, hogy az európai biztonság megszilárdí­tása, valamint az európai bizton­sági értekezlet csúcsszinten törté­nő harmadik szakaszának mielőb­bi megtartása érdekében kész együttműködni minden békesze­rető erővel. (TASZSZ) Kekkonen finn köztársasági el­nök hétfőn befejezte szovjetunió­beli hivatalos látogatását s haza­utazott Helsinkibe. Kekkonen megtekintette a Kosztomuksában finn cégek közreműködésével épülő ércdúsító kombinátot, meg­beszéléseket folytatott Kazanyec szovjet vaskohászati miniszterrel és más szovjet hivatalos szemé­lyiségekkel. (TASZSZ) Az egyiptomi külügyminiszté­rium hivatalos szóvivője bejelen­tette, hogy a Szuezi-öböl megtisz­tításában részt vevő szovjet ha­jók és helikopterek hétfőig az öböl 34 kilométer hosszú és 5 ki­lométer szélességű területét tel­jesen megtisztították az aknáktól. (TASZSZ) Hivatalos látogatásra Tel Aviv- ba érkezett Macovescu román külügyminiszter; Állón izraeli külügyminiszter meghívásának tesz eleget. (MTI) A Barcelona közelében fekvő Sadabell városában a rendőrség egy baloldali, főleg katalán értel­miségiek részvételével megtartott politikai gyűlésen 67 személyt le­tartóztatott. (Reuter) PÁRIZSI TUDÓSÍTÓNKTÓL Genfben ismét teljes lendülettel tanácskozik az európai biztonsági és együttműködési értekezlet. A múlt heti négy albizottsági ülés után a most kezdődő héten nem kevesebb, mint 31 tanácskozást tartanak. Folytatja munkáját pél­dául az államok közötti kapcso­latok elveit megszövegező albi­zottság, amelynek tíz alapelvet kell kidolgoznia. Dolgozik a kon­ferencia speciális munkaszerve, az úgynevezett B albizottság, amely főképp politikai jellegű té­mákkal foglalkozik és a katonai határozott törekvés a demokrati­kus átalakulásra. Mind általáno­sabb az a felismerés is — han­goztatta —, hogy erős kommunis­ta párt nélkül nem jött volna lét­re a közös program, nem alakul­hatott volna ki a baloldal politi­kái akcióegysége; az. erős, minél erősebb kommunista párt a leg­főbb biztosítéka a demokratikus erők győzelmének. Ez a kérdéscsoport állt a kö­zéppontjában annak a nagy ér­deklődéssel kísért sajtóértekezlet­nek is, amelyet a gyűlés után Georges Marchais főtitkár tartott. Elmondotta: a Párt legfontosabb feladatát, t tekinti kiterjeszteni a baloldal egységét, és megnyerni olyan rétegeket és politikai cso­portokat is, amelyek eddig a jobb­oldal szövetségesei voltak, de fel­ismerték a jobboldali politika helytelenségét, és kiábrándultak belőle. A L’Humanité ünnepén a szo­cialista párt Claude Estier orszá­gos titkár, a baloldali radikális mozgalom Francois Loncle szer­vező titkár, a Haladó Szövetség pedig Pierre Cot elnök vezetésé­vel hivatalos delegációval is kép­viseltette magát. Az ünnep két napja alatt a helyszínen több mint ötezren kér­ték felvételüket a Francia Kom­munista Pártba. Igen nagy sikere volt az úgy- neveze:t nemzetközi városnak, ahol ötven testvérpárt ötven új­ságja állított fel önálló pavilont. Rengetegen keresték fel a Nép­szabadság pavilonját, és az ott megrendezett fényképkiállításon és a filmvetítéseken ismerkedtek hazánk, népünk életével. A L’Hu- manité hétfői száma az ünnepről közölt nyolcoldalas beszámolójá­ban külön foglalkozik a Népsza­badság pavilonjának nagy sike­rével, és kiemeli: a sikerhez je­lentősen hozzájárult az a csepeli munkásküldöttság, amely az ér­deklődők kérdéseinek özönére vá­laszolva segített megismertetni a magyar munkások életét, gond­jait, örömét, igyekezett képet ad­ni az üzemi demokrácia fejlődé­séről Magyarországon. Fábián Ferenc Vasárnap folytatódott és befe­jeződött a Francia KP központi lapja, a L’Humanité hagyomá­nyos ünnepe, amelyet ez idén 44. alkalommal rendeztek meg. Pá­rizs egyik északi peremvárosa, La Coumeuve óriási parkjában a két napon összesen jóval több mint egymillió ember gyűlt össze, any- nyi, mint korábban még soha. A páratlan méretű politikai manifesztáció keretében vasárnap délután az FKP nagygyűlést tar­tott. Etienne Fajon, a politikai bi­zottság tagja, a központi bizottság titkára az idei ünnep rendkívüli sikerét a párt tömegbefolyásának nagyarányú növekedésével hozta párhuzamba: — 1972-ben a baloldal közös programjának elfogadását ünne­peltük. 1973-ban azt a 10 millió szavazatot, amelyet a baloldal a parlamenti választáson szerzett. 1974-ben pedig az elnökválasztá­son a baloldal közös jelöltjére ju­tott 13 millió szavazatot, amellyel a demokratikus erők a győzelem közvetlen közelébe jutottak — mondotta. A belpolitikai helyzetet ele­mezve, nagy nyomatékkai beszélt arról, hogy a társadalom mind szélesebb rétegeiben mutatkozik Négy albizottságban 31 tanácskozás Folytatja munkáját a genfi értekezlet kérdéseket tárgyaló albizottság, a koordinációs bizottság is. Genfben azt remélik, hogy a második szakasz tanácskozásai mielőbb eredményesen befejeződ­nek. A Helsinkiben tartandó har­madik szakasz időpontját illetően óvatos tartózkodás tapasztalható, részint azért, mert még vannak fontos kérdések, amelyekben nincs teljes nézetazonosság, másrészt nem minden állam tanúsított az eddig eltelt szakaszban olyan po­zitív magatartást, mint a Szovjet­unió és a többi szocialista ország delegációi. (MTI) Makariosz és Mavrosz Genfben. Étienne Fajon: Erős kommunista párt nélkül nem képzelhető el demokratikus átalakulás Milliós tömeg a L’Humanité ünnepén

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék