Népszabadság, 1976. május (34. évfolyam, 103-127. szám)

1976-05-14 / 113. szám

fl=,ailbdlaunűipái® 1 Újvidékre vár a döntés BEFEJEZŐDÖTT A NEMZETKÖZI VIADAL ] 1. Kelemen, 2. Bakó, 3. Adam (Tudósítónktól.) Nem hivatalos „világcsúccsal” és kettős magyar győzelemmel fe­jeződött be csütörtök délután a Fehér úton a Magyar öttusa Szö­vetség nemzetközi viadala, ame­lyen tizenegy ország képviseltette magát. A terepí'utásban (4000 mé­ter) — fülledt, párás időben — az amerikai Burley 11:57,5 másod­perces idővel, 1414 ponttal győ­zött, s bár az öttusa-futópályák, ahány ország, annyi félék, ebben a számban ilyen teljesítményt még senki sem ért el. A befejező szám előtt — ma­gyar szempontból — az volt a leg­fontosabb kérdés, hogy a második helyen álló Kelemennek és a har­madik Bakónak vajon sikerül-e megelőznie a kezdettől vezető csehszlovák Adamot. A magyar öttusázók remekül hajráztak, Ke­lemen a szükséges három másod­perc helyett, csaknem 35 másod­perccel jobbat futott, mint Adam, s ezzel fölényesen győzött. De Bakó is kitett magáért, ő a má­sodik, Kelemen ráadásul duplá­zott is, mint a győztes magyar B-válogatott tagja, még egy ér­met kapott. A rajt előtt esélyesként elköny­velt magyar A-válogatottból a fu­tás előtt Maracskó torokgyulla­dása miatt, orvosi tanácsra, visz- szalépett a versenytől, s így a vi­lágbajnokságot nyert együttes megfogyatkozva, végül is az ötö­dikről a tizenkettedik helyre esett DK-MERKOZES A SZIGETEN T©ITüDS^ A jó adogatás: szorgalom és gyakorlás Beszélgetés El Shafeivel, az első számú egyiptomi játékossal (Tudósítónktól.) Ma délután a Margitszigeten 13.15 órakor a Szőke—Abdel Ghany Mohamed egyessel kezdő­dik a Magyarország—Egyiptom Davis Kupa teniszmérkőzés, majd a nap slágere a Taróczy—El Sha- fei találkozó. — El Shafei a világ legjobban adogató teniszezői közé tartozik — vélekedik Taróczy. — Tavaly 9:7, 6:2, 15:13 arányban győzött le. és hiába jutottam hat-hét al­kalommal is játszmalabdához, amikor adogatott, olyan ászokat szerváit, hogy hozzá sem tudtam érni a labdához. Kiváló tenisze­ző. — Mi a nagyszerű adogatások ma­gyarázata, hiszen nem is olyan ma­gas? — kérdeztük a ?9 éves egyipto­mi bajnoktól. — Az adogatás nem testmagas­ság, hanem elsősorban szorgalom és gyakorlás kérdése — hangzott a válasz. — Mi a sikereinek titka? — Nincs titkom... Nagyon szeretem ezt a Szép sportot és ha éppen nem versenyzek, naponta mindig több órát gyakorolok. Emellett talán a többieknél job­ban tudok alkalmazkodni a kü­lönböző talajú pályákhoz, a vál­tozó körülményekhez. — Melyik volt legsikeresebb idé­nye? — Két éve, 1974-ben Wimble­donban és az amerikai bajnoksá­gon Forest Hillsben egyaránt a legjobb nyolcig jutottam, több nemzetközi versenyt nyertem. A hatvanas évek végén, a hetvenes évek elején nem nagyon volt te­niszező a világon, akit ne sikerült volna legyőznöm. Jövőre harminc­éves leszek és a karom nem min­dig bírja az iramot. Olykor te­niszkönyök-sérülés kínoz, de azért az idén már tíz versenyen ját­szottam. — Mi a véleménye Taröczyról? — Kairóban csak életem egyik legjobb játékával győztem ellene. Egy-két év múlva a legjobbak közé tartózhat. — Mit vár a mérkőzéstől? — A magyarok az esélyeseb­bek, még ha sikerülne' is két egyest nyernem. Ssi&öy Félúton két női nagymesterjelölt (Tudósítónktól.) Csaknem háromheti küzdelem után befejeződött a szövetség és az Utasellátó SC nemzetközi női sakkversenye. Ezúttal a tavalyi­nál is erősebb mezőny gyűlt ösz- sze az élen Nana Alekszandríjá- val, aki legutóbb Gaprindasvili- vel mérkőzött a világbajnoki cí­mért. Alekszandrija a rajttól kezdve külön versenyt futott a sokszoros magyar bajnoknővel, Ivánka Má­riával. Egy ideig Ivánka még ve­zetett is, majd Konarkovcska el­leni veresége után újra kitűnően hajrázott, és az utolsó forduló­ban a szovjet bajnoknőt. Belave- v yecet legyőzve Alekszandrija (10,5) mögött a második helyet szerezte meg 10 ponttal. 3—4. Eretova (csehszlovák) és Verőd 8—8. 5. Konarkowska (jugoszláv) 7, 6. Belavenyec 6,5, 7—9. Po­népszabadsAg A Magyar Szocialista Munkáspárt központi lapja Szerkeszti a szerkesztő bizottság Főszerkesztő: Katona István Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat Előfizetési díj egy hóra 20,— Ft Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest VIII.. Blaha Lujza tér 3. Telefon: 343—100. 142—220 A Népszabadsáü levélcíme: 1960 Budapest A Hírlapkiadó vállalat levélcíme: 1959 Budapest Terjeszti a Magyar Posta előfizethető minden postahivatalban és a kézbesítőknél SZIKRA lapnyomda INDEX: 25 001 rubszky, Hofmann (NDK) és Po- gorevici (román) 6—6 pont. A 14 részvevő közül csak kel­ten (Sinka és Finta) nem viselik még a női nemzetközi mesteri cí­met, a többiek valamennyien ki­vétel nélkül szerepelnek a világ- ranglistán. Ez utóbbi a feltétele annak, hogy a dr. Élő Árpád ál­tal kidolgozott minősítési szabá­lyok szerint a nagymesteri nor­mát teljesíthessék. Ez a rendkí­vül erős mezőnyben 10 pontot írt elő, s az első két helyezett ezt el­érte. A nagymesteri teljesítményt azonban 22 játszmában kell bi­zonyítani, így a mostani eredmé­nyükkel Alekszandrija és Ivánka mintegy félúton vannak a cím megszerzése felé — ha az emlí­tett szabályzatot, amellyel a mi­nősítési követelmények rendsze­rében a kör bezárulna, a FIDE idei kongresszusa megerősíti. A női sakkozás jelenlegi fejlődése mellett ez bizonyosra vehető. KÜLFÖLDRŐL JELENTIK VARSÓ: Műugróversenyen Kelemen Ildikó, a? ifjúsági Európa-bajnoki programjával idén már másodízben szerzett első helyet. AMSZTERDAM: Karpov világbaj­nok is részt vesz a Nemzetközi Sakk Szövetség holland elnökének. Max Euwenek 75. születésnapja alkalmá­ból sorra kerülő viadalon. Karpov a versenv után Spanyolországban har­madszor veszi át az év sakkozójának járó Oscar-díiat. KARAGANDA: A szovjet súly­emelő-bainokságon a középsúlyú lö­késben Valecij Szmirnov (192 5) és összetettben (342), 2.5 kilóval túl­szárnyalta a bolgár Kolev világrekord­ját. vissza. Ebből az együttesből Sasics volt a legeredményesebb: a hato­dik helyen végzett, Kancsal a 13., Maracskó (négy szám alapján) az 53. A viadalon (huszonheten ér­tek el 5000 pont fölölti teljesít­ményt) meglepetést keltett a cseh­szlovák válogatott előretörése — második helye. Futás: 1. Burley (amerikai) 11:57.5. 1414. 2. Parker (angol) 12:10,0. 1348. 3. Kancsal 12:29.4. 1518, ... 8. Sasics 12:53,5. 1245. . . 13. Bakó 13:03.2. 1210. ... IC. Kelemen 13:07.3. 1204. . . . 35. Lázár 13:34.4, 1123. ... 37. Vil­lányt 13:37,0, 1114. ... 39. Széles 13:38.4. Ilit. . . . 45. Horváth 13:44.0. 1093. Csapat: 1. Egyesült Államok 3834. 2. NSZK B 3653 3. Szovjetunió A 3603. . .. 6—7. Franciaország és Ma­gyarország B 3513. ... 13. Magyaror­szág C 3348. 15. Magyarország A (Ma­racskó nélkül) 2564 pont. összetett, egyéni: 1. Kelemen (Ma­gyarország B) 5470. 2. Bakó (magyar B) 5400. 3. Adam (csehszlovák) 5360, . . . 6. Sasics (magyar A) 5241. ... 11. Horváth (magyar B) 5149, ... 13. Kancsal (magyar A) 5143. ... 18. Lá­zár (magyar C) 5115, ... 23. Villá­nyi (magyar C) 5050, ... 39. Széles (magyar C) 4796. ... 53. Maracskó (magvar A) 3779 pont. Csapat: 1. Ma­gyarország B 15 894. 2. Csehszlovákia 15 401. 3. NSZK A IS 229. 4. Bulgária 15 007. 5. Szovjetunió B 14 983. 6. Szov- I jetunió A 14 973. ... 8 Magyarország | C 14 761. ... 12. Magyarország A 14 046 pont. I Belgrád, május 13. „Van remény a visszavágón!’’ — ilyen és ehhez hasonló címekkel számolnak be a csütörtöki jugo­szláv újságok Magyarország— Jugoszlávia utánpótlás-válogatott­jainak budapesti mérkőzéséről. Egyöntetű a vélemény, hogy a jugoszláv válogatott minimális arányú veresége nagy reményeket nyújt a házigazdáknak a március 19-i újvidéjti visszavágó előtt. A belgrádi Sport tudósítója ki­emeli, hogy az utánpótlás UEFA- Icupa tavalvi győztesétől elszenve­dett egygólos vereség majdhogy­nem győzelemmel ér fel: „Hazai környezetben még többre lesznek képesek játékosaink.” Hasonlóan vélekedik a Politika című napilap is, amely szerint „mindkét együttes jól játszott, mégis az a benyomás alakult ki, hogy a magyar csapat szerencsé­vel szerzett egygólos előnyt. Min­denesetre ez a vereség a »kékek« számára meglehetősen kedvező”. A Borba cikkírója leszögezi, hogy „o jugoszláv fiatalok egy nagyon nehéz ellenféllel szemben csikarták ki a végső döntés elha­lasztását. Ezzel egyidejűleg saját esélyeiket is nagymértékben meg­növelték. mert a visszavágót saját otthonukban játszhat jak”. „A döntés Újvidékre maradt” — írja a belgrádi Vecsernje Novoszti is, kifejezi reményét, hogy a jugo- szlávok „végre törleszthetnek va­lamit a magyarok elleni igen nagy adósságból”. Ny. p. EK-döntő: volt jobb Vélemények a g!asgow-i mérkőzésről Zemen biztató formában Jó eredmények a Pravda versenyén Szocsi, május 14. (Kiküldött munkatársunk tele­fonjelentése.) A Pravda versenyének, a szov­jet atléták első nagy olimpiai se­regszemléjének utolsó napján ki­tűnő idő kedvezett az egymás utáni döntőknek. Ez alkalommal a legjobb eredményt a női 800 m-en Valentyina Geraszimova ér­te el, aki 1:58,6 mp-re javította a szovjet rekordot, amelyet eddig Szabaite tartott (1:58,7). Nem sok hiányzott a női 400 m-en is a szovjet csúcshoz, mert a rekor­der Iljina csak egytizeddel ma­radt el (51,2) legjobb teljesítmé­nyétől. A zsúfolásig telt tribün előtt akár a futópályán, akár a dobó­körben vagy az ugróhelyen egy­szerre több kiválóság is próbál­gatta az erejét. így a hármasug­rásban az olimpiai bajnok, volt világrekorder Szanyejev (16,67 méterrel győzött) és az ugyancsak volt világrekorder kubai Perez- Duenas, a női 1500 méteren az olimpiai bajnok és világrekorder Bragina (4:06,2) máris montreali formát árult el. A súlylökésben az Európa-rekorder Barisnyikov 21.21 méterre! nyert. öt magyar versenyző is rajthoz állt, s vegyes eredményekkel hagyták el a küzdőteret. Tervé­nek megfelelően futott Zemen János (3:40.9), alti már szinte „hazajár” Szocsiba. Most az ötö­dik helyen végzett (1. Volkov 3:39.9), de a versenyt nem a leg­szerencsésebb körülmények kö­zött rendezték, 12 helyett 24 futó indult a döntőben, s a nagy tüle­kedésben Zement sokáig teljesen bezárták, s csak nehezen tudott kiszabadulni. Ilyenformán telje­sítménye nagyon jó volt, noha az idén először versenyzett ezen a távon. 3000 méteren Lázár Mag­da indult és (9:16,8) negyedik lett (győztes Ulmaszova 9:01.6). A két akadályfutó közül Mester János a verseny közben sérülést szenvedett, de így is. még ha csak a 7. helyen végzett, legjobb ered­ményét érte el (3:36,8). Sajnos sokkal gyengébbnek bizonyult társa, Kocsis, aki végig utolsó­ként baktatott (9:01,1). A számot a szovjet Grivasz (8:28) nyerte. Kellemetlen volt. hogy az olim­piai jelölt gerelyhajító Erdélyi­nek sehogyan sem ment a dobás, a 72,42 után a következő alka­lommal nem mérték az eredmé­nyét, majd a 76 méter kevés volt a döntőbe jutáshoz. A magyar versenyző legfeljebb azzal vi­gasztalódhatott, hogy a híres olimpiai bajnok szovjet Lt»szisz sem került a legjobbak közé, de hát ő már régebben megtette a magáét. (1. Feldmanisz 83,26.) A külföldiek közül a legnép­szerűbb versenyző a tanzániai Nyambu volt, aki a 10 000 méter után csütörtökön az 5000 méteren is győzött (13:29.8). Nyambu nem­csak hogy nagy sikert aratott, hanem a legboldogabb atléta volt valamennyi között, mert a há­romnapos nagv viadal legszebb külön ajándékot vehette át Jev- genyij Grigorjevtöl, a Pravda fő­szerkesztő-helyettesétől a búcsú- banketíen. Lukács László turisztika MEDOSZ-TALALKOZO Kellemes kirándulás, sokféle kulturális program és több test­edzési lehetőség vár azokra, akik részt vesznek a MEDOSZ orszá­gos természetbarát-találkozóján. Az ünnepélyes megnyitót vasár­nap délelőtt 10 órakor tartják a gödöllői Agrártudományi Egye­tem kollégiuma előtt felállított színpadon. Beszédet mond Hunya István, a MEDOSZ elnöke és Fe­hér Béla, az MSZMP gödöllői já­rási pártbizottság titkára. A ta­lálkozó. részvevői ezután három különféle, három és fél kilométe­res útvonalon ismerhetik meg a környék természeti szépségeit, és végül eljutnak a Juharos tetőre. Itt harcoltak 1944 decemberében a szovjet és a román csapatok Gödöllő felszabadításáért. A hősi halottak emlékére a MEDOSZ obeliszket állított fel, ennek fel­avatása vasárnap délben 12 óra­kor lesz. * Katalinpuszta—Naszály—Felső- peténv, ez az útvonala a budai pedagógusok vasárnapi túrájá­nak. Találkozás: reggel fél hétkor a Nyugati pályaudvar pénztárter­mében. * „Természetjárás Veszprém me­gye 1976” címmel sok gyakorlati tudnivalót tartalmazó kiadványt jelentetett meg a megyei szövet­ség. A „Hogyan lehetünk termé­szetjárók” című fejezet a kezdők számára nélkülözhetetlen. M. K. „Nézetem szerint azonban nem érdemlik meg azt a helyet, amit harmadik EK-győzelmükkel a két nagy klub, a Reál Madrid és az Ajax Amsterdam mellett véstek be a futballtörténelam emléktáb­lájába. Két lényeges dologgal adósak maradtak: a szenvedély- lyel és a váUalkozószellemmcl.” „A Bayern München klinikai ellenőrzése alatt a futballkupák legnagyobb trófeája parazitákhoz került, olyan csapathoz, amely megelégszik, hogy ellophatja a győzelmet a vállalkozóbb ellen­féltől a nyitva hagyott réseken át” — hangoztatja a Daily Mail. Pa’otait hbáztatják Párizs, május 13. Franciaországban az EK-döniőt olyan futball-láz előzte meg, amelyre régóta nem volt példa. Éppen ezért a csalódás is igen nagy: a St. Etienne veresége gyászhangulatot keltett, és a sajtó amely mindent megtett a győ­zelmi hangulat felszítására, most igyekszik „ellengőzt” adni. A Le Monde arról ír. hogy a francia csaoat „tisztes vereséget” szenve­dett. és ez talán jobb is. mint egy olyan győzelem, amely soviniszta hangulatot teremthetett volna a francia—nyugatnémet kapcsola­tok jelenlegi feszült időszakában. Az előzmények azonban egyál­talán nem voltak mentesek az ilyen hangulatkeltéstől. Számta­lan fennhéjázó nyilatkozat haran­gozta be. hogy a 17 év után ismét az EK-döntőbe kerülő francia együttes legyőzi a Bayern fáradt csapatát. A „Hajrá, zöldek!" je­gyében sláger lett a francia klub indulója, százezrek vásárolták meg a csapat színeivel ékesített ingeket, kendőket, nadrágtartókat és így tovább. Több lan mentséget keres — és a bírót hibáztatja .. A L'Equipe például több játékos véleményét idézi arról, hogy Palotai játék­vezető hibázott a sorsdöntő gól­nál: még igazgatta a sorfalat, amikor a Bavern ellőtte a szabad­rúgást. és állítólag nem vette ész­re. hogy Beckenbauer a labdát a háta mögött egy méternyivel ar­rébb tette. A Saint-Etienne elnöke, Roger Rocber azzal vádolta Palotai já­tékvezetőt, ho«v „megölte csapa­tát”. Mint a L’Humanitá megjegy­zi, ezzel a magatartással szemben a csaoat edzője. Róbert Herbin viszont felelős mértéktartásról és igazságérzetről tett tanúbizonysá­got. amikor kijelentette: — A csa­pat minden tagja tudásának leg­javát adta és ezzel elégedett va­gyok. Nincs rá ok, hogy mást hi­báztassunk a vereségért. Rudnyánszky István BF.CKL SÁNDOR DR. államtitkár, az OTSH elnöke .fogadást adott a ba­ráti hadseregek Budapesten ülésező sportbizottságai tiszteletére. Az OTSH elnöke az ifjúság nevelésében kifej­tett eredményes munkájukért sport- kitüntetéseket adott át a sportbizott­ságok vezetőinek. MA KEZDŐDIK a Sportcsarnokban az országos súlyemelő-bajnokság. Há­rom súlycsoportban — lepke, lég, pe­hely — avatnak győztest MARTON ISTVÁN (Ü. Dózsa) nyer­te a tőrvfvóbajnokságot. 2. Komatics (Szombathely, 3. Szabó L. (Ű. Dó­zsa). 4. Kovács 1. (MTK-VM), 5. De- mény (Bp. Honvéd) 6. Somodi (0. Dózsa). A vívóbajnokság ma a női tőr egyéni versennyel folytatódik. ÜNNEPÉLYES keretek között meg­nyitották a felújított egri verseny- uszoflát. Mintegy hárommillió forint felhasználásával és jelentős társadal­mi munkával varázsolták korszerűbbé a medencét és környékét. Hozzávetőlegesen kétszázmillió néző látta a televízióban a glas- gow-i Bayern München—St. Etienne EK-döntőt. A csütörtöki visszhangok szerint a szakírók csalódásukat fejezik ki a mérkő­zés iramáról és színvonaláról. Szemelvények az angol sajtó­ból. „A Bayern München lélekte- leniil megint megnyerte az Euró­pa Kupát, de a St. Etienne meg­nyerte a szívünket" — írta a Daily Express. „A győzelemre teljesen rá­szolgáltak — állapítja meg a Daily Mirror sportkommentátora.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék