Népszabadság, 1977. szeptember (35. évfolyam, 205-230. szám)

1977-09-14 / 216. szám

8 NEPSZABADSAG 1017. szeptember 14., szerda Tudósítónk csehszlovákiai riportsorozata: A KÖZTÁRSASÁG ACÉLSZÍVE 2. Az ostravai bányászok között Az ostravai bányászok először az 1700-as évek végén találtak a medencében kőszenet, ekkor Angliában már háromszáz éve szénnel fűtöttek. A kitermelők­nek meg kellett küzdeniük az it­teni kovácsok konzervativizmusá­val, akiknek keze ügyében ott volt bőséggel a fa. De a bányászat vé­gül is feltartóztathatatlanul ha­ladt előre. 1925 nyarán sortűz végzett sok sztrájkoló ostravai bányásszal. Amikor most megállunk a gépko­csival az Antonín Zápotocky bá­nya bejáratánál, amelynek kör­nyékét elborítják a fák, parkok, gondolatban felvillan a régi, nyo­morúságos bányatelepek, kolóniák képe. Valamikor ennyire „tellett” a Rotschildok, az olomouci püs­pök, a volt tulajdonosok pénzéből. Michal Kovács élmunkás, cso­portvezető bányász. Egy a sok közül, akik ma az ostrava-karvi- nai medencében évente 24 millió tonna, többségében kokszolható feketeszenet hoznak felszínre, Csehszlovákia feketeszenének négyötödét. A gépesítés segített — Nem egyedül jöttem ide a Csallóközből a -munkáért, a meg­élhetésért az ötvenes években — meséli magyarul. — Szlovákok, lengyelek, csehek, görögök, dol­goznak errefelé ezrével a legna­gyobb megértésben, barátságban. Korvinában szlovák nyelven is ta­nítanak, tele a színház, ha a gö­rög népi együttes szirtakit táncol. A legfőbb, hogy biztos lett, a jö­vőnk. Mert emlékszem, a hatva­nas évek végén azt írták rólunk, az államnak kifizetődőbb lenne, ha otthon ülnénk a fizetésért. De kiderült, hogy az új viszonyok között is nagy szükség van ránk. Persze közben sokan elmentek in­nét, és öt-hat éve kisebb létszám- mak kellett újra kezdeni, célul tűzve ki az évi 3 millió tonnát- Az segített, hogy ezt a bányát tel­jesen gépesítették. Csak a szov­jet, osztrák fejtőgépek melleit ki­maradt kis részt kell lövéssel, kézzel kiszedni. A bánya napi teljesítménye 6700 tonna. Itt fordult elő először 1972-ben: a bányászok és, a mű­szakiak együttes újítóbrigádot alakítottak, hogy a termeléke­nyebb fejtőgépek használatával gyorsítsál? a szállítást, a szállító- szalagok mozgatását is, javítsák a munka szervezettségét. A Ko­vács-brigád így érte el az idén, hogy száz napon át, amíg a hatal­mas Leopold-mező kitartott, rekor­dot állított fel: a 75 000 tonna nor­mával szemben 156 ezer tonnát termelt ki. Michal Kovács 80 tagú levegőt. Havirov egyszerűen bá­nyászvárost jelent, de persze ko­hászok, vasmunkások is lakják. Külső képe Dunaújvárosra. Kom­lóra emlékeztet még abban is, hogy itt-ott fellelhető az ötvenes Havirov, a szocialista bányászváros. 1 kollektívájának munkáját tíz éve 5 még kétszázan végezték. A ke­reset naponta legalább 168 koro- ! na, de felmehet 300 koronára is. — A fiatalokat vonzza ez a pénz. Lakást két éven belül kap­nak. Igaz, ezt a várakozási időt is | sokallják. Sajnos — teszi hozzá | — a legutóbbi két bányaszeren- 1 csétlenség sokakat visszatart. Pe­dig a tragédiát nem valami kike- 1 rülhetetlen körülmény, hanem a j balesetvédelmi előírások megsze- ! gése, a lőmester egyéni felelőtien- | sége okozta. Száznapos rekord- j munkánk ideje alatt egy baleset j sem fordult elő, mert minél szer- I vezettebb a munka, annál bizto- ! sabban elkerülhető a baleset. I Virág, szauna, központi fűtés Az élmunkás körülvezet a bá­nyaüzem területén. Minden sza­bad rész füvesítve, virággal be­ültetve. Tetszésnyilvánításával a vendégnek még várnia kell, hiszen az igazi meglepetés a bányaüzem saját Szaunája, tornaterme és uszodája, amely hét végén a bá­nyászok családtagjainak is rendel­kezésére áll. A bánya maga ne- i véli az utánpótlást, a tanulók ré- í szére iskolaépület és külön vá- ' gat létesült. Az Antonín Zápotocky bánya alkalmazottainak többsége, több tízezer más bányásszal együtt Havirovban lakik, Csehszlovákia első szocialista városában, ahová a Morva-Beszkidek lehelik a friss évek építészeti stílusa. De a kis lakótelepből később igazi város nőtt ki, 25 ezer, erkélyes, központi fűtésű lakással. Itt igazán nyugal­mat találtak az iparosítással ide vonzott emberek. A magas házak között 250 hektár a zöld park, tavaly a város 2 ezer mázsa szé­nát takarított be. Havirov lakossága sokat fárad városáért, az idén és jövőre ősz szesen 4 óvoda épül társadalmi munkában, ezzel elérik, hogy a gyerekek 80 százaléka óvodából mehet az iskolába. A mostani öt­éves tervben csak a város 1700 lakást épít; a nemzeti bizottság pillanatnyilag is 900 lakáskér­vényt tart nyilván. Elősegítik, hogy minél többen építsenek csa­ládi házat; telket ingyen ad a tanács, a közművesítés is a város gondja. Épül már a Déli Város... A nők számára kicsit késve lé­tesültek a városban munkahelyek, i jelenleg csupán néhány ezer ; ilyen van. Mit tudnak tenni? A | gottivaldowi Svit Cipőgyár már : épít egy üzemet itt, abban 1500 1 nő talál munkára. Lesz egy napi 36 vagon teljesítményű malom i is, és ugyancsak többségükben ! nők számára létesült az ostrava— | karvinai szénbányászati tröszt I keretében egy új vállalat, amely- ' nek gondja a meddőhányók befü- vesítése, a termőtalaj visszaállí- ] tása az ipar számára már nem szükséges területeken. Ez a válla­lat Havirovban 52 hektáros fais kólát, növénynevelőt, kertészetet létesített. Lassan itt az ősz, a város már készül a hagyományos virág korzóra, ebből az alkalomból, ahogy mondják, az egész városról letörlik a port. De a szomszéd, az öreg Ostrava arcáról is eltűnnek a régi ráncok. A 300 ezer ostravai lakos közül 100 ezren már modem lakótelepeken, városnegyedekben laknak. A város közvetlen szom szédságában levő repülőteret is távolabbra helyezték, hogy terü­letén felépüljön a Déli Város, amely mellett a régi Ostrava már eltörpül majd. Az új repülőtérről felszálló gép ablakából visszate­kintve Ostrava kéményei tisztább füsttel integetnek. Komornik Ferenc Az új városnegyed. Különleges gépkocsiszerelvény balesete Szlovéniában Szlovéniában, a Meja és Gomje Jelenje közötti közúton felborult egy 322 tonna teherrel megrakott különleges gépkocsiszerelvény, amely a Krskóban épülő atomerő­mű berendezésének egy részét szállította Fiúméból rendeltetési helyére. A baleset, amely egy kanyar­ban következett be, óriási anyagi kárt okozott. A szlovéniai atom­erőmű berendezéseit az Egyesült Államok szállítja Jugoszláviának. A rakományok hajón érkeznek a rijekai kikötőbe, ahonnan külön­leges tehergépkocsi-szerelvények viszik őket tovább. Az első mam- mut szállítmány Mejánál egy hé­tig vesztegelt a jármű differen­ciálművének meghibásodása miatt. A második két hét óta nem tud kijutni Rijekából. A hai-madik most Meja és Gomje Jelenje kö­zött hosszabb időre elzárja az egész közúti forgalmat. (Vége.) Tömeges ételmérgezés Dél-Kolumbiábaii A dél-kolumbiai Pasto városá­ban ételmérgezés következtében meghalt tizenöt gyermek, és leg­kevesebb húsz súlyos állapotban van — közölték bogotai hivatalos források. Különböző kórházakban mintegy háromszáz gyermeket tartanak megfigyelés alatt. A ha­tóságok szerint valószínűleg rom­lott élelmiszerek, elsősorban tej és kenyér, valamint rossz víz okoz­hatták a tömeges mérgezést. Kiíiintdrwk Az Elnöki Tanács dr. Korom Mihálynét, a Fővárosi Bíróság bí­róját hosszú és eredményes poli­tikai és szakmai munkájára fi­gyelemmel a Munka Érdemrend arany fokozatával tüntette ki. Ugyanezt a kitüntetést kapta ered­ményes munkájának elismeréséül Vaár János, a Finommechanikai Vállalat 4-es számú gyárának igazgatója. — A MÉM vezetői — Romóny Pál miniszter elnökletével — a me­gyei és a fővárosi tanácsok el­nökhelyetteseinek, osztályveze­tőinek, az élelmiszeripari válla­latok és a kutatóintézetek veze­tőinek részvételével kedden táj­egységi értekezletet tartottak a nádudvari Vörös Csillag Terme­lőszövetkezetben. — Udvardi Sándor külkereske­delmi miniszterhelyettes és Ked- mundo Sangenis államtitkár ked­den aláírta Budapesten az első magyar—argentin gazdasági és műszaki együttműködési vegyes- bizottsági tárgyalások záró jegy­zőkönyvét. Az aláírásnál jelen volt Guillermo T. Conti, Argentí­na magyarországi nagykövete. — A Svájci Szakszervezeti Szö­vetség (SGB) dr Richard Müller alelnök vezetésével hazánkban tartózkodó küldöttsége tegnap Timmer Józsefnek, a SZOT tit­kárának és Borovszky Ambrus­nak, a vasasszakszervezet elnö­kének kíséretében az íkarus- gyárba látogatott. — Négynapos eszmecsere kezdő, dött tegnap Balatonalmádiban az NDK, Csehszlovákia, Bulgária, Románia és Magyarország am­mónia-, illetve karbamidgyártó szakembereinek részvételével. A tanácskozás házigazdája a Péti Nitrogénművek. — SZVJATOSZLAV R1CHTER szovjet zongoraművésznek dísz- doktori címet adományozott a strasbourgi egyetem — közölték kedden. A világhírű művésznek különösen sok a csodálója Fran­ciaországban, ahol 1964 óta éven­te többször fellép. — Egészségnevelési napok kez­dődtek kedden Szabolcs-Szatmár megyében. Nagykállóban, a mű­velődési házban a korszerű táp­lálkozást bemutató kiállítás nyílt. — SZLAVISTA KONFERENCIA kezdődött kedden Belgrádban. A nemzetközi tanácskozáson a ha­zaiak mellett 14 európai ország­ból, valamint az Egyesült Álla­mokból vesznek részt tudósok. A szerb regényírás irányzatainak témakörét vitatják meg. — A Fejér és Komárom megye kereskedelmi hálózatában dolgo­zó újítók részvételével rendeztek tegnap Tatabányán tapasztalat- cserét és kiállítást. Az arab világban 2390-an betegedtek meg kolerában Jordániában 23 újabb esettel 214-re emelkedett a kolerában megbetegedettek száma, Libanon­ban eddig 15 megbetegedést re­gisztráltak. Kuvaitban pedig egyetlenegyet. Az egész arab világban eddig összesen 2300-an betegedtek meg kolerában, s a halálos áldozatok száma 70. Szíria és Jordánia egész­ségügyi hatóságai hazahívták sza­badságukról az egészségügyi dol­gozókat. orvosokat. Az Egészség- ügyi Világszervezet javaslatára megszüntetik az utazásokat az érintett területekről, illetve terü­letekre, és további higiéniai intéz­kedéseket hoznak. Libanon és Jordánia leállította a Szíriából származó élelmiszer-behozatalt. Jordániában fiatalokat mozgósí­tottak várostisztogatási akciókra* Európában is újra észleltek ko­lerát. A holland közegészségügyi minisztérium kedden bejelentette, hogy az NSZK határa közelében fekvő Nijmegen városka kórházá­ban egy török asszonyt kezelnek kolerával. Az idős asszony Török­országból az NSZK-n keresztül ér­kezett Hollandiába rokonláíoga- tásra. Partizán találkozó a Brliigy niinisztériimi Központi Klubjában A csehszlovák partizánmozga­lomban részt vett tagjai számára kedden a Belügyminisztérium Központi Klubjában bajtársi ta­lálkozót rendezett a Magyar Par­tizán Szövetség. A hajdani har­cosok egy része a szlovákiai fel­kelésben. mások cseh. területen, - Tyn környékén küzdöttek a fasiz­mus megdöntéséért. A találkozón megjelenteket Mar- kovics János, a Magyar Partizán Szövetség országos bizottságának tagja és Stefan Bodnár, a cseh­szlovák nagykövetség követ-taná­csosa köszöntötte, majd a Duna Művészegyüttes adott műsort. Elhiinvt Leopold Síokonski Leopold Stokowski, a világhírű amerikai karmester tegnap szív­roham következtében dél-angliai házában elhunyt. Kilencvenöt éves volt. — A Magyar Partizán Szövetség küldöttsége, amely részt vett a fasiszta tenor áldozatainak em­léknapja, valamint a fasizmus és a háború elleni harci nap ünnep­ségein, kedden hazaérkezett Ber­linből. — Szekszárdon tegnap felavatták a Kaposvári Tanítóképző Főis­kola kihelyezett tagozatának új épületét, amelyben 105 elsőéves hallgató kezdi meg tanulmányait. Az avatóünnepségen Polinszky Károly oktatási miniszter mon­dott beszédet. — A könnyűipari szakszervezetek főtitkárai és a minisztérium ve­zetői tegnap megbeszélést tartot­tak. Áttekintették egyebek közt az ötéves vállalati bér- és szociál­politikai terveket, valamint a közművelődési feladatokat.-- NÉGY ÉVSZÁZAD EX LIBRI­SEI címmel nyílt kiállítás ked­den Tatán, a városi könyvtárban Pastinszky Miklós dömösi törté- ne’emtanár gyűjteményéből. A részben könyvekben található, részben, tablókon őrzött fa- és rézmetszetű, valamint kőrajzú „ évjegyek” kivétel nélkül más­más tulajdonostól származnak. — Elkészült Zalaegerszegen a za­lai agrokémiai központ. A me­gyei növényvédő állomás kebelé­ben működő talajlaboratórium feladata tudományos vizsgálato­kon alapuló szakmai tanácsadás a mezőgazdasági üzemek részére. — Arhangelszkbe érkeztek teg­nap a papíripari dolgozók nem­zetközi barátságműszakjának külföldi részvevői, köztük a ma­gyar küldöttek. A Nagy Októbe­ri Szocialista Forradalom 60. év­fordulójának tiszteletére rende­zett műszakon hat szocialista or­szág papíripari dolgozói vesznek részt, szovjet társaikkal együtt. — Magyar küldöttség tett látoga­tást szeptember 11. és 13. között a bécsi nemzetközi vásáron, Ko­vács Gyulának, az Országos Tervhivatal elnökhelyettesének vezetésével. — A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) műszaki bizott­sága kedden a csehszlovákiai Gottwaldov városban megkezd­te jubileumi, 25. ülésszakát. A tanácskozás 250 részvevője kö­zött ott vannak a magyar szak­emberek is. — Nysa mikrobusszal egy villany- oszlopnak ütközött és felborult Debrecenben Jozef Baranczky 42 éves gépkocsivezető, lengyel ál­lampolgár. Az utasok közül Ka- zamierc Tohoerz 37 éves ács a helyszínen meghalt, egy ember súlyos, három pedig könnyebb sérüléseket szenvedett. — Ismeretlen fegyveresek kedden Juan-Les-Pins dél-franciaországi üdülővároskában tüzet nyitottak Asraf Pahlavi hercegnőnek, az iráni sah ikertestvérének Rolls Royce kocsijára. A hercegnő sér­tetlen maradt, útitársnőjét azon­ban halálos fejlövés érte.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék