Népszabadság, 1982. június (40. évfolyam, 126-151. szám)

1982-06-05 / 130. szám

1982. június 5., szombat NEPSZABADSAB 21 Megkérdettük Mire jogosít a diákigazolvány? Tavaly szeptemberben diákigazol­ványt kaptak a nappali tagozatos fő- isk.olások, egyetemi hallgatók és a gimnáziumok, szakközépiskolák, szakmunkásképző intézetek diákjai. Milyen kedvezményekre jogosít a nyáron ez az igazolvány? — kérdez­tük Müllner Ágnest, az Állami Ifjú­sági Bizottság főosztályvezető-he­lyettesét. — A diákigazolvánnyal 33 száza­lékos vasúti kedvezmény vehető igénybe. Az utazási kedvezmény az ország bármelyik állomásától és ál­lomására érvényes, mennyiségi kor­látozás nélkül. Itt jegyezném meg, hogy már tárgyaltunk a Közlekedési és Postaügyi Minisztériummal, ter­jesszék ki a kedvezményt az autó­buszközlekedésre is olyan települé­sek között, ahol nincs vasúti forga­lom. Az igazolványra az ország 88 kempingjéből 58-ban adnak féláron szállást; közülük 13 balatoni. Pél­dául Balatonakalin, Balatonszabadi- ban, Szárszón és Szemesen. Más je­lentős idegenforgalmi helyeken is van ilyen szálláslehetőség, többek között Egerben, Aggteleken, Pécsett, Tokajban, Sopronban, Zalakaroson. Étkezési kedvezményt 210 helyen kapnak a fiatalok. A megyeszékhe­lyeken két-három, turisztikai szem­pontból nevezetesebb településeken egy-két, Budapesten 32 étteremben adnak kétfogásos diákebédet 15—20 forintért. A szálláshelyek és az ét­termek ' címjegyzéke megtalálható a diákigazolványban. Ennek ellenére szeretnénk, ha ezeket a helyeket kü­lön táblával vagy emblémával is megjelölnék. Az Ifjúsági Turisztikai Kölcsönző Szolgálatnál sátrak, kerékpárok, csó­nakok és sportfelszerelések kölcsö­nözhetők. Ezek használati díját átla­gosan 25 százalékkal csökkentik. Az OTSH-hoz tartozó uszodákat 60, más sportlétesítményeket, illetve azok rendezvényeit 50 százalékos kedvez­ménnyel vehetik igénybe a diákok. — Minden kijelölt helyen eljogad- ják már a diákigazolványt? — Nyugodtan mondhatom, hogy a kezdeti nehézségekkel ellentétben most már ismertek és népszerűek. Felhívnánk azonban a fiatalok fi­gyelmét, hogy amennyiben valahol nem fogadnák el tőlük az igazol­ványt, tegyenek panaszt az üzlet, in­tézmény vezetőjénél, vagy a helyi tanácsnál. R. I. Az Ipari Szövetkezetek Országos Tanácsának ülése Az Ipari Szövetkezetek Országos Tanácsa pénteken tartotta ülését. Ér­tékelték gazdálkodási helyzetüket, és összesítették a feladataik teljesítésé­ben hasznosítható tapasztalatokat. Megállapították, hogy az ipari és szolgáltató tevékenységet folytató szövetkezetek teljesítményének növe­lését nagymértékben elősegíti a szö­vetkezetek közötti együttműködés szélesedése, ami jó feltételeket te­remt a termelési adottságok hatéko­nyabb kihasználására. Ezáltal az ipa­ri szövetkezetek sok olyan áruval és szolgáltatással járulnak a lakosság ellátásához, amelyekből régebben az igényeket kisebb mértékben tudták kielégíteni. Bebizonyosodott, hogy a szolgálta­tó tevékenység gazdaságosságát nem elsősorban az árak emelésével, ha­nem a minőség, a szolgáltatás szín­vonalának növelésével lehet javítani. Azok a szövetkezetek, amelyek nem ezt az utat választják, számíthatnak meglevő kapacitásaik kihasználásá­nak csökkentésére. Az építőipari szövetkezetek tevé­kenységében jelentős strukturális változás következett be. Munkájuk­nak ma már több mint 50 százalékát teszi ki az épület-karbantartás és -fel­újítás. Nőtt a saját szükségletre gyár­tott ipari termékek mennyisége és választéka is, viszont a szövetkezetek egy része — különösen a budapestiek — nem tettek eleget lakásépítési kö­telezettségeiknek. Magyar műemlék-renoválók Schönbrunnban (Tudósítónktól.) A Belváros arculatát csúfító, seb­helyes műemlék épületek felújítása — megfelelő felkészültségű szakem­berek hiányában — sok gondot okoz az V. kerületi IKV-nak. Enyhíti a gondokat az a Renova szövetkezettel kötött együttműködési megállapodás, amelynek értelmében a szövetkezet vállalta: tapasztalt szakemberekből műemléképülethamlokzat-felújító részleget hoz létre. A csoport, az Or­szágos Műemléki Felügyelőséggel együttműködve, már a VI. ötéves terv időszakában hetvenmillió forint érté­kű ilyen munkát végez a Belváros­ban. Mostani nagy feladatuk —► egye­bek közt — a Vörösmarty cukrászda épületét is magába foglaló műemlék jellegű háztömb homlokzatának ha- gyományhű, teljes felújítása. A Renova műemlék-felújító cso­portja budapesti feladatain kívül ex­portmunkák elvégzésére is vállalko­zik. Egy NSZK-beli építési cég — a magyar fővárosban végzett munkák megtekintése után — csaknem egy­millió márka értékű megbízást adott a szövetkezetnek a heidelbergi óvá­rosban végzendő rekonstrukciók el­végzésére. Egy osztrák beruházó ál­tál kiírt versenytárgyaláson a Reno­va nyert megbízást a bécsi Schön- brunn egyik épületszárnyának fel­újítására. Hetvenötezer hívás egy év alatt BEVÁLT A TOURINFORM Térképek, földgömbök, lexikonok, kézikönyvek, grafikonok, mikrofilmek segítik a Tourinformnál a munkát. bánhalmi jAnos felvétele Tavaly az idegenforgalmi főszezon kezdetén, július 1-én kezdte meg munkáját a posta és az IPV közös vállalkozása, a Tourinform. A Táv­beszélő Tudakozó és Névsorszerkesz­tő Hivatal részeként működő infor­mációs szolgálat beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Amint azt Török Mihály hivatalvezetőtől megtudtuk, eddig 75 ezer telefonhívás futott be a Tourinformhoz. Külföldről csak­nem nyolcezren tárcsázták fel a 179- 800-as telefonszámot, míg nagyjából ugyanennyien vették igénybe ná­lunk járó külföldiek a szolgáltatást. Jó arány: munkájukra mindössze két panasz érkezett. A budapesti tavaszi fesztivál ré­szeként megrendezett Utazás ’82 ki­állítás látogatóihoz, részvevőihez tíz­ezer kérdőívet juttatták' el a szolgál­tatás vezetői. A kérdőívekből leszűrt tapasztalatokat az idei nyárra ké­szülve igyekeznek hasznosítani. Min­denekelőtt több olcsó, lakóhelyhez közeli, színes programot várnak az érdeklődők a Tourinformtól, és meg­nőtt az érdeklődés a szocialista or­szágok látnivalói iránt. Az ország sok vidékéről kérnek tájékoztatást a Planetárium különféle programjai­ról. Népszerű a Múzeumok Közpon­ti Igazgatósága szervezésében a Tá­jak, korok, múzeumok eseménysor is. • A Tourinform 40 ezer adattal kezd­te meg tavaly nyáron a tájékozta­tást. Az akkori három mikrofilmhez képest már 14 rögzíti az alapinfor­mációkat, amelyek száma 100 ezer. Mivel különösen a kevésbé ismert táji, építészeti szépségek iránt mu­tatkozik nagy érdeklődés, a mikro­filmek tartalmazzák hazánk vala­mennyi számításba vehető kirándu­ló- és turistaútvonalát, szálláshelyét, falugyűjteményét, műemlékét, mú­zeumát, mellékelve még azt is, hogy a kisebb településeken fellelhető néz­nivalók helyi kalauzát hol lehet meg­találni. A Tourinform jó kapcsolatokat épített ki különféle vállalatokkal, in­tézményekkel, szövetkezetekkel, klu­bokkal, szerkesztőségekkel, magán- személyekkel. Így aztán a 100 ezres alapinformáció-gyűjteményen kívül további több tízezer olyan adatgyűj­teménye is van, amely rövid ideig aktuális csak, tehát folyamatos fris­sítésre szorul. Az idegenforgalmi szervek, a vállalatok, a fürdők, a múzeumok, a művelődési házak, a Magyar Autóklub, a Camping és Ca- ravanning Club, az Űtinform vala­mennyi területére vonatkozó új ada­tot megadnak a Tourinformnak. A TIGÁZ például összeállította azt a listát, amely felsorolja, hogy melyik hazai kempingben lehet turista-gáz- főzőhöz való palackot cserélni. A Tourinform a magyaron kívül továbbra is négy idegen nyelven, oroszul, franciául, angolul és néme­tül ad felvilágosítást reggel hét és este kilenc között, szombaton 20, va­sárnap 13 óráig. Azért, hogy gyor­sabb, pontosabb legyen a szolgálta­tás, kéthónapos tanfolyamot szervez­tek a telefonok mellett ülőknek. A tantárgyak: vám- és vízumrendele- tek, idegenforgalmi politikánk, az autós turizmus és sok-sok szakmai kérdés, csupa olyan, amit az érdek­lődők itt kérdeznek. F. Gy. Ünnepi összejövetel a környezetvédelmi világnap alkalmából A környezetvédelmi világnap — június 5. — alkalmából ünnepi össze­jövetelt tartott pénteken az MTESZ székházában a Hazafias Népfront Országos Tanácsa, az Országos Kör­nyezet- és Természetvédelmi Hiva­tal, valamint a Szakszervezetek Or­szágos Tanácsa. Az ünnepségen meg­jelent Sarlós István, a HNF OT főtit­kára, Gonda György államtitkár, az OKTH elnöke, Soós Gábor mezőgaz­dasági és élelmezésügyi államtitkár, valamint Sólyom Ferenc, a SZOT tit­kára. Az ülésen Kállai Gyula, a HNF OT elnöke mondott beszédet. Az ünnepi megemlékezés után ki­tüntették a környezetvédelem leg­eredményesebben tevékenykedő munkatársait; 25 személynek és kol­lektívának nyújtották át eredményes társadalmi tevékenységéért a Széche­nyi István-plakettet. Pro natura em­lékéremmel tüntették ki a Magyar Természetbarát Szövetség társadalmi erdei szolgálatát, Csápody István bo­tanikai felügyelőt, Gajdócsi Istvánt, a Bács-Kiskun megyei tanács elnökét, Herczeg Károlyt, a Vas-, Fém- és Villamosenergia-ipari Dolgozók Szak- szervezetének főtitkárát és Kovács Margitot, a biológiai tudományok doktorát. Harmincán megkapták Az emberi környezetért kitüntetést. (MTI) • Nemzetközi vegyipari vásár Pozsonyban (Munkatársunktól.) Június 27. és július 2. között ren­dezik meg Pozsonyban az Incheba nemzetközi vegyipari vásárt. A cseh­szlovák—magyar gazdasági kapcsola­tokról, valamint a kiállítás program­járól tájékoztatta pénteken az újság­írókat Priecel Ludovit kereskedelmi tanácsos és Frantisek Fitos, az In- cheba külkereskedelmi vállalat ve­zérigazgatója. A csehszlovák—magyar gazdasági kapcsolatokban nagy szerep jut , a vegyiparnak: a két ország közötti vegyitermék-forgalom meghaladja a 48 millió rubelt. Egyebek között gyógyszereket, műtrágyát, növényvé­dő szereket, színezékeket s egyéb fontos vegyipari termékeket szállí­tunk egymásnak. A kereskedelmi kapcsolatok erősítésére, a vegyipari termékek nemzetközi összehasonlítá­sára jó lehetőség az ezúttal tizenne­gyedik alkalommal megrendezett szakvásár. Az Inchebán 36 ezer négyzetméte­res kiállítási területen 24 ország 500 kiállítója mutatja be termékeit. Az alapanyagokat, gyógyszeripari ter­mékeket, feldolgozóipari cikkeket, vegyipari gépeket, valamint licence- ket és szabadalmakat felvonultató ki­állítás mellett a KGST-országok ház­tartás-vegyipara, fogyasztási cikkei is bemutatkoznak. Az Inchebán 19 magyar kiállító, köztük a Medimpex, a Borsodi Vegyi Kombinát, a Cbinoin, az Észak-ma­gyarországi Vegyiművek 566 négy­zetméteren mutatja be termékeit. A vásár ideje alatt több tudományos tanácskozásra, szakmai tapasztalat­cserére is sor kerül. Egyebek között a műanyagok hasznosításáról, a gyógyszeriparról, az energiatakaré­kosságról rendeznek tanácskozásokat. A tűz után a Szatmár Bútorgyárban Elítélték a Váci utcai rablógyilkosokat Lukács Pál- emlékhangverseny a Zeneakadémián A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Lukács Pál Kossuth-díjas, kiváló mű­vész, a főiskola egy éve elhunyt tanszék- vezető egyetemi tanára és rektorhelyet­tese tiszteletére holnap este emlékhang­versenyt rendez az intézmény nagyter­mében. A koncert előtt felavatják a XXI- es tantermet, amelyben a kitűnő brácsa- művész évtizedeken át tanított, Lukács Pál-tanteremmé. A hangverseny karmes­tere Kórodi András. Mozgássérült gyerekek üdültetése A Vöröskereszt Vas megyei szer­vezete az idén már a negyedik alka­lommal szervezte meg a mozgássérült és szervi betegségben szenvedő gyer­mekek üdültetését. A tíznapos nya­raláson, amely pénteken kezdődött a röjtökmuzsaji SZOT gyermeküdülő­ben, kilencven általános iskolás vesz részt. Ezután — az idén első ízben — száz középiskolást is üdültetnek jú­nius 25-től július 6-ig Velemben; többségük most nyaral először gyer­mekközösségben. Az üdültetés ingye­nes, a költségeket nagyarányú társa­dalmi összefogással teremtették elő. A táborban gondoskodnak a gyerme­kek szakszerű egészségügyi ellátásá­ról, orvosi felügyeletéről. A nyara­lás szervezői gondoskodtak arról is, hogy az érkezők gazdag, igazi kikap­csolódást nyújtó programok közül választhassanak. (MTI) (Megyei tudósítónktól.) Amint arról lapunkban is beszá­moltunk, szerda délután tűz ütött ki Mátészalkán a Szatmár Bútorgyár félkészáru-raktárában. A tüzet loka­lizálták, így az szerencsére nem ter­jedt tovább a raktár többi részére. Kun István igazgató tájékoztatása szerint kétmillió 870 ezer forint érté­kű anyag, valamint késztermék égett el, és az épület is jelentősen megron­gálódott. Áz ott tárolt fenyőfa kere­tek, amelyeket heverőkhöz, fotelek­hez használnak és a poliuretánhab megsemmisült, de 640 ezer forintnyi késztermék is a lángok martalékává lett. Az épületben egymillió 313 ezer forintos kár keletkezett. A dolgozók szerda délután 16 óra 8 perckor ész­lelték, hogy füstöl a raktár teteje. A gyár önkéntes tűzoltói azonnal mun­kához láttáig, és hét vízsugárral loka­lizálták a lángokat. Időközben meg­érkeztek a mátészalkai, majd a nyír­egyházi, illetve kisvárdai tűzoltók is, akiknek azonban a tűz oltásában már nem kellett részt venniük, hanem a szomszédos épületeket igyekeztek menteni. (Bonni tudósítónktól.) Pénteken Münchenben múmiává aszalódva találták meg ágyában azt a müncheni nyugdíjas férfit, akinek sorsára a bank hívta fel a figyelmet. Az idős embernek küldött értesíté­sek ugyanis rendre felbontatlanul érkeztek vissza a bankfiókba, amely — hogy miért hétévi várakozás A tűz keletkezése után 20 perc alatt sajnos valamennyi tárolt anyag el­égett. A szakértői megítélés szerint az épület olyan mértékű károsodást szenvedett, hogy legfeljebb a tartó- szerkezet lesz használható. Juhász Lajos ezredes, megyei tűzoltópa­rancsnok igen szakszerűnek értékelte a gyár önkéntes tűzoltóinak a mun­káját, és példásnak a dolgozók segí­tőkészségét. Mint mondottá, a vizs­gálatot a rendőrséggel együtt tovább folytatják, mert mindeddig nem si­került fényt deríteni a tűz okára. Az elektromos vezetékek esetleges hibá­ját, mint előidéző okot kizárták, s to­vább keresik, mitől gyulladtak meg a raktárban levő áruk. A gyár termelésében egyébként nincs fennakadás. A partnerek igen megértőek, folyamatosan érkeznek a gyártáshoz szükséges anyagok. A Mándoki Ipari Szövetkezet a kárpi­tos garnitúrákhoz soron kívül fenyő­rámákat küld, a Sajóbábonyi Vegyi­művektől poliuretánhabot kapnak, a Kazincbarcikai Kézműipari Vállalat pedig méretes szivacsokat szállít. után, az nem derült ki — végül is értesítette a rendőrséget. A helyszínre kiszálló rendőrök a szomszédoktól sem kapták kielégítő felvilágosítást az idős nyugdíjas sor­sáról, ezért feltörték a lakást: a hálószobában megtalálták az orvosi jelentések szerint 1975 óta halott férfi múmiáját. K. A. A Fővárosi Bíróság dr. Zalai Mik­lós tanácsa ítéletet hirdetett Fodros Tibor 27 éves és Károlyi István 27 éves foglalkozás nélküli budapesti lakos bűnügyében, akit előre kitér - velten, nyereségvágyból és különös kegyetlenséggel elkövetett ember­öléssel és más bűncselekményekkel vádolt az ügyészség. A két vádlott 1981 őszén barátko­zott össze, együtt vállaltak alkalmi munkákat. így ismerkedtek meg a 60 éves Floszmann Erzsébet kisipa­rossal, akinek belvárosi üzletlakásá­hoz több alkalommal is szállítottak tüzelőt, s jó néhányszor dolgoztak is a lakásában. A fizetnivalót a jóhiszemű asszony mindig a két férfi előtt vette elő a különböző táskákban őrzött pénzé­ből, így azok feltételezték: sok pén­ze lehet. Ezért Fodros úgy döntött: ha kell, erőszakkal is megszerzi az asszony pénzét. Egy októberi napon meg is kísérelte, de a terv meghiú­sult, mert az asszony nem nyitott aj­tót. Néhány hét múlva Fodros megpró­bált „kölcsönt” kérni, de ez az akció sem járt sikerrel, ezért folytatták a már korábban megkezdett betörésso­rozatot. Több lakást és utcán par­koló gépkocsit fosztottak ki együtt vagy külön, az eléggé tekintélyes zsákmánynak azonban gyorsan a nyakára hágtak, s ekkor elhatároz­ták: megölik és kifosztják Floszmann Erzsébetet. Tavaly november 26-án, a délutáni órákban felkeresték az asszonyt, s valamilyen ürüggyel a lakás hátsó frontján levő konyhába csalták. Fod­ros ekkor addig ütötte, míg áldozata el nem veszítette eszméletét, Károlyi pedig ezalatt gumikesztyűt húzott, és összeszedte a lakásban található értékeket. Az asszony kezdett magá­hoz térni, Fodros ekkor újra rátá­madt: a> szekrény tetejéről felkapott faszoborral hat-nyolc hatalmas ütést mért a fejére. Amikor meggyőződ­tek róla, hogy meghalt, az egymillió forintnyi értéket megközelítő zsák­mánnyal — egyebek között arany- és ezüsttárgyakkal, valamint 27 ezer forint készpénzzel — távoztak. Vál­tott taxikkal mentek Károlyi lakásá­ra, ahol megosztoztak. Még azon az estén elindultak, hogy autóvásárlás­sal „ünnepeljék meg” a nagy fogást. A vásárláshoz szükséges készpénzük kevés volt, ezért 240 ezer forint ér­tékben aranytárgyakkal fizettek. A Fővárosi Bíróság Fodros Tibort halálra, a gyilkossághoz segítséget nyújtó Károlyi Istvánt életfogytig tartó fegyházra ítélte. Az ítélet in­dokolásában hangsúlyozta a bíróság: az a tény, hogy a csalásért és sik­kasztásért korábban felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt Fodros Tibor a próbaidő alatt elkövetett bűncse­lekmények sorozatával és végül a rendkívüli hidegvérrel végrehajtott, különösen brutális gyilkossággal akarta előteremteni az anyagi eszkö­zöket dologtalan életmódjához, vala­mint hogy tettét, egy védekezésre képtelen, idős asszony bizalmával visszaélve követte el — a társadalom védelme érdekében — indokolja a kivételes büntetési nem, a halálbün­tetés alkalmazását. Az ügyész az ítéletet tudomásul vette, a vádlottak enyhítésért felleb­beztek. Sz. K. Hét évig feküdt holtan a lakásán

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék