Népszabadság, 1984. július (42. évfolyam, 153-178. szám)

1984-07-07 / 158. szám

1984. július 7,, szombat NEPSZABADSAC 21 REANAL—BIOLAR Magyar—szovjet biokémiai együttműködés (Tudósitónktól.) öt évre szóló egyezménytervezet egyeztetésével és az emlékeztető jegy­zőkönyv aláírásával újabb állomásá­hoz érkezett a Reanal Finomvegy­szergyár és a szovjet Biolar NPO Tu­dományos Termelő Egyesülés közötti együttműködés. A hazai biokémiai kutatásokban jelentős részt vállaló Reanal kapcsolata a szovjet partner­ral tizennégy évvel ezelőtt kezdődött, s azóta a kutatói feladatok megosztá­sával, tapasztalatcserékkel jelentős eredményeket értek el az aminosav-, enzimkutatás, peptidszintézis terüle­tén. A most aláírt emlékeztető jegyző­könyv — amelyet szovjet részről Za- mah Vlagyimir Petrovics, a Biolar vezérigazgatója, magyar részről Pri­bék Ferenc, a Reanal igazgatója írt alá — újabb lehetőségeket biztosít a szovjet—magyar műszaki-tudomá­nyos együttműködésben. A Reanal Finomvegyszergyár Március 8. brigádjának tagjai a fotóvegy­szereket mérik. petö zsuzsa felvétele Táncsics-emlékünnepség Mezőhéken Táncsics Mihály halálának 100. évfordulója alkalmából emlékün­nepséget tartottak pénteken az 1848 —49-es forradalom és szabadságharc kiemelkedő alakjának nevét viselő mezőhéki Táncsics Termelőszövetke­zet művelődési házában. Az ünnepségen Pozsgay Imre, a Hazafias Népfront Országos Taná­csának főtitkára méltatta Táncsics Mihály életútját, hangsúlyozta, hogy alakja elválaszthatatlan a nemzeti függetlenségért, a demokratikus sza­badságjogokért, a földosztásért való harctól, lelkes agitátora volt a for­radalom, a nemzeti függetlenség, a jobbágyfelszabadítás, a szegénypa­rasztság és az ipari munkásság ügyének. A megemlékezésen kiosztották a Táncsics és kora című mezőgazdasá­gi szocialista brigádvetélkedő díjait, majd leleplezték és megkoszorúzták a Táncsics Mihály szobrának talap­zatára elhelyezett emléktáblát. (MTI) BELFÖLDI ES KÜLFÖLDI TURISTÁK SZOLGÁLATÁBAN Több mint százezer információ a Tourinform adatbankjában Három éve segíti a turistákat a Tourinform idegenforgalmi informá­ciós szolgálat. Az eltelt időszak alatt több mint 300 ezren tárcsázták fel a 179-800-as telefonszámot, és kértek felvilágosítást utazással, programok­kal, szálláshelyekkel, üdüléssel kap­csolatos kérdésekben. Nagy számban fordultak a Tourinformhoz a külföldi turisták is, akik kérdéseikre német, angol, orosz és francia nyelven kap­tak választ. A Tourinform adatbankjában több mint százezer információt tárolnak, ezek 30 százaléka állandóan változik, igazodik a pillanatnyi helyzethez. A Tourinform naprakészen nyilvántart­ja az ország valamennyi kulturális eseményét, az összes utazási iroda üdülési ajánlatát. Pillanatokon belül meg lehet tudni, hol van lehetőség például gyermeküdülésre vagy sport- programokkal összekötött pihenésre. Ugyancsak a Tourinformnál lehet tá­jékozódni az ország összes múzeumá­nak állandó kiállításairól, valamint a falusi turizmus teljes kínálatáról. Az adatok körét állandóan szélesítik, most például a magánpenziók és ma­gánkempingek adatait, valamint a gyógyüdülőkről szóló információkat gyűjtik össze. A hasznos információkat különbö­ző kiadványokban, prospektusokban foglalja össze a Tourinform. Főként az Itthon otthon van elnevezésű prospektussorozatban találhatók meg a közérdeklődésre számot tartó tud­nivalók; legutóbb a Pihenés vízen és vízparton című kiadvány látott nap­világot. Az érdeklődők kérdéseikre nemcsak telefonon, hanem személye­sen is választ kaphatnak Budapest V. kerületében, a Petőfi Sándor utca 17 —19. szám alatt levő Tourinform-iro- dában, s ugyancsak itt megvásárol­hatják a prospektusokat is. (MTI) Tovább gyarapodott az ipar és a mezőgazdaság gépállománya A Központi Statisztikai Hivatal felmérése az ország gépparkjáról A Központi Statisztikai Hivatal most közzétett adatai szerint az utóbbi években az ország gépállo­mánya átlagosan évi 6,8 százalékkal bővült, s értéke elérte az 520 mil­liárd forintot. A gyarapodás azon­ban ágazatonként nem egyenletes: a közlekedésben, a postánál és a táv­közlésben, valamint a vízgazdálko­dásban egyaránt átlagosan évi 9,3 százalékos, az iparban 6,9. az építő­iparban 3,6, a mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban 6, a kereske­delemben 5,1 százalékos az évi nö­vekedés. A felmérés idején a géppark csak­nem fele 7 évesnél idősebb volt, s mindössze 12,2 százaléka kétéves, il­letve annál fiatalabb. Ez utóbbiak nagy részét a mezőgazdaságban, az erdőgazdálkodásban, a belkereske­delemben és a vízgazdálkodásban használják. Az iparban viszont a be­rendezések átlagosan életkora meg­közelíti a 10 évet. A beruházási le­hetőségek szűkössége miatt az utób­bi években csökkent az újonnan üzembe helyezett gépek aránya. Je­lenleg az iparban 88 milliárd forint értékű, időközben nullára leírt gép is működik, amelyek az állomány csaknem negyedrészét teszik ki. A felmérés adatai szerint a gépál­lomány 55,2 százaléka részben vagy teljesen automatizált, s 44,8 százalé­ka mechanikus működtetésű. Az au­tomatizált gépek aránya a kohászat­ban, a villamosenergia-iparban, a postánál és a távközlésben, valamint az élelmiszeriparban a legmagasabb, főként az utóbbi évek új beruházá­sainak és a rekonstrukcióknak az eredményeként. Elenyésző — 2,4, il­letve 3,5 százalékos — az automati­zált gépek részaránya a mezőgazda­ságban és az erdőgazdálkodásban. A felmérésből azonban az is kitűnik, hogy az építőipar, a mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás, valamint a vízgazdálkodás gépparkjában a gé­pek döntő többségét adó, mechani­kus működtetésű berendezések a maguk nemében a legfejlettebb tech­nikát képviselik. A belkereskedelmi vállalatok közül főként a vendéglá­tásban és a szállodákban használják a teljesen automatizált gépeket, amelyek az utóbbi időben az évente újonnan beszerzett berendezések több mint 18 százalékát teszik ki. Egyre több a félig vagy teljesen au­tomatizált, a kereskedelmi munkát és a vásárlási körülményeket egy­aránt jelentősen javító korszerű be­rendezés a kiskereskedelemben is. Sok még a tennivaló a gépek, be­rendezések jobb kihasználásában. Az ipar gépállományának kihasználtsá­ga például az 1970-es évek közepé­től folyamatosan romlott. A statisz­tika szerint jelenleg a munkaidő egynegyed részében különféle okok — többnyire anyag- és alkatrészhi­ány — miatt állnak a gépek. Mivel a berendezések átlagos életkora ma­gasabb lett, gyakoribbak a váratlan hibák miatti állásidők is, arányuk a veszteségidőből a hét évvel ezelőt­ti tíz százalékkal szemben 16 száza­lék. (MTI) Befejezödött az automatizálási vi lágkongresszus Pénteken utolsó munkanapjához érkezett Budapesten az automatizá­lási világkongresszus. A plenáris elő­adást ezúttal Vaszilij Novoszelcev szovjet professzor tartotta a bioló­giai rendszerek szabályozásáról. Az előadó a mesterséges testrészek le­hetséges irányítását elemezte, és is­mertette az e kérdéssel foglalkozó új — általa „élettudománynak” neve­zett — tudományág legújabb kutatá­si eredményeit. Ezután szekcióülések következtek, majd délután megtartották a IX. vi­lágkongresszus ünnepélyes záróülé­sét. A záróülésen Borisz Tamm észt professzor összegezte a kongresszus tapasztalatait, méltatva a tanácsko­zások magas szakmai színvonalát. Takarékszövetkezet Túrán (Munkatársunktól.) Túrán pénteken új takarékszövet­kezeti üzletházat avattak. Az ese­ménynek külön is hangsúlyt ad, hogy ez a létesítmény Pest megye 100. ta­karékszövetkezeti saját üzletháza. Az épület két év alatt készült el, s mint­egy 3,5 millió forintba került. A két­szintes üzletház 200 négyzetméternyi területével megjavítja a munkafelté­teleket. Árvízveszély Délkelet- Lengyelországban (Varsói tudósítónktól.) Egy hónapja tart az országos eső Lengyelországban, s egyelőre semmi jel nem mutat arra, hogy hamarosan melegre és szárazra fordulna az idő. Gondot jelent ez a mezőgazdaságnak is: az aratás csak augusztusban kez­dődhet, s igénybe kell venni a gabo­naszárító berendezéseket is. A csapadékbőség következtében állt elő az árvízveszély Délkelet-Len- gyelországban. A San folyó körzeté­ben, a przemysli vajdaságban árvíz- védelmi készültséget rendeltek el. ELEMIBBEK AZ ELEMI RÉSZECSKÉKNÉL Tudományos szenzáció: felfedezték a T-kvarkot Genfben csütörtökön nyilvános­ságra hozták, hogy tavaly végzett kísérletek eredményeinek elemzése során megállapították: e kísérletek­ben az Egyesített Nukleáris Kutató- központban (CERN) előállították az elemi részek alkotóinak hatodik, ed­dig nem ismert, de megjósolt válto­zatát, a T-kvarkot. A kísérletben, amelynek során óriási sebességre felgyorsított proto­nokat és neutronokat áramoltattak egymással szembe, 17 egyetem 151 kutatója vett részt, így nehéz eldön­teni, kié a nagy eredményben a fő érdem — ilyen fölfedezésért ugyan­is esetleg Nobel-díjat adnak .. . A részecske hivatalos neve: T- kvark. Ebből a T betű a legfelső, te­tő jelentésű „top” angol szó kezdő­betűje, ami arra utal, hogy ezzel tel­jessé vált, betetőződött egy elmélet. Amikor a tudomány eljutott oda, hogy megállapította: az atomok magjait részben pozitív töltésű pro­tonok, részben elektromosan semle­ges neutronok alkotják, hamarosan az is világossá vált, hogy ezzel nem jutottunk „az út végére”, hanem vannak ezeknél az elemi részecskék­nél még elemibbek is. Ilyen részecs­két igen sokfélét fedeztek fel, úgy, hogy már-már áttekinthetetlenné vált a helyzet. A hatvanas években azután Zweig, a CERN munkatársa és Gell-Mann amerikai Nobel-díjas fizikus egy merész és szellemes el­méletet alkotott, amely a sokféle ré­szecske — köztük a proton és a ne­utron — közös alkotórészeiként kvarkoknak nevezett részecskéket tételezett fel. A különös hangzású kvark szót James Joyce-nak, a bo­nyolult műveiről híres ír írónak az egyik regényéből kölcsönözték. A kvarkoknak az a különleges — feltételezett — tulajdonsága volt, hogy elektromos töltésük nem egész, hanem (elektrontöltésben kifejezve) tört: egyharmad, illetve kétharmad! Mivel az elektromos töltés legkisebb részének az elektronét tekintjük, ez a föltevés igen merész volt, és so­káig vitatták is. Az évek folyamán azután a hat kvark közül négyet megtaláltak. Eze­ket azonban — és ez nagyon fontos — nem lehet kiszakítani az elemi részecskékből és külön „megfogni”, mint egyes más részecskéket, ha­nem csak hatásaikból, gyors bomlá­suk nyomaiból tudták megállapítani, hogy valóban vannak. Ahhoz, hogy a kvarkelmélet „mű­ködjön”, pontosan hat kvarkot kel­lett feltételezni. Az említett négy után meglehetősen hosszú szünet következett, majd 1977-ben éppen egy Budapesten tartott tudományos tanácskozáson jelentették be az ötö­dik kvark fölfedezését. A hatodik fölfedezésének a késé­se technikai okokra vezethető visz- sza: nem tudtak olyan óriási ener­giát előállítani, amivel ezt létre le­hetett hozni. A most fölfedezett ha­todik, a T-kvark jellegzetessége ugyanis az, hogy a körülöttünk le­vő, „normális” anyagban nem talál­ható: ezt „gyártani” kellett. A föl­fedezés jelentősége igen nagy a tu­domány szempontjából: egy elmélet ezzel teljessé, ellentmondásmentessé vált. A tudomány megjósolta a ha­todik kvark fölfedezését is, de azt nem mondhatta meg, hogy milyen tömeggel, milyen energiával lesz elő­állítható, ezért volt a várt eredmény kissé váratlan. Vajon az elemi részek eme ele­meivel lezárult az anyagba való be­hatolás, a természet megismerésének a folyamata? Semmi esetre, de nem biztos, hogy a fölfedezés a „marusz- jázás” útján történik, vagyis mint a népszerű orosz Maruszja-babánál, beljebb haladva újból ugyanolyan, csak kisebb elemet találunk. A ter­mészet nem ismétli önmagát, és a tudományra újabb meglepetések várnak. A tudósok ennek örülnek a legjobban. P. G. P. SZÁZÖTVEN NAPJA AZ ŰRBEN > i — ■ i . i i ■ Folytatja munkáját a Szaljut—7 legénysége Az előírt tervek szerint folytatja munkáját a Szaljut-7—Szojuz T-ll— Progressz-22 orbitális űrkomplexu­mon dolgozó három szovjet űrhajós: Leonyid Kizim, Vlagyimir Szolovjov és Oleg Atykov. A kozmonauták 150 nappal ezelőtt kezdték meg világűr­beli munkájukat. Az elmúlt napokban az űrhajósok több alkalommal is fényképfelvétele­ket készítettek a Föld felszínéről (egyebek között a Kaspi-mélyföldről, a közép-ázsiai hegyvidékről és a Baj- kálon túli területekről), valamint a világóceán különböző térségeiről. A tudósok ezeknek a felvételeknek a ré­vén akarnak pontosabb adatokat sze­rezni a természeti kincsek lelőhelyei­ről. Az előírt program szerint a há­rom űrhajós befejezte az űrkomple­xum hajtóműveinek feltöltését üzem­anyaggal, amely a Progressz—22 automatikus teherűrhajóval érkezett. A földi irányítóközpontba beérkező adatok és az űrkomplexum személy­zetének jelentései szerint az orbitális űrállomás berendezései normálisan működnek, az űrhajósok közérzete és egészségi állapota jó. (MTI) Önkéntes vízi mentők szolgálata A vöröskeresztes aktivisták közül több százan vállalkoztak arra, hogy a folyók, tavak partján, a strando­kon önkéntes mentőszolgálatot telje­sítsenek. Felhívják a fürdőzők fi­gyelmét a mélyvízi fürdés veszélyei­re; a bajba jutottak segítségére siet­nek, elsősegélyt nyújtanak. A Vörös- kereszt felajánlotta a tanácsi szer­veknek: gondoskodnak arról, hogy szakértők készítsék fel erre a szol­gálatra az önkéntes mentőket. Az utóbbi években több mint 250 vöröskeresztes aktivistát képeztek ki e feladat teljesítésére, ők a Duna, a Körösök, a Bánki-tó partján és más fürdőhelyeken őrködnek. A helyi ta­nácsok csónakokat s a mentéshez szükséges más eszközöket, felszere­léseket bocsátottak a rendelkezésük­re. A tavaly Balatonalmádiban ala­kult vitorlás mentő sportegyesület nem hivatásos mentői ez ideig 37 íz­ben segítettek embertársaiknak. A Vöröskereszt kezdeményezésére a Balatoni Intéző Bizottság nemrég vállalta, hogy megszervezi az egysé­ges vízi mentőszolgálatot a magyar tenger partján. A Vöröskereszt Békés megyei szervezete által 1981-ben életre hí­vott vízi mentőszolgálat a nyár be­köszöntővel ismét megkezdte ügye­letét. Az általuk ellenőrzött Kettős- Körös szakaszon három év alatt senki sem fulladt vízbe. A szolgálat a vízen és a partokon az idén is el­látja feladatát. (MTI) Mentési gyakorlat a Kettős-Körösön, plavecz Pál felvétele — mti foto Kiadvány jelent meg az új KRESZ-ről Már kapható az új KRESZ-teszt cí­mű könyv, amelyet az Idegenforgal­mi Propaganda és Kiadó Vállalat jelentetett meg. A kiadvány a tan­folyamot most végzőknek és a jogo­sítvánnyal már rendelkezőknek se­gítséget nyújt a közlekedés szabá­lyainak játékos elsajátítására és az önkontrollra. Bár a kiadvány nem helyettesíti a vizsgára felkészítő új tankönyvet, annak elkészültéig hasz­nos segédeszközként szolgálhat. Szerkesztésekor arra törekedtek, hogy a módosítások és a kiegészíté­sek mellett alkalmat adjanak a sza­bályok ismétlésére, ezért közük a KRESZ teljes szövegét is. Kétszázöt­ven tesztkérdésen kívül számos el­lenőrző kérdés segíti a szabályok megismerését. (MTI) Sikkasztás gabonával Sikkasztásért, hűtlen kezelésért és okirat-hamisításért háromévi bör­tönbüntetésre és az okozott kár megtérítésére ítélte 'a Zalaegerszegi Városi Bíróság Gróf Lászlót, a Zala megyei Gabonaforgalmi és Malom­ipari Vállalat volt gépkocsivezető­jét. Gróf László alig egy hónapja dol­gozott a vállalatnál, amikor rájött, hogy laza az ellenőrzés, a raktárból elszállított gabona átvételi igazolá­sát nem kérik számon. Az ebből adódó lehetőséggel élve esetenként 40—50 mázsa, összesen pedig 327 mázsa gabonát tüntetett, illetve adott el. Meghamisította a fuvarle­velet és kocsikísérő-bizonylatot. Így az általa szállított, útközben elkelt terményből sem kenyérnekvaló, sem takarmánykeverék nem lett, mert az meg sem érkezett a malmokba és a feldolgozókba. Gróf László enyhí­tésért fellebbezett. (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék