Népszabadság, 1986. szeptember (44. évfolyam, 205-230. szám)

1986-09-26 / 227. szám

SPORT Tanácskozik a AENOC közgyűlése Elégedetlen kapitányok Juan Antonio Samaranch sajtótájékoztatója A Duna Intercontinental Szálló­ban csütörtök délelőtt megkezdődött az Európai Nemzeti Olimpiai Bi­zottságok Szervezete, az AENOC 16. közgyűlése. Deák Gábor államtitkár, az ÁISH és a MOB elnöke köszön­tötte Juan Antonio Samaranchot, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság el­nökét, aki meghívottként vesz részt a tanácskozásokon; üdvözölte a je­len lévő 32 európai olimpiai bizott­ság képviselőjét, Franco Carrarót, az AENOC elnökét; Arién Vanden Eedét, a szervezet- főtitkárát, s az AENOC Végrehajtó Bizottsága tag­jait. Deák Gábor megnyitó beszédében először azt hangsúlyozta, hogy Ma­gyarországon az olimpiai eszme mindig szerves része volt a közgon­dolkodásnak. Emlékeztetett arra, hogy az 1895-ben alakult Magyar Olimpiai Bizottság kezdettől jó kap­csolatot alakított ki a NOB-bal, s ez a jó együttműködés napjainkra is jellemző. Az ÁISH és a MOB elnöke meg­emlékezett dr. Kemény Ferencről és dr. Mező Ferencről, a magyar olim­piai mozgalom jeles alakjairól, s ar­ról, hogy Mező Ferenc az olimpiai mozgalmat gazdagító életművének folytatását jelentette a Magyar Olimpiai Akadémia elmúlt évi meg­alakulása. — Közel másfél év múlva a XV. téli, 1988 szeptemberében pedig a XXIV. nyári olimpia megrendezésé­re kerül sor — folytatta Deák Gá­bor. — A legutóbbi két, problémák­kal teli nyári olimpia után az újabb helyszín több nehézséget okoz. A magunk részéről támogatjuk a Ko­reai NDK javaslatát, az olimpia kö­zös megrendezésére. Reméljük, a hátralévő időben születő döntés le­hetővé teszi, hogy az olimpiai csa­lád teljes köre azonos feltételekkel részt vehessen a nyári, játékokon. Ezen óhajunkat erősítette meg a Magyar Olimpiai Bizottság e hét elején tartott ülésén, amikor leszö­gezte: sportolóink a magyar sport- . mozgalom hagyományaihoz híven, az olimpiai eszme szellemében készül­jenek a következő játékokra. Az ÁISH és a MOB elnöke után Franco Carraro szólalt fel. Elmond­ta: a magyar házigazdák jól készí­tették elő a közgyűlést, a részvevő­ket baráti légkör veszi körül. Üdvö­zölte a Magyar Olimpiai Bizottsá­got, annak új vezetőségét, majd el- . ismeréssel beszélt Magyarországnak az olimpiai mozgalomban kifejtett tevékenységéről. Az AENOC elnöke után a NOB elnöke emelkedett szólásra. J. A. Samaranch felhívta a figyelmet a NOB és az AENOC közötti együtt­működés fontosságára. Kiemelte, hogy a két szervezet ereje éppen egységében van. Samaranch elnök azt is hangsúlyozta, hogy a sport az egyik legszélesebb társadalmi moz­galom az emberek életében, s ezen belül az olimpia jelentősége egyre- növekvő. A sport azonban mind ne­hezebben követhető tempóban, gyor­san változik. A problémák megoldá­sához együttműködésre, közös gon­dolkodásra és cselekvésre van szük­ség. (MTI) * Juan Antonio Samaranch, a NOB elnöke csütörtök este az Interconti­nental Szállóban fogadta a sajtó kép­viselőit. Mint bevezetőjében elmond­ta, hivatalos minőségében hetedszer jár hazánkban, s akárcsak az AENOC-közgyűlés budapesti meg­rendezése, ez is jelzi Magyarország fontos szerepét a nemzetközi sport­életben. Megelégedését fejezte ki azzal a baráti, alkotó légkörrel, amely az európai országok olimpiai bizottságainak mostani megbeszélé­sét jellemzik, s hozzátette, hogy ez nagy részben a házigazdák érdeme is. Kitért arra, hogy megbeszélése­ket folytatott Deák Gábor államtit­kárral, az ÁISH és a MOB elnöké­vel, akit hivatalos látogatásra hívott meg Lausanne-ba, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság székhelyére. A nemzetközi olimpiai mozgalom vezető tisztségviselője ezt követően arról szólt, hogy az utóbbi hetek­ben is meglehetősen sűrű volt a programja: Szöulból érkezett Buda­pestre, innen pedig Havannába lá­togat. 'Dél-Koreában .az Ázsiai Já­tékok ' megnyitóünnepségén vett Juan Antonio Samaranch, a NOB elnöke (balról) a sajtótájékoztatón. Jobb­ról Aján Tamás, az ÁISH elnökhelyettese. koppAny György felvétele Karpov egyenlített A Leningrádban folyó sakkvilág­bajnoki döntő visszavágó 19., szer­dán függőben maradt játszmáját a címvédő Garri Kaszparov csütörtö­kön folytatás nélkül feladta. Ellen­fele, Anatolij Karpov ezzel kiegyen­lített, az állás 9,5:9,5. A 20. partit ma játsszák, Kaszparov vezeti a vi­lágos bábukat. SZÓFIA: Nyolcadik alkalommal mér­kőzött egymással csütörtökön a két szovjet versenyző. Maja Csiburdanidze és jelena Ahmilovszkaja a női sakkvi- lágbajnoki címért. Ez az erőpróba is Csiburdanidzének sikerült jobban, nyert és 6:2 arányban vezet. Ezzel a szófiai ..első félidő” lezárult, a két küzdő fél a Szovjetunióban folytatja küzdelmét. ilg > « " ‘ ' VN '>* SORSOLTAK AZ ASZTALITENISZ ETTU Kupában. A magyarok közül a Postás a francia UTT Levallois csapatá­val, a Spartacus a belga, Rhisens gárdá­jával játszik. A nőknél a BSE ellenfele a görög Neasz Ioniasz. a Kanizsa Búto­ré az olasz Blobtrade Sgonico, az ESMTK-é a svéd IK Oxie. MARIAPOCSON RENDEZIK MEG a hét végén a négyesfogat-hajtók országos baj­nokságát. A teljes magyar élmezőny rajthoz áll. A BKV ELŐRE TEKECSARNOKABAN nem sikerült a visszavágás az NDK csa­patának a Magyarország—NDK férfi és. női tekeviadalon. Gyengébb eredmények­kel ugyan, de ezúttal is biztosan győzték, a magyarok. Férfiak: Magyarország— NDK 5559:538l fa. nők: Magyarország— NDK 2520:2369 fa. VALKENSWAARD; Csehszlovákia 4:3- ra győzött a Hollandia elleni asztalite­nisz Szuper Liga-mérkőzésen, amelyen a házigazdák csak az ujolsó két egyéni találkozón tették szorossá a végered­ményt. GLASGOW: A Rangers—Dundee Uni­ted skót bajnoki'90 perc után a glas- gow-iak különbuszát kővel hajigálták me>3.' Egy lan Hamilton nevű szurkolót olyan súlyos fejsérülés ért. hogy a kór­házba szállítás közbep meghalt. MARANELLO: Az olasz Michele Albo- reto mellett az osztrák Gerhard Berger lesz jövőre a Ferrari Forma—1-es csapa­tának versenyzője. A cég szerződéssze­gés miatt perli a brit Nigel Mansellt, aki korábban aláírt a Ferrarihoz. de ké­sőbb visszavonta ígéretét. MARVEJOLS: Az asztaliteniszezők Szu­per Ligájáért: Bulgária—Franciaország 6:1. BALATONBERENYBEN, az OKISZ- üdülöben lejátszották az első fordulót az Artex—Bp. Spartacus nemzetközi nyílt sakkversenyen. Az első fordulóban a mezőny legmagasabb FIDE értékszámú sakkozóinak eredményei: Szabolcsi— Barbero (argentin) 0:1, Csernyikov (szovjet)—Faragó S. 0:1. Horváth J.— Behrens (NSZK) 1:0, Bacsó—Jukics (ju­goszláv) 0:1. Miniböok (osztrák)—Pirisi 0:1. A 4. FORDULÓT játszották a Magyar Sakk Szövetség versenytermében az or­szágos női egyéni sakkbajnokságon. Ered­mények: Sziva—Ivánka 0:1. dr. Kas—Pin- térné Kovács M. döntetlen. Csonkics— Csőm K. döntetlen, Keresztúri—Ladányi- né Karakas 0:1, Forgó—Porubszky 0:1, Grosch—Nagy H. 1:0. Az élcsoport állá­sa: Grosch 3,5, Csonkics 3. Ivánka 2.5 (1). Porubszky és dr. Kas 2—2 (1—1) pont. részt, s dicsérte a szervezést. Hozzá­tette, hogy a most folyó versenye­ket az 1988-as olimpia főpróbájának is tekinthetjük. A kérdések többsége természete­sen a következő olimpiával foglalko­zott. Ezekre válaszolva Samaranch emlékeztetett arra, hogy eddig há­romszor ültek tárgyalóasztalhoz Lausanne-ban a KNDK és Dél-Ko- rea képviselői, hogy dűlőre jussanak az ötkarikás játékok közös megren­dezésében. — Ezeken a megbeszéléseken tör­tént előrehaladás a vitás kérdések tisztázásában, de a végleges meg­oldástól még messze vagyunk — mondta a NOB elnöke. — A negye­dik tárgyalásra akkor kerülhet sor, ha a KNDK képviselői elfogadják a NOB javaslatát, azaz azt, hogy or­szágukban legyenek az asztalitenisz- és íjászversenyek, s közösen rendez­zék meg Dél-Koreával a labdarúgó- összecsapásokat és az országúti ke­rékpározás erőpróbáit. A magunk részéről mindent megteszünk azért, hogy a következő olimpián az olim­piai „család” minden tagja jelen legyen, s ez a „család” immár 164 tagországot számlál. Arra a kérdésre, miszerint opti­mistább avagy borúlátóbb, mint 1981-es megválasztásakor, Sama­ranch a következőket válaszolta: — Optimistább vagyok, hiszen mindenki emlékezhet arra, hogy az 1980-as olimpia után sokan lemond­tak a mozgalomról. Most októberben pedig már arról fogunk határozni, hogy kik rendezzék meg az 1992-es nyári és téli játékokat. Ez is azt jel­zi, hogy ha vannak is nehézségeink, igyekszünk megküzdeni azokkal. Ép­pen ezért nagyon remélem, hogy az 1988-as olimpia megrendezésének útjából is sikerül elhárítani minden akadályt. ^ Samaranch jelentősnek, s figye­lemre méltónak ítélte azt a buda­pesti AENOC-kongresszuson elhang­zott javaslatot, hogy a nyári és té­li olimpiákat ne azonos esztendő­ben, hanem — 1992 után — egymás­tól két-két év különbséggel rendez­zék meg. — A NOB mérlegelni fogja a ja­vaslat elfogadását, amely kétségkí­vül sok előnnyel járhat, így a többi között azzal, hogy az eddiginél is nagyobb figyelem kísérheti majd a téli versengéseket — tette hozzá. — Tudomásom szerint a téli sport­ágak nemzetközi szövetségeinek zö­me támogatja a javaslatot. Mi nem állunk semmilyen ésszerű javaslat útjába, amely a nemzetközi olimpiai mozgalom további fejlődését szol­gálja. V. I. * Csütörtök délben Trautmann Re­zső, az Elnöki Tanács helyettes el­nöke fogadta az Európai Nemzeti Olimpiai Bizottságok Szervezete, az AENOC budapesti közgyűlésének részvevőit. A fogadáson részt vett J. A. Samaranch, a NOB elnöke, Franco Carraro, az AENOC elnöke, valamint Deák Gábor államtitkár, az ÁISH és a MOB elnöke. Traut­mann Rezső pohárköszöntője után J. A. • Samaranch mondott köszöne­tét az Európai Nemzeti Olimpiai Bi­zottságok Szervezete 16. közgyűlésé­nek budapesti megrendezéséért. (MTI) Kosárlabda Kiesett a Honvéd A miskolci Városi Sportcsarnokban rendezték meg tegnap este a Hon­véd—Torpan Pojat EK-selejtező visszavágó mérkőzést. Mint ismere­tes, az első találkozón a finn csa­pat 16 ponttal nyert. A Honvéd hát­ránya soknak bizonyult, s bár 77:70- re legyőzte ellenfelét, kiesett. A Judík, Kiss T., Berkics, Recska, Heinrich összeállítású bajnokcsapat nagy lendülettel kezdett, de a fél­időig csak egypontos előnyt szerzett. A finnek csak arra ügyeltek, hogy a magyarok ne húzzanak el túlságo­san. Tervük bevált, s bár a Honvéd megérdemelt győzelmet aratott, a jobb és egységesebb gárda került az EK első fordulójába. Vízilabda Gyöngyösi: FTC Mindössze néhány órával a nem­rég megkezdődött vízilabda-bajnok­ság nyitánya előtt Gyöngyösi And­rás, az FTC válogatott játékosa be­jelentette, hogy a Vasasba szándé­kozik átigazolni, és az első két for­dulóban nem is szerepelt a zöld-fe­hérek színeiben. Csütörtökön érde­kes fordulat történt: az FTC és a Vasas vezetői megegyeztek, hogy Gyöngyösi az 1986 87. évi bajnoksá­got még az Üllői útiaknál játssza, utána a ferencvárosiak hozzájárul­nak átigazolásához. (MTI) A svéd Johnny Ekström lőtte csapata mindkét gólját a svájciak ellen. MTI KÜLFÖLDI KÉPSZOLGÁLAT Labdarúgás Három EB-selejtezőt játszottak szerdán s csak a svéd válogatott lett •két ponttal gazdagabb. Stockholm­ban Johnny Ekström volt a találko­zó főszereplője, mindkét gólt ö sze­rezte. Svájc 2-0 arányú legyőzésével a svédek jelentősét léptek előre. Két rríérkőzés döntetlenül végző­dött, ezek közül a Reykjavíkban le­játszott Ikland—Szovjetunió találko­zó eredménye meglepetés. A hazaiak szerezték meg a vezetést, és a jobb- hátvéd Szulakvelidze csak hihetetlen kapushiba után tudott egyenlíteni. Asgeir Sigurvinsson, a VfB Stutt­gartban játszó idegenlégiós kiemel­kedett a mezőnyből, nagyszerű lab­dákkal tömte társait. Izland a fran­ciák után a szovjet válogatottól is elvett egy pontot, s noha tovább­jutási esélyei minimálisak, az már most biztos, hogy nem játszik alá­rendelt szerepet a csoportban. Oslóban gól nélküli döntetlent ját­szott egymással Norvégia és az NDK. Az egy pont idegenben nem rossz eredmény, az NDK sajtója mégis elégedetlen, s nem alaptala­nul: sorrendben immár hetedszer bizonyult gólképtelennek a nemzeti csapat. Mások vigaszként mondják: hat vereség után egy döntetlennek igazán lehet örülni. Tor-Roeste Ma: Honvéd—Békéscsaba A labdarúgó NB I 8. fordulója is­mét háromnapos lesz. Nyitányként ma 18 órakor, ezúttal is a csepeli pályán a Honvéd a Békéscsabát fo­gadja. Játékvezető Kovács I. László. A bajnok legutóbb a Vasastól vere­séget szenvedett, míg a vidéki csa­pat a Dunaújváros ellen biztosan győzött, s ezzel jelenleg három hely- lyel előbbre — a hatodikon — áll, mint vetélytársa. A bajnokcsapatból ezúttal kimarad a sérült Kerepeczky és Sikesdi, valamint Romanek, he­lyettük Gyimesi, Fodor és — bajno­ki mérkőzésen először — a Video­tonból átigazolt válogatott Csuhay kerül az együttesbe. Vági István ye- zető edző győzelmet és formajavu­lást vár csapatától. Csank János, a békéscsabaiak mestere nem változ­tat a Dunaújváros ellen győztes kez­dő csapaton, s. tisztes helytállásban reménykedik. Az előző bajnokság­ban a Bp. Honvéd mindkét talál­kozón győzött, a Fáy utcában 3-2. míg Békéscsabán 3-1 arányban. (MTI) Országos csúcs az ob-n Lövészet Az országos bajnokság második napján, csütörtökön a női standard puskások kezdtek a legkorábban, s itt született meg a nap egyetlen or- .szágos csúcsa. A Honvéd két körrel megjavította, az MHSZ KLK által tartott rekordot. Kitűnően szerepelt Nagy Erika, a Honvéd sportlövője, aki a 60 lövés során csupán négy 9-est lőtt. Színvonalas verseny volt a férfiak légpuska 60 lövéses számá­ban is: öten 580 kör feletti teljesít­ménnyel jutottak a döntőbe, s itt a Suhlban is jól szerepelt Záhonyi At­tila (686) megelőzte a junior korú Molnár Sándort (682). A férfiak sza- badpisztolyos számában a kevésbé esélyes Szabó László győzött (563) a világbajnokságon is járt társai előtt. A női ^portpisztolyosok között telje­sült á korábbi világbajnok Balogh Pálma álma, hiszen életében először országos bajnoki címet is szerzett ebben a számban (685). A motorosverseny műsora: Szom­bat: 16.00: 50 kcm, 16.35: 250 kcm szoc-formula. Vasárnap: 10.00: 125 kcm, 10.55: 80 kcm, 12.30: 250 kcm speciál, 13.35: 250 kcm széria, 14.35: 500 kcm. TIZENÖT ORSZÁG VERSENYZŐI Motorosok a Hungaroringen A Magyar Motorkerékpáros Szö­vetség megalakulásának 80. évfor­dulója - alkalmából péntektől vasár­napig nemzetközi motorostalálkozót rendeznek Budapesten. A fénypont a Zalka Máté motorosklub gyorsasá­gi motorversenye lesz szombaton és vasárnap a Hungaroringen. A Hungária Biztosító Nagydíjáért kiírt viadalon 15 ország — Ausztria, Olaszország, Jugoszlávia, Csehszlo­vákia, Svájc, az NDK, az NSZK, Dánia, Franciaország, Hollandia, Ír­ország, Anglia, Románia, Lengyelor­szág és Magyarország — sportolói állnak rajthoz, hét kategóriában. Az 50, a 80 és a 125 köbcentis, vala­mint a 250 szoc-formula, s a 250 speciál osztályban a verseny egyben a magyar bajnokság utolsó forduló­ja. Különleges színfoltja lesz a via­dalnak a 250 kcm-es szériagépek ve­télkedője. Ebben a kategóriában ugyanis bárki nevezhet 400 forin­tért, akinek érvényes jogosítványa és saját — rendszámmal ellátott — mo­torja van. Már hatvanan jelentkez­tek, köztük olyanok is, akik még sohasem versenyeztek. Vasárnap látványos lesz a nem­zetközi motorostalálkozó részvevői­nek felvonulása, mintegy két-há- romszáz gép tesz tiszteletkört a Hun­garoringen. NEPSZABADSAC AZ MSZMP KÖZPONTI LAPJA Szerkeszti a szerkesztőbizottság Főszerkesztő: Borbély Gábor Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest Vili., Blaha Lujza tér 3. Telefon: 343-100, 336-130 A Népszabadság levélcíme: 1960 Budapest A Hírlapkiadó Vállalat levélcíme: 1959 Budapest Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál, a hírlapkézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (Helir) Budapest V., József nádor tér 1. 1900, közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj egy hóra 43, negyedévre 129, egy évre 516 forint. SZIKRA LAPNYOMDA INDEX: 25 001 ISSN 0237-3777 Fossen, a norvégok szövetségi kapi­tánya is bosszús: „Ellenfelünk csak szerencsével menekült meg a vere­ségtől” — nyilatkozta, de ez nem változtat a tényeken. ■MmIí , "-v» Inm ■ ■

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék