Népszabadság, 1988. augusztus (46. évfolyam, 182-208. szám)

1988-08-17 / 196. szám

8 MEPSZABADSAE 1988. augusztus 17., szerda HÍREK BŰCSŰLATOGATAS. Grósz Károly, az MSZMP főtitkára, a Miniszterta­nács elnöke, Straub F. Brúnó, az El­nöki Tanács elnöke és Stadinger Ist­ván, az Országgyűlés elnöke kedden fogadta Szapora Sándort, hazánknak a Mongol Népköztársaságban akk­reditált rendkívüli és meghatalma­zott nagykövetét, aki elutazott állo­máshelyére. ÜDVÖZLŐ TÁVIRAT. Straub F. Brú­nó, az Elnöki Tanács elnöke távirat­ban köszöntötte Suharto elnököt az Indonéz Köztársaság nemzeti ünnepe alkalmából. STRAUB F. BRÚNÓ, az Elnöki Ta­nács elnöke táviratban üdvözölte Omar Bongót, a Gaboni Köztársaság elnökét az ország nemzeti ünnepe alkalmából. MEGVITATTÁK a Bőripari Dolgo­zók Szakszervezetében tegnap az ipar gazdasági vezetői a bőr-, szőr­me- és cipőipar középtávú felada­tait, a versenyképesség és a jövede­lemtermelés javítására készült kon­cepciót. GÁL SÁNDOR festőművész kiállí­tását augusztus 19-én 18 órakor nyitják meg a kunszentmiklósi Ál­talános Művelődési Központban. A tárlat szeptember 11-ig tekinthető meg, hétköznap, délután 2-től 6 órá­ig­A SZIRÁKI KASTÉLY másodízben ad otthont nemzetközi közgazdasági konferenciának augusztus 25-én és 26-án. Hazaii, valami int nyolc euró­pai és tengerentúli országból érke­ző neves közgazdászok, pénzügyi szakemberek, gazdaságpolitikusok vesznek részt a magyar pénzintéze­tek rendezvényén. A telelottó nyerőszámai: 17, 19, 43, 43, 51 A Sportfogadási és Lottóigazga­tóság tájékoztatása szerint az au­gusztusi telelottó-sorsoláson a kö­vetkező nyerőszámokat húzták ki: 17, 19, 43, 45, 51. A Fővárosi Tanács felhívása Lobogózzuk fel a házakat! A Fővárosi Tanács felhívja a la­kosságot, illetve a gazdálkodó szer­vek és közintézmények vezetőit, hogy augusztus 20-án, az alkotmány ünne­pének alkalmára a lakóházakra és a középületekre tűzzék ki a nemzeti és a vörös zászlókat. (MTI) MAGYAR—LENGYEL építésügyi tárgyalásokról érkezett haza Somo­gyi László építésügyi és városfejlesz­tési miniszter tegnap Varsóból, ahol1 augusztus 14. és 16. között Bogumili Ferensztajn építési terület és kommu­nális gazdasági miniszterrel áttekin­tették a kétoldalú építésügyi műsza­ki-tudományos és gazdasági együtt­működés helyzetét és fejlesztésének lehetőségeit. Jobb későn, mint soha... Nem kevesebb, mini tizennégy évet kellett várnia az indiai Mo­hán Szinghnek, hogy az ellene emelt vád ügyében a bíróság ítél­kezzék. Nos. a delhi kerületi tör­vényszék hosszú vajúdás után vé­gül is meghozta döntését: felmen­tette Mohán Szinghet az alkohol­csempészés vádja alól. A; ítélet indoklásául a bíróság azt hozta fel, hogy a tizennégy év alatt az ügyészség egyetlen szemtanúi sem volt képes beidézni, az ügyben nyomozó illetékes rendőrök pe­dig egyszerűen nem jelentek meg a tárgyaláson. Ma már néhányuk címe sem ismert .. Mohán Szinghet 1974-ben érték tetten a rendőrök. Gépkocsijában több mint kétszáz üveg jófajta whiskyt rejtegetett. MŰEMLÉK MOZDONY, egy század eleji — 1915-ben készült —, a köz­lekedésben már nem használt, de tel­jesen felújított példány díszíti teg­naptól a MÁV Budakeszi Tüdő­gyógyintézet közelében levő pihenő­parkot. EGERBEN az augusztus 20-i ün­nepségsorozatot délelőtt 10 órakor, az egri várban nyitják meg. Az ün­nepi beszédet Szűrös Mátyás, az MSZMP KB titkára mondja el, majd a Gárdonyi Géza Színház művészei, a Magyar Néphadsereg egri helyőr­ségi klubjának fúvószenekara, a hat­vani Pedagógus Kórus szórakoztatja a vendégeket. SZÁLLODA-KOLLÉGIUMOT avat­tak tegnap Vépen, amit a tanulmá­nyaikért konvertibilis valutával fi­zető külföldi hallgatók vehetnek igénybe. A vépi mezőgazdasági szak­munkásképző és munkástovábbképző intézetben 49 kétágyas, fürdőhelyisé­ges szoba, több klubhelyiség, társal­gó és automata tekepálya található. Az ott lakó diákok részben mezőgaz­dasági szakképzésben részesülnek. AZ ÚJVIDÉKI FÓRUM KIADÓ ez év első felében 32 magyar nyelvű könyvet jelentetett meg, zömmel ju­goszláviai magyar írók munkáit. Az idei tervben egy érdekes vállalko­zás, a most 60 év körüli vajdasági magyar írók legjobb műveinek ki­adása is szerepel, a 28-asok című sorozatban. 15 MILLIÓ TURISTA kereste fel az év első felében Kínát — közölték kedden kínai illetékesek. Az első hat hónapban Kínába több mint 14 mil­lió turista utazott Hongkongból, Ma- cauból és Tajvanból, míg a máshon- nét érkezettek száma meghaladta a 850 ezret. SVÉDORSZÁGI VENDÉGSZEREP­LÉSRE utazott kedden a győri Liszt Ferenc kórus. A 65 tagú együttes négy dél-svédországi településen nyolc al­kalommal lép pódiumra: Palestrina-, Haydn-, Liszt-, Kodály- és Bárdos­műveket szólaltat meg újvári Mária és Valastyán Mihály karnagy vezény­letével. TIZENÖTEN ÉLETÜKET VESZTET­TÉK hétfőn egy Oslótól nyugatra történt autóbusz-szerencsétlenségben. Svéd hírügynökség jelentése szerint a buszt egy svéd iskola bérelte. A jármű harmincnégy utassal, többsé­gükben iskolásokkal, eddig ismeret­len okokból egy hegyoldalnak ro­hant. KÖZLEMÉNYEK A MAGYAR NEMZETI GALÉRIÁBAN a Főúri ősgalériák, családi arcképek cí­mű kiállítás — a kiadott programtól el­térően — augusztus 21-én. vasárnap zá­rul. A MAGYAR RÁDIÓBAN a Petőfi adón augusztus 20-án reggel 8 órától másnap reggel 6 óráig a hallgatók kívánsága sze­rint állítják össze a műsorokat. A szer­kesztők augusztus 20-án reggel 8 órá­tól az adás végéig a 388-946-os telefon­számon várják a kéréseket, véleménye­ket. a fővárosi furdöigazgatösag tájékoztatja vendégeit, hogy augusztus 20-án, szombaton a gyógy- és melegfür­dők zárva, az uszodák és a strandok nyitva tartanak. MŰSOROK Vidám Színpad: Ninacska (Hild-ud­varban, 8, esőnap: 20-án). Budai Park­színpad : Az Első Emelet Együttes kon­certje (fél 9. esőnap: 19-én). Fővárosi Művelődési Ház: A Hungária Kamara Táncegyüttes műsora (MOM Műv. Köz­pontban, este háromnegyed 9). Fővárosi Nagycirkusz: Ujjé, a ligetben . . .! (fél 8). Lehűlés, heves záporokkal 1888. augusztus 16., kedd, 13 óra. A térképen látható hosszan elnyúló hi­degfront északnyugati oldalán tiz-tizen- két fokkal hűvösebb levegő tart a Kár­pát-medence felé, illetve egy része már el is érte országunkat. Hatására ma meg­szűnik a fülledtség, jelentősen mérséklő­dik a meleg, a kánikula. Tegnap még országszerte kánikula volt, azaz 30 fok fölé emelkedett a hőmérsék. let. Többfelé kialakult zápor, zivatar, fülledt, meleg, nehezen elviselhető idő volt. Előrejelzés ma estig: Délelőtt még gyakorta lesz erősen fel­hős az ég, főként a keleti és déli ország­részben várható többfelé heves zápor, zivatar. Délután már nagyrészt napos idő lesz. Az északi szél erős, gyakorta viharos lesz. Mérséklődik a meleg, meg­szűnik a fülledtség. A hőmérséklet csúcsértéke 23—28 fok között alakul. A Duna vízállása Budapestnél tegnap 194 centiméter volt, mára 180 centiméter várható. A fővárosi üzletek ünnepi nyitva tartása Augusztus 19-én, pénteken valamennyi élelmiszerbolt, csarnok és piac 19 óráig, az ennél egyébként később záró üzletek szokásos pénteki nyitva tartási rendjük szerint tartanak nyitva. A ruházati és iparcik'küzletek, a vendéglátóegységek pénteki nyitva tartásuk szerint üzemel­nék. Augusztus 20-án, szombaton az édesség- a dohány- és az ajándékboltok vasárnapi rend szerint tartanak nyitva; a vendég­látóhelyek szombati nyitva tartásuk sze­rint üzemelnek; minden más üzlet, áru­ház zárva tart. Augusztus 21-én, vasárnap a vendég­látóhelyek. dohány- és édesség- és virág­boltok. valamint a vasárnap egyébként nyitva tartó élelmiszerboltok, piacok szo­kásos vasárnapi üzemeltetésük szerint várják a vásárlókat. Minden más üzlet, áruház zárva tart. Augusztus 22-én, hétfőn valamennyi ke­reskedelmi egység a szokásos hétfői nyitva tartási rendjük szerint üzemel. A kijelölt vendéglátóhelyek augusztus 20- án és 21-én tejet, kenyeret és péksüte­ményt árusítanak. (MTI) Forgalomkorlátozások Budapesten A Fővárosi Tanács közlekedési fő- igazgatósága és a BRFK Közlekedés­rendészete az augusztus 20-i rendez­vényekhez kapcsolódva az alábbi for­galomkorlátozásokat lépteti életbe: Augusztus 18-án 12 órától augusztus 20-án előreláthatólag 16 óráig lezárják a forgalom elől a budai alsó rakpart Ha­lász utca és Mozaik utca közötti szaka­szát. illetve a pesti alsó rakpartot a Ga­ribaldi utca és a Dráva utca között. Augusztus 20-án 7 órától 14 óráig nem lehet közlekedni a Bem rakpart alsó út­testjén a Margit híd és a Lánehid közötti részen, a Grúza Péter rakpart—Gellért rakpart—Műegyetem rakpart úttestjén a Halász utca és a Bertalan Lajos utca kö­zötti szakaszon, valamint a Széchenyi rakpart alsó és felső úttestjén a Dráva utca és a Lánchíd között, illetve a Belg- rád rakpart alsó úttestjén. Augusztus 18-án 8 órától augusztus 20- án 23 óráig az Erzsébet híd mindkét jár­dáját is lezárják. Augusztus 20-án 11 órától 13 óráig nem kelhetnek át a gyalogosok a Margit híd déli és a Lánchíd északi járdáién. Szük­ség esetén a járművek elől is lezárják e két hidat. A lezárás Ideje alatt csak a BKV autóbuszai közlekedhetnek, azok is csak 30 km/óra sebességgel. Augusztus 20-án 20 órától várhatóan 21.40 óráig tilos közlekedni az Erzsébet és a Szabadság hídon; 14 órától előrelát­hatóan 23 óráig a Gellért rarkpart alsó úttestjét zárják le a forgalom elől az Erzsébet híd és a Szabadság híd között. A Kossuth Lajos téri tisztavató ünnep­ség alkalmából augusztus 20-án 8 órától várhatóan 12 óráig lezárják a forgalom elől a Markó utca—Honvéd utca—Szabad­ság tér—(Beloiannisz utca és a Duna ál­tal határolt területet. Ezen a részen min­dennemű jármű mozgása tilos! Augusztus 19-én 12 órától 20-án 13 óráig tilos várakozni az V. kerületi Kossuth Lajos téren — a kijelölt várakozóhelye­ken sem —; a Balassi Bálint utcában a Markó utcától a Kossuth Lajos térig; a Néphadsereg utcában a Markó utcától a Kossuth Lajos térig; a Szalay utcában a Kossuth Lajos tértől a Honvéd utcáig; az Alkotmány utcában a Szemere utcá­tól a Kossuth Lajos térig; a Kozma ut­cában a Báthori utcától az Alkotmány utcáig; a Kálmán utcában a Bajcsy- Zsilinszky úttól a Kozma utcáig; a Hon­véd utcában a Markó utcától a Szabad­ság térig; a Báthori utcában a Szemere utcától a Ságvári térig; a Ságvári téren és a Vécsey utcában; a Münnich Ferenc utcában a Ságvári tértől a Széchényi ut­cáig; a Beloiannisz utcában a Szabadság tértől a Széchenyi rakpartig; a Garibal­di utcában a Kossuth Lajos tértől a Roo- sevelt térig; a Széchenyi rakparton a Kossuth Lajos tértől a Roosevelt térig; a Széchenyi rakpart alsó és felső úttest­jén a Dráva utca és a Lánchíd közötti szakaszon, valamint a Belgrád rakpart alsó úttestjén. A tilalmat „Várakozni .ti­los” jelzőtáblák jelzik. A tilalom ellené­re várakozó járműveket, a rendőrség el­szállíttatja. A vizi és légi parádé alkalmából a Du­na Margit híd és Erzsébet híd közötti szakaszán augusztus 20-án 8 órától vár­hatóan 14 óráig lezárják a forgalom elől a Szent István körút—Balassi Bálint ut­ca—Kossuth Lajos tér—Akadémia utca— Roosevelt tér—Dumakorzó1—Március 13. tér illetve a Clark Ádám tér—Fő utca— Bem utca és Bem rakpart által határolt területeket. A forgalom elől elzárt részen és a határoló útvonalakon augusztus 19- én> 12 órától augusztus 20-án 13 óráig ti­los várakozni! A Margit és a Lánchídon csak 30 km/óra sebességgel közlekedhet­nek a járművek. A szervezők kérik, hogy a hidakon a járművezetők 11 óra és 12 óra között fokozott figyelemmel ha­ladjanak, mert az ejtőernyősök a ked vezőtlen időjárási körülmények miatt esetleg a hidakra is leszállhatnak! A Szent István téri ünnepség alkalmá­ból : augusztus 19-én 16 órától előrelát­hatóan 20 óráig, illetve 20-án 14 óráig várhatóan 19 óráig lezárják a forgalom elől a Szent István teret. E részen és a Szabadság tér—Alpári Gyula utca—Gu- szev utca—Arany János utca által hatá­rolt parkolóban augusztus 18-án 16 órá­tól 20-án 20 óráig tilos várakozni. A gellérthegyi tűzijáték idején augusz­tus 20-án 20 órától várhatóan 23 óráig nem közlekedhetnek a járművek a Ba- káts utca—Szamuely utoa—Tolbuhin kör­út—Kálvin tér—Múzeum körút—Tanács körút—Deák Ferenc tér—Harmincad utca -^József nádor tér—József Attila utca— Roosevelt tér—Akadémia utoa és a Kos­suth Lajos tér által határolt részen, va­lamint a budai oldalon a Clark 4 dám tér—Alagút utca—Krisztina tér—Gellért­hegy utca—Czakó utca—Sánc utca—Szir­tes utca Kelenhegyi út—Orlay Utca— Csiky utca—Budafoki út—Bertalan Lajos utca és a Műegyetem rakpart közötti te­rületen. Augusztus 19-én 12 órától 20-án 23 órá­ig tilos lesz várakozni a pesti alsó rak­parton a Margit hídtól az Erzsébet hídig; a Belgrád rakparton a Szabadság hídtól a Duna utcáig; a budai alsó rakparton a Bertalan Lajos utcától a Margit hídig; a Bem rakparton a Lánchídfői a Margit hí­dig; a Gellért téren, a Gellért rakparton a Gellert tértől az Erzsébet hídig; a Ru­das fürdő melletti kijelölt várakozóhe­lyen; a Citadella környékén a Szirtes ut­cától kezdődően a kijelölt várakozóhe­lyeken ; a Bartók Béla úton az Orlay ut­cától a Gellért térig; a Kelenhegyi úton az Orlay utcától a Gellért térig; és a Hegyalja úton a Sánc utcától az Erzsé­bet hídig. A tilalmat „Várakozni tilos” jelzőtáblákkal jelzik. A zárt területek más részein a várakozást nem tiltják, a járművezetők gépkocsijaikkal saját fele­lősségükre parkolhatnak. (MTI) A beváltott fenyegetés Helyszíni beszámoló a csengelei tragédia hátteréről A 43 éves Hajagos Tóth Imre azt mondta: egyszer úgyis kiirtja min­den lakóját annak a háznak, ahová volt élettársa, a 39 esztendős Csányi Lajos Csabáné elmenekült előle. A Csongrád megyei Csengéién hétfőn hajnali szürkületkor nekifogott, hogy bevá'.rtsa fenyegetését. Géczi József Csengele tűzoltópa­rancsnoka : — Négy órakor szóltak nekem, hogy ég a Csányi-féle ház. Négy sze­mélyt tudtam hirtelen összeszedni. Mire kiértünk, a nádtető már össze­omlott, a mennyezet beszakadt. Lán­golt a bútor, ajtó, ablak,- minden, ami éghető volt. Elkezdtük az oltást, de bemenni már nem lehetett. Mondták, hogy egy idős néni meg egy fiatal lány bennégett. Az egyik Kállai Er­zsébet, a másik Sebők Mónika volt... A tragikus csengelei esemény híré­ről beszámoltak a tegnapi lapok; né­gyen életüket vesztették. Nézett és nevetett Az üszkös romok között nyomozók, riporterek gyűrűjében táblából az egykori libafarm két, épségben ma­radt alkalmazottja. Gulyás László Kiskunfélegyházáról került a csen­gelei tanyára. — Én azért nem égtem meg, mert nem a házban aludtam. Előző este visszavittem a szomszédba egy köl­csönkért biciklit, megittunk egypár pohár bort, nem mentem be a házba, hanem a színben dőltem le, ahol az előnevelt kislibákat szoktuk tartani. Nagy sikoltozásra ébredtem. Láttam, hogy a fiatalasszony, Hajagos Tóth Imre menye fogja az egyéves kisfiát, és üvölt, hogy Laci gyere, segíts! A kezembe nyomta a gyereket, de ami­kor hozzáértem, az ujjamon maradt a bőre. Visszaadtam a kicsit, odaro­hantam a csőkutas szivattyúhoz, de nem lehetett már használni, mert égett a vezetéke. Átmentem az egyik szomszédhoz, hogy segítsen. Kijött a tanya sarkáig, meglátta, hogy mi van, és visszafordult. Azt mondta, őt ne keverjük bele semmibe, azzal ma­gára zárta a tanyája ajtaját. Átmen­tem a másik szomszédba, de annak meg rossz volt a motorja, nem tu­dott elmenni telefonálni. Utána el­mentem a gátőrhöz biciklivel, de ne­ki csak a vízügyhöz van telefonja, ott fél nyolc előtt nincs, aki fölvegye, hiába csöngetne. Végül egy harma­dik szomszéd ment el motorral tele­fonálni a faluba. Én pedig vissza­mentem a tűzhöz, és a tűzoltók víz­sugarával fedezve kihoztam a négy gázpalackot a házból, mielőtt felrob­bantak volna. Még mindig látni az udvaron né­hány szörpös kannát, amit a gyújto­gató benzinnel töltött meg. A szem­tanúk szerint annyit bedobált, hogy mindenfelé csurgóit a benzin. — A megtöltött üvegek végébe ron­gyot tömött, azt gyújtotta meg, és úgy hajigálta be a házba — mondja dr. Olasz József rendőr őrnagy, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitány­ság nyomozója. — Ezért terjedhetett el pillanatokon belül a láng, és ezért szenvedtek olyan súlyos sérüléseket a bentlevők. Tarjányi István szintén alkalma­zott a libafarmon: — Én a kisszobában aludtam, az kezdetben nem égett. Amikor kiro­hantam, láttam, hogy ott fetrengenek a lángok közt a többiek. Kihúztam a két gyereket meg a Csányinét, az Er­zsit. Letéptem róla a ruhát, mert égett az is. Letettem az ablak előtt, mászott egy darabig, azt láttam, de nem tudtam, utána hová lett. Még amikor mentettük az embereket a lángokból, Hajagos Tóth Imre akkor is ott állt az ablaknál, nézett befelé, várta az Erzsit. Fogta rám a pisztolyt, hogy neki ne menjek, és nevetett... Hajagos magával vitte Csányi La­jos Csabánét a gépkocsiján, és nem messze, egy csatornaparton halánté­kon lőtte először az asszonyt, utána önmagát — mondja az őrnagy. Éjszakánként leselkedett Franczia Jenőné dr., a Csengelei Községi Tanács V. B.-titkára: — Ezek mind úgy vándoroltak be a községbe. Annyi bizonyos, hogy nem voltak törvénytisztelő emberek, a fél irattár az ő papírjaikkal van tele. A szomszédok jelenthették őket birtokháborítás miatt: a többi tanya- tulajdonos és a tsz földjét is tarol­ták a libák. Csányinénak és Sebők Józsefnének, akié a leégett tanya volt, bírósági ügye is akadt már. A bérbe kapott libaállomány ugyanis elpusztult egyszer, a tsz követelte a pénzét, még árverést is kellett tar­tani. Tarjányi István: — Hajagos Tóth Imre börtönben is ült, mert Kiskunfélegyházán meg­vert egy rendőrt. Most is eljárás folyt ellene, mert amióta a volt élettársa átköltözött ide, a testvéréhez, foly­ton kötözködött. Mindig késsel járt, egyszer be is jött ide, hogy minden­kit megöl, akkor majdnem elkaptuk, de nem bírtuk megfogni mert be­szaladt a bokrok közé. Kijött a rendőrség, de ő azt hazudta, hogy magába szúrta a kést. El is hitték neki, pedig nem volt semmi baja. Ha akkor elviszik, lehet, hogy nem történik meg a baj. Utána az ügy­védje nevében levelet írt Csányiné­nak, hogy menjen be hozzá. Amikor az elindult, kileste az erdő alján, s megerőszakolta. Kormányos Imre, az egyik szom­széd: — Éjszakánként itt járkált a ház körül, leselkedett, hogy ki van itt, az Erzsi néniéknél. A környékbelie­ket is fenyegette, hogy ha szépen nem alkalmazkodnak hozzá, akkor majd próbálja csúnyán. — Három évig élték együtt, de aztán az élettársa nem bírta tovább, s átköltözött a testvéréhez. Hajagos először kérlelte, könyörgött, hogy menjen vissza hozzá, később fenye­getőzni kezdett. Az asszony miatt tette, amit tett, de szerintem el volt borulva az elméje, hiszen összeégett a tulajdon menye és az egyéves unokája is — mondja dr. Olasz Jó­zsef. — Honnan szerezte a fegyvert? — Egyelőre nem tudjuk. A pisz­tolyt megtaláltuk, a számát és a márkajelzését kireszelték belőle. A sérültek állapota Ez a csengelei tanya majdnem 45 kilométerre van Szegedtől, de ami" az infrastruktúrát és a történet sze­replőinek mentalitását illeti, a tá­volság lényegesen nagyobb. A tűz hajnali négy órakor keletkezett, az égési sérültek azonban csak nyolc óra és fél kilenc között kerültek a szegedi klinikára. — Miért kellett ehhez ennyi idő? — kérdezem dr. Alpáry Lajos főor­vost, a Szegedi Mentőállomás veze­tőjét. — A Kisteleki Mentőállomásra csak 5 óra 43 perckor érkezett a be­jelentés, ráadásul csak egy sérültről szóltak. Hat óra 2 perckor volt a helyszínen az első mentő. Amikor látták, hogy hat súlyos sérült van, rádión kértek segítséget, ezután in­dult a többi kocsi. — De a helyszínre érkezéstől a visszaindulásig eltelt több mint más­fél óra! — Ha a mi orvosaink ellátás nél­kül, gyógyszerezés nélkül nekivág­nak az útnak, a sérültek fele meg­halt volna Szegedig. Ez a szakmánk alapja: a beteget, sérültet élve kell a kórházig elszállítani, még akkor is, ha ez időbeli késedelmet jelent. Dr. Dobozy Attila professzor, a SZOTE Bőrgyógyászati Klinikájá­nak igazgatója: — Nálunk egy 41 éves asszonyt és egy 21 éves, hat hónapos terhes fia­talasszonyt ápolunk. Egyikük testfel­színének körülbelül ötven, másiké­nak 70 százaléka égett meg. Az égett felület fele mindkettőjüknél har­madfokú; állapotuk életveszélyes. Dr. Tekulics Péter adjunktus, a SZOTE Gyermekgyógyászati Klini­kája intenzív osztályának vezetője: — Mi négy gyereket ápolunk. A 11 éves lány és a 12 éves fiú test­felületének 70 százaléka megégett. A 13 éves lány testének 30—35 százalé­kán vannak mély égési sebek, az egyéves kisgyerek 40—45 százalékos felületen másodfokú égéseket szen­vedett. Mindannyiuk állapota élet- veszélyes. Életük megmentéséért többhetes, nehéz küzdelemnek né­zünk elébe. Tanács István Túszdráma az NSZK-beli Gladbeckben (Bonni tudósítónktól.) Két felfegyverzett álarcos bandi­ta kerítette hatalmába kedden a Deutsche Bank gladbeoki fiókjainak egyikét. A Düsseldorf melletti kisvá­ros rendőrségét azonnal mozgósítot­ták, kisegítő erők érkeztek a hely­színre Essenből és Dortmundból is. A rablók fogságba ejtették a bankfiók két tisztviselőjét, akiknek kivégzésével, valamint saját öngyil­kosságukkal fenyegetőznek, ametny- nyiban követeléseiket nem teljesí­tik. A kedd délutáni rendőrt jelen­tések szerint a merénylők 300 ezer márka készpénzt és a menekülésük­höz szükséges jármű biztosítását akarják kicsikarni. Miután a délutá­ni órákban lejárt első ultimátumuk határideje, a tettesek több figyel­meztető lövést adtak le. Győri Sándor

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék