Népszabadság, 1988. szeptember (46. évfolyam, 209-234. szám)

1988-09-08 / 215. szám

8 MEPS2AMABSAC 1988. szeptember 8., csütörtök ii | n |^ |£ Várkonyi Péter interjúja szovjet folyóiratnak Várkonyi Péter külügyminiszterrel közölt terjedelmes interjút szeptem­beri számában a Mezsdunarodnaja Zsizny című szovjet külpolitikai fo­lyóirat. Az interjúban napjaink leg­égetőbb világpolitikai kérdéseiről, elsősorban az európai térséget érintő problémákról esik szó, de Várkonyi Péter beszél a felszabadulás utáni magyar diplomácia történetéről és személyes életútjáról is. (MTI) Hámori Csaba tájékoztatója a DÍVSZ ülésén Hámori Csaba, a KISZ Központi Bizottságának első titkára szerdán részt vett a Demokratikus Ifjúsági Világszövetség Budapesten működő irodájának ülésén. Tájékoztatta a DÍVSZ vezetőit ar­ról, hogy a KISZ Központi Bizott­sága a KISZ új DlVSZ-képviselőjé- vé szeptember 15-,i hatállyal Szabó Györgyöt nevezte ki; a DÍVSZ ed­digi főtitkárát, Cservény Vilmost, érdemei elismerése mellett, más fontos megbízatása miatt mentette föl. Hámori Gsaba a továbbiakban időszerű bel- és ifjúságpolitikai kérdésekről adott tájékoztatást, majd válaszolt a DlVSZ-ároda tag­jainak kérdéseire. (MTI) MAGYAR—SZOVJET BARÁTSÁGI NAPOK kezdődtek szerdán Sopron­ban, a Hazafias Népfront városi bizottságának rendezésében,. Az öt­napos rendezvénysorozat első ese­ményéként Nyikolaj Kosztyucsen- ko, a budapesti Szovjet Kultúra és Tudomány Házának igazgatója megnyitotta a szovjet ipar legújabb termékeit bemutató kiállítást, a Liszt Ferenc Művelődési Központ­ban. MEGKEZDŐDTEK a bajai kábelte­levízió kiépítésének munkálatai. Az idén novemberig öt kilométernyi ve­zetéket fektetnek le a város közpon­ti részén, és az esztendő végéig leg­alább ezer lakást csatlakoztatnak a hálózatra. Jövőre közel 1600 otthon bekapcsolása szerepel a tervben, és néhány éven belül a 15 és fél ezer bajai lakás 80 százalékába jut el a vezetékes műsor. KÖLTÖZNEK A GÓLYÁK. A szeptem­beri nyár maradásra késztette a gólya­családokat a Kisalföldön, az első csapa­tok azonban már útra keltek, s rövide­sen Valamennyi fészek kiürül. A tájon több mint száz fészek népesedett be a tavasszal, legtöbb a Fertő tó vidékén, a Hanság menti lés a szigetközi falvak­ban. A BALATON-CSOPORT, az embe­riség számára rendelkezésre álló erőforrások elemzésével foglalkozó nemzetközi kutatógárda, szerdán Csopakon megkezdte idei ülését. A részvevők 12 országból érkeztek a tanácskozásra. KONYA SÁNDORNÉNAK. a Szépirodalmi Könyvkiadó irodalmi vezetőjének, eredményes munkássá­ga elismeréséként, nyugállományba vonulása alkalmából a Magyar Nép- köztársaság aranykoszorúval díszí­tett Csillagrendjét adományozta az Elnöki Tanács. TERSÁNSZKY JŐZSI JENŐ író születésének 100. évfordulója alkal­mából szeptember 12-én, hétfőn dél­előtt tizenegy órakor az író Farkas­réti temetőben levő urnájánál a Művelődési Minisztérium, a Ma­gyar Irodalomtörténeti Társaság és a Magyar írók Szövetségének kép­viselői koszorút helyeznek el. Különleges nyelviskola összesen negyvenöt idegen nyelvet oktatnak a japán fővá­ros most megnyílt különleges nyelviskolájában. Az olyan nagy nyelvek, mint az angol, a francia vagy az arab mellett bőségesen nyílik lehetőség a különleges nyelvek tanulására. Van például bengáli tanfolyam, de a kínai egyes főbb nyelvjárásaiból is kü­lön kurzusokat tartanak. Magya­rul szintén lehet tanulni — ez az igény először egy japán zenész részéről merült föl. Ugyancsak eleget tudnak tenni egy hegymá­szó kérésének, aki a nepáli nyelv­ben óhajt elmélyedni — jelenti a TASZSZ hírügynökség. ÜJABB VEGYES VÁLLALKOZÁS­BAN igyekszik megoldani a piacvál­tás kényszerét a Pécsi Sopiana Gép­gyár. Az osztrák Nentwig céggel és a Technoimpex Külkereskedelmi Vállalattal közösen megalapították a Sonet elnevezésű magyar—osztrák vegyesvállalatot, amelynek közvetí­tésével a tőkés piacokra készülnek csomagológépeikkel. * Uj Malév-iroda Debrecenben (Megyei tudósítónktól.) Szeged, Győr és Miskolc után Debrecenben is területi igazgatósá­got nyitott a Malév. Miként a cég vezetői tegnap helyszíni sajtótájé­koztatójukon beszámoltak róla, er­re a nyolcvanas évek elejével ki­alakult versenyhelyzet is késztette őket, hiszen mióta forintért lehet menetjegyet váltani a külföldi tár­saságok járataira, belföldön is meg kell küzdeni a légipiacént. A 160 négyzetméteres új iroda a cívisváros legújabb épületegyüttesé­ben, az Udvarházban kapott helyet. A Gábriel II. helyfoglalási rendszer révén gyakorlatilag ugyanazon szol­gáltatásokra képes, mint a többi. Az egyetlen terminált azonban a nyári csúcsforgalom máris szűkös­nek minősítette, így — a Malév nö­vekvő forgalmára tekintettel — ha­marosan még egy ilyen számítógé­pes egységet kap Debrecen. Közlekedési változások a fővárosi Moszkva tér felújítása miatt A Moszkva téren a Szilágyi Erzsébet fasor felé vezető útpályán szeptember 9->én 20.00 órától szeptember 11-én, 20.00 óráig folytatják az útburkolat átépíté­sét — közli a Fővlníortm. Ezért ez idő alatt a 12-es autóbuszok mind a Mar­git lúd, mind a Karolina út felé terelő- úton. .közlekednek. A Margit lúd felé megszüntetik a ,SZén,a tér és a Szász Ká­roly utca elnevezésű megállót. Üj meg­állót létesítenek a Margit híd felé a Széna téren a 39-es autóbusz megálló­jában és a Horváth utcában a U-es autóbusz megái,tógáiban. A Karolina út felé megszüntetik a Moszkva tér elne­vezésű ímegálltót és új megállót helyez­nek e Heteik .utca 5. számú ház elé. A 39-es autóbuszok útvonalát a Gold- marik Károly utca felé ideiglenesen meg­változtatják. Megszüntetik a Fazekas utca, a Széna tér 'és a Moszkva tér el­nevezésű megállót. Üj megállót létesí­tenek a .Fazekas utcában a u-es autó­busz megállójában, a Mártírok útján a 11-es autóbusz megállójában és a Ke­leti Károly utcában, a Széna téren a l,2-es autóbusz megállójában, valamint a Retek utca 5. számú ház előtt. A 49-es autóbusz végállomását a Be­tek utcában, a Fillér utcai kereszteződés után találják meg az utasok. A 84-es gyors autóbuszok útvonalát mindkét irányban megváltoztatják. A Szilágyi utca fellé megszüntetik a Szász Károly utca elnevezésű megállót és újat létesítenek a Horváth utcában a U-es autóbusz megállójában. A Moszkva tér felé megszüntetik a Moszkva tér leszál­lóhelyet és új megálló van a Retek utca S. számú ház előtt. t A 22-es, 22-es gyors, 56E és 156-os autóbuszok Moszkva térd leszálló vég­állomását a Moszkva tér 19—21. szálmú iháza elé helyezik át. Megváltozitatjálk a T/2 és T/3 jelzésű telkes járatok útvonalát Solymár, illet­ve Nagykovácsi fellé, e szerint a Moszk­va térről a Várfok utcából Indulnak, majd a kis tárolótéren visszafordulva a Várfok Utca—Csaba utca—Krisztina kör­út útvonalán haladnak, majd ezt köve­tően változatlan útvonlalon közlekednek. Felhős ég, futó záporok Igen .meleg afrikai eredetű levegő áramlik a nyugat-európai országok fö­lé. Spanyolországban van a legmelegebb. Jóival 30 fok fölé emelkedik a hőmér­séklet. Ugyanakkor a sarkvidék felől hűvös léghullátnok érték el Közép- és Kelet-Európát. Ukrajna fölött egy felhő- örvény alakult ki, amely Magyarország felé helyeződött, és esőket is okozott. A felhőzet csütörtökön még nem távo­lodik el lényegesen, de má,r kevesebb esőt ad. Előrejelzés ma estig: Délnyugaton időnként még többször lesz erősen felhős az ég. Északkeleten várható még futó zápor, erős, néhol viharos lesz az északi szél. A hőmérsék­let délután 15 és 20 fok között várható. A Duna tegnap reggel Budapestnél 310 centiméter volt, mára ugyanennyi várható. 1988. szeptember 7., szerda, 13 óra. Fogadás Brazília nemzeti ünnepén Celso Diniz, a Brazil Szövetségi Köztársaság budapesti nagykövete hazája nemzeti ünnepe aLkalmából fogadást adott rezidenciáján. Részt vett a fogadáson Török Ist­ván kereskedelmi minisztériumi ál­lamtitkár, Kővári Péter külügymi­niszter-helyettes, Rátkai Ferenc mű­velődési miniszterhelyettes, vala­mint a politikai, a gazdasági és a társadalmi élet számos más szemé­lyisége. Ott volt a diplomáciai kép­viseletek több vezetője és tagja is. (MTI) Megemlékezés Líbia nemzeti ünnepéről A Líbiai Arab Szocialista Népi Nagy Dzsamahirija Budapesti Népi Irodája az ország nemzeti ünnepe alkalmából szerdán fogadást adott a Duna-Intercontinental Szállóban. A fogadáson megjelent Somogyi László építésügyi és városfejlesztési miniszter, Medve László szociális és egészségügyi minisztériumi állam­titkár, Bényi József külügyminisz­ter-helyettes, Gombocz Zoltán ke­reskedelmi miniszterhelyettes, Kiss Sándor mérnök-altábomagy, honvé­delmi miniszterhelyettes, valamint a politikai, a gazdasági és a társadal­mi élet számos más személyisége. Ott volt a diplomáciai képviseleteik több vezetője és tagja is. (MTI) ÉPÜL AZ ELSŐ SZÖVETKEZETI NYUGDÍJASHÁZ a XVIII. kerületi Kondor Béla sétányon — az Erzsé­bet Lakásszövetkezet és a Magyar Hitel Bank Rt. közreműködésével. A 130 lakásos létesítményben már a belső szakipari munkákon dolgoz­nak, s az épületet a jövő év elején átadják. A VÉRADÁSRÓL négy kontinens 28 országából 79 küldött tanácskozik három napon át Budapesten a Kong­resszusi Központban, a Vöröskereszt és Vörös Félhold Társaságok Ligája, valamint a Nemzetközi Vérátömlesz- tési Társaság és az önkéntes Dono­rokat Szervezők Szövetségének szer­vezésében. MOST JELENT MEG: Sajó András: Társadalmi-jogi változás. A társa­dalmi változás j ogszoc io lóg iája. — Kairdos Lajos: Az állati emlékezet (Akadémiai). — Bodnár György: A „mese” lélekvándorlása. A modern magyar elbeszélés születése. — Mol­nár Géza: Fent, a Nágy-Rahszolga- tónál (Szépirodalmi). — Kelen And­rás: A társadalmi munka szocioló­giája. — A freudizmus. Vál. és szerk. Halász László. Pro és kontra sorozat (Gondolat). Ámokfutó okozott tragédiát New Yorkban New Yorkban egy családi és anya­gi problémáiba beleőrült férfi meg­ölte két gyermekét és megsebesített 14 rendőrt. Az ámokfutó előbb ab­lakából lövöldözni kezdett a közeli autóútra, majd, amikor megjelent három rendőr, megsebesítette őket. Ezután a rendőrség körülvette a la­kást, és megpróbált tárgyalni a fér­fival. A tébolyo’dott eközben tovább lövöldözött a rendőrökre és újabba­kat sebesített meg. Kilencórai ost­romzár után a rendőrök megroha­mozták a lakást, és két lövéssel meg­ölték az eszeveszett embert. Ezután fedezték fel a lakásban a Tajvanról bevándorolt, már régebben zavaro­san viselkedő férfi 8 éves kislányá­nak és 9 éves fiúgyermekének holt­testét — jelenti az UPI hírügynök­ség. Ki tud róla ? KATONA PÉ­TER PÁL 46 éves békési lakos jú­lius 28-án a Borsod-Abaúj- Zempléim megyei Boasva község­ben lévő sátor­táborból azzal távozott, hogy lakására utazik. Azóta tartózko­dási helye isme­retlen. Személyleírása: 175—1180 cm ma­gas, sovány test­alkatú, haja ősibe vegyülő, barna színű, szemöldöke széles, arca beesett. Ruházata: Wrangler márkájú kék far­mernadrág, piros ing, 44-es méretű sö­tét színű félcipő. A rendőrség kéri, hogy aki bármit tud Katona Plétler Pál hollétéről, jelent­kezzen a 07-es telefonon vagy bármely rendőri szeirvnlél. MŰSOROK Zeneakadémia: Az AHZ hangversenye (8). Lézerszínház: Led Zeppelin (fél 8). Fink Floyd (9). Fővárosi Művelődési Ház: A Hungária Kaimiara Táncegyüttes műsora (MOM Műw. Központban, este háromnegyed 9). Állami Bábszínház: A csodálatos kalucsni (Jókai tér 10., de. 10). Hüvelyk Matyi (Népköztársaság útja 69., du. 3). Bővülő árucsere a határ mentén A Borsodi Ruházati Kereskedelmi Vállalat miskolci Ifjúsági Áruházában Szlovákiából importált cikkekből rendeznek vásárt. CZAKÖ GYULA FELVÉTELE A határ menti árucsere-forgalom jól szolgálja az ebben érdekelt me­gyékben a választék bővítését. Ez a jó üzleti kapcsolatokon alapuló ke­reskedelem előnyös mindkét félnek, hiszen kelendő cikkek behozatalára nyújt lehetőséget. Megyei tudósító­ink erről az árucseréről adnak kör­képet. Csongrád megyei tudósítónk, Ta­nács István arról számolt be, hogy Jugoszláviába fagyasztott sertésfe­jet, Scholl papucsot, pasztörizált te­jet, lapos zseblámpát, litografált tál­cákat szállít a magyar fél villany- motorokért, generátorszivattyúkért, ruházati termékekért. Minden ter­méket nehéz felsorolni, és igen bo­nyolult az elszámolás módja is: a kereskedelem egy része közvetlen árucsere-forgalomnak, más része szo­cialista exportnak, harmadik hánya­da pedig tőkés exportnak minősül. Legutóbb az idei Szegedi Ipari Vá­sáron a felek szorgalmazták a köl­csönös forgalom növelését. A magyar fogyasztók főleg konyhabútorokat, ülőgarnitúrákat, kézi szerszámokat vásárolnának szívesen. Közkeletű vélemény: a jugoszláv árucikkek jó minőségűek, de drágák. Gondot okoz, hogy eltér a határ menti gyártó- és kereskedő vállala­tok, illetve a központi irányítók ér­deke. A határ mentiek szorgalmaz­nák a kapcsolatok fejlődését, a köz­ponti szervek azonban mindkét ol­dalon nehézkesen engedélyezik az üzleteket. Nyitott probléma az ár­szinteké. Az infláció gyors, az ügy­intézés lassú, mindkét fél vonakod­va vagy egyáltalán nem ismeri el partnere gyártási költségeit, illetve azt, amit ezen a címen az árban el akar fogadtatni. Az áruházi árucse­re kapcsán a jugoszláv fél azt kifo­gásolta, hogy a magyar kereskedők nagyon szűk cikklistát kínálnak. A magyar fél pedig azt nehezményezi, hogy a jugoszlávok kínálatában túl sok az ipari késztermék, miközben ők inkább nyersanyagot, élelmiszer- ipari termékeket igényelnek. Borsod-Abaúj-Zemplén megye ha­gyományosan jó kapcsolatokat ápol Közép- és Kelet-Szlovákiával; ezt jelzi több korábbi, sikeres árufor­galmi csereakció. A magyar fél fő­ként kozmetikai cikkeket, gyümölcs- levéket, textilárut szállít a szlovák félnék, ahonnan, elsősorban vegyes­iparcikket, továbbá szöget, csavart hoz be Észak-Magyarországra. Egy új szerződésről is beszámolt Borsod megyei tudósítónk, lgriczi Zsigmond. Mint azt Makai Tibortól, a megyei tanács osztályvezetőjétől egyebek között megtudta, hogy a már bevált kereskedelmi forma minden elemével megegyezik a Moszkvától 530 kilométerre levő Vologdával nemrégiben aláírt egyezmény. Az 1,2 millió rubel értékű cserében — ame­lyet a Konsumex és az Ukrimpex közreműködésével bonyolítanak le — a Mátra Füszért mellett több ál­lami vállalat, szövetkezet vesz részt. A részletes áruválasztékot a közeljö­vőben állítják össze: ehhez a mun­kához segítséget nyújtott, hogy a Miskolci Ipari Vásáron bemutatott ukrán termékekre vevők a magyar partnerek. Ugyanakkor érvényben van az a meghívás, amely a jövő évi kijevi vásárra szól az Észak-Magyar- országot képviselő kiállítóknak. A szombathelyi és az osztrák tu­risták közkedvelt bevásárlóhelye, a Borostyánkő Áruház jugoszláv hitel- konstrukcióban és kivitelezésben épült fél a vasi megyeszékhelyen — jelentette Vos megyei tudósítónk, Hajba Ferenc. Ez a kezdeti együtt­működés alapozta meg az államkö­zi egyezménybe foglalt árucserét. Ennek köszönhető, hogy az áruház vásárlói sorban állás nélkül hozzájut­hatnak Adidas cipőkhöz, dekoratív kozmetikumokhoz, divatos illatsze­rekhez, s női és férfikabátot, öltönyt, felsőruházati termékeket is bőven találnak a Borostyánkőben. Igaz, nem olcsó termékékről van szó, en­nek ellenére mindig nagy piaca volt a szomszédos ország áruinak Szom­bathelyen. Tavaly például ötezer fa­gyasztószekrény fogyott él rövid idő alatt. A Borostyánkő — amely a Vas Megyei Iparcikk Kereskedelmi Vál­lalat áruháza — főleg további fel­dolgozásra kerülő magyar termé­kekkel ellentételezi a szomszédos or­szág szállítmányát. Egyebek között szintetikus méterárut, fonalat, bőr­ipari hulladékot, s virágot küldenek Jugoszláviába. Szabolcs-Szatmár megyei tudósí­tónk, Rác T. János arról adott hírt, hogy az itteni árucsere nagy része Szovjet-Kárpátaljával zajlik. Eddig 40 megyei vállalat és szövetkezet épített ki jó gazdasági kapcsolato­kat; a kölcsönös forgalom évente csaknem ötmillió rubel értékű. Ér­tékes üzlet például a Nyírmadai Ál­lami Gazdaság egyezsége a Huszti Kalapgyárral, amelynek keretében a magyar üzem nyúlszőrt visz ki, és cserébe kész kalapot, illetve gyártá­si tapasztalatokat kap. Említést ér­demel az a technológiai lánc, amely­nek során a kárpátaljai nyersbőrt a Hajdúsági Bőrgyár készíti ki, és eb­ből a szabolcsi cipőipari cégeknek is jut alapanyag. A téesői és a huszti körzet nyers birkabőréért a Pannó­nia Szőrmefeldolgozó és Kikészítő Vállalat közreműködésével küldvisz- sza kész irhát a magyar partner. A dohányipar a máriapócsi központú termesztési rendszer ültetőgépeinek és gyakorlott brigádjainak munkájá­val ellentételezi az általuk Kárpát­alján gondozott termés ennek fejé­ben nekünk jutó részét. Hárman voltak a csengelei gyújtogatok Újabb gyanúsítottat tartóztattak te (Megyei tudósítónktól.) Négy felnőtt, három gyerek és két hat hónapos magzat halálát okozta eddig az a gyújtogatás, gyilkosság és öngyilkosság, amely egy csenge­lei tanyán kezdődött augusztus 15- én hajnalban. Mint arról lapunk­ban is beszámoltunk, Hajagos Tóth Imre 41 éves csengelei lakos benzi­nes palackokat dobált abba a ta­nyába, ahol volt élettársa, a 39 éves Csányi Lajos Csabáné tíz másik fel­nőttel és gyermekkel aludt. Az ösz- szeégett Csányinét Hajagos magával hurcolta gépkocsiján, egy csatorna- parton pisztollyal agyonlőtte, majd magával is végzett, A rendőrségi nyomozás kiderítette, hogy segítsé­gére volt a gyújtogatásban a bünte­tett előéletű Ladányi János csong- rádbokrosi lakos, akit országos kö­rözés eredményéképpen fogtak el Kecskeméten. Szeptember 1-jén pe­dig társtettesség alapos gyanújával letartóztatták a 16 éves Hajagos Tóth Lászlót, az öngyilkossá lett Hajagos fiát. A nyomozás eddigi adatai szerint az volt a megbeszélt jel, hogy az idősebb Hajagos Tóth kikapcsolta a villanyóra automatáját. Amikor az udvaron égő lámpa elaludt, három irányból mindhárman dobálni kezd­ték befelé a benzinespalackokat a tanya nyitott ablakain. Balogh And­rás százados, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtótiitkára arról tájékoztatta lapunk megyei tudósítóját, a nyomozóknak egyelő­re nincs adatuk, mi motiválta a fi­út, hogy részt vegyen a szörnyű gyújtogatásban. Ladányi János ki­tart korábbi vallomása mellett, hogy őt fegyverrel kényszerítette az idősebb Hajagos. A nyomozók állás­pontja szerint azonban, többször is lett volna alkalma, hogy a helyszín­ről elmeneküljön, ha valóban akart volna. Valószínű, hogy több tettese nem volt a gyújtogatásnak, amely­nek nyomár, a szegedi klinikákon még három súlyos égési sérültet ápolnak az orvosok.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék